W Kubšiskej gmejnje

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:
Nic gmejna Bukecy, kaž w rozprawje wo wuradźowanju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje (wudaće SN ze 14. meje) mylnje rěka, ale Kubšiska chce hišće lětsa pomjatnu taflu za Korlu Bohuwěra Šěcu w Rachlowje wotkryć. Prawje je, zo je to iniciatiwa Domowinskeje skupiny Rachlow/Mješicy, wohnjoweje wobory Rachlow a gmejny Kubšicy, do kotrejež wjes tež słuša. Na to skedźbnja dr. Ludwig Ela z Rachlowa pod Čornobohom.

Podpěra trěbna

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:
Kelko prócy nałožuja tam, hdźež lědma hišće serbsce rěča, wuhotować napisy dwurěčne, móža wopytowarjo zwěsćić w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Tak steja tež prašenja w kwisu wo Krabaće, pod so napisane, we woběmaj rěčomaj. Wučerki wšak namjetuja, za serbšćinu wuknjacych prašenja jenož w serbskej rěči poskićeć. To chce jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik nětko najspěšnišo zwoprawdźić. Ćešo porno tomu budźe sporjedźeć prawopisne njedostatki. Za to trjebaja tam podpěru. Hdźe pak ju namakaja? Poprawom w institucijach, kaž w Serbskim instituće, Rěčnym centrumje WITAJ a Ludowym nakładni­stwje Domowina. To dyrbjeli towarstwa a zarjadnišća w serbskim rěčnym rumje zhonić. A pomhać dyrbjało sobudźěłaćerjam mjenowanych a dalšich serbskich ­institucijow wšědna samozrozumliwosć być. Milenka Rječcyna

Premjera za Gretu Schulzojc

wutora, 15. meje 2018 spisane wot:
Na 1. wěžowy swjedźeń při „Ćežkej horje“ přeprosy Towarstwo za hórnistwowy turizm­ Wjelcej minjenu sobotu na měšćansku kromu Běłeje Wody. Nimo wšelakich kulturnych poskićenjow je tež Serbski folklorny ansambl Slepo mały program předstajił.­ Swój premjerny wustup měješe při tym hakle dwanaćelětna Greta Schulzojc­ (druha wotlěwa) z Baršća na dudach. Dale hudźachu Melanie Kotisekec na wul­kich huslach, Frank Hermaš na trompeće, Wolfgang Kotisek na dudach a Emi­ Panašec na małych huslach (wotprawa). Foto nasta na platformje wuhlad­neje wěže, zwotkelž maš wuhlad na hižo rekultiwowane přestrjenje Wochožan­skeje brunicoweje jamy hač k Hamorskej milinarni. Foto: Joachim Rjela

Zhromadnosć je jej wažny element skutkowanja

póndźela, 14. meje 2018 spisane wot:

W Nowej Jaseńcy je Monika Cyžowa wčera 65. narodniny swjećiła. W Serbach znata je wona mjez druhim jako wjele­lětna předsydka Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP). ­Nimale runje tak dołho zastupuje swoje towarstwo w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny.

Jako załoži horstka horliwcow-předewzaćelow 1997 swoje towarstwo w Chrósćicach, wuzwolichu sej Moniku Cyžowu za předsydku. W krutej prawidłownosći čłonojo ZSRP jej tele zastojnstwo kaž tež tamne w zwjazkowym předsyd­stwje zas a zaso dowěrjachu. Měnjachu, zo „nima firmu nawjedować“, a móže so tohodla lěpje hač mnozy druzy wo nawod towarstwa starać.

Na prěnim zhromadnym wulkim zarjadowanju ZSRP w Chróšćanskej „Jednoće“ ze Serbskim ludowym ansamblom citowachu baseń Jakuba Barta-Ćišinskeho „Lećće z časom“ a Jurja Brězanowu „My to mamy w ruce“. To bě spomóžny započatk, wšako zwurazništej basni na swoje wašnje programatiku zwjazka rjemjeslnikow a předewzaćelow.

Dalše pomniki narodowcam

póndźela, 14. meje 2018 spisane wot:

Row městopředsydy Domowiny, rěčespytnika a fararja Bogumiła Šwjele (1873–1948) na Choćebuskim sewjernym pohrjebnišću je ponowjeny. 17. meje chcedźa tam přidatu taflu swjatočnje wotkryć. Tak zwoprawdźi so lětuši druhi pomnikowy projekt, zdźěli sobu­dźěłaćer Załožby za serbski lud John Petrik minjenu wutoru na zeńdźenju pomnikoweho wuběrka Maćicy Serbskeje.

Budyšin (ML/SN). Prěni lětuši pomnik bu 28. apryla w lěsu pola Łomska za wot Gestapo zamordowaneho pólskeho nućenca Stanisława Błażejczuka w přitomnosći 150 Polakow ze Żarow, Serbow a Němcow na ekumeniskej nutrnosći wotkryty. Wo złóstnistwje nacijow nalěto 1942 je Trudla Malinkowa dokumentaciju spisała, kotraž je zhromadnje z powědančkom Marje Kubašec „Row w serbskej holi“ trojorěčnje w LND wušła. Awtorka přednošowaše wo tym tež pólskim wobdźělnikam nutrnosće. Serbske Nowiny wo emocionalnje jara skutkownym podawku rozprawjachu.

Delanske starožitnosće widźeli

pjatk, 11. meje 2018 spisane wot:
Domowinska skupina Pančicy-Kukow je sej zawčerawšim zdźěla z kolesami do Konječanskeho muzeja Jakuba Šołty (srjedźa) wulećała. Něhdźe 30 ludźi, mjez nimi młode swójby z dźěćimi, sej tam wobhladachu, kotre starožitnosće z ratarstwa, ale tež z domjaceje nadoby zašłych lětdźesatkow bě Konječan zezběrał. Wosebje starši wopytowarjo wědźachu so dopomnić, zo tón abo tamny nastroj hišće sami doma wužiwachu. Na dompuću pozastachu w Nowej Wjesce, hdźež při praženej kołbasce a słódnej kapce hišće bjesadowachu. Foto: Marian Wjeńka

Wědomje dale njesć

pjatk, 11. meje 2018 spisane wot:
Bjezdwěla je Łazowske spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja ­a Smolerja swětłownja serbskeje kultury wuchodnje Wojerec. To je 41 čłonow wopřijacy cyłk srjedu na swojej hłownej zhromadźiznje znowa nazornje dopokazał. Za trajne skutkowanje na tajkim niwowje pak trjebaš angažowanych podpěraćelow. A tajkich přez nóc njenamakaš. Woni rostu ze swojimi nadawkami w to­war­stwje samym. Sobustawstwo je najwažniše žórło, zo by so dźěłakmane předsydstwo do přichoda zaručiło. Atraktiwne dźěło móže hišće zwonkastejacym dobre wabjenje być, sam do towarstwa zastupić a so tam sobu angažować. Hdyž je předsyda Reinhardt Schneider we Łazu pod­šmórnył, zo „wostanje naš nanajnuzniši nadawk nowych čłonow zdobyć“, da dźe jemu wo přichod cyłka. Nowych čłonow zdobyć zdobom rěka młódšu generaciju zapřijeć, kotraž wědomje za serbsku rěč a kulturu w regionje dale njese. Axel Arlt

Nadźijeja so podpěry gmejny

pjatk, 11. meje 2018 spisane wot:

Z mnohostronskimi, originelnymi zarjadowanjemi chce spěchowanske towarstwo Zetkawanišćo Dom Zejlerja a Smolerja Łaz kulturne žiwjenje regiona dale wobohaćić. „Naš najnuzniši nadawk wostanje nowych čłonow zdobyć“, podšmórny předsyda Reinhardt Schneider srjedu na hłownej zhromadźiznje towarstwa z 41 čłonami.

Łaz (AK/SN). W rozprawje wo zdokonjanym dźěle w minjenymaj lětomaj skedźbni Reinhardt Schneider na předźěłanu trajnu ekspoziciju „Domizniske stawizny Łazowskeje gmejny“. Loni wotewrjena wjedźe wona po Domje Zejlerja a Smolerja, po wučbnej šćežce „Stacije žiwjenja Handrija Zejlerja“ kaž tež do cyrkwje. Dalši wjeršk bě składnostnje lětušeho serbskeho wječorka poswjećene napo­dobnjenje originalneje połpostawy Zejlerja z lěta 1931. Intensiwnje wobswětliło je towarstwo wotměnjate stawizny Zejlerjoweho pomnika při torhošću.

Nowe směrnicy a dotalna praksa

wutora, 08. meje 2018 spisane wot:

Spěchowanske směrnicy Załožby za serb­ski lud buchu loni w aprylu přiměrjene. Zo su z wida Maśicy Serbskeje móžnosće podpěry nastupajo serbske kulturne pomniki w jednym dypku nětko nimale wuzamknjene, běše tema na njedawnej hłownej zhromadźiznje.

Poslednju njedźelu jutrownika docpě Róžeń­­čanow njewočakowana a chětro zrudna powěsć, zo je bywši nawoda dobrowólneje wohnjoweje wobory, něhdyši wjesnjan a wjelelětny křižer Frank Pjech na prawdu Božu wotešoł.

Po dopołdnišej Božej mši bě sej Frank z motorskim hišće kusk wujěł a chcyše wot připołdnja na beneficnym koncerće we Łazku pomhać. We wsy nad Klóšterskej wodu njeboćički mjenujcy hižo dlěje bydleše, dokelž buštaj wobaj Pjechec swójbnej domaj w Róžeńće – tón Pjechec staršeju a Frankowy – předatej. Tola do Łazka so Frank hižo njenawróći. Mjez Póckowami a Biskopicami prasny ze swojim motorskim z dotal njeznateje přičiny do bóčneje planki a hišće na městnje njezboža wudycha.

nawěšk

nowostki LND