Policija (28.03.19)

štwórtk, 28. měrca 2019 spisane wot:

Młodostny smjertnje znjezbožił

Drěwcy. Tragiske wobchadne njezbožo sta so zawčerawšim rano na statnej dróze S 108 mjez Łazom a Delnim Wujězdom. Pola Drěwcow chcyše 18lětna wodźerka wosoboweho awta nalěwo na hłownu dróhu wotbočić, njewobkedźbowaše pak předjězbu na statnej dróze přijěduceho 17lětneho motorskeho a zrazy do njeho. Młody muž tak ćežko znjezboži, zo hišće na městnje njezboža wudycha. 18lětna šoferka awta so ćežko zrani.

Policija (27.03.19)

srjeda, 27. měrca 2019 spisane wot:

Paduchaj w kupnicy

Budyšin. Twory w hódnoće něhdźe 1 100 eurow chcyštaj mužej w starobje 32 a 34 lět zawčerawšim w Budyskej kupnicy na Delnjokinjanskej pokradnyć. Widejohry, parfum a črije běštaj sej hižo do nachribjetnika stykałoj. Sobudźěłaćer pak to wobkedźbowaše a jeju zadźerža, doniž policija skućićelow njezaja.

Policija (26.03.19)

wutora, 26. měrca 2019 spisane wot:

Dwaj deliktaj naraz

Smochćicy/Chelno. 39lětny muž je so zawčerawšim dopołdnja na teren firmy w Smochćicach zadobył a tam z transportera a ze zhusćenskeje mašiny diesel wotklumpał. Na to wón přez polo ćekny. Zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra pak jeho lepichu. Kaž so wukopa, 39lětny ze swojim awtom w Chelnje hižo dale jěć njemóžeše, dokelž bě tank prózdny. Nimo toho bě VW Caddy z falšowanymaj přizjewjenskimaj plaketomaj po puću był. W awće čakaše 80lětny muž. Policija dyrbi nětko zwěsćić, štó je za kotry delikt zamołwity.

Policija (25.03.19)

póndźela, 25. měrca 2019 spisane wot:

Bydlenske durje zapalił

Kamjenc. Wohnjowu woboru, wuchowansku słužbu a policiju wołachu zawčerawšim popołdnju na Schillowu w Kamjencu. Tam bě 28lětny muž we wjacebydlenskim domje durje bydlenja zapalił. Pozadk běchu najskerje priwatne rozestajenja. W bydlenju běchu w tym času 31lětna žona ze swojimaj dźěsćomaj w starobje jednoho a dźesać lět kaž tež hosćej. Skućićel a žona so znaještaj. Wobornicy płomjenja zhašachu. Wšitke pjeć wosobow z bydlenja dowjezechu do chorownje­. Skućićel bě policiji znaty. Jeho dosahnychu pozdźišo pola znateho w měsće a jeho nachwilnje zajachu. Kriminalna­ policija přepytuje pad nětko jako­ pospyt morjenja.

Policija (22.03.19)

pjatk, 22. měrca 2019 spisane wot:

Spěšny sudniski wusud

Wojerecy. Jenož něhdźe 24 hodźin po padustwje je sudnistwo minjenu srjedu třoch čěskich staćanow k jastwu z pruwowanskim časom zasudźiło. Wutoru lepichu policisća z pomocu swědka dweju muži w starobje 40 a 59 lět kaž tež 41lětnu žonu we Wojerowskej kupnicy. Woni běchu tam twory w hódnoće 400 eurow pokradnyli. Dalšu rubiznu wuslědźichu zastojnicy w awće čěskich staćanow, w kotrymž mějachu najwšelakoriše twory w hódnoće 850 eurow składowane. Nimo­ toho měješe jedyn ze skućićelow tak mjenowany cutterowy nóž při sebi, z čimž běchu wobstejnosće za „padustwo z brónju“ spjelnjene. Na to wšěch třoch zajachu. Hižo nazajtra zahajichu přećiwo nim sudniske jednanje a hišće samsny dźeń bě wusud jasny. W po­spěšenym jednanju zasudźi přisłušny sudnik čłonow padušneje trójki k šěsć měsacam jastwa z pruwowanskim časom. Kaž w zhromadnym nowinskim wozjewjenju policajskeje direkcije a Zhorjelskeho statneho rěčnistwa rěka, běchu zasudźeni wočiwidnje překwapjeni, najprjedy raz, dokelž běchu jich scyła lepili, a zdruha, zo su jich w Němskej tak spěšnje zasudźili.

Policija (21.03.19)

štwórtk, 21. měrca 2019 spisane wot:

Mortweho wjelka na A 4 našli

Słona Boršć. Patrulja awtodróhoweje policije je dźensa krótko po połnocy na awtodróze A 4 do směra na Drježdźany pola Słoneje Boršće přejědźeneho wjelka našła. Zastojnicy wzachu mortwe zwěrjo sobu na Budyski rewěr a přepodachu je zawołanemu zastupjerjej Rěčičanskeho wjelčeho běrowa. Tam chcedźa nětko zaměrnje za tym slědźić, čehodla dyrbješe wjelk nócny wulět na awtodróhu ze swojim žiwjenjom zapłaćić.

Policija (20.03.19)

srjeda, 20. měrca 2019 spisane wot:

Z pokradnjenej kokošu zahinył

Weigsdorf-Köblitz. Wodźer Hyundaija je zawčerawšim rano we Weigsdorfje-Köblitzu w Kumwałdskej gmejnje ze swojim awtom do wjelka zajěł. Štyrinohaty rubježnik bě krótko do toho kokoš po­padnył a měješe ju hišće w klamje, jako awto na Hłownej dróze přijědźe a hižo borzdźić njemóžeše. Wjelk při zražce zahi­ny. Popadnjenej kokoši tohorunja hižo­ pomhać njemóžachu. Na awće nasta 2 500 eurow škody.

Policija (19.03.19)

wutora, 19. měrca 2019 spisane wot:

Třěšny kófer so wočinił

Wóspork. Njeplanowany mjezystop na swojej domojězbje do směra na Drježdźany dyrbješe 61lětny wodźer wosoboweho awta typa Subaru minjenu sobotu rano na awtodróze A 4 pola Wósporka zapołožić. Najskerje njebě wón wěko swojeho třěšneho kófra prawje začinił, přetož wokoło sedmich so wone wosrjedź jězby wočini a wšón wobsah kófra spada na awtodróhu. Na zbožo so při tym žane wobchadne njezbožo njesta. Awtodró­howa policija jězdnju na to zawrě, tak zo móžachu­ rozbrojene wěcy zezběrać. Za poł hodźiny běchu stróžele přetrate, a muž móžeše dale jěć.

Policija (18.03.19)

póndźela, 18. měrca 2019 spisane wot:

Třo zranjeni po njezbožu

Njebjelčicy. Najskerje bě sylny wichor wina na wobchadnym njezbožu minjeny pjatk něhdźe w 22.30 hodź. na statnej dróze S 94 mjez Miłočanskej a Njebjelčanskej wotbóčku. 41lětny wodźer Passata zajědźe tam na prawy bok jězdnje a suny so po skłoninje do štoma. Wón kaž tež dźěsći w starobje třoch a sydom lět stej so snadnje zraniłoj.

Policija (15.03.19)

pjatk, 15. měrca 2019 spisane wot:

Ćeknjenje zwrěšćiło

Běła Woda. Jako zastojnicy zawčerawšim připołdnju młodeho muža w Běłej Wodźe kontrolowachu, namakachu pola njeho titku, w kotrejž bě najskerje konop. 14lětny dyrbješe ju policistam přepodać, ale so wobaraše a so jim wutorhny, byrnjež woni popjerjowy spray zasadźili. Bórze na to pak zastojnicy młodostneho tola dosahnychu.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND