Pućowanje po EU wobmjezować

Freitag, 22. Januar 2021 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). W boju přećiwo koronawirusej chce Europska unija pućowanje ludźi dale wobmjezować. To su zastupnicy 27 statow EU na wčerawšej widejokonferency wobzamknyli. Přiwšěm maja mjezy čłonskich statow za twory a dojězdźowarjow dale wotewrjene wostać, zdźěli prezident Rady EU Charles Michel. Winowatostne testy a rjadowanja karanteny dla chcedźa přiwótřić. Šćěpjeni maja wupokaz dóstać, ale žane priwilegije.

Wjace ludźi njespokojom

Berlin (dpa/SN). Nimale kóždy druhi wobydler Němskeje (49 procentow) ma tuchwilne naprawy w boju přećiwo koronawirusej za wulke abo jara wulke poćežowanje. To je wuslědk naprašowanja sćelaka ARD. W tydźenju do hód bě to 36 procentow ludźi. Runočasnje woteběra akceptanca za krizowy management Zwjazka a krajow. Bě-li so srjedź decembra hišće 57 proc. woprašanych pozitiwnje wo postupowanju zamołwitych wuprajiło, je to aktualnje jenož hišće 46 proc., kaž naprašowanje wujewja.

Popjelna srjeda wirtuelnje

Hdźež so hewak w zymskim času ze sněhakowarjemi jenož tak mjerwi, knježi lětsa dospołna ćišina. Wšitke sněhakowarske ­kónčiny – kaž tule w sławnym dole Aosta na sewjerozapadźe Italskeje njedaloko mjezy k Francoskej a Šwicarskej – su koronapandemije dla zawrjene. Straty za turistisku industriju, hotelownikow a hosćencarjow su hoberske. Foto: dpa/Massimo Viegi

Rjemjesło: Njemóžemy dlěje čakać

Freitag, 22. Januar 2021 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Hospodarske sćěhi koronapandemije wohrožeja rjemjeslniske zawody wšitkich branšow a wulkosćow na wuchodźe Sakskeje. Po wčera­wšich informacijach Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory stej dwě třećinje wšěch woprašanych direktnje abo indirektnje wot krizy potrjechenej. „Tójšto zawodow ma jako sćěh pandemije „woprawdźe strach wo eksistencu“, praji prezident komory Jörg Dittrich a mjenuje połoženje „chutne“.

Spočatk januara běchu so 2 005 z cyłkownje 22 500 čłonskich zawodow komorneho wobwoda prašeli. Nimale štwórćina z nich je wotmołwiła. Tak bědźi so 92 procentow předewzaćow ze sćěhami pandemije. Kóždy pjaty zawod skorži woteběracych dochodow a přiběracych wudawkow za naprawy hygieny dla. Sydom procentow zawodow dyrbješe po wukazu zarjadow zawrěć, kaž frizerske a kosmetiske salony.

Biden zrěčenje z Ruskej podlěši

Freitag, 22. Januar 2021 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Nowy prezident USA Joe Biden chce poslednje wulke zrěčenje wo atomarnym wotbrónjenju z Ruskej podlěšić, kaž rěčnica Běłeho domu Jen Psaki wobkruća. Ruska bě Bidenej bjezposrědnje po jeho zapokazanju poskićiła, zrěčenje bjez někajkich wuměnjenjow wo pjeć lět podlěšić. Zakitowanske ministerstwo we Washingtonje je po­twjerdźiło, zo słuži zrěčenje wěstoće USA. Kraj njemóže sej dowolić, w nim zakótwjene instrumenty inspekcijow a mjezsobnych kontrolow spušćić. Podlěšić zrěčenje hač do lěta 2026 zmóžnja zdobom nowe jednanja z Ruskej.

Zrěčenje New Start z lěta 2011 by za dwaj tydźenjej wuběžało. Wone wobmjezuje ličbu jadrowych bróni w USA a Ruskej na stajnje 800 nošnych systemow a 1 550 atomowych bombow. Kontrakt běchu na dźesać lět z móžnosću podlěšenja wotzamknyli. Knježerstwo Donalda Trumpa pak njemóžeše so z Moskwu ­dojednać, hdźež rěča wo „agresiwnej ­retorice USA“.

Wróćo k rozumnosći

Freitag, 22. Januar 2021 geschrieben von:
Wěm so derje dopominać, z kajkim wolóženjom smy 1987 zrěčenje mjez Sowjetskim zwjazkom a USA wo atomarnym wotbrónjenju na wědomje brali. Wulki strach, zo wšitcy zhromadnje w atomowej wójnje zahinjemy, so wo něšto pomjeńši. Michail Gorbačow a Ronald Reagan běštaj so samo na mjezsobne kontrole dojednałoj a na to, zo wostanjetaj w stajnym zwisku. Po nastupje Donalda Trumpa bu znate, zo mjez USA a Ruskej tak derje kaž ničo wjace njeběži. Mjezsobne kontrole běchu dawno nimo, a na wukaz Trumpa su tež komunikaciju z Moskwu přetorhnyli. Woprawdźe zatrach mi bu, jako so jednoho z wodźacych generalow we Washingtonje prašachu, što by činił, by-li Trump poslednje dny swojeho zastojnstwa tola hišće atomarnu wójnu naškarał. Nětko smy wšitcy z tohole hrózbneho sona wotućić směli. Z nowym prezidentom Joewom ­Bidenom je něšto do Běłeho domu za­ćahnyło, štož tam minjene štyri lěta wjace njemějachu – rozum. Marko Wjeńka

To a tamne (22.01.21)

Freitag, 22. Januar 2021 geschrieben von:

Jenož nócny woblek zdrasćeny je šěsćlětny pachoł w delnjosakskim Celle wčera wječor staršimaj twochnył. Policistam wón praješe, zo chce so z přećelom na hrajkanišću pěstowarnje zetkać. Doma bě z woknom zalězł a so jenož w nohajcach na puć podał. Napadny pak šoferce, kotraž jeho zadźerža a policistam přepoda. Zastojnicy dowjezechu hólca staršimaj, kotrajž hižo za nim pytaštaj.

Z módrej swěcu na třěše awta staj so 18lětny šofer a 17lětny sobujěducy w sewjerorynsko-westfalskim Hammje jako ciwilnaj policistaj wudawałoj a pěškow narěčałoj, doniž prawa policija njepřijědźe. 28lětny muž bě policiju alarmował, po tym zo běštaj so młodostnaj jeho z awta za wupokazom prašałoj. Jako sej wón jeju słužbny wupokaz žadaše, wonaj bjez kóždeho słowa wotjědźeštaj. Skónčnje policija jeju lepi a samotwarjenu swěcu sćaza.

Dosć maćizny mjez sobu rěčeć

Donnerstag, 21. Januar 2021 geschrieben von:

Ze serbskimi předewzaćemi w aktualnym koaliciskim zrěčenju su so serbscy čłonojo CDU, SPD a Zelenych njedawno zaběrali (SN rozprawjachu). Wažny dalši wobłuk wuměny bě kubłanske polo, kaž rěčnicy krajneho dźěłoweho zjednoćenstwa Zelenych „Serbske žiwjenje“ Robert Krawc kaž tež Měrćin Krawc a Benedikt Dyrlich z krajneho dźěłoweho koła SPD „Serbja“ informuja.

Budyšin (SN/at). Nastupajo kubłansku tematiku běchu sej wobdźělnicy widejoweho wuradźowanja přezjedni, zo dyrbi so ewaluacija koncepta 2plus tež na zažnodźěćace poskitki projekta Witaj rozšěrić. Woni maja za trěbne, wobstajne přepruwowanje kwality poskitkow z daloko sahacymi dalekubłanskimi móžnosćemi za wučerjow a kubłarjow zwjazać. Pedagogiski dorost zaručić je nadawk, za kotryž měli nowe wabjenske a wukubłanske kampanje startować.

Ruska chce podłožki Nawalneho

Donnerstag, 21. Januar 2021 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). W padźe zajědojćeneho ruskeho opoziciskeho politikarja Alekseja Nawalneho je so ruske statne rěčnistwo znowa na zwjazkowe ministerstwo za justicu w Berlinje wobroćiło. ­Wone kritizuje, zo běchu dotal wot Němskeje přewostajene dokumenty w padźe Nawalneho njedospołne. Berlinske mi­nisterstwo porno tomu zdźěli, zo su dotal na wšitke naprašowanja wotmołwili. Ruska Němskej wumjetuje, zo chce woprawdźite pozadki njeskutka zatajić.

Ćěkancy so zatepili

Tripolis (dpa/SN). Při podnurjenju čołma z ćěkancami před pobrjohom Libyskeje je so znajmjeńša 43 ludźi zatepiło. Dźesaćoch móžachu wuchować, informuje pomocny skutk UNO za ćěkancow UNHCR. Čołm bě wutoru rano w po­brjóžnym měsće Sawija wotjěł. Hodźiny po tym so na wichorojtym morju powróći, po tym zo bě motor wupadnył, kaž přežiwjeni rozprawjeja. Ćěkancy běchu z wjacorych afriskich krajow. Po ličbach UNHCR je so loni znajmjeńša 900 ćěkancow w Srjedźnym morju zatepiło.

Techniske problemy na ISS

Sylna detonacija płuna we wjaceswójbnym domje je sej w centrumje španiskeje stolicy Madrida njedaloko turistiskeje atrakcije Plaza Mayor znajmjeńša tři smjertne wopory žadała a je wobydlerjow chětro wustróžiła. Mjeztym su ćěła 85lětneje žony a dweju hišće njeidentifikowaneju mužow z rozwalinow wućahnyli. Wěcna škoda je chětro wulka. Foto: dpa/Bernat Armangue

Frizerojo demonstrowali

Donnerstag, 21. Januar 2021 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Na swoje ćežke połoženje w koronakrizy je zjednoćenstwo frizerow dźensa w Drježdźanach skedźbniło. Woni zetkachu so čornje zdrasćeni na brjoze Łobja za Japanskim palaisom. Jutře chcedźa předewzaćeljo, sobudźěłaćerjo a podpěraćeljo statnej kencliji ža­rowanske karty pósłać, pokazujo tak na zahajace so zwrěšćenje wobchodow. „Situacija je katastrofalna. Tójšto předewzaćelow je w eksistency wohroženych“, rjekny jednaćelka zjednoćenstwa frizerow Beatrice Kade-Günther. Z akciju chcychu tež na to skedźbnić, zo mnohe frizerske zawody přeco hišće na přilubjenu statnu pomoc čakaja, abo su jenož mały dźěl pjenjez dóstali. Mnohim hrozy strach insolwency.

słowo lěta 2020

Anzeige