Policija (23.07.19)

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Transporter pokradnyli

Wojerecy. Tójšto škody načinichu nje­znaći minjene dny na Radskej dróze we Wojerecach. Kaž bu hakle zawčerawšim znate, pokradnychu hižo w nocy na 11. julij transporter typa Mercedes Sprinter. Tři lěta stare jězdźidło bě něhdźe 30 000 eurow hódne. Nakładowane měješe wone wjacore kašćiki ze specialnym gratom w cyłku něhdźe 20 000 eurow. Za awtom z čisłom F-BG 2253 policija nětko mjezynarodnje pyta.

Policija (22.07.19)

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:

Zadobywarja lepili

Wojerecy. Dźakowano kedźbliwemu wobydlerjej móžachu w nocy na njedźelu we Wojerecach zadobywarja hnydom na městnje lepić. Swědk bě wobkedźbował, kak so njeznaty z kapsnej lampu do tak mjenowaneho Lutheroweho domu při Janskej cyrkwi zadobywa, a zawoła po­liciju. Zastojnicy spěšnje přijědźechu a 30lětneho skućićela zajachu. Při sebi měješe wón wotpowědny grat, z kotrymž bě so přez wokno do wosadneho domu zadobył. Pokradnył wón hišće ničo njebě. Škoda wučinja 20 eurow.

Policija (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Pokradnjeny bager namakali

Haslow. Z twarnišća w Haslowje su nje­znaći w nocy na štwórtk 30 000 eurow drohi bager pokradnyli. Wotwjezli su jón z transporterom, kotryž běchu do toho w susodnych hornich Sulšecach spakosćili. Wčera připołdnju swědk transporter ze skóncowanym kolesom a z pokrad- njenym bagrom na dróze mjez Smochćicami a Wulkim Wjelkowom wuhlada.

Policija (18.07.19)

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Woł ratarja zranił

Dubrjenk. Na njelube wašnje staj sej zawčerawšim popołdnju w Dubrjenku ratar a jeho woł blisko přišłoj. Kaž policija rozprawja, je so njemdre skoćo do 55lětneho muža dało a jeho ćežko zraniło. Wuchowanski helikopter dowjeze bura pozdźišo do chorownje. Zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra nětko bliše wobstejnosće, kotrež k zranjenjam muža wjedźechu, přepytuja.

Policija (17.07.19)

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Wobšudnistwo so njeporadźiło

Budyšin. Pospyt, z falšowanym wupokazom paket wotewzać, so zawčerawšim 22lětnemu nigerianskemu staćanej poradźiło njeje. Sobudźěłaćerka wobchoda na Budyskej Serbskej hasy trik spózna a policiju informowa. Zastojnicy 22lětneho na to zadźeržachu a jemu falšowany wupokaz wotewzachu. Policija přepytuje dla falšowanja dokumentow.

Policija (16.07.19)

wutora, 16. julija 2019 spisane wot:

Sportowski zadobywar bjez rubizny

Wojerecy. Chětro sportowski bě zadobywar w nocy na póndźelu we Wojerecach. Na fasadźe produkciskeje hale krosnowaše wón štyri metry dowysoka, wočini tam wokno a zalězewši přez nje nutřka zaso dele krosnowaše. W hali wón wšitke kamory a polcy přepyta, powšěm zdaću pak ničo kmaneho njenamaka. Tuž wón přez wokno w přizemju zaso ćekny. Wěcna škoda wučinja přiwšěm 500 eurow.

Policija (15.07.19)

póndźela, 15. julija 2019 spisane wot:

Paduchow w měsće lepili

Budyšin. Mužej w starobje 32 a 36 lět sej sobotu dopołdnja w kupnicy na Lubijskej w Budyšinje wjacore bleše palenca do swojeho nachribjetnika tyknyštaj, zo byštaj je kradnyłoj. Jako chcyše sobudźěłaćerka jeju zadźeržeć, storči jedyn z njeju žonu na bok a wobaj skućićelej ćeknyštaj. Policija pak jeju pozdźišo w měsće lepi a nachwilnje zaja. Hódnota rubizny wučinja 125 eurow.

Policija (12.07.19)

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

Běły próšk napadnył

Kamjenc. Za prědnim woknom wosoboweho awta w Kamjencu je policistam předwčerawšim běły próšk napadnył. Při drogowym tesće so wukopa, zo jednaše so wo amfetamin. Jako sej zastojnicy w přitomnosći 42lětneho wobsedźerja awto bliže wobhladachu, namakachu dwě pistoli, dźěle municije kaž tež cuzej awtowej čisle. Na to jězdźidło sćazachu, zo móhli je dokładnišo přepytać. Wuslědki hišće žane njepředleža.

Policija (11.07.19)

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

37lětneho zajeli

Budyšin. Zastojnicy tudyšeho policaj­skeho rewěra su wčera dopołdnja na Budyskej Schliebenowej bydlenje přepytali a 37lětneho muža zajeli. Zo njebychu hi­šće­ trajace přepytowanja wohrozyli, njejsu zdźělili, čehodla su bydlenje přepytali rěka w rozprawje policajskeje direkcije. Přećiwo zajatemu mužej předležeše sudniski wukaz zajeća, čehoždla jeho do jastwa dowjezechu. Nimo toho namakachu při kontroli tři konopjowe rostliny, kotrež sćazachu.

Policija (10.07.19)

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:

Woheń škodu načinił

Ptačecy. Z dotal njeznateje přičiny je so póndźelu na ležownosći w Ptačecach (Tätzschwitz) w gmejnje Halštrowska Hola žiwy płót palił. Wulkeje suchoty dla přeskočichu płomjenja na susodnu garažu, na kontejner a tohorunja na blisku kólnju. Dohromady nasta ně­hdźe 50 000 eurow škody, rěka w policajskej rozprawje. Kriminalna policija přepytuje nětko podhlada zapalerstwa dla.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND