„Fatalny signal“ serbske projekty nastupajo

Mittwoch, 19. Januar 2022 geschrieben von:

Amplowe knježerstwo SPD, Zelenych a FDP serbske projekty we wobłuku strukturneje změny, kotrež maja so lětsa zahajić, dlijaceho so nastaća etata Zwjazka dla do wuskosćow přinjese.

Podstupim (SN/at). Start serbskich projektow we wobłuku změny strukturow w Braniborskej je akutnje wohroženy. ­Na to skedźbni referent za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu Měto Nowak wčera na digitalnje přewjedźenym posedźenju tamnišeje Rady za naležnosće Serbow. Kaž wón rjekny, je zwjazkowe ministerstwo nutřkowneho wo postupowanju nastupajo zdźěłanje lětušeho zwjazkoweho etata informowało. W měrcu chce knježerstwo naćisk parlamentej přepodać, a jako posledni krok budźe so Zwjazkowa rada z nim w lěću zaběrać. „To rěka, zo nachwilne hospodarjenje hač do lěća traje. Projekty strukturneje změny móža so najzašo w awgusće zahajić“, Nowak rozłoži. Hdyž pje­njezy potom skónčnje budu, dyrbja přizwolene srědki hač do kónca lěta pře­trjebane być, hewak zbywace sumy spadnu.

Wjace hač 100 000 infekcijow

Mittwoch, 19. Januar 2022 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Prěni króć po wudyrjenju koronapandemije su w běhu dnja wjace hač 100 000 dalšich infekcijow zličili. Strowotniske zarjady přizjewichu Roberta Kochowemu institutej 112 323 nowych padow w běhu 24 hodźin. Tydźenja bě jich 80 430 było. Miłeho wotběha infekcije dla so ličby natyknjenych na połoženje na intensiwnych stacijach njewotbłyšćuja. Tam ličby pacientow a smjertnych padow woteběraja.

Johnsonej hrozy rokoćenje

London (dpa/SN). Přećiwnicy britiskeho premierministra Borisa Johnsona w jeho stronje planuja rokoćenje. Kaž wjacore britiske medije rozprawjeja, chcedźa zapósłancy konserwatiwneje strony šefej knježerstwa njedowěru wuprajić. „Jeho čas je wotběžał“, cituja nowiny jednoho z parlamentnikow. Hižo dźensa wječor hrozy Johnsonej w parlamenće „D-Day“. Wumjetuja jemu, zo je za čas kruteho lockdowna w kraju w swojim słužbnym sydle wjacore swjedźenje wotměł.

Macron směrnicy předstajił

Hnydom tři pjenježne awtomaty su njeznaći minjenu nóc w Sewjerorynsko-Westfalskej rozbuchnyli. Při tym so twarjenja zdźěla masiwnje wobškodźichu, kaž tule w Lüdenscheidźe. Twarjenje, w kotrymž je předawarnja zaměstnjena, njeje najprjedy raz ­wjace wužiwajomne. Foto: dpa/Markus Klümper

Lěwica: Ćěkancow njewotsunyć

Mittwoch, 19. Januar 2022 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Frakcija Lěwicy w Braniborskim krajnym sejmje je krajne knježerstwo namołwjała, ćěkancow do Pólskeje dlěje njewotsunyć. Jich tam nimale bjez wuwzaća w lěhwach interně­ruja, bjez dosahaceho lěkarskeho zastaranja a bjez zwiska do kónčin zwonka lěhwa, zapósłanča Lěwicy Andrea Johlige wčera kritizowaše. Do toho bě wona zhromadnje z politikarjemi Lěwicy Europskeho parlamenta, zwjazkoweho sejma a druhich krajnych sejmow pólsko-běłorusku pomjeznu kónčinu wopytała.

Wotsunjenja do Pólskeje su po tak mjenowanym Dublinskim postupowanju móžne, hdyž su ludźo tam prěni króć wo azyl prosyli. Krajne knježerstwo měło so pola zwjazkoweho knježerstwa za to zasadźeć, zo ćěkancow z lěsow podłu pólsko-běłoruskeje mjezy wuchowaja, sej Johlige žada. W bahnojtych lěsach dyrbja woni w zymje při zmjerzkach pod surowymi wobstejnosćemi žiworić, rjekny wona k wobkrućenju. Na pólskej stronje mjezy je jich něhdźe 600, na běłoruskej stronje rěča wo něhdźe 800 ludźoch.

Dale a wjac wopačnych wupokazow

Mittwoch, 19. Januar 2022 geschrieben von:

Düsseldorf (dpa/SN). Ilegalne wikowanje z falšowanymi šćěpjenskimi wupokazami dale přiběra. Policija přepytuje mjeztym po wšej Němskej w 12 000 padach. Ličba bě předewšěm loni w decembru raznje přiběrała, rozprawjeja policajske zarjady na naprašowanje powěsćernje dpa. Na čole ilegalneho wikowanja steji Bayerska ze 4 000 přepytowanskimi jednanjemi sćazanych wupokazow dla. Slěduje Sewjerorynsko-Westfalska z wjace hač 3 500 jednanjemi. „Dyrbimy bohužel z toho wuchadźeć, zo je woprawdźita ličba falšowanjow wo wjele wjetša“, zdźěli krajne knježerstwo w Mnichowje.

Přepytowarjo běchu w interneće cyły rjad „poskitkow“ namakali, kotrež přećiwnikow šćěpjenja wabja. Tući su zwólniwi, wjele pjenjez za falšowane wupokazy wudać, hačrunjež bychu original a srědk přećiwo wirusej zadarmo měć móhli.

Je woprawdźe tak?

Mittwoch, 19. Januar 2022 geschrieben von:
Napjatosć na Ukrainje chětro přiběra, a wjacore medije šěrja fakt, zo stejimy bjezposrědnje před wójnu. Je pak tomu woprawdźe tak? Njeměli wuprajenjam a přilubjenjam – wšojedne hač ze zapadneje abo ruskeje strony – jednorje tak wěrić. Štó praji, zo Wladimir Putin swoje přilubjenje, Ukrainu njenadpadnyć, dodźerži? A štó zaruča, zo tež NATO k swojemu přilubjenju steji a žane wojerske jednotki abo atomowe brónje w nowych čłonskich krajach njezaměstni? Derje dopominam so na wobrazy před něšto časom, pokazowace brónje a wojakow na ćahach, kotrež jědźechu do směra na wuchod. Štó garantuje, zo njejsu w krajach na wuchodnej mjezy wojerskeho zwjazka zaměstnjeni? Stawizny nas wuča, zo njeměli přilubjenjam slepje dowěrić, ale tohorunja rozum wužiwać a ze sobu rěčeć. Stajnje jeno z porstom jedyn na tamneho pokazować a twjerdźić, Putin je najlózyši čłowjek a Amerika je wumóžer swěta, nikomu ničo njewunjese. Janek Wowčer

Blinken w Kijewje

Mittwoch, 19. Januar 2022 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). Hladajo na napjatosće w konflikće Ukrainy dla staj so wonkownaj ministraj USA a Ruskeje Antony Blinken a Sergej Lawrow dojednałoj so zajutřišim, pjatk, wosobinsce w Genfje zetkać. Zaměr je z rozmołwami pokročować a napjatosće přewinyć, zdźěli rěčnica Běłeho domu w Moskwje. Dźensa bě Blinken w ukrainskej stolicy Kijewje, hdźež wočakowaše jeho prezident Wolodymyr Zelenskyj. Jutře přijědźe Blinken na rozmołwy do Berlina.

To a tamne (19.01.22)

Mittwoch, 19. Januar 2022 geschrieben von:

Potajnstwo spodźiwneho nócneho šumjenja a klepanja z hłubin zemje w dźělu grjekskeho přistawneho města Thessaloniki je wotkryte: Kaž tamniša wodarnja zdźěli, mějachu zwuki něšto z ćišćom we wodowodach činić. Ćišć su mjeztym změnili a problem wotstronili. Tydźenje dołho běchu zwuki ludźi znjeměrnjeli a běchu přičina najhóršich spekulacijow – wo bližacym so zemjerženju hač k zwonkazemskim, kotřiž so na čłowjestwo měrja.

Nadpad njeznatych ze smjerdźatej butrowej kisalinu na stanowanišću w sewjerorynsko-westfalskim Drostenje je pad za policiju. Zastojnicy přepytuja dwě wulkej wodopistoli, kiž běchu ze susodneho kanala wućahnyli a kotrejž tak surowje smjerdźitej, zo móhłoj „bróni ­njeskutka być“. Stanowanišćo wužiwaja trajni camperojo. Kanal rjedźić płaći po prěnim trochowanju 50 000 eurow.

Žane zrozumjenje za postupowanje ministerstwa

Dienstag, 18. Januar 2022 geschrieben von:

Informacija Sakskeje agentury za strukturne wuwiće (SAS) někotrym komunam w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu je zamylenja zbudźiła. W potrjechenymaj gmejnomaj Wulka Dubrawa a Hamor nimaja za to žane zrozumjenje.

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Za naprawy kraja a komunow je we wobłuku změny strukturow po kóncu zmilinjenja brunicy w prěnjej spěchowanskej periodźe 2020–2026 za łužiski rewěr 946 milionow eurow k dispoziciji. Regionalny přewodźenski wuběrk (RBA) pak bě na lońšimaj posedźenjomaj projekty za dohromady 989 milionow eurow přizwolił.

Scholz Stoltenberga přijał

Dienstag, 18. Januar 2022 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) je dźensa generalneho sekretara NATO Jensa Stoltenberga přijał. Hłowna tema rozmołwy bě konflikt mjez Ruskej a Ukrainu. Nimo toho rěče­štaj wonaj wo přihotach wjerška NATO, kotryž ma w juniju w Madridźe być. W běhu popołdnja chcyštaj na nowinarskej konferency zjawnosć informować. Wječor zetka so Stoltenberg z němskej zakitowanskej ministerku Christinu Lambrecht (SPD).

Parlament EU ma prezidentku

Strasbourg (dpa/SN). Křesćanska demokratka Roberta Metsola z Malty je nowa prezidentka parlamenta EU. Zapósłancy wuzwolichu 43lětnu dźensa w Strasbourgu hnydom w prěnim wólbnym přeběhu na čoło Europskeho parlamenta. Metsola je třeća žona w tymle wažnym a prestižnym zastojnstwje a naslěduje minjeny tydźeń zemrěteho Davida Sassolija. Datum wólbow nima ničo z jeho smjerću činić. Čas zastojnstwa Sassolija by so bjeztoho w januaru skónčił.

Zakoń Johnsona zwrěšćił

Anzeige