Krótkopowěsće (08.12.16)

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:

Komuny namołwjene

Drježdźany. Sakski zličbowanski zarjad namołwja komuny swobodneho stata ke krutej etatowej disciplinje. Prezident zarjada Karl-Heinz Binus je na předstajenju najnowšeje lětneje rozprawy kritizował, zo komuny swój dołh přiběrajcy z jadroweho etata wurjaduja a na přikład swójske komunalne zawody załožeja. Tajke pak su ćežko kontrolujomne.

Čakaja na informacije

Zhorjelc/Budyšin. Dźěłarnistwo IG metal wočakuje spočatk přichodneho tydźenja jasne informacije ze stron koncerna Bombardier wo planowanych změnach we wuchodoněmskich twornjach. Dźensa je so po informacijach dźěłarnistwa dohladowanska rada koncerna schadźowała. Za tydźeń planuja protestnu akciju přećiwo šmórnjenju městnow.

Wójnski schow namakali

Krótkopowěsće (07.12.16)

srjeda, 07. decembera 2016 spisane wot:

Ludźi zaso domoj wabić

Budyšin. Wjacore wokrjesy w Sakskej chcedźa hodowne prózdniny wužiwać, zo bychu ludźi, kotřiž su dźěła dla do druhich zwjazkowych krajow wotešli, pohnuli­ so zaso do swojeje domizny wróćić. Tak chcedźa nowych fachowcow nawabić. W Budyšinje je tajka akcija 27. decembra planowana.

„Mudre lampy“ instalowane

Praha. Jako wobstatk nadróžneho wobswětlenja w čěskej stolicy su prěnje tři „mudre lampy“ instalowali. Jich stołpy skića nimo swěcy wjacore přidatne posłužby, kaž kontakt k wuchowanskemu systemej, měrjenje zanjerodźenja powětra abo móžnosć znowanabiwanja elektrojězdźidłow. Wokoło stołpa je tež spěšny internetny zwisk móžny.

Pola Amazon zaso stawkuja

Lipsk. Noweho stawka pola wulkowikowarja Amazon w Lipsku dla hroža nětko do hód zapozdźenja při rozwožowanju hodownych pakćikow, kaž rěčnik dźěłarnistwa ver.di dźensa připowědźi. Rano je po jeho informacijach něhdźe 200 sobudźěłaćerjow dźěło złožiło. Při­stajeni žadaja sej wyši hodowny pjenjez, znajmjeńša tysac eurow. Amazon płaći jim runje 400 eurow.

Krótkopowěsće (06.12.16)

wutora, 06. decembera 2016 spisane wot:

Tilich za wotsunjenje

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je so za to wuprajił, kriminelnych młodostnych požadarjow azyla do jich domizny wróćo pósłać, hdyž su wina na ćežkim njeskutku. Pozadk je pad wumocowaneje a morjeneje studentki w badensko-württembergskim Freiburgu. Njeskutka podhladny je 17lětny ćěkanc z Afghanistana.

PISA: Němska lětsa špatniša

Berlin. Němska je so w mjezynarodnym přirunowanju šulerskich wukonow „Pisa 2015“ pohubjeńšiła, wosta pak w prěnjej třećinje najlěpšich krajow organizacije OECD. 15lětni šulerjo mějachu při najnowšim přepytowanju w přirodowědnych přemjetach a w matematice špatniše wuslědki hač loni. Porno tomu su so w čitanju snadnje polěpšili, kaž dźensa z Berlina zdźělichu.

Wopačna powěsć rozbudźa

Krótkopowěsće (05.12.16)

póndźela, 05. decembera 2016 spisane wot:

Milan Hrabal z nowostki čitał

Praha. Składnostnje stotych narodnin Jurja Brězana čitaše Varnsdorfski spisowaćel Milan Hrabal sobotu w Praskim Serbskim seminarje ze swojeje nowostki „Přiběhy o vodě“. Zakład knihi je němskorěčna publikacija Brězana „Geschichten vom Wasser“, kotruž bě wón zhromadnje z nawodnicu Varnsdorfskeje biblioteki Ilonu Martinovskej přełožił.

Basnje wo słowjanskim herbstwje

Neustadt an der Orla. Publicist dr. Baal Müller z Treuenbrietzena je pod hesłom „Wendische Fahrt“ basnje wo słowjanskim herbstwje wozjewił. Jedyn kapitl knihi, kotruž je nakładnistwo Arnshaugk w Neustadće an der Orla wudało, wěnuje so tež Łužicy. Baal Müller angažuje so na polu słowjanskeho pohanstwa.

Šiman za razniše kontrole

Budyšin. Zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman žada sej hnydomne naprawy přećiwo organizowanym cwólbam, kotrež ludźi ilegalnje do Europy pašuja. Tak měli so po wšej Europje zaso pomjezne kontrole dołhodobnje zawjesć. „Njemóžemy so na Schengenski rum spušćeć“, rěka w pjatk wozjewjenej zdźělence Šimana.

Krótkopowěsće (02.12.16)

pjatk, 02. decembera 2016 spisane wot:

Z Merkel diskutować

Jena. Zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) wočakuja dźensa wječor w Jenje. Tam chce wona na regionalnej konferency z čłonami CDU Durinskeje, Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje, Braniborskeje a Berlina wo aktualnych politiskich temach wuradźować. Při tym póńdźe tež wo politiku ćěkancam napřećo a wo rentu. Wočakuja sta wobdźělnikow, ale tež přećiwnych demonstrantow.

Hosćenc „Juwel“ wuznamjenjeny

Korzym. Hosćencej „Juwel“ w Korzymje su požadanu „hwězdu“ spožčili a dom zdobom do lisćiny wusahowacych gurmejowych hosćencow „Guide Michelin“ 2017 přiwzali. Dom z kuchinskim šefom Philippom Liebischom na čole je prěni počesćeny hosćenc w Sakskej, kotryž je zwonka wulkoměstow. Fachowcy wuznamjenichu 292 hosćencow kraja.

Wjace piwa eksportowali

Krótkopowěsće (01.12.16)

štwórtk, 01. decembera 2016 spisane wot:

Mortwej wjelkaj w Braniborskej

Kopańce. W južnej Braniborskej su mortwej wjelkaj našli. Wutoru bě hajnik na wotžnjatym polu pola Žargonja (Sergen) we wokrjesu Sprjewja-Nysa wjelka našoł, kotryž tam hižo něšto dnjow ležeše. Jeho organy běchu hižo wužrane. Pola Krynicy we wokrjesu Łobjo-Halštrow bě wjelk po zražce z awtom zahinył. Wobě zwěrjeći nětko w instituće přepytuja.

Sakska w geotermiji wodźaca

Drježdźany. Při wužiwanju zemskeje ćopłoty je Sakska po wšej Němskej wodźaca. Loni su dalše 3 376 kilowattow energije přizamknyli. Hladajo na woby­dlerstwo je to najwjetši cyłozwjazkowy rozrost, wobswětowe ministerstwo informuje. Na druhim a třećim městnje slědujetej Bayerska a Braniborska. Kraj wužiwanje geotermije spěchuje.

Tójšto njezbožow sněha dla

Krótkopowěsće (30.11.16)

srjeda, 30. nowembera 2016 spisane wot:

Wobstatk wjelkow pruwować

Drježdźany. Sakski wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU) chcył pruwować dać, hač je kruty škit wjelkow w Němskej w dotalnej formje hišće trěbny. To připowědźa wón w dźensnišim wudaću Sächsische Zeitung. Dotalny škit je tomu po­lěkował, zo su so wjelki derje rozmnožili. Nětko pak měło zwjazkowe knježerstwo staw a wuwiće jich wobstatka pruwować.

Warnowanski stawk wučerjow

Lipsk. Pedagogojo mnohich zakładnych šulow w Sakskej su dźensa dźěło złožili a stawkowali. Potrjechene běchu kubłanišća w Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy. Po informacijach dźěłarnistwa GEW je so wjace wučerjow wobdźěliło, hač běchu wočakowali. Po rešeršach Serbskich Nowin njejsu wučerjo serbskich zakładnych šulow pódla byli.

Westernske městačko wožiwjenje

Krótkopowěsće (29.11.16)

wutora, 29. nowembera 2016 spisane wot:

Škarakaj do jastwa

Budyšin. K jastwu dweju a poł lěta resp. třoch lět je Budyske hamtske sudnistwio wčera młodeju muži w starobje 21 lět zasudźiło. Wonaj běštaj w februaru při wohenju w bywšim hotelu „Husarenhof“ dźěło wohnjowych wobornikow myliłoj a so přikazam policije spřećiwjałoj. Do chłostanja zapřija sudnistwo dalše njeskutki, kaž padustwo a zranjenje ćěła.

Wuradźuja wo matematice

Drježdźany. Fachowcy ze wšitkich zwjazkowych krajow a Awstriskeje wuradźuja dźensa a jutře w Drježdźanach wo­ přichodźe maturitneho pruwowanja w matematice. W srjedźišću steji, kak móhło maturitne pruwowanje w matematice w lěće 2030 wupadać, informuje kultusowe ministerstwo. Zaměr je, nadawki po wšej Němskej dołhodobnje na samsnej runinje přibližić.

Hans-Joachim Wolfram njeboh

Krótkopowěsće (28.11.16)

póndźela, 28. nowembera 2016 spisane wot:

Z fotami Jürgena Maćija

Drježdźany. Pod hesłom „Pódla był – fotografije z NDRskeho časa“ wustajeja fotografojo Frank Höhler, Thomas Kläber, Georg Krause a Jürgen Maćij tuchwilu w rumnosćach přichodneho NDRskeho muzeja w Drježdźanskim Simmelowym nakupnišću na Albertowym naměsće. Hač do 14. januara je wustajeńca přistupna.

Maja nowu nawodnicu

Choćebuz. Uta Henšelowa stanje so z nowej nawodnicu Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu w Choćebuzu. 1. februara wona nowe zastojnstwo nastupi, rozprawja delnjoserbski rozhłós RBB. Lubnjowčanka, kotraž skutkuje hišće jako regionalna rěčnica Domowiny w Delnjej Łužicy, přewozmje nawodnistwo kubłanišća wot Marje Elikowskeje-Winkleroweje, kiž so kónc lěta na wuměnk poda.

Telekom pruwuje nadpad

Berlin/Bonn. Po masiwnych hawarijach internetnych přizamkow Němskeje Telekom předewzaće pruwuje, hač móhło so wo nadpad hackerow zwonka předewzaća jednać. Wotpowědne pokiwy je Telekom wot fachowcow dóstała. Potrjechenych je něhdźe 900 000 internetnych routerow. To su nastroje, kotrež zmóžnjeja zwisk do interneta.

Krótkopowěsće (25.11.16)

pjatk, 25. nowembera 2016 spisane wot:

Impulsy za region

Choćebuz. Na 7. regionalnym forumje Łužiskeho energijoweho regiona zaběrachu so wčera z wužadanjemi strukturneje změny a z njej zwisowaceje digitalizacije. Runje změny energijoweho hospodarstwa region sylnje trjechja. Tak su zajimcy foruma wčera w Choćebuskim hotelu „Radisson blu“ wo impulsach za přichodne wuwiće rozmyslowali.

Mjeńšinowy běrow wopytał

Berlin. Prezident Schleswigsko-holsteinskeho krajneho sejma Klaus Schlie je běrow štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšin w Berlinje wopytał. Nawoda prezidialneho běrowa Kristian Rieser jeho přewodźeše. Pola nawodnicy mjeńšinoweho běrowa Judith Wałdźic staj so wonaj wo aktualnych nadawkach mjeńšinoweje politiki wobhoniłoj.

Na dwěmaj přehladkomaj pódla

nawěšk

nowostki LND