Policija (28.08.17)

póndźela, 28. awgusta 2017 spisane wot:

Wandalojo zachadźeli

Budyšin. We wčerawšich rańšich hodźinach je skupina młodostnych na Budyskej Liebknechtowej pjeć awtow wobškodźiła. Swědka wobkedźbowaše, kak woni wot jězdźidłow typa Mercedes, Audi, Mitsubishi, Opel a Seat wonkowne špihele wotbichu. Škoda wučinja 2 000 eurow.

Policija (25.08.17)

pjatk, 25. awgusta 2017 spisane wot:

Granaty rozbuchnyli

Křidoł. Na polu pola Křidoła (Schiedel) blisko Kamjenca su wčera dopołdnja wjace hač 50 tankowych granatow pod kontrolu rozbuchnyli. Relikty z Druheje swětoweje wójny běchu tam lětdźesatki w zemi leželi. Za čas rozbuchnjenja je policija Wóslinčansku dróhu zawrěła.

Padustwo zwrěšćiło

Wojerecy. W nocy na srjedu běchu nje­znaći na Budyskej aleji we Wojerecach podarmo spytali, wosoboweho awto typa Honda Civic pokradnyć. Jim drje so poradźi, so do awta zadobyć, motor pak zaswěćić njemóžachu. Při wjacorych pospytach wobškodźichu zamk. Kelko škody je nastało, njeje znate.

Policija (24.08.17)

štwórtk, 24. awgusta 2017 spisane wot:

Bungalowaj so wotpaliłoj

Wojerecy. Wohnjowych wobornikow a policiju su wčera wječor we Wojerecach wołali, dokelž so w jednym zahrodnišću dwaj bungalowaj paleštej. Jako kameradojo přijědźechu, běchu so płomjenja we woběmaj, něhdźe 400 metrow wot so zdalenymaj bungalowomaj połnje rozpřestrěli. Byrnjež hnydom hašeć započeli, stej so domčkaj dospołnje wotpaliłoj. Zranił so nichtó njeje. Za přiči­nami wohenja tam dźensa slědźachu.

Policija (23.08.17)

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Žona so wobwěsnyła

Budyšin. Na balkonje swojeho bydlenja na Budyskej Einsteinowej je so zawčerawšim wobydlerka po wšěm zdaću sama­ wobwěsnyła. Susodka přizjewi hrózbny podawk policiji. Nuzowy lěkar móžeše jenož hišće smjerć žony zwěsćić.

Policija (22.08.17)

wutora, 22. awgusta 2017 spisane wot:

Z awta třělał

Wojerecy. W nocy na minjenu sobotu je młody šofer wosoboweho awta nuzowe čisło policije zazwonił, dokelž bě něchtó ze za nim jěduceho BMWja třělał. 21lětny bě z třomi sobujěducymi na Halštrowskej dróze do směra na Narć po puću, jako wjacore wutřěle słyšeše a błyski pistole w špihelu widźeše. Alarmowana wobsadka policajskeho awta při tan­kowni na Grodkowskej šoseji wopisany BMW a jeho 21lětneho wodźerja zadźerža a kontrolowaše. W jězdźidle namaka wona trašawku a wotpowědnu municiju. Dowolnosć, tajku pistolu wobsedźeć, młody muž njeměješe. Tohodla zastoj­nicy pistolu a municiju sćazachu. Kriminalna policija tónle pad nětko nadrobnišo přepytuje.

Policija (21.08.17)

póndźela, 21. awgusta 2017 spisane wot:

Wnučkowy trik zwrěšćił

Kamjenc. Bjez wuspěcha wosta minjeny pjatk popołdnju trójny pospyt, staršim ludźom z pomocu tak mjenowaneho wnučkoweho trika pjenjezy wulišćić. Njeznata wobšudnica so telefonisce pola třoch žonow w starobje 80 do 83 lět přizjewi, wudawajo so jako wnučka resp. prawnučka. Wot rentnarkow žadaše sej wona sumy mjez 3 000 a 12 000 eurami za wumysleny nuzny pad. Žana z třoch zazwonjenych pak njeda so zjebać.

Policija (18.08.17)

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Chětro hłuboko do škleńcy hladała

Delnja Hórka. Zo policija alkoholizowanych šoferow lepi, so nimale wšědnje stawa. Zo pak něchtó po připołdnju hižo z 3,52 promilemi alkohola w kreji z awtom ­jězdźi, je njewšědne. Stało je so to zawčerawšim, srjedu, w 13.30 hodź. na Delnjohórčanskim přemysłownišću. Po pokiwje ­swědka kontrolowachu tam 49lětnu wodźerku Opela. Dokelž měješe wona chětru „chorhojčku“, přewjedźechu alkoholowy test z mjenowanym wu­slědkom. Jězbnu dowolnosć žony wšak zastojnicy bohužel sćazać njemóžachu, dokelž bě wona ju druheho delikta dla hižo wo­tedać dyrbjała. Za to wobcho­wachu sej awtowy klučik a přewodźachu 49lětnu k wotedaću kreje.

Policija (17.08.17)

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:

Alkoholizowaneho lepili

Šunow. Wodźerja Mercedesa su zawčera­wšim wječor w Šunowje kontrolowali. Při tym zwěsćichu, zo měješe 47lětny 1,94 promilow alkohola w kreji. Jeho jězbnu dowolnosć sej hnydom wobchowachu.

W błóće tčacy wostała

Chwaćicy. Dokelž je staw wody Budyskeho spjateho jězora twarskich dźěłow dla niši hač hewak, chcyše sej to zawčerawšim 64lětna žona pola Chwaćic z kolesom bliže wobhladać. Při tym pak w błóće tčacy wosta a dyrbješe policiju na pomoc wołać.

Policija (16.08.17)

srjeda, 16. awgusta 2017 spisane wot:

Jězbu droho zapłaćił

Budyšin. Dokelž so póndźelu wječor młody muž w Budyšinje alkohola wzdać nochcyše, dyrbi nětko jězbu ze swojim BMWjom droho zapłaćić. 24lětneho běchu policisća na Wósporskej dróze zadźerželi, zo bychu jeho kontrolowali. A jim napadny „chorhojčka“ šofera. Na to přewjedźeny test wunjese, zo měješe 24lětny 0,78 promilow alkohola w kreji. Za tónle delikt změje wón nětko 500 eurow pokuty płaćić, dyrbi měsac bjez jězbneje dowolnosće wuńć a dóstanje nimo toho dwaj dypkaj w Flensburgu. Wot­powědnu zdźělenku jemu krajnoradny zarjad přichodne dny připósćele.

Policija (15.08.17)

wutora, 15. awgusta 2017 spisane wot:

Płujadło přizemić dyrbjało

Zdźar. Na kukuricnišću pola Zdźarja (Särchen) we Wulkodubrawskej gmejnje dyrbješe zawčerawšim popołdnju płujadło nuzowje přizemić. Wone bě do toho na bliskim Klukšanskim lětanišću startowało. Kaž sobudźěłaćer zwjazkoweho zarjada za lětadłowe njezboža pozdźišo zwěsći, bě 53lětny pilot po wšěm zdaću nadobo termiku zhubił a njemóžeše so tak hižo dlěje w powětře dźeržeć. Při nuzowym přizemjenju so wón snadnje zrani. Wuchowanske jězdźidło dowjeze jeho do chorownje.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND