Jutře žane rěčne hodźiny

póndźela, 05. decembera 2016 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Štóž ma přichodne dny něšto w přizjewjenskim zarjedźe zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wobstarać, njech wobkedźbuje, zo tam jutře, 6. decembra, žane rěčne hodźiny njezměja.

Wopyta pěstowarnje

Pančicy-Kukow (SN). Tradicionelnje zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) dohodowny čas wužiwa, zo by pěstowarnje swojeho regiona wopytał. Tak so wón zdobom za dźěło a angažement kubłarkow dźakuje. Prěnja bě dźensa dopołdnja pěstowarnja w Pančicach-Kukowje w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Tam přepoda wón wobrazowe ramiki z ćěsta, kotrež móža dźěći hodownje wupyšić. Za najkreatiwniši wobraz smědźa dźěći Zelnakec pjekarnju w Pančicach-Kukowje wopytać.

Wustaja kleplowane wobrazy

pjatk, 02. decembera 2016 spisane wot:

Chrósćicy. Přehladku kleplowanych wobrazow Weroniki Suchoweje ze Sćijec wotewru sobotu, 3. hodownika, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Ludowa wuměłča zaběra so z tymle trochu njewšědnym tworjenjom w kružku hižo dlěje hač 15 lět. Jeje najwoblubowaniše motiwy su figury kaž mać z dźěsćom, motiwy z přirody, ale tež rjany dekor­ k hodam a jutram. Kelko prócy za zhotowjenjom tči, chce Weronika Suchowa­ jutře wječor wosobinsce demonstrować. Hižo w 16 hodź. su dźěći jutře­ na serbske kino přeprošene.

Klankar předstaji słuchohru

Štó chcył hrajki darić?

pjatk, 25. nowembera 2016 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Na adwentnych wikach w klóšterskej bróžni w Pančicach-Kukowje 2. a 3. decembra chcedźa trjebane hrajki za dobry zaměr předawać. Štóž chce k tomu přinošować, móže hrajki wšědnje w dźěłarni za zbrašenych swj. Michała wotedać. Wunošk přepodadźa babje Christinje Pólkec, kotraž chce je klětu za šulu w afriskim Malawiju wužiwać. Po swojim dobrowólnym socialnym lěće 2012/13 w Malawiju chce Christina Pólkec klětu znowa w jednej z tamnišich chorownjow wupomhać. Kóždažkuli podpěra je tuž witana.

Poprjancy we wustajeńcy

Łaz. Lětuša hodowna wustajeńca we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wěnuje so Połčničanskim poprjancam. Wustajeńcu wotewru njedźelu, 27. nowembra, w 14.30 hodź., Zajimcy su wutrobnje witani. Přehladka znazornja stawizny poprjancow a demonstruje, kak so wone zhotowjeja. Nimo toho pokazaja wšelake nastroje, kotrež su za tele dźěło trěbne.

Předstaji knihu bratra

Wosadne popołdnjo

pjatk, 18. nowembera 2016 spisane wot:

Bukecy (JKr/SN) Dwójce wob lěto přeprošuje superintendent Jan Malink Serbow Bukečanskeje a wokolnych wosadow na popołdnjo na wosadnej žurli w Bukecach. W srjedźišću zetkanja minjenu sobotu steješe pokutny dźeń a jeho wu- znam za křesćanow dźensa. Z dobrej tradiciju mjeztym je, zo ma na nazymskim zetkanju Arnd Zoba přinošk wo swojich pućowanjach přihotowany. Lětsa bě sej ze swojej mandźelskej do krajiny Wachau nad Dunajom, w kotrejž leži tež sławny klóšter Melk, wulećał. Z tójšto skutkownymi wobrazami a informacijemi wo stawiznach krajiny wědźeše wón znowa zajimawje rozprawjeć.

Berlinska finisaža

Swjeća prěni raz kermušku

pjatk, 11. nowembera 2016 spisane wot:

Lipsk. Na swoju prěnju kermušku zet­kaja so njedźelu, 13. nowembra, Lipšćanske serbske dźěći w starobje žłobika a pěstowarnje a jich starši w rumnosćach kreatiwneje dźěłarnički „Zwergpiraten“ na Konstantinowej 6. Wot 15 hodź. chcedźa tam zhromadnje spěwać a rejwać, krótke klankodźiwadło dožiwić a sej zhromadnu swačinu słodźeć dać. W tym zwisku skedźbnjeja zarjadowarjo hižo nětko na to, zo budźe lětuša zhromadna hodownička Lipšćanskich serbskich ­dźěći 3. adwenta.

Na popołdnjo a bjesadu

Bukecy. Na serbske wosadne popoł­dnjo ze superintendentom Janom Malinkom přeprošuje Bukečanska wosada jutře, sobotu, w 14.30 hodź. na wosadnu žurlu. Dale skedźbnjeja na přichodnu serbsku Bjesadu, kotraž wotměje so štwórtk, 17. nowembra, we 18.30 hodź. na Bukečanskej farje.

Do hornčernje pohladnyć

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:

Bóšicy. Lubowarjo keramiki njeměli skomdźić sej do Bóščanskeje Barchmannec hornčernje dojěć, hdźež změja jutře a njedźelu stajnje wot 9 do 17 hodź. dźeń wotewrjenych duri. Tam móžeš sej ­wobhladać, kak z jednoreje hliny taler abo šalka nastawa, dźěći móža hornčerić a jedyn kruch sami pomolować. Nimo toho čaka na wopytowarjow we wobchodźe wobšěrny sortiment, tež hodowna keramika.

Dalše nazymske koncerty

Rogow/Worklecy/Budyšin. Skupina Přezpólni wuhotuje jutře, sobotu, w 19 hodź. nazymski koncert w Rogowje. Smjerdźečanska rejwanska skupina a folklorna skupina Sprjewjan chcetej ludźi njedźelu, 6. nowembra, we Worklečanskim hosćencu zawjeselić. Wot 14.30 hodź. poskića tam kofej a tykanc, program započnje so w 15.30 hodź. Samsnej cyłkaj wuhotujetej nazymski koncert sobotu, 12. nowembra, w 16.30 hodź. w Budyskim Serbskim domje. Za čłonow Budyskich Domowinskich skupin zapłaća zastup ze skupinskich pokładnjow.

Literatura a bjesada

Drjenow. Na literarnu kermušu přeprošuje Ludowe nakładnistwo Domowina njedźelu, 13. nowembra, w 15 hodź. do hosćenca „Hońtwjerski dwór“ w Drjenowje.

Wulět do stawiznow

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

Komorow (Hag/SN). Z mnohimi hosćimi zetkachu so čłonojo Domowinskeje skupiny Komorow-Trupin-Rakecy minjenu sobotu w młodźinskim klubje při Komorowskim sportnišću na přednošk dr. Lubiny Malinkoweje. Po zhromadnym kofeju porěča wona wo wuznamje a wuskutkach Ochranowskeho hibanja na Serbow a pokaza k tomu wobrazy. Po tym zo měješe Domowinska skupina loni skupinski wulět do Ochranowa a so hižo tam z tutym hibanjom zaběraše, běše­ přednošk Lubiny Malinkoweje wulět do stawiznow Serbow. Župa „Jan Arnošt Smoler“ je zarjadowanje spěchowała. Wosebje wjeselili so skupinarjo su, zo so Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny, kiž w Komorowje bydli, ze swojej mandźelskej na zarjadowanju wobdźěli.

Hajnicy na nyšporu

Hejsować w „Jednoće“

pjatk, 21. oktobera 2016 spisane wot:

Chrósćicy. Na hejsowanje do Chróšćanskeje wjacezaměroweje hale „Jednota“ přeprošuje tamniši młodźinski klub pjatk a sobotu, 28. a 29. oktobra, młodostnych a wšěch tych, kotřiž so młodźi čuja abo su młodźi wostali. Pjatk budźe tam hołk a tołk za nad 30lětnych. Přeprosyli su sej k tomu jednu z najlěpšich partyjowych kapałow Sakskeje, a to skupinu Jolly Jumper z Hornjeje Łužicy, kotraž ma tež serbsku štučku w programje. Zastup za sydom eurow je wot 20 hodź., reje so w 21 hodź. započnu. Sobotu pak w „Jednoće“ mócnje šeri, dokelž wotměje so w Chrósćicach hižo tradicionala helloweenowa party. Wo dobru naladu staraja so wot 21 hodź. wjacori DJjojo. Zastup płaći kaž pjatk sydom eurow. Čłonojo młodźinskeho kluba so na hosći wjesela a so nadźijeja, zo młódši a starši hejsowarjo z bohatym wopytom jich prócu mytuja.

Předpředań za schadźowanku

Pakćikowa akcija SLA

pjatk, 14. oktobera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). W Budyskim Serbskim ludowym ansamblu móža so lětsa pakćiki za akciju „Hody w črijowym kartonu“ wotedać. Hač do 15. nowembra přijimuja tam při kasy – při Młynskich wrotach – a w zarjadnistwje na Lawskej luboznje zapakowane dary.

Biblioteka swjeći jubilej

Kamjenc (SN). Kamjenska Lessingowa biblioteka woswjeći lětsa we wobłuku dnja bibliotekow, kotryž so 24. oktobra po cyłej Němskej wotměwa, dwaj jubilejej. Sprěnja je to załoženje wupožčowanskeje knihownje w lěće 1666 a zdruha zaćehnjenje měšćanskeje biblioteki do Lessingoweho domu w lěće 1931. K tejle składnosći wuhotuja tam swjedźenjej.

Huska (SN/mwe). Hušćanske kubło „Kubło lěćne duby“ Eriki Busch słuša k najwoblubowanišim prózdninskim burskim dworam Němskeje. Tole wuchadźa z 21. naprašowanja portala LandReise, kotrež dowole na burskich domicilach registruje. Tak su hosćo na posudkowych kartach kaž tež online wot septembra 2015 do awgusta 2016 zapodali, hdźe so w dowolu najlěpje čujachu. Hódnoćili su w štyrjoch kategorijach. Oficialnje gratulować budu dobyćerjam klětu na „Zelenym tydźenju“ w Berlinje.

Dźěći zela zeznali

Łaz (AK/SN). Wulke wjeselo mějachu dźěći w nazymskich prózdninach we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja ze zelami. Njedawno zhotowichu tam zelowy dresing. K tomu wužiwachu zela kaž tymian, koprik (Dill), majron, ławrjenc (Lorbeer) a tójšto dalšich. Bleše wostanu tu štyri tydźenje stejo, potom je dresing hotowy. Birgit Kieschnick, sobudźěłaćerka přirodoweje stacije w biosferowym rezerwaće hornjołužiske hola a haty holcy a hólcow nawjedowaše.

Praksa w dobrych rukach

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND