Wustajeńca k jubilejej

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje 90. narodnin Wórše Lanzyneje wotewru zajutřišim, srjedu, 19. septembra, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wustajeńcu wo jeje žiwjenju a skutkowanju. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Jatba pod hokatym křižom

Budyšin. Nowu trajnu wustajeńcu ­wotewru tohorunja srjedu, a to w 17 hodź. w Budyskim wopomnišću na Weigangowej 8a. Přehladka „Jatba pod hokatym křižom“ dokumentuje stawizny ­Budyskeju jastwow jako městnosće represijow přez nacionalsocialistiski režim. Wustajeńca wobswětla dotal lědma wobkedźbowanu temu, mjenujcy hitlerske jastwa jako dźěl teroroweho režima ­nacionalsocialistow. W srjedźišću přehladki steja wosudy ludźi, kotřiž su so nacionalsocializmej spřećiwjeli a kotrychž su za to do jastwa tyknyli. Nimo komunistow a socialdemokratow běchu to tež Židźa a Serbja.

Pokazuja mopedy a motorske

Wjacore chóry spěwaja

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:
Budyšin. Mjeztym hižo 24. raz wotměje so jutře, sobotu, w Budyšinje nazymske chórowe spěwanje. Wot 15 hodź. předstaja so wjacore chóry w awli Schilleroweho gymnazija. Mjez nimi budźe chór Budyšin pod nawodom Michała Jancy.

Bus prjedy wotjědźe

štwórtk, 13. septembera 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Kedźbu, čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow, kotřiž sće so za skupinski wulět sobotu, 15. septembra do Berlina přizjewili! Bus wotjědźe zajutřišim hižo w 7 hodź., a nic kaž na přeprošenju připowědźene w 7.30 hodź. Wulětnicy njech su w prawym ­času při busowym zastanišću při šuli, zwotkelž bus wotjědźe.

Strowy z poprjancami

Budyšin. Z telewizije znaty lěkar dr. Carsten Lekutat budźe jutře, pjatk, z hosćom w Budyskim Kamjentnym domje. Na zabawne wašnje porěči wón w swojim programje wo tym, kak móža poprjancy žiwjenje wuchować. Sam je wón z poprjancami 20 kilogramow wotbył a zasadźa ­je nimo toho při lěkowanju swojich pacientow. Nimo pokiwow k strowoće poda dr. Carsten Lekutat tohorunja dohlad ­za kulisy swojeje praksy, štož lubi runje tak zabawny kaž žortny wječor, dokelž su wšitke předstajene stawiznički wěrne. Zarjadowanje započnje so w 20 hodź. ­Zastupny lisćik při wječornej kasy płaći 22 eurow.

Twarja nowy móst

Literarna rozmołwa

wutora, 11. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Z diskusiju wo knize „Łójerjo sonow“ z pjera Jěwy-Marje Čornakec pokročuje Zwjazk serbskich wuměłcow z rjadom wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“ štwórtk, 13. septembra, we 18 hodź. w hosćencu „Tiroler ­Stuben“ na Lessingowej 1 w Budyšinje. Na zarjadowanje njejsu jenož čłonojo ZSW přeprošeni, ale wšitcy zajimcy.

Informuja wo hladanju

Kulow. Informaciske zarjadowanje wo hladanju dźěći w swójbje wotměje so zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. w Kulowskim Forellowym centrumje na Kolpingowym naměsće 8. Tam móža so zajimcy wobhonić, kotre wuměnjenja su trěbne, zo móže swójba dźěćo nachwilnje abo dlěšodobnje hladać. W Budyskim wokrjesu tajke swójby nuznje pytaja. Dalše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 5251 - 513 75.

Terminy přizjewić

póndźela, 10. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ namołwja młodźinske kluby, towarstwa a skupiny, swoje terminy za lěto 2019 při­zjewić, zo móhli je do přichodneje ­młodźinskeje protyki zapřijeć. Terminy hodźa so e-mailnje pod protyka2019@ gmx.de abo na Facebooku pod protyka 2019 zapodać.

W stolicy serbować

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 13. septembra, w 16 hodź. w hosćencu „Einstein Kaffee“ na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by w cuzbje maćeršćinu hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Kamjenje postajić dać

Kamjenc. Štóž chce wědźeć, kotre wo­sebite kamjenje wón doma ma, zhoni to jutře, wutoru, wot 17 hodź. w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy. Muzejowy geologa Jens Czoßek přewjedźe tam kamjenjowu rěčnu hodźinu.

Informuja wo wólbach sejma

pjatk, 07. septembera 2018 spisane wot:

Chrósćicy. Iniciatiwa za demokratiske ­ludowe zastupnistwo přeproša wšitkich zajimcow na informaciski a temowy ­wječor k wólbam Serbskeho sejma póndźelu, 10. septembra. w 19 hodź. do Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca. Ini­ciatiw­nicy chcedźa ideju a perspektiwy sejma kaž tež wobstejnosće wólbow předstajić. Přizamknje so diskusija wo prašenjach kulturneje a kubłanskeje ­awtonomije Serbow.

Literarna rozmołwa

Budyšin. Z diskusijiu wo knize „Łójerjo sonow“ z pjera Jěwy-Marja Čornakec pokročuje Zwjazka serbskich wuměłcow rjad wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“ štwórtk, 13. septembra, we 18 hodź. w hosćencu „Tiroler Stuben“ na Lessingowej 1 w Budyšinje. Na zarjadowanje njejsu jenož čłonojo ZSW přeprošeni, ale wšitcy zajimcy.

Wobchod zaso wotewru

Budyšin. We wobłuku dnja wotewrjeneho pomnika chcedźa zajutřišim, njedźelu, w 14 hodź. Budyski tachantski wobchod na Mjasowych jětkach zaso wočinić. Zajimcy su přeprošeni sej wobhladać, što je so tam změniło, a so wo nowych poskitkach wobhonić, mjez druhim wo literarnej kofejowni.

Dwory šěroko wočinjene

Wo Budyskim měrje

štwórtk, 06. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Kotry wuznam měješe Budyski měr z lěta 1018 za Europu? To praša so dr. Matthias Hardt w swojim přednošku zajutřišim, pjatk, w 19 hodź. w Muzeju Budyšin. Při tym wobswětli wón tež čas do a po měrowym zrěčenju a chce při­posłucharjam sposrědkować, kak su zapřijeće měr w srjedźowěku wukładowali. Z přednoškom w Budyšinje dźeń wote­wrjeneho pomnika za­haja. Michael Sapp a Anna Katharina Schumann zarjadowanje hudźbnje wobrubitaj. Zastup je darmotny.

Dźěłarnička w muzeju

Budyšin. „Bohowki do kapsy“ rěka hesło dźěłarnički sobotu, 8. septembra, wot 10 do 17 hodź. w Budyskim Serbskim mu­zeju. Tam móža wobdźělnicy wot 14 lět z tróšku wušiknosću mału škitnu postawu do kapsy zhotowić. Dźěłarnička wotměje so we wobłuku tuchwilneje wu­stajeńcy Reginy Herrmann. Je to dobra móžnosć, wuměłču zeznać a sej mały dar zhotowić. Regina Herrmann poskića někotre figury tež na předań. Přizjewjenja su hišće móžne. Přidatne wudawki nimo zastupa wučinjeja pjeć eurow.

Čita a hudźi w kniharni

srjeda, 05. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Sakska literarna rada a towarstwo Přećeljo Smolerjec kniharnje přeprošatej jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. ­na čitanski a hudźbny wječor do Budyskeje Smolerjec kniharnje. Tam čita Dieter Kalka z Lipska ze swojeho romana „Sudička“. Kniha jedna před tysac lětami wo serbskej holcy, kotraž ma Słowjanow před smjerću wuchować. Nimo toho zaklinči hudźba na dudlawje. Do toho předstaji dr. Sibille Tröml dźesać twórbow sakskeho knižneho kófra.

Wotewru nowe hrajkanišćo

Chrósćicy. Serbske šulske towarstwo a gmejna Chrósćicy přeprošatej na wote- wrjenje noweho hrajkanišća při Chróšćanskej šuli, a to pjatk, 7. septembra, wot 16 do 18 hodź. Runočasnje wotměja tam čaporowe wiki z někotrymi wosebitostkami ze šulskeje łubje. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Wobrazy z přirody

Budyšin. „Přiroda jako přirunowanje“ ­rěka wustajeńca Ansgara Skiby z Düsseldorfa. Ju wotewru zajutřišim, pjatk, w 19 hodź. w Galeriji Budissin na Hrodowskej. W srjedźišću steja wobrazy z přirody.

Dalše kursy čěšćiny

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Wot přichodneje póndźele, 10. septembra, poskići Rěčny centrum WITAJ zaso wječorne kursy čěšćiny z maćernorěčnym wučerjom. Stajnje póndźelu wot 17 hodź. do 18.30 hodź. wotměje so kurs čěšćiny w Chróšćanskej šuli. W Budyskim Serbskim domje wočakuje wučer Jan Breindl stajnje wutoru wot 16.30 do 18 hodź. pokročenych a srjedu wot 18 hodź. hač do 19.30 hodź. započatkarjow. Přizjewjenja přijimuje Rěčny centrum WITAJ pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Radźićeljo so zetkaja

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wot­měje so zajutřišim, štwórtk, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Na dnjowym porjedźe zjawneho dźěla steji zasadne wobzamknjenje k dalšim twarskim wotrězkam saněrowanja zakładneje šule. Samsny dźeń w 19.30 hodź. zetka so Chróšćanska gmejnska rada w Nukničanskej barace. Tam póńdźe mjez druhim wo přihoty přetwara bywšeje srjedźneje šule na kulturne a wjesne srjedźišćo.

W zwěrjencu swjeća

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Wojerecy. Jedyn z wjerškow lětušich zarja­dowanjow k 750. róčnicy prěnjeho naspomnjenja Wojerec je zajutřišim, njedźe­lu, zwěrjencowy swjedźeń. Tón přewjedu lětsa mjeztym 40. raz. Program skići zabawu za cyłu swójbu. Po wote- wrjenju w 11 hodź. zahudźi Grodkowska dujerska kapała. Wot 13 hodź. porěčitaj nawoda zwěrjenca Eugène Bruins a předsyda zwěrjencoweho towarstwa Karsten Bormann wo nowinkach w coowje. Nimo toho wućehnjetaj wonaj z wulkeje ličby zapodatych namjetow mjena za nowonarodźene kubaske krokodile. Na to wustupitaj šlagrowaj spěwarjej Andreas Holm a Thomas Lück ze swojimi zna­tymi hitami. W 15 hodź. započnje so dźěćacy program z kuzłarjom, dźiwadłowej skupinu ze Złeho Komorowa a z Wojerowskim karnewalowym klubom.

Za wobchadnu wěstotu

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND