Policija (02.03.17)

štwórtk, 02. měrca 2017 spisane wot:

Techniski defekt woheń zawinił

Droby. Na arealu recyclingownje w Drobach je so wčera rano nastroj k rozkuskowanju smjećow palił. Kaž policija zdźěli, bě přičina wohenja techniski defekt. Wohnjowa wobora zamó płomjenja spěš­nje po­dusyć. Zranił so nichtó njeje.

Pytaja swědkow

Kamjenc. Njeznaći su wutoru w Kamjencu Mercedes wobškodźili a ćeknyli. Něchtó bě do zadnich duri zajěł. Škoda wučinja 2 000 eurow. Swědcy njezboža njech so pola policije přizjewja.

Policija (01.03.17)

srjeda, 01. měrca 2017 spisane wot:

Paduši, randalěrar a pjany na kolesu

Kulow. Hnydom wjacore njeskutki dyrbješe policija w Kulowje za čas póstnic registrować.­ Kaž dźensa zdźěla, běchu njeznaći w nocy na wčerawšu wutoru kasu z něhdźe 200 eurami a awtowe klučiki z imbisa na torhošću pokradnyli. Policija za skućićelemi slědźi.

Wčera su swědcy policiju na Kulowsku Haškowu wołali. Woni běchu wobkedźbowali, kak muž wonkowny špihel awta wotkopnje. Zastojnicy móžachu hišće na městnje 23lětneho skućićela přesłyšować. Čehodla je špihel wotkopnył, njeje wujasnjene, z padom so mjeztym statne rěčnistwo zaběra.

Pjany z kolesom po puću bě wčera 30lětny na Kulowskej Krabatowej. Test wunjese 1,82 promilow alkohola w kreji. Policija wza muža sobu k braću kreje.

Policija (28.02.17)

wutora, 28. februara 2017 spisane wot:

Garaža so wotpaliła

Porchow. Z njeznatych přičin je so wčera w Porchowje garaža wotpaliła, tež w njej wotstajeny VW-transporter. 28 wobor­nikow z Porchowa, Hornjeho Wujězda a Panec móžeše rozpřestrěću płomjenjow na bydlenski dom zadźěwać. 42­lětna wobydlerka poćerpje šok, a dyrbjachu ju ambulantnje zastarać. Kriminalna słužba pad přepytuje.

Wopity randalěrował

Dźěžnikecy. Zwady dla běchu swědcy policiju njedźelu do Dźěžnikec na pomoc wołali. Zastojnicy spytachu wopiteho 32lětneho změrować, tón pak jich nastajnosći křiwdźeše. Test wunjese 2,42 promilow alkohola w kreji, na čož jeho policija do fachoweje kliniki dowjeze.

Policija (27.02.17)

póndźela, 27. februara 2017 spisane wot:

Woheń na přemysłownišću

Wojerecy. Na Narćanskim přemysłow­nišću je wčera wječor wokoło šesćich k wulkemu wohenjej dóšło. We wulkej hali palachu so tam składowane walčki stareje papjery. Zasadźene běchu wjacore wohnjowe wobory z wokoliny, kotrež móžachu płomjenja spěšnje zhašeć. Zranił­ so na zbožo nichtó njeje. Wo při­činach wohenja hač k redakciskemu kóncej žanežkuli dopóznaća njepředležachu. Policija pad přepytuje.

Policija (24.02.17)

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:

Do nakładneho awta zrazył

Porchow. Dźensa rano je 59lětny wodźer awta typa Kia na awtodróze A 4 mjez Ohornom a Porchowom do směra na Zhorjelc z wotmachom do před nim jěduceho nakładneho awta z napołožakom zrazył. Při tym stłóči so přezpólne jězdźidło hač k prědnjej škleńcy pod napołožak. 51lětnu sobujěducu njezbožo zawinowaceho awta dyrbjachu zranjenu do bliskeho klinikuma dowjezć. Šofer Kije pak so njezrani.

Z nimale třomi promilemi jěł

Kamjenc. Srjedu popołdnju lepi policija w Kamjencu 51lětneho, kiž bě z 2,6 promilemi alkohola z awtom po puću. Chětro wopiteho wodźerja Opela bě patrulja Kamjenskeho policajskeho rewěra kontrolowała. Zastojnicy jemu wězo hnydom jězbnu dowolnosć sćazachu.

Policija (23.02.17)

štwórtk, 23. februara 2017 spisane wot:

Njezbožo zawinił a ćeknył

Budyšin. Jako chcyše wčera wječor wodźer Mercedesa klasy A za Budyšinom do směra na awtodróhu nalěwo wotbočić, přewidźa wón napřećo přijěducy Simson a zrazy do njeho. 16lětny mopedist a jeho 17lětny sobujěducy padnyštaj a so wobaj zraništaj. 72lětny zawinowar nje­zboža pak ćekny. Pozdźišo je so policiji přizjewił.

Paduši po puću byli

Budyšin. W Budyskim wokrjesu běchu zawčerawšim zaso paduši po puću. W Kamjencu pokradnychu na Wernera Reifowej wotstajeny Škoda, we Wojerecach 20 000 eurow hódny Audi TT a tohorunja w Kamjencu z firmy blisko dwórnišća měrjensku techniku.

Policija (22.02.17)

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Njezboži ze štyrjomi zranjenymi

Budyšin. W Budyskej Strowotnej studni su wčera popołdnju blisko kupnicy Kauf­land tři awta do so zrazyli; při čimž so dwě wosobje zraništej. Policija přičinu njezboža hišće přepytuje. Na wotbóčce mjez statnymaj dróhomaj S 106 a S 100 pola Błohašec stej wčera popołdnju z dotal nje­znateje přičiny awće do so prasnyłoj. Tež tam so dwě wosobje zraništej.

Do awta so zadobył

Njedźichow. W nocy na wutoru lepi wobydler w Njedźichowje muža, kiž bě so do Renaulta zadobył, kotryž steješe na Jahnowej­ hasy. Z njeho chcyše z Pólskeje pocha­dźacy paduch industrijowy prochsrěbak spakosćić.

Policija (21.02.17)

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

Třo zranjeni při zražce

Horni Wujězd. Dźensa něhdźe w 6.50 hodź. dóńdźe na statnej dróze S 101 pola Hornjeho Wujězda k ćežkemu wobchadnemu njezbožu. Jako chcyše młoda wodźerka VWja Polo nalěwo na awtodróhu wotbočić, přewidźa wona napřećo přijěducy VW Caddy a zrazy frontalnje do njeho. Wotmach bě tak wulki, zo so wobě awće z jězdnje sunyštej. Zawinowarku njezboža, kotraž so ćežko zrani, dyrbjachu ju do kliniki dowjezć. Tež šofera a sobujěduceho tamneho awta zapokazachu do chorownje.

Darjensku boksu wurumowali

Budyšin. Zawčerawšim, njedźelu, su njeznaći w Budyskim wopomnišću na Weigangowej z darjenskeje boksy tójšto pjenjez pokradnyli. Kelko, to dotal znate njeje. Wěcna škoda wučinja něhdźe 20 eurow.

Njewědomje matracu zapalił

Kamjenc. 37lětny je wčera w pincy domu na Kamjenskej Wilhelma Külzowej njewědomje matracu zamiškrił. Zo by wjace widźał, zapali wón při rjedźenju kolesa zapalak. Při tym powali blešu z rjedźenskim srědkom. Tón so na to zapali a płomjenja přeskočichu na matracu.

Policija (20.02.17)

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Z domu za płunom smjerdźało

Biskopicy. Na Karla Liebknechtowej w Biskopicach je dźensa dopołdnja chětro za płunom smjerdźało. Hnydom wołachu wobydlerjo wohnjowu woboru. Kameradojo z měrjenskim aparatom zwěsćichu, zo stupaše amoniak ze zemskopłunoweje syće w pincy. Dokelž pak njebě mnóstwo přewulke, dosahaše pincu přewětrić. Na to wohnjowi wobornicy ENSO informowachu.

Kuriozny připad

Smělna. W Smělnej bě so minjeny pjatk z dotal njeznateje přičiny Peugeot dospołnje wupalił. 15 wohnjowych wobornikow njezamó tam hižo ničo wuskutkować. Při kontroli zastojnik Biskopičanskeho policajskeho rewěra zwěsći, zo njebě awto scyła přizjewjene, zo njeměještaj jeho młodaj wobsedźerjej zawěsćenski škit a běštaj bjez jězbneje dowolnosće po puću. Nimo toho bě na jězdźidle falšowane znamjo přičinjene, kotrež běštaj mužej internetnje pola Amazon skazałoj.

Policija (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Šofer w kabinje awta zemrěł

Bukecy. Wodźer nakładneho awta je zawčerawšim popołdnju na parkowanišću při zwjazkowej dróze B 6 w Bukecach kolegu w kabinje jeho nakładneho awta namakał. Za 57lětneho přińdźe kóždažkuli pomoc přepozdźe, přiwołany nuzowy lěkar móžeše jenož hišće smjerć muža zwěsćić. Wo přičinach dotal ničo znate njeje, po wšěm zdaću pak jedna so wo strowotny problem. Kriminalna policija pad přepytuje, zo móhli wobdźělenje třećeje­ wosoby wuzamknyć.

Blešu wódki nimale wupił

Hermsdorf. Na swětłym dnju dospołnje wopity bě srjedu popołdnju 49lětny muž na awtodróze A 4 z awtom po puću. Wobsadka awtodróhoweje policije je šofera Renaulta Laguna při wotbóčce Hermsdorf kontrolowała a hnydom jeho napadnu „chorhojčku“ pytnyła. Na to naměrichu pola njeho 2,26 promilow alkohola w kreji. Nimo toho měješe wón nimale wupitu blešu wódki w swojim płašću. Dalšu jězbu jemu policisća wězo zakazachu a přewodźachu jeho k wotedaću kreje.

nawěšk

nowostki LND