Woidke přećiwo nowowólbam

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Hladajo na zwadu prezidenta zwjazkoweho wustawoškita Hansa-Georga Maßena dla je so braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) za to wuprajił, zo wulka koalicija ze swojim dźěłom pokročuje. „Sym wo wulku koaliciju wojował a budu to dale činić“, rjekny Woidke rozhłosej RBB. Zdobom wón nowowólby wotpokazuje. „Knježerstwo, kotrež nětko dźěłać přestanje a nowowólby wukaza, by hladajo na wužadanja a problemy kraja z wěstosću wopačna wotmołwa było.“

RWE chce štomy dale pušćeć

Essen (dpa/SN). Najebać tragiske smjertne njezbožo w Hambachskim lěsu energijowy koncern RWE na tym wobstawa, kaž planowane štomy dale pušćeć. By-li so koncern toho wzdał, by to pjeć miliardow eurow płaćiło, rjekny šef RWE Ralf Martin Schmitz wčera w telewiziji ZDF. „Nadźija, zo móžeš lěs wuchować, je iluzoriska“, Schmitz rjekny. Zo je za tajku iluziju čłowjek zemrěł, jeho přiwšěm jara hnuje. Zawčerawšim, srjedu, bě 27lětny žurnalist smjertnje znjezbožił, jako 15 metrow do hłubiny padny.

Pušćenje zajatych sej žadali

Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU, naprawo) wotmě wčera dźěłowu rozmołwu ze zastupnikami Serbow. Na wuradźowanju wobdźělichu so zastupnicy Domowiny, Rady za serbske naležnosće a serbskich institucijow. Anna Kosacojc­Kozelowa (nalěwo), społnomócnjena za serbske naležnosće města Choćebuza, přewodźeše jeho do Serbskeho domu na Augusta Bebelowej. Foto: Michael Helbig

„Bydlenski wjeršk“ pola kanclerki

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Něhdźe sto zastupjerjow Zwjazka, krajow, twarskeje branše, komunalnych a powołanskich zwjazkow a zwjazkow podružnikow wotmě dźensa w kanclerskim zarjedźe tak mjenowany „bydlenski wjeršk“. Wobdźělnicy chcychu wo naćisku zwjazkoweho knježerstwa k „bydlenskej ofensiwje“ wuradźować, z kotrejž ma w Němskej wjace zapłaćomnych bydlenjow nastać. Knježerstwo chce hladajo na pobrachowace bydlenja hač do kónca legislaturneje doby 1,5 milionow nowych bydlenjow twarić. Runočasnje k wjerškej pola kanclerki přewjedźechu „alternatiwny bydlenski wjeršk“. Na nim žadachu sej naprawy přećiwo rosćacym podružam w městach.

Wjele prašenjow brexita dla

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:
Salzburg (dpa/SN). Europska unija wukonja dale wulki časowy ćišć na tuchwilne jednanja wo wustup Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije. Kaž na wjeršku w Salzburgu potwjerdźichu, měli jednanja hač dosrjedź oktobra wotzamknjene być. Přiwšěm njejsu sej w rozsudnych prašenjach scyła hišće přezjedni. Hłowny zadźěwk je prašenje, kak móhli tomu zadźěwać, zo nastanje mjez čłonom EU Irskej a britiskej Sewjernej Irskej kruta mjeza. Nimo toho so dale wo britiskich namjetach wo dołhodobnych hospodarskich poćahach a wo cłownym partner­stwje wadźa. Britiska premierministerka Theresa May njeje so dotal ze swojimi předstawami přesadźić móhła.

To a tamne (21.09.18)

Freitag, 21. September 2018 geschrieben von:

Dźesać młodych bykow je sej zahrodu jednoswójbneho domu w Friziskej za nowu pastwu wuzwoliło. Wobydler we Va­relu nochcyše wčera rano swojimaj wočomaj wěrić, jako byki na zahrodźe ležo ­wuhlada. Wone běchu w nocy z pastwy ćeknyli a susodne zahrody přečušlili. Alarmowany wobsedźer je skoćata pozdźišo z připowěšakom zaso na poprawnu pastwu dowjezł. Jich zawostajenstwa na zahrodźe dyrbješe wězo tež zrumować.

Rozestajenje mjez sydomlětnym a jeho maćerju porjada w dźěćacej stwě dla je w badensko-württembergskim Weilu zasadźenje policije wuskutkowało. Mać bě hólčeca namołwjała, skónčnje stwu zrumować. Tón pak to nochcyše a so z maćerju wurěčowaše, při čimž wospjet wótře wo pomoc wołaše. Susod alarmowaše zastojnikow, kotřiž wobeju prošachu wěcku ­woměrje rozrisać.

Hłownohamtscy społnomócnjeni strukturu skruća

Donnerstag, 20. September 2018 geschrieben von:

Krajny sejm Braniborskeje je wčera serbske struktury w komunalnym zarjadnistwje skrućił. Zapósłancy přihłosowachu hłownohamtskemu skutkowanju społnomócnjenych za naležnosće Serbow we wokrjesach Sprjewja-Nysa, Hornje Błóta-Łužica a Dubja-Błóta kaž tež w bjezwokrjesnym Choćebuzu.

Podstupim (SN/at). Zastupjerjo wšitkich frakcijow běchu sej nastupajo serbske naležnosće wospjet přezjedni: Druhi zakoń wo změnje prawniskich předpisow wo prawach Serbow w kraju Braniborskej je wuraz žiweho mjeńšinoweho škita. Tam njeje jenož hłownohamtskosć wo­krjesnych społnomócnjenych za serbske naležnosće rjadowana, kotrychž kraj płaći. To wuzběhny ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu dr. Martina Münch (SPD). Wona so wjeseli, zo chcetaj dotal čestnohamtsce skutkowacaj Dytaŕ Freihoff (Dubja-Błóta) a Waltraud Ramotowa (Hornje Błóta-Łužica) w tutej funkciji nětko hłownohamtsce dźěłać.

Policija njezbožo přepytuje

Donnerstag, 20. September 2018 geschrieben von:

Kerpen (dpa/SN). Po smjerći žurnalista w zwisku z dwělomnym rumowanjom štomowych domow w Hambachskim lěsu kriminalna policija njezbožo nětko přepytuje. Pokiwy na njeskutk pak nima. Za to su zastojnicy na městnje, zo bychu areal zawěsćili, kaž rěčnica policije zdźěli. Domy na štomach pak najprjedy raz dale njerumuja. Młody žurnalist, kiž bě žiwjenje protestowacych aktiwistow dokumentował, je so wčera na wisatym mosće mjez štomomaj přełamał a 15 metrow do hłubiny padnył.

Kontrole přećiwo handyjam

Berlin (dpa/SN). Po wšej Němskej přewjedźe policija dźensa kontrole, měrjace so předewšěm přećiwo šoferam, kotřiž najebać zakaz za wodźidłom mobilny telefon wužiwaja. Tež kolesowarjow su přepruwowali. Po trochowanju policije połojca wšěch šoferow za wodźidłom telefonuje, byrnjež chłostanja stajnje zaso zwyšili. Kóždy šesty šofer samo powěsće pisa a njekedźbuje w tym času na wobchad.

Alarm jěda dla žort był

Nahles so zakituje – koalicija wohrožena była

Donnerstag, 20. September 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Pod wulkim ćišćom stejaca předsydka SPD Andrea Nahles powyšenje prezidenta zwjazkoweho wustawoškita Hansa-Georga Maaßena na statneho sekretara raznje kritizuje. „Mam to za ćežko zrozumliwe a za wopačne“, rjekny Nahles wčera wječor w telewiziji ZDF. Zdobom pak wona zakitowaše, zo je rozsudej nutřkowneho ministra Horsta Seehofera (CSU) přihłosowała, dokelž njebě zwólniwa tajkeje personalije dla knježerstwo woprować, „najebać wšě bolosće, kotrež to načinja“. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) mjenowaše wotwołanje Maaßena na čole wustawoškita „prawy a wažny rozsud“.

Powyšenje Maaßena je w SPD masiwne spjećowanje zbudźiło a wohroža přichod wulkeje koalicije. SPD bě sej Maaßenowych wuprajenjow w zwisku z namócnosćemi w Kamjenicy dla žadała, jeho wotwołać. Seehofer jeho zakitowaše. Wutoru běchu so dojednali, zo Maaßena jako statneho sekretara do nutřkowneho ministerstwa přesadźa. Za to je Horst Seehofer statneho sekretara Gunthera Adlera, čłona SPD a fachowca za bydlenje a twarstwo, nachwilnje pensionował, štož w SPD přidatny hněw zbudźa.

Migracija a brexit wažnej temje

Donnerstag, 20. September 2018 geschrieben von:

Salzburg (dpa/SN). Bjez wuslědkow nastupajo migraciju skónči so wčera prěni dźeń wjerškoweho zetkanja Europskeje unije w Salzburgu. Kaž prezident komisije EU Jean-Claude Juncker powěsćerni dpa rjekny, njejsu so rozdźělne pozicije jednotliwych krajow zbližili. Temu chcychu dźensa dale wobjednawać. Cyłkownje 28 statnych a knježerstwowych šefow je pjeć hodźin diskutowało, zo bychu prašenje rozrisali, kak z wuchowanymi ćěkancami wobchadźeć.

Dalša wusahowaca tema bě planowany wustup Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije. Premierministerka Theresa May wabješe za swoje plany, kotrež předwidźa tež po brexiće dale wuske hospodarske styki z EU. Wona žadaše sej wot EU wjace zwólniwosće ke kompromisam. To samsne wočakuje prezident Rady EU Donald Tusk wot Wulkeje Britaniskeje. Wjele chwile wjace njeje: Njedyrbjało-li k dojednanju dóńć, hrozy klětu w měrcu chaotiski łamk z Europskej uniju.

Nic jeno stasi-symbol

Donnerstag, 20. September 2018 geschrieben von:
Dotal hłownje jako „stasi-kłóda“ znate wopomnišćo Budyšin wobswětla wotnětka tež powšitkownu praksu justicy a poměry w jastwach sprjewineho města za čas nacionalsocializma. Hačrunjež je paralelne wobjednawanje wobeju diktaturow w Němskej 20. lětstotka problematiske, wone stawi­znam twarjenja historisce wotpowěduje. A njeběchu to jenož murje, kiž słužachu wšelakim politiskim systemam. Přehladka powěda předewšěm wo tym, kak spěšnje su so ludźo z wobojim aranžowali, samo, běchu-li poprawom cyle hinašeho přeswědčenja. Tuchwilu zda so zwólniwosć, rozestajeć so z časom wot 1933 do 1945, skerje snadna być. Narěči-li so prawicarski ekstremizm, runje w Sakskej ze stron knježerstwa a statneho rěčnistwa kaž z refleksa na radikalnu lěwicu pokazuja. Dokal je to wjedło, „smědźachmy“ na přikład w Kamjenicy „wobdźiwać“. Snano wopyt wopomnišća někotremužkuli woči wočini. Bosćan Nawka

Anzeige