Policija (16.03.16)

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

Dźěłaćerja wuchować zwučowali

Ptačecy. K njewšědnemu zwučowanju wołachu wčera dopołdnja wobornikow z Lejnoho (Geierswalde) a wokoliny na twarnišćo pola Ptačec. Tam napodobnichu, zo bě twarski dźěłaćer do jědnaće metrow hłubokeje dźěry padnył. Pozadk bě, zo na tamnišim twarnišću płunowodaj w tajkej hłubokosći pod Čornym Halštrowom kładu. Zwučowanje bě za wobornikow kaž tež za dźěłaćerjow myslene. Po něhdźe­ hodźinje běchu „znjezbo­že­neho“ wuchowali, z čimž běchu­ wšitcy wobdźěleni spokojom.

Policija (15.03.16)

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

Awto z dwora pokradnyli

Koćina. Zawod w Koćinje běchu sej nje­znaći w nocy na njedźelu jako cil wupytali. W njezamknjenym kamorje sobudźěłaćerja namakachu kluč ćmoweho Mitsubishija ASX. Tak mjenowany SUV z čisłom HY-MD 74 steješe na dworje zawoda, hdźež so paduši do njeho sydnychu a z nim wotjědźechu. Hódnotu lěto stareho jězdźidła trochuje jeho wobsedźer na 18 000 eurow.

Policija (14.03.16)

póndźela, 14. měrca 2016 spisane wot:

Młodeho požadarja azyla zbili

Budyšin. Policija pyta swědkow k zranjenju ćěła, kotrež sta so sobotu připołdnju na Drježdźanskej dróze w Budyšinje. Kaž rěčnik policije zdźěli, su tam štyrjo nje­znaći 16lětneho požadarja azyla zadźer­želi, jemu mjezwočili bili a do nohi kopnyli. Młodostny móžeše so wuswobodźić a do swojeho bliskeho přebywanišća ćeknyć. Po jeho wuprajenju běchu skućićeljo něhdźe 20 lět. Jedyn z nich bě čerwjeny sweatshirt woblečeny. Štóž je njeskutk sobotu­ w 11.30 hodź. wobkedźbował abo móže informacije wo skućićelach podać, njech přizjewi so pola policije pod telefonowym čisłom 03581/ 468 100.

Policija (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

Pjenjezy z běrowa fuk

Prawoćicy. Njeznataj paduchaj staj so zawčerawšim připołdnju w Prawoćicach do běrowa zadobyłoj. Kaž Zhorjelska policajska­ direkcija dale informuje, pokradnychu móšnju ze štyricyfrowej sumu pjenjez. Na to skućićelej z ćmowo­zelenym kombijom wotjědźeštaj. Štóž je w Prawoćicach abo wokolinje srjedu mjez 11.30 a 12.30 hodź. tajke awto wuhladał abo snano samo skućićelow spó­znał, njech so na Kamjenskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20 abo w kóždym druhim policajskim běrowje přizjewi.

Policija (10.03.16)

štwórtk, 10. měrca 2016 spisane wot:

Natutkany z kolesom jěł

Běła Woda. Chětro hłuboko do škleńcy pohladał je zawčerawšim wječor muž w Běłej Wodźe. To pak jeho njewotdźerža so přiwšěm na koleso sydnyć. Jako policisća­ 43lětneho zadźeržachu, dokelž bě jim jeho njewěste wašnje jězdźenja napadnyło, naměrichu pola njeho 2,28 promilow alkohola w kreji. Tak drje wón tež swoju jězbnu dowolnosć zhubi.

Policija (09.03.16)

srjeda, 09. měrca 2016 spisane wot:

Smjertny wopor wohenja

Wjelećin. Woheń w bydlenskim domje hašeć su w dźensnišich rańšich hodźinach wohnjowu woboru, wuchowanske mocy a policiju do Wjelećina wołali. Jako swědcy krótko po 1 hodź. woheń pytnychu, płomjenja hižo z woknom pod třěchu sapachu. Hišće prjedy hač wohnjowa wobora dojědźe, so poradźi 93lětnu wobydlerku­ z twarjenja wuchować. Podhlada zajědojćenja z kurom dla dowje­zechu ju do chorownje. Po tym zo mě­jachu wobornicy­ woheń pod kontrolu, namakachu w domje čłowječe ćěło. Hač do kónca redakciskeho časa njebě tale wosoba hišće identifikowana, po wšěm zdaću pak jedna so wo jednoho z wo­bydlerjow. Při hašenju bě dohromady 50 wobornikow zasadźenych. Jedyn z nich so snadnje zrani. Jeho dyrbjachu na městnje ambulantnje zastarać. Rozměr škody dotal znaty njeje.

Policija (08.03.16)

wutora, 08. měrca 2016 spisane wot:

Korpus křiža namakali

Kamjenc. Pozłoćanu figuru Chrystusa su minjeny tydźeń w Kamjencu namakali a na policajskim rewěrje wotedali. Po wšěm zdaću pochadźa wona ze swjateho křiža, kotryž su njeznaći snano wonječesćili. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, dotal njewědźa, komu něhdźe 40 centimetrow wulki a wotnutřka prózdny korpus słuša. Tohodla nětko tež z pomocu medijow wobsedźerja pytaja. Komuž postawa­ (hlej wobraz) słuša, abo štóž wě, štó z přiwuznych, přećelow abo znatych za njej pyta, njech přizjewi so na Kamjenskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 35 20.

Policija (07.03.16)

póndźela, 07. měrca 2016 spisane wot:

Po zražce zemrěła

Krušwica. Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera popołdnju na zwjazkowej dróze B 115 pola Krušwicy. 20lětna wodźerka Peugeota bě do směra na Mužakow runje Opel přesćahnyła, jako dósta so přejara na prawy bok jězdnje, hdźež so suwać započa. Na lěwym boku puća prasny frontalnje do kamjentneho stołpa. Młodu žonu dyrbjachu alarmowane wuchowanske mocy wožiwić, wona pak hišće na městnje njezboža zemrě. Jeje sobujěduceho dowjezechu z heli­kopterom do chorownje. Wobdźěłanja njezboža dla wosta zwjazkowa dróha něhdźe tři hodźiny zawrjena.

Towarstwowy dom hašeli

Čorny Chołmc. Po wšěm zdaću zapalerstwa dla paleše so sobotu wječor drje­wjana kólnja na Čornochołmčanskej Kubicec­ hórce. Płomjenja wupřestrěchu so tež na susodny towarstwowy dom. Byrnjež wobornicy woheń poměrnje spěšnje podusyli, nasta škoda w rozměrje něhdźe pjećcyfroweje sumy.

Policija (04.03.16)

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

Paduši w towarstwowym domje

Nowa Łuka. Njeprošeni hosćo su so w nocy na srjedu do towarstwoweho domu­ w Nowej Łuce zadobyli. Po tym zo běchu­ durje namócnje wočinili, po­kradnychu z rumnosćow žiwidła a wše­lake alkoholiske napoje.

Wopita na rewěr přijěła

Radeberg. Maš-li něšto na policajskim rewěrje wobstarać, da do toho radšo žadyn alkohol njepij, a scyła nic, hdyž sej tam z awtom dojědźeš. To wě nětko 54lětna šoferka w Radebergu, kotruž běchu tam na policiju skazali. Dokelž pak zastojnicy „chorhojčku“ čujachu, dyrbješe wona do alkomata duć. Při tym naměrichu 0,78 promilow alkohola w kreji. Awto smě­dźeše žona hnydom stejo wostajić.

Policija (03.03.16)

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

Psa z bydlenja wuswobodźili

Wojerecy. Z bydlenja na Šepšečanskej dróze we Wojerecach su policisća a wobornicy w nocy na wutoru psa wuswobodźili, kotryž bě tam po wšěm zdaću sam a mócnje šćowkaše. 24lětna wobsedźerka so najskerje hižo wjacore dny wo njeho starała njebě. Bydlenje bě zanjerodźene a pos skutkowaše chory. Jeho dowjezechu do zwěrjatownje.

nawěšk

nowostki LND