Dialog ze židami pěstować

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:

Berlin (B/SN). „Přećelstwo z dźěćimi Israe­la słuša k žiwjenju wučomnikow Jězu­sa.“ Tale dźensniša sada bamža Franciskusa bě před 70 lětami za wjetšinu utopija. Ćeža lětstotki trajaceho křesćanskeho antijudaizma a nacionalsocialistiskeje propagandy je ćežke brěmjo, kotrež njeda so za někotre lěta wottřasć. Tele nazhonjenja dyrbjachu tež zběrać sobustawojo towarstwow za křesćansko-židowske zhromadne dźěło, zjednoćenych w Němskej koordinaciskej radźe. Zmužitosć, wutrajnosć a wobstajnosć, z kotrymiž so za křesćansko-židowske zhromad­ne dźěło zasadźeja, su wobdźiwajomne. To płaći wosebje za židow, kotřiž su so jenož­ něšto lět po wójnje wo zhromadne dźěło z křesćanami prócowali. To je dar křesćanam, kotryž měła Němska biskopska konferenca dźakownje při­wzać a skutkowanje towarstwow podpěrać.

Što sej ludźo přeja?

Rewoluciju wopominali

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Składnostnje 30. róčnicy somoćaneje rewolucije je prezident zwjazkoweho sejma Wolfgang Schäuble (CDU) w Praze namołwjał, Europu sylnić a wužadanja zhromadnje zmištrować. Mnohim zdawa samozrozumliwe być, zo smy w swobodźe a demokratiji w Europje bjez mjezow žiwi, rjekny němski po­litikar za swjedźenskim zarjadowanju w Narodnym muzeju. „Wučba lěta 1989 je: Ničo njetrjeba tak wostać, kaž je.“

Dalše namócnosće w Chinje

Hongkong (dpa/SN). Policija w Hongkongu je dźensa znowa ze sylzopłunom a retlemi přećiwo demonstrantam zakročiła. Radikalni aktiwisća su w měšćanskim dźěli Tsim Sha Tsui nowe barikady twarili a kamjenje a bencinowe bleše mjetali. K ćežkim rozestajenjam je tež na polytechniskej uniwersiće dóšło. Policija je teren wobstupiła. Mjeztym je sudnistwo w Hongkongu zakaz zakuklenja zběhnyło, dokelž wone wosobinske prawa njetrjebawši raznje rani.

Wjace wotpadkow nazběrali

Wumjetuja AfD populizm a brojenje pjenjez

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Frakcija AfD je w Sakskim krajnym sejmje ze swojim žadanjom zwrěšćiła, wutworić enquete-komisiju za wjesne kónčiny. Při wothłosowanju na wurjadnym posedźenju sejma minjeny pjatk běchu wšitcy parlamentownicy AfD za to, zapósłancy wšěch tamnych štyrjoch frakcijow pak hłosowachu bjez wuwzaća přećiwo tomu. Krajny sejm je winowaty tajku enquete-komisiju zasadźić, hdyž sej to třećina zapósłancow žada. AfD by potajkim 40 hłosow trjebała, docpě pak jeno 37. Zastup- nicy tamnych frakcijow skedźbnichu na to, zo hižo wot lěta 2018 strategijowy koncept za sylnjenje wjesnych kónčin předleži a zo dyrbjeli jón zwoprawdźić.

Parlamentariski jednaćel frakcije CDU Stephan Meyer wuwjedźe: „AfD błyšći so z tunim populizmom na kóšty dawki­płaćerjow, kotřiž dyrbja tele wurjadne posedźenje financować. Strona je ze samsnym žadanjom hižo před lětomaj zwrěšćiła a pokazuje, zo nima žane zdaće nastupajo Saksku.“ Kaž Meyer wu­zběhny, je wuwiće wjesnych kónčin jedna z centralnych temow tuchwilnych koaliciskich jednanjow.

Čakaja na rozsud Zelenych

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Zo móhło čerwjeno-čorno-zelena koalicija w Braniborskej dźěłać započeć, pobrachuje hišće přihłosowanje Zelenych. Dźensa nawječor chcychu woni zdźělić, kak je woprašowanje čłonow strony wušło. Dopołdnja su započeli, wólbne urny wotwěrać a wólbne lisćiki wuličić.

Při woprašowanju njeje jenož wo koaliciske zrěčenje šło, ale tež wo personalnu naležnosć: Nawodnistwo strony bě namjetowało, zo měła so Ursula Nonnemacher z ministerku za strowotnistwo a socialne stać, Axel Vogel měł ministerstwo za ratarstwo a wobswět přewzać.

Potencielnej koaliciskej partneraj stej tak mjenowanemu keniaskemu zwjazkej pod nawodom SPD hižo přihłosowałoj. SPD bě so na wurjadnym zjězdźe minjeny pjatk z wjace hač 99 procentami za koaliciske zrěčenje wuprajiła, CDU je sobotu ze 97 proc. „zelenu swěcu“ dała.

Mjez Zelenymi jewješe so dotal najwjace kritiskich hłosow. Při probowym wothłosowanju tydźenja na zjězdźe běchu 81,4 procenty za keniaski zwjazk.

Spěšniša digitalizacija trěbna

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:

Klawsura zwjazkoweho knježerstwa w braniborskim Mesebergu

Meseberg (dpa/SN). Zwjazkowy wobchadny minister Andreas Scheuer (CSU) žada sej spěšniše postupowanje w zwisku z wutwarom mobilnoškričkoweje infrastruktury. Tuchwilu w něhdźe tysac padach na wotpowědne dowolnosće čakaja, skoržeše Scheuer sobotu wječor na kromje klawsury zwjazkoweho knježerstwa w braniborskim Mesebergu. Němska dyrbjała tempo powjetšić. Za to trěbne su dalše rozmołwy z krajemi a komunami. Nimo toho ma politika mjez wobydlerjemi wo zrozumjenje wabić. Lěpša digitalizacija wotpowědnych kónčin kraja je jeničce z wutwarom mobilnoškričkoweje infrastruktury móžna.

Hladajo na wutwar digitalneho zarjadnistwa rjekny swójbna ministerka Franziska Giffey (SPD), zo měli wobydlerjo přichodnje wšitke próstwy jednorišo a spěšnišo internetnje zapodać móc. Dźe wo to, běrokratiju pomjeńšić a socialny stat efektiwniši sčinić. Wuměnjenje za to je, mobilnoškričkowu infrastrukturu rozšěrić.

Albansku přesćahnyć!

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:
Prawdźepodobnje je so nětko samo hač do zwjazkoweho knježerstwa dopowědało, zo je Němska na polu mobilneho telefonowanja wuwićowy kraj. „Běłe blaki“ předewšěm we wjesnych kónčinach tomu polěkuja, zo zaběra najmócniši industrijny kraj Europy zastaranje z mobilnej telefoniskej syću nastupajo městno za Albanskej a Libanonom. Nětko pak budźe wšitko lěpje. Knježerstwo je wobzamknyło, tysacy nowy sćežorow po cyłym kraju nastajeć a fatalnu situaciju skónčnje přewinyć. Prašam so, čehodla su w Berlinje tak dołho trjebali mizeru spóznać. Kóždy dowolnik, kiž z južnoeuropskich krajow domoj přijědźe, zahoriće rozprawja, kak wulkotnje su tam z mobilnej syću zastarani. Haj, trjebaš jeno přez mjezu do Čěskeje jěć, zo by to samsne spóznał. Ale nětko so w Berlinje gratu přimaja. To směmy wćipni być. Namjetuju hesło: „Doprědka do noweho digitalneho časa! Přesćehńmy Albansku!“ Marko Wjenka

To a tamne (18.11.19)

Montag, 18. November 2019 geschrieben von:

Pjaneju šoferow lepiła je policija w Kamjenicy, kotrajž běštaj po wobchadnym njezbožu městno za wodźidłom awta měnjałoj. Chětro wobškodźene jězdźidło wobsadce policajskeho awta napadny. Za wodźidłom sedźeše 29lětny bjez jězbneje dowolnosće. Při pytanju za městnom njezboža so wukopa, zo bě 33lětny z awtom jěł a do wobhrodźenja zrazył. Tón měješe jedyn promil, 29lětny samo 1,3 promile alkohola w kreji.

Kulacy so kirbs je w saksko-anhaltskim Havelbergu wobchadne njezbožo zawinił. Kirbs bě so na dróhu kulił. 64lětna šoferka wosoboweho awta njemóžeše hižo borzdźić a zrazy do płoda. Při tym so lěwy prědni bok awta wobškodźi. Kriminalna policija ma kulacu so banju za wobchadny zadźěwk a přepytuje nětko přećiwo jeje wobsedźerjej. Toho pak dyrbi najprjedy raz wuslědźić.

Zepěranišćo USA nětko ruske

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). Ruska wojerska policija je po swójskich informacijach naposledk wot USA wužiwane lětanišćo na sewjeru Syriskeje přewzała. „Smy započeli lětanišćo a wojerske zepěranišćo wobstražować“, rjekny zastupnik wójska powěsćerni Tass. Wojacy USA běchu objekt njedaloko namjezneho města Kobane hakle srjedu wopušćili. Tam maja klimatizowane rumnosće a samo fitnesowe studijo. Na lětanišću maja helikoptery stać, kotrež wěstotu rusko-turkowskich patruljow na syrisko-turkowskej mjezy zaruča.

Klimowy paket wobzamknjeny

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa wulki dźěl klimoweho paketa zwjazkoweho knježerstwa wobzamknył. Z nim chcedźa wustork wuhlikoweho dioksida kaž tež lětanje podróšić, powołanskich dojězdźowarjow podpěrać a ponowjenje twarjenjow spěchować. Planam CDU/CSU a SPD so w rjadach opozicije a w zwjazkowych krajach raznje spjećuja. Tuž je derje móžno, zo Zwjazkowa rada zakoń na wšelakich městnach hišće změni. Zadźěwać pak jemu njemóže.

Trump ćehnje před sudnistwo

Něhdźe sto zastupnikow městow a wsow łužiskeje brunicoweje kónčiny je wčera před kanclerskim zarjadom w Berlinje demonstrowało. Z mjenowymi taflemi swojich komunow w rukach žadachu sej woni wot zwjazkoweho knježerstwa, zo swoje přilubjenja nastupajo strukturnu změnu skutkownje přesadźi. To rěka wutworić nowe dźěłowe městna, prjedy hač so zmilinjenje brunicy skónči. Zwjazkowy minister za hospodarstwo Peter Altmaier (CDU) je delegaciju demonstrantow přijał. Foto: Joachim Rjela

Sakska CDU ma wupruwowanych ludźi

Freitag, 15. November 2019 geschrieben von:

Drježdźany/Markneukirchen (dpa/SN). Sakska CDU chce so z wupruwowanym personalom do zhromadneje knježerstwoweje koalicije z SPD a Zelenymi po­dać. Na krajnym zjězdźe strony jutře w vogtlandskim Markneukirchenje chce ministerski prezident Michael Kretsch­mer znowa jako krajny předsyda kandidować. Jako městopředsydźa kandiduja socialna ministerka Barbara Klepsch, frakciski předsyda Christian Hartmann a minister za wobswět Thomas Schmidt. Ze stronskeho zjězda ma signal jednoty wuchadźeć, rjekny generalny sekretar Alexander Dierks wčera w Drježdźanach. Mustwo bě tež w jara ćežkej situaciji „stało kaž jedynka“, rjekny wón hladajo na minjene měsacy. Wobkedźbowarjo su sej wěsći, zo Kretschmer po swojim znowawuzwolenju Dierksa znowa za generalneho sekretara strony namjetuje.

Anzeige