Koncertuja w cyrkwi

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

Budyšin. Wosebity koncert z Lipšćanskim synagogalnym chórom a Komornym chórom Josquin des Préz, organizowany wot Rotary-kluba Bautzen-Budyšin, je jutře, sobotu, we 18 hodź. w Budyskej tachantskej cyrkwi. Zaklinči Cantate L’Adonai, w kotrejž interpretuja spěwarjo starozakonske psalmy w židowskej a křesćanskej tradiciji. Cyłkowny nawod ma dirigent Ludwig Böhme, spěwa tenor Falk Hoffmann a na pišćelach hraje Daniel Beilschmidt. Kmótřistwo přewzał je sakski ministerski prezident Michael­ Kretschmer (CDU). Zastup je darmotny, proša pak wo kolektu, kotruž chcedźa za ewangelske a katolske młodźinske dźěło w Budyšinje wužiwać.

Poswjeća nowe awto wobory

Njebjelčicy. Wšitcy wobydlerjo Njebjelčic su jutře, sobotu, přeprošeni na poswjećenje noweho wohnjowoborneho jězdźi­dła. Zajimcy zetkaja so w 14.30 hodź. při wohnjowobornej gratowni. W 15 hodź. chcedźa awto poswjećić. Potom poskića kofej a tykanc.

Park rjedźić

Dźakna Boža mša wobornikow

štwórtk, 02. meje 2019 spisane wot:

Róžant. Wohnjowe wobory gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe swjeća jutře, pjatk, dźaknu Božu mšu k swjedźenjej swjateho Floriana. Wona započnje so w 19 hodź. w Róžeńčanskej cyrkwi. Wšitcy dobrowólni wohnjowi wobornicy kaž tež dalši hosćo su k tomu wutrobnje přeprošeni. Božu mšu organizuje lětsa gmejnska wohnjowa wobora Pančicy-Kukow.

Nowe symjo za łuku

Chrjebja. Sadowcowa łuka pola Chrjebje ma so zaso na žiwjenski rum za dźiwje pčołki, ptački a dalše zwěrjata wuwić. W měrcu su tam hižo wjacore sadowcy sadźili. Jutře, pjatk, chcedźa wot 14 do 17 hodź. nowe symjo wusyć, zo by na łuce prawje wjele kćějatych rostlin narostło. Zajimcy su na to wutrobnje přeprošeni a móža so pod telefonowym čisłom 035893/ 508 571 přizjewić.

Lisćiki za diskusiju

K wobornikam pohladać

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Na swój tradicionalny dźeń wotewrjenych duri přeprošuja Budyscy wohnjowi wobornicy jutře, srjedu, do hłowneje gratownje w Strowotnej studni. Wot 10 hodź. móža sej zajimcy hašenske a dalše jězdźidła wobornikow wobhladać. W 11 hodź. prezentuja młodźi wobornicy swoje kmanosće. A wot 12 hodź. poskića k wobjedu woblubowanu hrochowu poliwku. Mali wopytowarjo móža skakanski hród wužiwać, při molowanju kreatiwni być a z hašenskim jězdźidłom sobu jěć. Dorosćenym budźe zwučowanska wěža přistupna, kotraž skića rjany wuhlad na město.

Nalětni swjedźeń

Čorny Chołmc. K zazběhej nalěća wuhotuja w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje srjedu, 1. meje, wot 11 hodź. nalětni swjedźeń. Na wopytowarjow čaka pisany kulturny program z hudźbu a rejemi. Jón wuhotuja Wojerowski wobydlerski chór, Chróšćanscy muzikanća, Krabatowa drastowa skupina a Łužiscy dujerscy muzikanća. Wo ćělne derjeměće postaraja so mjez druhim ze swojimi woblubowanymi plincami a z grilowanymi chłóšćenkami z Domanic burskeho statoka z Hózka.

Knižna premjera

Při skale rostliny měnjeć

póndźela, 29. apryla 2019 spisane wot:

Miłoćicy. Njebjelčanska gmejna, towarstwo za zachowanje mnohotnosće wužitnych rostlin a towarstwo Kamjenjak přeprošuja na dalšu rostlinsku měnjensku bursu, kotraž wotměje so zajutřišim, srjedu, wot 14 hodź. při Miłočanskej skale. Tam móža wopytowarjo swoje samoćahnjene rostlinki z druhimi měnjeć abo je prosće wotedać. W 14 hodź. předno­šuje Thomas Noack wo permakulturje a powjedźe hosći po zahrodźe, kotraž je pod tymle aspektom nastała.

Kak čłowjesce wostać?

Budyšin. We wobłuku wuměłstwoweho projekta „Swětło pozbudźa“ wotměje so srjedu, 1. meje, w 19.30 hodź. w zawodźe Kupke & Partner na Budyskej Njekowej 143 přednošk pod hesłom „Socialna wučba 4.0 – kak móžemy w času digitalizowanja čłowjesce wostać“. Heinrich Wullhorst z Duisburga zaběra so z prašenjom, hdźe su centralne towaršnostnopolitiske wužadanja našeho časa za digitalnu transformaciju a kotry wuznam ma katolska socialna wučba za tele wužadanja. Slěduje diskusija.

Koncertuja w cyrkwi

Na čitarski wječor

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Komorow. Domowinska skupina Komorow-Trupin-Rakecy přeprošuje na čitarski wječor ze zastupowacym šefredaktorom Serbskich Nowin Axelom Arltom. Rozmołwne koło wotměje so jutře, pjatk, w 17 hodź. w Komorowskim młodźinskim klubje. Wopytowarjo změja składnosć, wšědne wužadanja a wjesela re­dakcije a redaktorow zeznać a zhonić, kak serbski wječornik wšědnje nastawa. Nimo skupinarjow su tež dalši zajimcy wutrobnje witani.

Jehnjata sej wobhladać

Dołha Boršć. Přirodoškitna stacija ­wuchodneje Hornjeje Łužicy přeprošuje předewšěm swójby z dźěćimi na dźeń wotewrjeneje wowčernje w Dołhej Boršći (Förstgen) pola Mikowa jutře, pjatk, wot 16 do 18 hodź. Tam je so minjene ty­dźenje wjele jehnjatow narodźiło. Wulcy a mali wopytowarjo móža sej je zbliska wobhladać, pomajkać a dóstanu nimo toho najwšelakoriše informacije wo jich wuznamje za přirodne hladanje płoninow w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty.

Farma w znamjenju Europy

Nowa wustajeńca

srjeda, 24. apryla 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W twarjenju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je wot jutřišeho hač do julija 2019 nowa wustajeńca widźeć. Swoje twórby pokazatej w njej lajskej wuměłči Bärbel Dschietzig z Łutow a Helga Schönach z Nadrózneje Hrabowki. Wopytowarjo wuhladaja předewšěm krajinowe wo­bra­zy a portrety, kotrež nastachu w roz­dźěl­nych technikach. Přehladku wotewru štwórtk, 25. apryla, w 17 hodź. Po tym budźe přehladka k wotewrjenskim časam zarjadniskeho zwjazka přistupna.

Posledni raz „Čeplski recept“

Chrósćicy. Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy zahraje sobotu, 27. apryla, w 19.30 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli posledni raz swoju komediju „Čeplski recept“. Štóž njeměješe dotal hišće móžnosć sej inscenaciju wobhladać, ma přichodnu sobotu poslednju składnosć to nachwatać.

Prezentuja internetny projekt

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Załožba za serbski lud přeproša wšitkich zajimcow na zjawnu prezentaciju internetneho projekta Serbšćinu online wuknyć srjedu, 24. apryla, w 15 hodź. na žurlu Budyskeho Serbskeho domu. W lěće 2017 su projekt wuspěšnje prěni raz w zjawnosći předstajili. We wobłuku prezentacije chcedźa zhromadnje z Multimedialnym centrom za wuknjenje rěčow na Drježdźanskej Techniskej uni­wersiće, kiž je online-program wuwił, nowosće a dalewuwića předstajić a zajimcam składnosć poskićić, so wo natwarje a wobsahu wobšěrnje wobhonić.

Za dźěłarničku so přizjewić

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wuhotuje sobotu, 27. apryla wot 10 do 17 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju dźełarničku, w kotrejž zajimcam techniku škrabanja serbskich jutrownych jejkow zbliža. Wobdźělenje płaći na wosobu dźesać eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/550 108.

Zahraja na dudach

srjeda, 17. apryla 2019 spisane wot:
Wojerecy. Cyle w znamjenju wšelakorych družin dudow steji koncert jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. na žurli Wojerowskeho hrodu. Wón wotměje so we wobłuku 54. Wojerowskich hudźbnych swjedźenskich hrow. Stefanie Fröde, Jens Günzel a Handrij Henčl na dudach jenož njezahraja, ale je publikumej tež předstaja. Zastup płaći 16 eurow.

Dóstanu spěchowanje

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Farski dom Łazowskeje ewangelskeje wosady ma lětsa zbrašenym wotpowědowacy zachod dóstać. Kaž Günter Wjenk z wosadneje cyrkwinskeje rady informuje, dóstachu tele dny přizwolenje za spěchowanske srědki sakskeho socialneho ministerswa. Za 23 500 eurow ma před zachodom skłonina nastać. Nimo toho zatwarja durje, kotrež hodźa so elektrisce wočinić.

Změja serbsku zamołwitu

Rakecy. Přichodne posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady je jutře, srjedu, w 17 hodź. w zetkanišću při Nowowjesnjanskej dróze. Wuradźować chcedźa tam mjez druhim wo pomjenowanju ­zamołwiteje za naležnosće Serbow w gmejnje. Dale póńdźe wo zhromadne dźěło mjez Rakečanskej a Njeswačanskej gmejnu.

Center přetwarja

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Wutoru po jutrach započnu w Budyšinje Center na Žitnych wikach přetwarjeć. Tam chcedźa dohromady 1,85 milionow eurow inwestować a tak serwisowy poskitk kaž tež přebywansku kwalitu za wopytowarjow polěpšić, zdźěli wjednistwo nakupowanišća. Parkowanski wobłuk dóstanje nowe barbne wuhotowanje a polěpšene wupisanje. Změnić chcedźa wjetše a mjeńše tafle w centeru, zo bychu kupcow wo serwisowych poskitkach lěpje informowali. Dale instaluja nowe sedźenske móžnosće za wotpočnjenje a nabiwansku staciju za smart­phony a tablety. Nimo toho po­nowja nuzniki a natwarja hrajkanišćo. W oktobru ma přetwar hotowy być.

Dźěłarnička za seniorow

Budyšin. Wosebje na seniorow wusměrjena je nowa dźěłarnička SAEK, kotraž zaběra so z wužiwanjom smartphonow a tabletow. Rozłožić chcedźa zawodowy system Android, za čo trjebaš konto pola Google, a kak swójski nastroj škitaš. Dźěłarnička wotměje so šěsć razow w meji, pak dopołdnja pak popołdnju. Wobdźělenje płaći 20 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 464 177.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND