Lubij (cyna/SN). Minjeny pjatk wule­ćachu sej čłonojo towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje do Lubija, zo bychu na slědach serbskeje literatury jeje two­riće­­low Rudolfa Mjenja, Michała Šewčika a wosebje tež Jurja Wingera, kiž je před sto lětami zemrěł, wopominali.

Jurij Winger njeje nam jenož powědančka zawostajił, kaž znatu historisku powědku „Hronow“, kotraž horjo w Třicećilětnej wójnje dokumentuje. Wón bě tež přełožowar, pisaše reportaže a dźiwadłowe hry. Wot lěta 1903 hač do swojeje smjerće bě farar w Lubiju. Tuž wo­pytachu čłonojo towarstwa najprjedy kato­lsku cyrkej Marije mjena, hdźež bě do Wingera hižo Šewčik skutkował.

Michał Šewčik bě prěni serbski duchowny w Lubiju a spisaćel kulturno­historiskich studijow, basnjow, směškow a powědančkow. Nimo toho bě tež prěni serbski knihownik Serbskeho seminara w Praze. Po Wingeru přińdźe do Lubija farar Pawoł Šołta. Wón započa tamnišu farsku chroniku pisać.

Wot wustawy so jara zdaluja

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

Žadanje AfD, Serbow ličić, sylne reakcije zbudźiło

Rowno (SN/JaW). Žadanje AfD, zo měli Serbow ličić, je tež mjez čłonami Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny njezrozumjenje a diskusiju zbudźiło. Informowała bě wo naležnosći předsydka Rady za serbske naležnosće Sakskeje Marja ­Michałkowa we wobłuku rozprawy wo skutkowanju rady na minjenym wuradźowanju zwjazkoweho předsydstwa na Rownjanskim Njepilic statoku.

Hórčenjo party z MDR dobyli

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

Hórki/Drježdźany. (SN/JaW). Hórčanske wjesne towarstwo Při skale je wčera wothło­sowanje radijoweho sćelaka MDR Sakska wo wuhotowanje koparskeho wječora dobyło. Jutře wječor přijědźetaj tuž moderatoraj Gert „Zimmi“ Zimmermann a Ronny Maywald do Hórkow, zo by­štaj z wjesnjanami a wšěmi dalši­mi zajim­cami swjećiłoj a sej zdobom štwórć­finalnu partiju Brazilska – Belgiska na wulkej płachće wobhladałoj.

Čłonka předsydstwa wjesneho towarstwa Katharina Jurkowa bě Hórčanow na wubědźowanje sćelaka přizjewiła, a wčera mějachu ludźo-słucharjo na internetnej stronje MDR wothłosować, hač dóstanu Hórki swjedźeń abo wohnjowa wobora w Ochranowje. Wuslědk bě, zo je hač do popołdnja w třoch 18 510 ludźi hłosowało, z nich 9 886 za Hórčanow.

Kaž Katharina Jurkowa na naprašo­wanje zdźěli, přewjedu zarjadowanje „na łuce za Smolic statokom. Započatk je w 19 hodź., to budźetaj moderatoraj hižo na městnje. Wot 20 hodź. wobhladamy sej zhromadnje koparsku hru. MDR změje darmotne piwo sobu, dalše zastaranje budźe zaručene. Wšitcy sće přeprošeni.“

Na dobre poradźenje!

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:
Dźěłowa skupina wokoło kubłanskeho wuběrka Domowiny chce analyzować ­přičiny zwrěšćenja tak mjenowaneje Wěteńčanskeje iniciatiwy před wjacorymi ­lětami. Iniciatiwa bě so tehdy prócowała nastajić koncept, po kotrymž móhli Serbja sami swoje šule dohladować. Poprawom je Bjarnat Cyž minjeny pjatk w Rownom hižo wotmołwu na to dał. Serbja njeběchu sej přezjedni. Domowina njeměješe dosć podpěry staršich, wučerjow a scyła nic komunow jako nošerjow kubłanišćow. Mjeztym pak su wjacore lěta zašli, a tón abo tamny hinak wo naležnosći mysli. W Njebjelčicach na přikład rozmysluja wo tym, załožić šulu w swobodnym (cyrkwinskim) nošerstwje. Čehodla tež nic w zamołwitosći Serbow. Měnju, zo je načasu prašenje znowa rozjimować. Najprjedy pak měli staršich, wučerjow a komuny za ideju zdobyć a hakle potom so na trěbne statne instancy wobroćić. Přeju předewzaću dobre poradźenje! Janek Wowčer

Serbja hosćo Chorwatskich Čechow

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:
Skupina Přezpólni je so z chorwatskeho Daruvara nawróćiła. Jako delegaća Do­mowiny zastupowachu Serbow pola tamnišeje čěskeje mjeńšiny. Sobotu wječor wobo­haćichu „Čěske dny“ w susodnej wsy Dolanach. Tam zamóchu po programje při zabawje najwšelakoriše skupiny do wjesołeho cyłka splesć. Njedźelu mějachu wjacore wustupy na wšelakich městnosćach w Daruvaru. Wšitcy sobuskutkowacy wobhladachu sej po tym hromadźe kónc koparskeje hry chorwatskeho narodneho mustwa. Po jeho dobyću wuwi so čiła zabawa. Tež Přezpólni spěwachu a rejowachu. Póndźelu załožichu po puću domoj hišće w čěskich Dolnich Bojanovicach, hdźež zetkachu so z někotrymi wjelelětnymi přećelemi Serbow. Foto: Guido Budar

Stróžanski šulski muzej „Korla Awgust Kocor“ w Malešanskej gmejnje bě mi­njenu sobotu na dnju wotewrjenych duri na wosebite wašnje přistupny. Čłonki a čłonojo nošerskeho towarstwa Radiška wuhotowachu před 120lětnym šulskim twarjenjom mału hosćinu z kofejom a ty­kancom. Přičina bě 20lětne wobstaće towarstwa Radiška a šulskeho muzeja. Hosćo zbliska a zdaloka, samo z Hamburga a Berlina, wužichu składnosć muzej wopytać a so wo šulskich a serbskich stawiznach małeje wsy w bio­sfe­rowym rezerwaće rozmołwjeć.

Wopytowarjo mějachu móžnosć, z erta­ něhdyšeho šulerja šule, publicista Siegharda Kozela, zajimawostki ze serbskich a šulskich stawiznow zhonić. Dźěći pak dožiwichu šulsku wučbu kaž před sto lětami. Złožujo so na originalnu kni­hu­ zapiskow šulerjow wot lěta 1868 hač do­ 1921 jim rozłožichu, zo bě Stróža tehdy ryzy serbska wjes. Z wjace hač sto hriw­nami so wopy­towarjo hosćićelam za šulsku hodźinu hinašeho razu dźakowachu.

Starosća a Domowinjenjo so zešli

wutora, 03. julija 2018 spisane wot:

Rowno (SN/JaW). Nadawk třěšneho zwjazka dale wostanje, Domowinu jako towarstwo a zastupnistwo Serbow skrućić. To rjekny předsyda Domowiny Dawid Statnik na zašłym posedźenju zwjazkoweho předsydstwa na Rownjanskim Njepilic statoku na prašenje Serbskich Nowin. Pozadk bě nowinska zdźělenka iniciatiwneje skupiny wo demokratisce legitimowanym zastupnistwje za serbski lud – Serbski sejm, w kotrejž informuja wo zetkanju wjacorych starostow z prawniskim wuběrkom zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 12. junija w Budyšinje. Zo je so zetkanje wotměło, předsyda Domowiny našemu wječornikej wob­krući. „Wuradźowanje pak bě njezjawne, na čož běchmy so tohorunja ze zastu­pjerjemi rady starostow dojednali. Tuž k wobjednanym temam ničo rjec nje­móžu“, Statnik potwjerdźa. Kaž ze stron Domowiny dale k tomu rěka, naprašowanje wo rozmołwu ze stron rady starostow hižo wot spočatka lěta předleži. „Nětko smy so zešli a tak spjelnjamy tež při­lubjenje, rěčeć ze wšitkimi, kotřiž so na dobro serbskeho ludu zasadźeja“, předsyda Domowiny wuswětla.

Sokołki a Sokoljo z cyłeho swěta so zetkawaja

póndźela, 02. julija 2018 spisane wot:

Praha (jh/SN). Z dwuhodźinskim swjedźenskim ćahom z Václavskeho naměsta hač na Staroměšćanske naměsto zahajichu wčera w Praze 16. wšosokołski zlět. Serbja běchu so z 80 ludźi wopřijacej delegaciju do čěskeje stolicy podali a wobdźělichu so na ćahu, kotryž wotměwaja jenož kóžde šěsć lět. Wudworski folklorny ansambl předstaji serbski kwasny ćah a postara so z holcami w narodnej drasće, z brašku, reju a muzikantami wo wosebitostku. Na čole łužiskeje skupiny kročachu čłonojo předsydstwa Serbskeho Sokoła z hrajerkami Serbskeje koparskeje wubranki a delanskimi sportowcami Sokoła Ralbicy/Hórki. Tež rejwanska skupina Smjerdźaca ćah wobohaći a pokaza popołdnju tohorunja program před Tyršowskim domom na Małej stronje. Cyłkownje je so na swjedźenskim ćahu jako zazběhu sokołskeho zlěta 14 000 Sokołkow a Sokołow wobdźěliło.

Kónc wotbagrowanja wotwidźeć

póndźela, 02. julija 2018 spisane wot:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je pjatk­ wječor pod nawodom předsydy třěšneho zwjazka na Rownjanskim Njepilic­ statoku wuradźowało. Mjez druhim su tam na wotbagrowane łužiske wsy spominali.

Rowno (SN/JaW). Čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny su minjeny pjatk w srjedźołužiskim Rownom na wot­bagrowane wsy spominali.

Serbski muski chór Delany je so wutoru z dirigentom Handrijom Henčlom (nalěwo) rozžohnował. Předsyda Janek Wowčer přepoda jemu kolažu wobrazow jako dopomnjenku. Henčl bě ćěleso wot lěta 2012 dirigował a je na swójske přeće wo­pu­šći. Delenjo pytaja hižo poł lěta za no­wym dirigentom/nowej dirigentku, dotal bjez wuspěcha. Tuchwilu maja lětnju přestawku. Foto: Měrko Korjeńk

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND