Předstaja nowu protyku

srjeda, 24. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. Nowa hornjołužiska domjaca protyka 2018 steji w srjedźišću přichodneho zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni, a to jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. Z hosćom budźetaj tam dr. Lars­Arne Dannenberg a Jan Bergmann. Wonaj­ předstajitaj swoje Kinsporske nakładnistwo Via Regia a jeho knižny poskitk. Wotnětka wuchadźa w nakładni­stwje Hornjołužiska domjaca protyka, kotruž bě do toho wjele lět dr. Frank Stübner w swojim Budyskim nakładni­stwje Lusatia wudawał.

Porěča wo ludowej basnicy

Za dźědow, wowki a wnučki

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:
Smochćicy. Dny za dźědow, wowki a wnučki­ přewjedźe Smochčanski Dom biskopa Bena druhi tydźeń zymskich prózdnin wot 19. do 23. februara. Pod hesłom „Boža pisana stwórba“ steja wulěty, zhromadne hry a wjele chwile za sebje na programje. Tydźeń započnje so póndźelu popołdnju z kofejom a skónči so pjatk z wobjedom. Dalše informacije pod telefonowym čisłom 035935/220

Literarne motiwy Krabata

wutora, 16. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. W zwisku z Krabatowej wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju přednošuje tam jutře, srjedu, w 19 hodź. dr. Susanne Hozyna ze Serbskeho instituta pod hesłom „Bajki jako žórło wědy. Powědančko wo kuzłarju a jeho šulerju“ wo literarnych motiwach Krabatowych bajkow a powěsćow. Přednošk budźe w serbskej rěči a simultanje do němčiny přełoženy. Hodźinu do toho, we 18 hodź., poskića wodźenje po wosebitej wusta­jeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka.“ Zastup płaći pjeć eurow.

Durje kubłanišća wotewrjene

Radwor. Za někotre tydźenje dóstanu šulerjo 4. lětnika swoje kubłanske poručenje a dyrbja so za dalewjeduce kubłanišćo rozsudźić. Při namakanju praweho rozsuda chcedźa wosebje jich staršich podpěrać a witaja w Radworju pjatk, 19. januara, wot 17 do 19 hodź. do Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ na dźeń wote­wrjenych duri. Wuknjacy prezentuja swoje wudźěłki z jednotliwych předmjetow a dźěłowych zjednoćenstwow. Na prašenja k šulskemu wotběhej wučerjo a šulerjo rady wotmołwja.

Mrějacych přewodźeć

Natwarjacy kurs serbšćiny

póndźela, 15. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. Wot 5. februara hač do 11. junija 2018 wotměje so w Budyšinje natwarjacy kurs serbšćiny. Wučba je stajnje póndźelu wot 18 hodź. do 19.30 hodź. w Serbskej zakładnej šuli na Friedricha Listowej 8. Přizjewjenja přijimuje Rěčny centrum WITAJ pod telefonowym čisłom 03591/ 550400 abo e-mejlnje pod .

Radźićeljo so zetkaja

Slepo. Wjacore losy za twarske dźěła při nastawacym němsko-serbskim šulskim centrumje chcedźa čłonojo Slepjanskeje gmejnskeje rady na swojim posedźenju jutře, wutoru, w 19 hodź. w tamnišim Serbskim kulturnym centrumje rozdawać. Mjez druhim póńdźe wo wokna, wonkowne durje, škit před słóncom, róštotwar­ a fasadu. Wo nutřkownym wuhotowanju­ šulskeho twarjenja chcedźa tohorunja wura­dźować.

Zymska zelenina w srjedźišću

Wojerecy. Kak móžeš zymsku zeleninu w kuchni wužiwać, kak strowa wona je a kotre jědźe móžeš z njej přihotować, to budźe tema přichodneho zarjadowanja za seniorow na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Wone budźe štwórtk, 18. januara, wot 10 do 12.30 hodź. Zajimcy su witani.

Wo dźiwich pčołkach

pjatk, 12. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Wohrožena mnohotnosć – naše dźiwje pčołki a jich škit“ přednošuje dr. Andreas Scholz jutře, ­sobotu, w 15 hodź. w Budyskim měšćanskim muzeju. W Sakskej je něhdźe 400 najwšelakorišich družin dźiwich pčołkow. Přednošk skići dohlad do jich mnohotnosće, do jich ­žiwjenskich wašnjow a podawa tohorunja pokiwy zajimowanym zahrodkarjam.

Sprjewine město za čas NDR

Budyšin. Z hosćom w rjedźe „Łužiske literarne dopołdnjo“ njedźelu, 14. januara, w 11 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe budźe Drježdźanski awtor Dietmar Sehn. Wón je swoje dźěćatstwo blisko Budyšina přežiwił a na Lipšćanskim literarnym instituće studował. Loni je jeho kniha „Wěš hišće? – stawizny z Budyskeho wšědneho dnja NDR“ wušła. W njej wopisuje wón mjez druhim nakup w bywšim Domje mody na Naměsće Čerwjeneje armeje, rozdźělne bydlenske poměry, wopyty w hosćencach a wuchodźowanja po měsće. Wopytowarjo po­dadźa so na časowu jězbu do Budyskeje zańdźenosće.

Předawaja lisćiki

Pčołar – live a w filmje

štwórtk, 11. januara 2018 spisane wot:

Chrósćicy. Bjez pčołkow njeje mjedu, a tež žanoho sadu na štomach. Pilne pčołki pak trjebaja podpěru čłowjeka. Wo dźěle pčołarja w běhu lěta rozprawja ze swójskich nazhonjenjow Jan Šołta z Konjec jutře, pjatk, w 19.45 hodź w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Zakład budźe zajimawy krótkofilm „Lěto pčołarja“, kotryž su před něšto časom Ralbičanscy šulerjo filmoweho kružka pod nawodom SAEK nawjerćeli. Pčołar Jan Šołta tež rady na prašenja wotmołwja. Sobotu w 16 hodź su zaso dźěći přeprošene na serbske dźěćace kino do hospody.

Stacije maja mjena swjatych

Kamjenc. Jednotliwe stacije Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana maja nětko mjena škitnych swjatych. Tak je porodna stacije po swj. Margareće pomjenowana, paliatiwna stacija po swj. Rafaelu. Dalše stacije noša mjena swj. Lukaša, Bena, Borbory a Katyrny. Na te wašnje chorownja swój křesćanski charakter sylnišo­ zwuraznja, zdźěleja maltezojo w nowinskim wozjewjenju.

Terminy přizjewić

srjeda, 10. januara 2018 spisane wot:

Kulow. Towarstwa, kluby, dobrowólne wohnjowe wobory kaž tež katolska a ewangelska­ wosada města Kulowa su namołwjene, swoje planowane zjawne zarjadowanja měšćanskemu zarjadnistwu přizjewić, dalokož to hišće činili njejsu. Tak ma so zadźěwać, zo so terminy kopja. Wotpowědne formulary su na internetnej stronje města wozjewjene.

Chór Lipa spěwa w stolicy

Drježdźany. Koncert k rusko-ukrainskemu hodownemu a nowolětnemu swjedźenjej wotměje so njedźelu, 14. januara, w 17 hodź. w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow. Wosmy koncert tohole razu prezentuje chór Slavica. Nimo ruskeho dźěćaceho chóra Libela su sej tónraz přeprosyli Lipjanow z Pančic-Kukowa. Zastupne lisćiki za dwanaće do 18 eurow dóstanu zajimcy w předpředawanišćach kaž tež internetnje pod www.mzdw.de.

176. serbske blido

Štomiki wotbyć

wutora, 09. januara 2018 spisane wot:

Budyšin. Dwaj tydźenjej po hodźoch nětko w mnohich domjacnosćach hodowny štomik z bydlenja rumuja. Při tej składnosći město Budyšin na to skedźbnja, zo móžeš w januaru tón dźeń, hdyž čorne abo zelene wotpadkowe sudobjo wotwožuja, tež štomik darmotnje wotbyć. Tón pak dyrbi na kóždy pad pódla tajkeho wotpadkoweho sudobja stać a na nim nima hižo žana pycha być. Hač do 1,5 metrow wulke štomy w cyłym sobu bjeru, wjetše eksemplary měli so rozrězać. Wot februara dyrbja ludźo štomiki do zelenych wotpadkowych sudobjow rozkuskować.

Pola policije so informować

Rózbork. We wobłuku cyłoněmskeho dnja wysokich šulow informuje zajutřišim, štwórtk, tež wysoka šula sakskeje policije w Rózborku wo swojim dźěle. Wot 10 do 15 hodź. móža so tam zajimcy wo wukubłanskich a powołanskich móžnosćach wobhonić a sej nimo dalšich fachowych­ kabinetow tež kriminalnotechniski kabinet wobhladać.

Awtorka čita w hospodźe

pjatk, 05. januara 2018 spisane wot:

Chrósćicy. W swojim romanje „Běžeć dyrbiš tak a tak“ powěda Anika Mehner z Lipska stawiznu přećelstwa na ekumeniskim putniskim puću. Po puću ze Zhorjelca přez Budyšin a Erfurt hač do Vacha bě wona sama wjacekróć putnikowała. Swoje zaćišće je po prěnjej, skerje dokumentariskej knize „Stawizny z putniskeho puća – nachribjetnik powěda“ nětko tež literarisce předźěłała. Młoda awtorka čita w Chróšćanskej putniskej hospodźe jutře, 6. januara, w 19.45 hodź.

Anika Mehner­ tež w Lipsku mušlowe znamješka na putniskim puću přez město připrawja a hospoduje putnikow.

Jutře­ w 16 hodź. je serbske dźěćace kino z trikowym filmom. Pokazki na dalše zarjadowanja w hospodźe nadeńdu zajimcy internetnje pod www.pilgerherberge-crostwitz.de.

Na lětny swjedźeń

Na lětny swjedźeń

srjeda, 03. januara 2018 spisane wot:

Sulšecy. Kulowske towarstwo Bratrowstwo wuhotuje sobotu, 6. januara, w 19 hodź. swój lětny swjedźeń w Sulšečanskim kulturnym domje. Tam wospjetuje Radworski chór Meja swój hodowny koncert. Po tym móža sej wopytowarjo zhromadnje zarejwać. K rejam zahraje Gunter Schulze z Kamjenca. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Za akademiju so přizjewić

Budyšin. We wobłuku lětušeho Łužiskeho hudźbneho lěća wotměje so znowa chórowa akademija. Za nju móža so zajimcy hač do kónca januara w Budyskim měšćanskim zarjadnistwje přizjewić. Akademija pod nawodom Friedemanna Böhmy steji pod hesłom „Salve Regina“. Wobdźělnicy nazwučuja marijanske kěrluše z wjacorych dobow. Zakónčacy koncert budźe 4. awgusta w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND