Policija (15.11.18)

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Runje hakle w jastwje byłoj

Budyšin. Policisća su zawčerawšim pokradnjeny Seat zadźerželi a dweju podhladneju zajeli. Awtomatiski čisła spóznawacy system alarmowaše zastojnikow, jako awto z Berlinskim čisłom na awtodróze A 4 do směra na Budyšin jědźeše. Policisća za nim jědźechu a zadźeržachu je w Budyšinje na Nowosólskej. Kaž so wukopa, bu awto hladanskeje słužby lětsa 4. julija w Berlinje pokradnjene. W awće běštaj mužej w starobje 26 a 28 lět. Wobaj buštaj hakle w lěću z jastwa pušćenaj. W awće namakachu zastojnicy wšelki grat, kiž so za zadobywanja najwšelakorišeho razu wužiwa. Kriminalna policija pad dale přepytuje.

Policija (14.11.18)

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

Žonu mortwu namakali

Hodźij/Čornecy. Wot póndźele dopoł­dnja pytaše policija 58lětnu žonu z Hodźija. Wona bě rano z kolesom wotjěła a so hižo domoj njenawróćiła. Wjacore wobsadki policajskich awtow hač do nocy žonu pytachu. Při tym běštej tohorunja policajski psyk a helikopter zasadźenej. Hakle wčera rano wobydler žonu nježiwu w Čornecach namaka. Přiwołany nuzowy lěkar móžeše jenož hišće smjerć 58lětneje zwěsćić. Kriminalna policija nětko přepytuje, kak je Hodźijčanka zemrěła.

Policija (13.11.18)

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Kolesowarja přewidźał

Złyčin. Njerjany wukónc měješe zawčerawšim připołdnju kolesowanski wulět 51lětneho. Wón bě ze swojim wubědźowanskim kołom w Złyčinje po puću a chcyše­ wotbočić, jako do njeho wosobowe awto typa Opel zrazy. Po wšěm zdaću bě 55lětny wodźer awta kolesowarja přewidźał. Při zražce so 51lětny zrani, tak zo dyrbjachu jeho do chorownje dowjezć. Škoda wučinja tysac eurow.

Policija (12.11.18)

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

W poslednim wukomiku

Budyšin. Dospołnje wupaliło je so sobotu popołdnju na awtodróze A 4 blisko Budyšina wosobowe awto typa BMW X3. Po tym zo bě 39lětny wodźer kur w awće pytnył, wón na kromje jězdnje zasta. Lědma zo běchu wón, jeho mandźelska a sydomlětne dźěćo awto wopušćili, woheń wudyri a BMW zniči.

Policija (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Paducha awta lepili

Słona Boršć. Zwjazkowa policija je wčera rano na awtodróze A 4 pokradnjene awto zawěsćiła a paducha zajała. Při Porchowskej wotbóčce napadny policistam do směra na Zhorjelc jěducy BMW z Lipšćanskim čisłom. Krótko do Hornjowujězdźanskeje wotbóčki zastojnicy wo­dźerja BMWja napominachu, za nimi jěć a awtodróhu wopušćić. Tón pak je na płun stupił a dale smalił. Blisko wotpočnišća pola Słoneje Boršće policajske awto jeho zaso dosćahny. Nadobo ćěkacy zaborzdźi a chcyše so pěši zminyć. Tomu pak policisća zadźěwachu a móžachu tak 20lětneho z Großschönauwa zajeć. Wón při­zna, zo bě BMW w Lipšćanskim zahrodnišću pokradnył.

Policija (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Přepytuja morjenja dla

Budyšin. Po wšěm zdaću hrózbny njeskutk sta so wčera w Budyšinje. Kriminalna policija je wječor přepytowanja podhlada morjenja dla zahajiła. Jako bě žona po dźěle do swojeho bydlenja na Karla Marxowej přišła, namaka tam swoju dźowku nježiwu. Přiwołany nuzowy lěkar móžeše jenož hišće smjerć 30lětneje zwěsćić.

W bydlenju 50lětneje maćerje bě to­horunja 32lětny žiwjenski partner jeje dźowki. Wón bě spytał sebje samoho morić. Nuzowemu lěkarjej pak so poradźi jeho wožiwić. Na to 32lětneho zajachu. Pod škitom policije dowjezechu jeho do chorownje. Při tym dyrbjachu muža sputać, dokelž so wón ze wšej mocu přećiwo wuchowanju­ wobaraše. Što bě so w by­dlenju dokładnje stało, dotal hišće znate njeje. Kriminalisća zawěsćichu slědy a dopokazanki. Statne rěčnistwo a komisija za mordarstwa pad přepytujetej.

Policija (07.11.18)

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Rentnarku zjebali

Wojerecy. Hnydom trójce su njeznaći zawčerawšim we Wojerecach spytali z tak mjenowanym wnučkowym trikom staršim ludźom pjenjezy wulišćić. Na zbožo wšitcy potrjecheni prawje reagowachu, telefonat skónčichu a policiju informowachu. Mjenje zboža měješe samsny dźeń rentnarka w Žitawje. Cuza žona wudawaše so při telefonje jako „dobra znata“. W rozmołwje wona 76lětnej wo nuzowej situaciji powědaše a zo trjeba krótkodobnje 8 000 eurow. Rentnarka pjenjezy na bance wotzběhny a je nje­znatemu posołej přepoda. Hakle jako swoju woprawdźitu znatu wróćo zazwoni, so wukopa, zo bu zjebana. W tym zwisku policija znowa warnuje, zo měli starši ludźo kedźbliwi być, hdyž jich něchtó při telefonje wo pjenjezy prosy.

Policija (06.11.18)

wutora, 06. nowembera 2018 spisane wot:

Nócny „wopyt“ njepytnył

Budyšin. Po wšěm zdaću strowy a wosebje hłuboki spar ma 70lětny muž na Lubijskej dróze w Budyšinje. W nocy na njedźelu wón pytnył njeje, zo bě so něchtó do jeho domu zadobył. Rano dyrbješe wustróžany rentnar zwěsćić, zo běchu jemu­ paduši třicyfrowu sumu pjenjez a mobilny telefon pokradnyli. Kak běchu skućićeljo do domu přišli, hišće přepy­tuja. Slědy zadobywanja kriminalna po­licija na městnje žane našła njeje.

Policija (05.11.18)

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Na třěchu wobchoda zalězli

Budyšin. Kedźbnosć mnohich ludźi zdoby sej skupina muži, kotraž je sobotu wječor po wohnjowobornym rěblu na třěchu sportoweho wobchoda na Wonkownej Lawskej zalězła. Tam rozpřestrěchu woni něhdźe 40 metrow dołhi plakat z napisom „UN-Migrationspakt stoppen“. Zo by wón derje widźeć był, zapalichu tak mjenowane bengalo-wohenje. Policija zakroči, zwěsći wot wosom muži w starobje 16 do 31 lět personalije a plakat sćaza.

Policija (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Zastojnikam ćeknył

Kubšicy. Wosobowe awto typa Toyota Auris je wobsadce policajskeho awta minjenu­ wutoru něhdźe w 22.30 hodź. w Kubšicach napadnyło. Jako chcychu zastojnicy jězdźidło z Drježdźanskim čisłom kontrolować, stupi šofer na płun a ćekny. Policisća přesćěhachu jeho přez Sowrjecy (Soritz), Rachlow a dale do směra na Brězow (Blösa). Pozdźišo wuhladachu awto při Kubšiskim zastanišću žele­znicy. Šofer pak bě so mjeztym zminył.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND