Molerska dźěłarnička

štwórtk, 02. julija 2020 spisane wot:
Budyšin/Hórnikecy. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. přeproša na swoju tradicionalnu molersku dźěłarničku. Pod nawodom wuměłče Maje ­Nageloweje wotměje so wona wot 18. do 20. septembra w Energijowej fabrice Hórnikecy. Hesło lětušeje dźěłarnički rěka „Duch industrializacije“. Zajimcy njech přizjewja so hač do 20. awgusta pola projektoweje managerki Domowiny. Rejzku Krügerowu docpějeće pod telefonowym čisłom 03591/ 550 291 abo z mejlku na .

Happy, Paula a co. zeznać

srjeda, 01. julija 2020 spisane wot:

Wojerecy. Pinguiny su prawdźepodobnje žortne a jara zajimawe zwěrjatka. Tuž su wone w zwěrjencach a coologiskich zahrodach wopytowarjam wulka atrakcija. Jutře, štwórtk, w 11 hodź. wotewru we Wojerowskim zwěrjencu znowawuho­towanu připrawu za skupinu dźesać ­pinguinow družiny Humboldt. Zajimcy móža jednaćelej Wojerowskeje towaršnosće za coo, kulturu a kubłanje Arthurej Kusberej, nawodźe zwěrjenca Eugène Bruinsej a techniskemu nawodźe Christianej Trunschej prašenja stajić.

Po Zelenych salonach chodźić

Rogeńc. Wot přichodneje njedźele chcetaj wjerchowka Lucie (Anne Schierack) a wjerch Pückler (Hans Anacker) wopytowarjow po „zelenych salonach“ Rogeńskeho parka wodźić. Tak zhonja woni wo ekscentriskim žiwjenju wjercha a jeho mandźelskeje, kotrež njewotbłyšćuje so jeničce na hrodźe, ale tež na parku. Hodźinske wodźenja budu 5., 12., 19. a 26. julija kaž tež 2., 16. a 30. awgusta, stajnje w 11.30 hodź. Zetkanišćo je kasa do hrodu. Zastup a wodźenje płaćitej 14 eurow na wosobu. Zajimcy njech so pod tel. čo. 0355/ 75 150 abo z mejlku pod service @pueckler-museum.de přizjewja.

Rozsud njepłaćiwy

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Na swojim njedawnym posedźenju běchu radźićeljo zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe tydźenja w Pančicach-Kukowje wobzamknyli, zo ma so nowe twarjenje zwjazka serbsce a potom němsce popisać. Nětko bu znate, zo njeje rozsud płaćiwy, tež hdyž bě wothłosowanje za serbske popisanje na prěnim městnje jasne. Přičina tuchwilneho stawa je formalny zmylk, kotryž sta so w přihotach na posedźenje. Tema njesteješe mjenujcy na dnjowym porjedźe. Jedna z čłonskich gmejnow je po posedźenju wobzamknjenju znapřećiwiła. Radźićeljo maja tuž wo prašenju, hač na domske najprjedy serbske abo němske pomjenowanje napisaja, znowa wothłosować. To ma so w běhu wurjadneho zeńdźenja gremija stać.

Do bary na koncert

Poskićuja kurs čěšćiny

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Chrósćicy. Za posledni tydźeń wulkich prózdnin, wot 24. do 29. awgusta 2020, planuje Rěčny centrum WITAJ inten­siwny kurs čěšćiny za młodostnych a dorosćenych z čěskim wučerjom Janom Breindlom w Chrósćicach. Pod dodźer­ženjom předpisow škita před koronu poski­ćeja wšědnje wot ranja hač do zažneho popołdnja wučbu čěšćiny a popoł­dnju zarjadowanje k stawi­znam a kulturje Čěskeje. Jedna so wo poskitk za za­po­čatkarjow a pokročenych. Wobdźělenje na kursu płaći 100 eurow, šulerjo a studenća płaća 50 eurow­. Zajimcy njech přizjewja so w RCW pod abo pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400. Na nadrobniše prašenja wotmołwja Jan Breindl pod abo telefonisce pod čisłom 0179 / 2 43 70 41.

Žane kartyplacanje

Budyšin. Špatne powěsće wobradźa koronowa pandemija serbskim škotowarjam, kotřiž so jónu wob měsac k tur­něrej seniorow zetkaja. Kaž organizator Měrćin Nowak zdźěli, so najprjedy raz žane­ dalše turněry njepřewjedu. Prěni termin so sčasom wozjewi.

Koncert w Pětrowej cyrkwi

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:
Budyšin. Njedźelu zaklinča w Budyskej tachantskej cyrkwi we 18 hodź. kantaty a psalmy Felixa Mendelsona Bartoldyja. Pod nawodom Michaela Vettera zanjese twórby wokalny ansambl ewangelskeho kantorstwa swj. Pětra, přewodźeny wot orchestra Serbskeho ludoweho ansambla. Dalše předstajenje slěduje w 20 hodź. tohorunja w tachantskej cyrkwi. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

Zakónča wustajeńcu

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Zarěč. W konsumowej galeriji Zarěčanskeho knježeho domu přewjedu pjatk, 26. junija, w 17 hodź. dalše zjawne zarjadowanje. Z finisažu zakónča tam wustajeńcu z wobrazami Petry Ehrlich z Kinsporka a ze skulpturami Olafa Klepziga z Rabenauwa. Lawdaciju změje Thomas Gerlach. Wo hudźbne wobrubjenje budźe postarane, rěka w přeprošenju. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Pytaja dohlad za biblioteku

Budyšin. Budyska měšćanska biblioteka pyta čestnohamtskeho sobudźěłaćerja /čestnohamtsku sobudźěłaćerku jako dohlad za čitansku žurlu. Zasadźeny/zasadźena budźe zwjetša jónu wob tydźeń we wotewrjenskim času, za čož płaća ­měsačne zarunanje. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 534 811.

Radźićeljo so zetkaja

wutora, 23. junija 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wotměje so štwórtk, 25. junija, w 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli. Mjez druhim chcedźa tam přepodać nadawk za wuměrjenje jednotliwych twarskich ležownosćow w nowej bydlenskej štwórći při Srjedźnym puću w Pančicach-Kukowje.

Pytaja změrca

Wulka Dubrawa/Radwor. W juliju skónči so wólbna doba změrca Wulkodubrawskeje gmejny. Tohodla pytaja tam nětko zajimcow, kotřiž chcyli tónle čestnohamtski nadawk za gmejnje Wulka Dubrawa a Radwor wukonjeć. Zajimcy njech přizjewja so hač do 3. julija pisomnje na Wulkodubrawskim gmejnskim zarjedźe.

Benedikt Dyrlich čita

póndźela, 22. junija 2020 spisane wot:

Njebjelčicy. Na knižne předstajenje z awtorom Benediktom Dyrlichom štwórtk, 25. junija, w 19 hodź. w towarstwowej stwě Njebjelčanskeje gmejny přeprošeja Ludowe nakładnistwo Domowina, Domowinska skupina Njebjelčicy a tamniša gmejna. Awtor čita ze swojeje knihi „Doma we wućekach 2“, kotraž je loni nazymu wušła. Z wječorkom Ludowe nakładnistwo Domowina po wobmjezowanjach korony dla swoje knižne předstajenja zaso zahaji. Přiwšěm płaća powšitkowne postajenja hygieny, městna su dodźerženja wotstawkow dla wobmjezowane.

Pytaja žadnostki

Nowy zakładny kurs serbšćiny

pjatk, 19. junija 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W nowym šulskim lěće poskići Rěčny centrum WITAJ znowa zakładny kurs serbšćiny za staršich serbšćinu wuknjacych dźěći a dalšich zajimowanych dorosćenych. Kurs wotměje so wot 7. septembra 2020 hač do 18. januara 2021, stajnje póndźelu wot 19 hač do 20.30 hodź. w Šuli Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje. Přizjewjenja přijimuje RCW e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400.

Wabjenski film zestajeli

Zhorjelc. Wokrjesna hudźbna šula Třikrajowy róžk je imageowy film zestajała. Hudźbnicy, spěwarjo, dalši wuměłcy a ludźo z Łužicy a za jeje mjezami, kotřiž so ze swojej domiznu zwjazani čuja, su so na projekće „Tak dźe Sakska“ wobdźělili. Wabjenski film na woblubowany spěw wo Hornjej Łužicy bu krótkodobnje zwoprawdźeny a je na internetnej stronje hudźbneje šule třikrajoweho róžka widźeć. Zajimcy móža sej jón pod https://kreismusikschule-dreilaendereck.de/oberlausitzlied wobhladać.

Wosebity program k jubilejej

Poskićeja kurs čěšćiny

srjeda, 17. junija 2020 spisane wot:

Chrósćicy. Za posledni tydźeń wulkich prózdnin, wot 24. do 29. awgusta 2020, planuje Rěčny centrum WITAJ intensiwny kurs čěšćiny za młodostnych a dorosćenych z čěskim wučerjom Janom Breindlom w Chrósćicach. Pod dodźerženjom předpisow škita před koronu ma so wšědnje wot ranja hač do zažneho popołdnja poskićeć wučba čěšćiny a popołdnju zarjadowanje k čěskim stawi­znam a kulturje. Jedna so wo poskitk za započatkarjow a pokročenych. Wobdźělenje na kursu płaći 100 eurow, šulerjo a studenća płaća 50 eurow. Zajimcy njech přizjewja so w RCW pod abo pod tele­fonowym čisłom 03591/ 550 400. Na ­nadrobniše prašenja wotmołwja Jan Breindl pod abo pod tel. čo. 0179/ 24 37 041.

Pokładownja zaso přistupna

Budyšin. Wopyt Budyskeje tachantskeje pokładownje je zaso móžny. Hladajo na koronowe postajenja pak je ličba runočasnje w rumnosćach přitomnych wosobow na pjeć wobmjezowana. Wuwzaće su swójby z wjace hač třomi dźěćimi. Wodźenja tuchwilu móžne njejsu, wopytowarjo maja sej hubu a nós zakryć.

Pytaja hodowny štom

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND