Policija (22.05.15)

pjatk, 22. meje 2015 spisane wot:

Zražka z pjeć zranjenymi

Njeswačidło. Při ćežkim wobchadnym njezbožu wčera připołdnju w Njeswači­dle je so pjeć wosobow zraniło. 49lětna wodźerka Renaulta bě na Bóščanskej dróze blisko tamnišeje pěstowarnje na lěwy bok jězdnje zajěła, při čimž do napřećo přijěduceho Suzukija zrazy. Renault wosta hakle­ w žiwym płoće priwatneje ležownosće stejo a płót kaž tež listowy kašćik wobškodźi. W Suzukiju sedźeše 30lětny šofer z 28lětnej sobujěducej a małymaj dźě­sćomaj. Woni kaž tež 49lětna wodźerka Renaulta so zranichu. Wšitkich pjećoch dowjezechu do chorownje, zdźěla z helikopterom. Na znjezboženymaj jězdźidłomaj nasta cyłkownje něhdźe 2 500 eurow škody. Čłonojo Njeswačanskeje dobro­wólneje wohnjoweje wobory z městna nje­zboža wšo zrumowachu a wotstronichu wuběžany bencin a wolij. Čehodla je 49lětna njejapcy na lěwy bok jězdnje zajěła­, wobchadna njezbožowa słužba policajskeje direkcije nětko přepytuje. Štóž móže pokiwy podać, kak je so njezbožo stało, njech so na awtodróhowym policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03591/ 36 70 přizjewi.

Policija (21.05.15)

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Pytaja paduchow šokolady

Biskopicy. Z njewšědnym padom padustwa zaběra so policija w Biskopicach a Wjazońcy. Hižo spočatk meje běchu tam nje­znaći z kupnicy šokoladu kradnyli, a to we wulkim stilu. 5. meje zhubi so z kupnicy Lidl w Biskopicach tysac taflow šokolady, z runje tajkeje kupnicy we Wjazońcy dalšich tysac taflow w cyłkownej hódnoće něhdźe 2 200 eurow. Stajnje jednaše so wo wšelake družiny. Po wšěm zdaću je so to we woběmaj padomaj popołdnju stało, ale hakle wječor krótko do zawrjenja nakupowanišća personalej tole napadny. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su snano něšto wobkedźbowali.

Policija (20.05.15)

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

Hižo zaso so paliło

Łuty. Zapaler je tuchwilu najskerje we Łutach po puću. Po tym zo bě so tam minjene tydźenje hižo bydlenski připowěšak palił a woheń tež we wjacorych domach wudyrił, bě dźensa rano zamkarnja direktnje pódla bywšeho awtokina po­trjechena. Wohnjowej woborje přizjewichu krótko po 7 hodź., zo so tam mócnje kuri. Jako wobornicy přijědźechu, płomjenja hižo z třěchi sapachu. Na zbožo pak móžachu woheń spěšnje zhašeć. Kriminalna policija pytaše za slědami.

Policija (19.05.15)

wutora, 19. meje 2015 spisane wot:

Zběrku pjenjez pokradnyli

Biskopicy. Po wšěm zdaću cyle zaměrnje podachu so njeznaći minjeny kónc tydźenja do bydlenskeho domu w Biskopicach. Po informacijach policije pokradnychu woni zběrku twjerdych pjenjez. Něhdźe 150 jednotliwych pjenjez mějachu po wuprajenju wobsedźerja hódnotu něhdźe 20 000 eurow. Debjenki a domjaca elektronika pak paduchow najskerje njezajimowachu, dokelž je w bydlenju wostajichu­.

Policija (18.05.15)

póndźela, 18. meje 2015 spisane wot:

Zražka na křižowanišću

Baćoń. Dwě na zbožo jeno snadnje zranjenej wosobje a wěcna škoda 6 000 eurow su wuslědk wobchadneho njezboža sobotu wječor na křižowanišću wokrjesneju dróhow pola Baćonja. Na pódlanskim puću přijěduca 53lětna wodźerka Mercedesa njewobkedźbowa tam předjězbu 25lětneho wodźerja BMWja, kiž ze směra Noweje Jaseńcy přijědźe. Wobě jězdźidle do so prasnyštej, při čimž so šofera­j zraništaj.

Policija (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Njezbožo na „dnju muži

Sernjany. Njerjany wukónc měješe na wčerawšim „dnju muži“ jězba z konjacym zapřahom w Sernjanach. 59lětny wodźer zapřaha chcyše tam krótko do 18 hodź. na hłowny puć wotbočić, hdźež 55lětny pomocnik na wobchad kedźbowaše. Jako pomocnik zaso na pomału jěducu kuču skoči, so wón wobsuny a padny. Při tym so ćežko zrani, tak zo dyrbjachu jeho z helikopterom k lěkarskemu zastaranju do chorownje transportować.

Policija (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

W tunlu dwójce tak spěšnje jěł

Zhorjelc. Njelube sćěhi změje awtowa jězba za šofera Mercedesa, kiž bě w nocy na wčerawšu wutoru na awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc po puću. Jeho le­pichu policajscy zastojnicy při kontroli spěšnosće w tunlu pod Limasom. Z cyłkownje 1 136 měrjenych jězdźidłow bě 82 spěšnišo po puću hač dowolene 80 km/h. Rekord docpě w Pólskej přizjewjeny Mercedes, jako ze 157 km/h nimo smaleše, potajkim nimale dwójce tak spěšnje kaž dowolene. Šofer změje nětko znajmjeńša 600 eurow pokuty płaćić. Nimo­ toho čakaja na njeho tři měsacy zakaza jězdźenja po dróhach w Němskej. Z tymle a dalšimi padami zaběra so nětko­ krajna direkcija.

Policija (12.05.15)

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Grilowanje ze sćěhami

Malešecy. Njelube sćěhi měješe zawčerawšim popołdnju grilowanje w Malešecach. Tam mjenujcy zawołachu wohnjowych wobornikow k hašenju. Na Dróze Arnošta Sykory paleše so wotpadkowe sudobjo. Płomjenja přeskočichu na dalše wotpadkowe sudobja kaž tež na carport a na sćěnu bydlenskeho domu. Na zbožo wobornicy płomjenja spěšnje podusychu, tak zo so nichtó njezrani. Kaž policija zdźěli, bě 37lětny wobsedźer ležownosće po grilowanju žehliwe wuhlo z grila do wotpadkoweho sudobja ćisnył. Wuskutk tajkeje lochkomyslnosće je 5 000 eurow wěcneje škody.

Policija (11.05.15)

póndźela, 11. meje 2015 spisane wot:

Dźěćo mylnje do awta zamknył

Budyšin. Po nakupowanju ze swojej třilětnej dźowku wróći so sobotu 33lětny muž w Budyšinje k swojemu awtu. Sa­dźiw­ši do toho holcu na jeje městno, połoži wón twory do wačoknika a wostaji tam tež kluč ležo. Začiniwši wačoknik so awto sekund­y pozdźišo same wot so zamk­ny. W swojej nuzy zawoła muž policiju. Zastojnicy dojědźechu sej k jeho man­dźelskej po rezerwowy kluč, tak zo mó­žachu dźěćo njezranjene „wuswobodźić“.

Policija (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Gumijowy čołm pokradnyli

Wulke Ždźary. Na kotrym z łužiskich jězorow drje paduši swoju rubiznu wužiwaja? Z tymle prašenjom zaběra so policija we Wulkich Ždźarach, hdźež běchu sej njeznaći njewšědnu rubiznu wupy­tali. W nocy na minjenu srjedu přewi­nychu woni płót wokoło saněrowanskeje kónčiny Hórnikečanskeho jězora a dóstachu so tak na twarnišćo. Tam po­kradnychu industrijowy gumijowy čołm, štyri padle a wonkowny motor. Škodu na skóncowanym płoće a hódnotu pokradnjeneho dźěłoweho gratu saněrarjow trochuja na dohromady 5 500 eurow­. Kriminalna policija pad přepy­tuje a nětko najskerje při jězorach wo­sebje kedźbuje.

nawěšk

nowostki LND