„Klimowy stawk“ planowany

Freitag, 23. September 2022 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Po wšej Němskej a w druhich krajach chcedźa aktiwisća dźensa za lěpši škit klimy demonstrować. ­Hibanje Fridays for Future je swojich přiwisnikow k swět wopřijacemu „klimo­wemu stawkej“ namołwjało. Jeničce w Němskej su protesty w 200 městach planowane. Fridays for Future sej žada, wobnowjomne energije „radikalnje wu­twarić“ a wobchadnu změnu konsekwentnje a spěšnje přesadźić. Za to trěbne je wurjadny fonds 100 miliardow eurow.

Mortwi při protestach

Istanbul (dpa/SN). Při protestach we wjacorych iranskich městach je znajmjeńša 17 ludźi žiwjenje přisadźiło. Mjez woporami su policisća runje tak kaž demonstranća, statna telewizija zdźěli. ­Nastork protestow je smjerć 22lětneje Iranjanki Mahsa Amini. Nabožna policija bě ju zajała, dokelž bě „njeislamsce“ zdrasćena. Što je so na policajskej straži stało, je njejasne. Młoda žona so zwjeze a pozdźišo w chorowni wudycha. Na to běchu protesty přećiwo islamskemu režimej wudyrili.

Bus w Awstriskej znjezbožił

Klingbeil dwěluje na popłatku

Freitag, 23. September 2022 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). W diskusiji wo popłatk za płun je so předsyda SPD Lars Klingbeil za to wuprajił, wjele diskutowany instrument pruwować. „Podpěruju puć, kiž je Robert Habeck namjetował“, rjekny Klingbeil hladajo na planowane zestatnjenje płunoweho importera Uniper. „Praju pak tež cyle jasnje, zo dyrbi so płunowy popłatk nětko hišće raz pruwować.“ Nihdy do toho njetrjebaše zwjazkowe knježerstwo wot spočatka swojeho skutkowanja wo tak hłuboko sahacych problemach rozsudźić, Klingbeil rjekny. W tajkej situaciji pak dyrbi knježerstwo tež móc měć, swoje rozsudy korigować.

Z płunowym popłatkom chcedźa płunowych importerow škitać, kotřiž dyrbja so dla pobrachowaceho tunjeho ruskeho płuna z wysokimi kóštami při wobstaranju druheho płuna bědźić. Zwjazkowe knježerstwo wobstawa najebać zestatnjenje importera Uniper dale na popłatku, štož budźi wulke diskusije.

Minus kasow tematizowali

Freitag, 23. September 2022 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa wo wočakowanym deficiće zakonskich chorobnych kasow we wysokosći wjacorych miliardow eurow wuradźował. Zapósłancam předležeše naćisk zakonja ministra za strowotnistwo Karla Lauterbacha (SPD), kiž předwidźi mjez druhim zwyšenje přinoška wo 0,3 procenty. Wobjimuje pak tež přiražku Zwjazka dweju miliardow eurow. Cyłkowny paket financowanja ma deficit 17 miliardow eurow wurunać. Nimo toho debatowachu wo naćisku CDU/CSU k energijowej krizy.

Direktne rozestajenje w UNO

Freitag, 23. September 2022 geschrieben von:

New York (dpa/SN). Ukraina a jeje zapadni partnerojo su so w Bjezstrašnostnej radźe UNO raznje z Ruskej rozestajeli. Ukrainski wonkowny minister Dmytro Kuleba a jeho ruski kolega w zastojnstwje Sergej Lawrow zetkaštaj so wčera prěni króć po zahajenju wójny wosobinsce w najmócnišim gremiju UNO w New Yorku. Kuleba wumjetowaše Ruskej ćežke wójnske złóstnistwa a bě sej wěsty, zo njemóže Ruska tutu wójnu dobyć. Hłowni diplomaća USA, Němskeje a dalšich zapadnych krajow wuprajichu so po­dobnje. Lawrow wumjetowaše Ukrainje a wobwinowaše zapadne kraje, zo so z dodawanjom brónjow Kijewej bjezpo­srědnje do wójny měšeja.

Ruska bě kónc februara Ukrainu nadpadnyła. Minjene dny bě ruski prezident Wladimir Putin připowědźił, zo chce we wobsadźenych kónčinach wobydlerjow wo přistupje k Ruskej wothłosować dać. Tole wobhladuja mjezynarodnje jako ludowe prawo ranjace. Nimo toho je wón mobilizowanje 300 000 rezerwistow připowědźił.

Wobornikam so dźakował

Freitag, 23. September 2022 geschrieben von:
Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je so minjeny kónc tydźenja wohnjowym wobornikam, zwjazkowej woborje, zwjazkowej policiji, techniskemu pomocnemu skutkej kaž tež Čerwjenemu křižej a dalšim pomocnym organizacijam za njesebičny bój přećiwo wulkemu wohenjej w Sakskej Šwicy dźakował. Cyłkownje 18 pomocnikam přepoda wón na zarjadowanju na twjerdźiznje Königstein Saksku me­dalju lěsnych wohenjow 2022, kotruž bě wón sam iniciěrował. Z njej dźakowaše so žonam a mužam, kotřiž su „hač k wučerpanju“ pomhali. Sakska je 3 500 medaljow zhotowić dała. Dalše dźakne zarjadowanje budźe w Torgauwje. Foto: Steffen Unger

To a tamne (23.09.22)

Freitag, 23. September 2022 geschrieben von:

Pozdatne znjezboženje lětadła su wčera wjacori wobydlerjo w delnjosakskim Nettlingenje njedaloko Hildesheima wobkedźbowali a policiju informowali. Małe lětadło bě napadnje nisko lećało, so na bok chilało a so za štomami zhubiło. Wjacore wohnjowe wobory z něhdźe 50 čłonami, chorobne awto, tři policajske awta a dwaj helikopteraj so na to na městno njezboža podachu. Njezbožo pak wukopa so jako zwučowanje nuzoweho pada, policija zdźěli. Po nim wróći so pilot zaso na swoje domjace lětanišćo.

Nakładne awto z motorowej piłu na třěše je patrulja awtodróhoweje policije na awtodróze A113 pola Schönefelda južnje Berlina zadźeržała. Kaž policija zdźěla, bě piłu „drje něchtó zabył“. K tomu wozjewi wona fota w interneće, na kotrychž bě wona jasnje widźeć. Po tym, zo bě šofer nastroj zrumował, smědźeše dale jěć.

Wo wolóženjach wuradźowali

Donnerstag, 22. September 2022 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je so dźensa ze zwyšenymi płaćiznami za energiju a z móžnosćemi pomocy na dobro ludźi zaběrał. Zapósłancam předležeše naćisk zakonja, z kotrymž chcyło amplowe knježerstwo hladajo na inflaciju wšelake wolóženja zmóžnić. Tak chcedźa bjezdawkowu zakładnu sumu, bjezdawkowu dźěćacu sumu a dźěćacy pjenjez zwyšić. Ze změnu dochodoweho dawkoweho tarifa ma so tomu zadźěwać, zo maja ludźo najebać wyšu mzdu mjenje pjenjez.

Tanki za nalětnju ofensiwu

Berlin (dpa/SN). Zakitowanski fachowc CDU Roderich Kiesewetter chce direktne dodawanja tankow Ukrainje za nalětnju ofensiwu přesadźić. Z bórze so zahajacej „błóćanej dobu“ su wulke wojerske operacije nazymu a w zymje jenož we wobmjezowanej formje móžne, rjekny bywši połkownik zwjazkoweje wobory nowinarjam. K přihotowanju nalětnjeje ofensiwy měli so Ukrainje tohodla hižo nětko třělcowske, transportne a bojowe tanki přewostajić.

Dalša pomoc přećiwo chorosćam

Tež wčera wječor su ludźo w Iranje na dróhu šli a přećiwo režimej protestowali. Při tym je znajmjeńša šěsć ludźi žiwjenje přisadźiło, mjez nimi policist. Nastork protestow je smjerć młodeje žony na policajskej straži. Nabožna policija bě 22lětnu Mahsu Amini zajała, dokelž bě pječa „njeislamsce“ zdrasćena. Na straži so wona zwjeze a w chorowni wudycha. Foto: dpa/Stringer

Kubłanje tema w sejmje było

Donnerstag, 22. September 2022 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) chce hladajo na pobrachowacych wučerjow a z tym zwjazany wupad wučby na šulach swobodneho stata wšitke móžnosće wučerpać. Zo wostanu najebać wšě prócowanja městna po wšěm kraju, wosebje pak we wjesnych kónčinach njewobsadźene, pokazuje, zo njebrachuje na pjenjezach abo městnach, ale zo pobrachuja požadarjo, rjekny Piwarz wčera w krajnym sejmje. Wón chcył tuž wučerjow ­optimalnje zasadźić. Potencial widźi tež w přidružnikach a wukrajnych wučerjach. Debatu wo kubłanskej politice bě sej Lěwica žadała. Před parlamentom demonstrowaše samsny čas něhdźe 700 ludźi, mjez nimi wučerjo, starši a kubłarjo. Woni warnowachu před „sypnjenjom“ kubłanskeho systema.

Drjewo dróše

Donnerstag, 22. September 2022 geschrieben von:
Wiesbaden (dpa/SN). Hladajo na wysoke płaćizny za płun, wolij a milinu chce dale a wjace ludźi w Němskej z drjewom tepić – tola tež te je so chětro podróšiło. Płaći­zny za palne drjewo a drjewjane pelety za kachle a tepjenja su so w awgusće wo nimale 86 procentow porno měsacej do toho zwyšili, zdźěli zwjazkowy statistiski zarjad dźensa we Wiesbadenje. Płaćizny za přetrjebarjow zwyšichu so samsny čas wo 7,9 procentow. Přičiny za nadpřerězne zwyšenje płaćiznow su nimo sylneho naprašowanja tež wyše kóšty za wobstaranje a transport drjewa. W nowych domach wužiwaja ludźo kachle w prěnim rjedźe jako přidatnu móžnosć tepjenja za jednu abo wjacore rumnosće. Hewak wužiwaja druhe energijow žórła.

Anzeige