Policija (10.11.15)

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:

Ramnow. Na statnej dróze S 158 je wčera rano pola Ramnowa wosobowe awto Toyota z wotmachom do štoma zrazyło. Šofer bě z njeznateje přičiny kontrolu nad wodźidłom zhubił. Jako wuchowanske mocy přijědźechu, bě wón hižo bjez wědomja. Po tym zo běchu jeho z awta wuswobodźili, móžeše nuzowy lěkar jenož hišće smjerć 50lětneho zwěsćić. Policija přičiny njezboža přepytuje.

Policija (09.11.15)

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Delnja Hórka. Njeměrny wječor mějachu wčera, njedźelu, wohnjowi wobornicy w Delnjej Hórce. Jich wołachu k nje­zbožu na zwjazkowej dróze B 156. Tam běštej ně­hdźe w 19 hodź. pućowanski bus a wosobowe awto nabóčnje do so zrazyłoj. Wobě jězdźidle drje so wobškodźištej, zranił so na zbožo nichtó njeje. Rumowanja a rjedźenja dla bě dróha přiwšěm hodźinu zawrjena.

Kulow. Po wšěm zdaću ničo swjate njebě njeznatym, kotřiž su so do Kulowskeje katolskeje cyrkwje zadobyli. Po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije bě to minjeny pjatk w času wot 15 do 20 hodź. Njeznaći měrjachu so zaměrnje na jałmožnicy, kotrež namócnje wočinichu a sej pjenjezy přiswojichu. Na te wašnje spakosćichu dwucyfrowu sumu, kotraž bě poprawom za najwšelakoriše nadawki wosady myslena. Wěcnu škodu trochuja porno tomu na něhdźe tysac eurow.

Policija (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Kulowc. Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera dopołdnja na statnej dróze S 95 mjez Němcami a Kulowcom. Z Wojerowskeho směra přijěduca 51lětna žona zhubi něhdźe 300 metrow před Kulowcom z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad swojim Fordom, zajědźe na lěwy bok jězdnje a so zwróći. Žona so při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu ju do chorownje dowjezć. Jeje awto je so při njezbožu dospołnje skóncowało.

Policija (05.11.15)

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

Niža Wjes. Nazymu a zymu stajni stanowarjo při jězorach zwjetša swoje bydlenske wozy wopušća. To tež paduši wědźa a tónle čas za swoje njeskutki znjewužiwaja. Minjene dny pobychu njeznaći na stanowanišću­ při jězoru w Nižej Wsy pola Rakec. Tam so hnydom do pjeć by­dlenskich wozow zadobychu. Z nich pokradnychu mjez druhim telewizory, receivery a samo kofejowe mašiny, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěla. Kelko škody při tym dohromady načinichu, njeje hišće dowobličene.

Policija (04.11.15)

srjeda, 04. nowembera 2015 spisane wot:

Sokolca. Wčera rano krótko po šesćich při železniskim přechodźe pola Sokolcy (Soculahora) blisko Budyšina: Połojčnej zawěrje so začinitej a signal pokazuje čerwjenu swěcu. To bliži so Trabant z připowěšakom. Čerwjena swěca šofera njestara, wón přeprěči z awtom kolije a jědźe dale do směra na Budyšin. Žane 20 sekundow pozdźišo smali ćah z mnohimi powołanskimi dojězdźowarjemi nimo. Čisło Trabanta je policiji mjeztym znate. Awto słuša 22lětnemu mužej. Wón njeje jeno swoje žiwjenje, ale tež strowotu dalšich potrjechenych lochkomyslnje na hrački­ sadźił. Tele zadźerženje změje za njeho njelube sćěhi. Katalog chłostanjow předwidźi za tajke přeńdźenje třiměsačny zakaz jězdźenja, 700 eurow pokuty a dwaj dypkaj w Flensburgu.

Policija (03.11.15)

wutora, 03. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Kontrolu nad sobu zhubił je w nocy na póndźelu muž w Budyšinje. W swojim bydlenju wopity 49lětny do swojeje 13lětneje dźowki biješe a nimo toho jeje 17lětnemu přećelej z nožom hrožeše. Wobsadki wjacorych policajskich awtow wobaraceho so muža přewinychu a nachwilnje zajachu. Holcu, kotraž so snadnje zrani, dyrbjachu w chorowni lěkarsce zastarać.

Policija (02.11.15)

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

Zejicy. Hnydom dwě wobchadnej njezboži staštej so sobotu popołdnju w Zejicach. Něhdźe w 14.30 hodź. bě tam 52lětny wodźer motorskeho ze swójskeje winy padnył a so při tym ćežko zranił. Wjacore wosobowe awta dyrbjachu tam dla toho čakać. Tole pak 58lětny wodźer awta po wšěm zdaću přewidźa a do poslednjeho čakaceho jězdźidła zrazy. Na zbožo pak so při tym nichtó dalši zranił njeje. Statna dróha S 101 bě hodźinu zawrjena.

Policija (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin. Z woporom po wšěm zdaću wjacorych paduchow je so zawčerawšim připołdnju žona w Budyšinje stała. 77lětna w kupnicy na Kamjentnej nakupowaše, jako ju njeznaty muž narěča a do rozmołwy zapleće. Při tym měješe rentnarka swoju ručnu tobołku přez ramjo powěsnjenu. Tole wuži najskerje komplica a žonje móšnju z tobołki wućahny, štož pak wobkradnjena hakle pozdźišo pytny. W móšni běchu dwucyfrowa suma pjenjez a wosobinske papjery. Kriminalna policija pad přepytuje.

Policija (29.10.15)

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Kača Korčma. Njerjany kónc měješe zawčerawšim wječor jězba 51lětneho wodźerja awta marki Volvo na wokrjesnej dróze z Kačeje Korčmy do Komorowa. Z dotal nje­znateje přičiny zhubi wón krótko před Komorowom w prawej křiwicy kontrolu nad wodźidłom a zrazy do wobhrodźenja mosta nad hrjebju Kejžorskeho hata. Při tym so wobhrodźenje mosta dospołnje wottorhny. Kaž policija informuje, so muž njezrani, wěcna škoda pak je z 15 000 eurami dosć wulka. Specialna firma dósta nadawk, prowizoriske wobhrodźenje připrawić, zo njeby tam k dalšim njezbožam dóšło.

Policija (28.10.15)

srjeda, 28. oktobera 2015 spisane wot:

Rušica. Kedźbliwy přichodny syn je minjene dny w Rušicy (Rauschwitz) pola Halštrowa sobudźěłaćerce hladanskeje słužby dopokazał, zo je padušnica. Dokelž běchu so z bydlenja jeho přichod­neju staršeju po wšěm zdaću stajnje zaso pjenjezy zhubjeli, nastaji tam 58lětny tak mjenowane fotowe pasle. Na te wašnje wón padušnicu lepi, jako chcyše wona­ runje dalše pjenjezy spakosćić. 36lětna žona z hladanjom staršeju mandźelskeju direktnje ničo činić njeměješe, bě pak sej někak přistup do jeju by­dlenja wobstarała. W prěnjej rozrěči z přichodnym synom wobkradnjeneju wona njeskutki přizna a mjenowaše pjenježne starosće jako přičinu, zo je wjacore razy z mjenowaneho bydlenja pjenjezy brała. Po informacijach 58lětneho přichodneho syna je so tak kusk po kusku dohromady wjace hač 1 500 eurow zhubiło. Hdźe su pjenjezy wostali, njeje znate. Minjene dny je muž policiji tónle pad přizjewił a tež hnydom padušnicu prezentował.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND