Wjace móžnosćow w interneće

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Policisća maja w boju přećiwo znjewužiwanju dźěći přichodnje wjace móžnosćow. To je Němski zwjazkowy sejm dźensa wobzamknył. Tak smědźa sej nětko z kumštnje produkowanymi filmami wo znjewužiwanju dźěći kontakt k woprawdźitym skućićelam wulišćić. Dotal njemóžachu so policisća do jich kruhow předrěć, dokelž bychu za to­ chłostajomny njeskutk skućić dyrbjeli. Zdobom je wotnětka hižo chłostajomne, w socialnych medijach splažne kontakty k dźěćom nawjazać.

Pompeo a Putin chcetaj přijěć

Washington (dpa/SN). Wonkowny minister USA Mike Pompeo chce so zajutřišim, njedźelu, na konferency wo połoženju w sewjeroafriskej Libyskej, hdźež knje­ži wobydlerska wójna, wobdźělić. To zdźěla wonkowne ministerstwo we Washingtonje. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je zastupnikow z wjace hač dźesać krajow na mjezynarodnu konferencu do Berlina přeprosyła. Připrajili su mjez druhim francoski prezident Emmanuel Macron, turkowski prezident Recep Tayyip Erdoğan a ruski prezident Wladimir Putin.

Dešć wobornikam pomha

Dojednanje je „ruski rulet“

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Zwjazk a kraje su so na to dojednali, brunicowe milinarnje hač do lěta 2038 wotpinyć, štož žněje pozitiwne reakcije, ale tež kritiku. „To je dalši dyr ludźom we Łužicy a ćežka hypoteka za hospodarske stejnišćo Němska. Hač do dźensnišeho su wšitke plany nowych atraktiwnych dźěłowych městnow ryzy fantazija. Nimo toho njeje žaneje noweje milinarnje, kotraž na zakładźe płuna milinu produkuje. A přiwšěm chcedźa tři lěta prjedy přestać brunicu wudobywać. To njeje žana seriozna politika, ale ruski rulet“, měni zapósłanc zwjazkoweho knježerstwa Torsten Herbst (FDP).

Po słowach hłowneho jednaćela Choćebuskeje Industrijneje a wikowanskeje komory Marcusa Tolle su prawniske dojednanja mjez Zwjazkom a brunicowymi krajemi nuznje trěbne. Zdobom měli monitoring zarjadować, z kotrymž wuwiće milinoweje produkcije, zastaranske zawěsćenje a wubědźowanjakmanosć wobkedźbuja.

Wjace pjenjez za wjesne kónčiny!

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wuchodoněmscy ratarscy ministrojo žadaja sej wot zwjazkoweho knježerstwa dosahace pjenježne srědki za to, skrućić wjesne kónčiny a financować lěpši škit wobswěta a zwěriny přez ratarjow. Hdyž EU financny wobłuk noweje spěchowanskeje doby wot lěta 2021 postaji, ma wona wotpowědne ćežišća zakótwić. „K tomu słušeja inwesticije do škita wobswěta a klimy, do škita resursow, zwěrjatow, do jich derjeměća kaž tež do wuwića wjesnych kónčin“, rjekny ratarski minister Mecklenburgsko-Předpomorskeje Till Backhaus (SPD) wčera po wuradźowanju ze šefami ratarskeho wobłuka w Berlinje.

Do dźensa zahajaceho so Zeleneho tydźenja běchu­ so ministrojo z prezidentami wuchodoněmskich­ ratarskich zwjazkow w Berlinje zetkali. Ratarjo kritizuja knježerstwo, zo zakonje na dobro klimy a zwěriny­ běžnje přiwótřa.

To a tamne (17.01.20)

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Z płatowymi měškami z Němskeje chcedźa w Awstralskej młodźatam pomhać, kotrež buchu při lěsnych wohenjach zranjene. Gertje Forlong zběra samošite měški, zo by je wuchowanskim stacijam za zwěrjata pósłała. 44lětna ma w Mühlheimje nad rěku Ruhr wobchod za płaty. Po jeje internetnej namołwje je so cyły rjad pomocnikow přizjewił a jej mjeztym wjace hač sto měškow pósłał.

Z twarožkom policajske awto wobškodźili su w Berlinje-Neuköllnje. Do toho běchu zastojnikow nócneje hary dla k bydlenju wołali. Po tym wuhladachu zastojnicy 20 centimetrow wulku wužłobinu na třěše awta a wotłamanu škričkowu antenu. Wjetši kruch twarožka ležeše pódla awta. Štó bě jón ze šesteho poschoda ćisnył, njemóžachu bohužel zwěsćić.

Chce wjetšinu zdobyć

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Statnik: Mjeńšinowa rada je najwažniši zwisk do zwjazkoweje politiki

Berlin/Budyšin (SN/JaW). Předsyda Domowiny Da­wid Statnik je mjeztym třeći króć předsyda mjeńšinoweje rady Němskeje. Wón přewozmje zastojnstwo po tur­nusowym rjadowanju wot Dana z Južneje Schleswigskeje, Jona Hardona Hansena.

Jedna tema budźe Miłoraz

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Antonia Mertsching z frakcije Lěwi­cy je jenička nowa zapósłanča Sakskeho krajneho sejma z Hornjeje Łužicy, kotraž­ nima mandat AfD. Póndźelu wopy­ta wona Domowinu, a tam je Axel Arlt z njej porěčał.

Što je Was pohnuło Domowinu wopytać?

A. Mertsching: Jako zapósłanča noweje frakcije Lěwicy bydlu w Běłej Wodźe, kotraž serbskemu sydlenskemu rumej přisłuša. Prěnjotnje pochadźam z małeje delnjołužiskeje wsy Radochlice (Rettchensdorf) pola Stareje Darbnje (Alt­dö­bern). W Hornjej Łužicy serbstwo bóle spóznawam. W nowym krajnym sejmje njejsu Serbja hižo tak strony přesahujcy zastupjeni, jeničce w frakciji CDU dwaj. Hdyž w swójskej frakciji nikoho wjace nima­my, da chcu so ja ze serbskimi naležnosć zaběrać.

Kajke je tuchwilne zrozumjenje nastupajo Serbow we wašej frakciji?

A. Mertsching: Wěmy, zo su woni wul­ka­ skupina ludźi na wuchodźe Sakskeje, kotraž ma lědma hišće swójske zastup­nistwo w krajnym parlamenće. Wo tym rozmyslujemy, tohodla sym Domowinu wopytała.

Nastate połoženje pak je wuslědk drje demo­kratiskeho, ale ranjaceho rozsuda zjězda Lěwicy loni w Lipsku.

Mjeńšinowe knježerstwo steji

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Erfurt (dpa/SN). W Durinskej su so Lěwica, SPD a Zeleni na zhromadne mjeńšinowe knježerstwo dojednali. Koaliciji ministerskeho prezidenta Boda Ramelowa (Lěwica) pobrachuja po wólbach krajneho sejma štyri hłosy za wjetšinu w parlamenće. Knježerstwo nadźija so „na projekty poćahowaceho so zhromadneho dźěła“ z opoziciju CDU a FDP. Wobě stronje pak krute zapřijeće do knježerstwoweho dźěła wotpokazujetej.

Maas chce Haftara přeswědčić

Berlin (dpa/SN). Wonkowny minister Heiko Maas (SPD) je so dźensa do Libyskeje podał. Tam chce wliwapołneho generala Chalifa Haftara přeswědčić, zo we wobydlerskej wójnje přiměrej bróni při­zwoli. Přichodnu njedźelu chcedźa na konferency wo Libyskej w němskej sto­licy wo pućach k měrniwemu rozrisanju a mjezynarodnej přezjednosći wuradźować. Rozmołwu z generalom Haftarom wjedźe Maas w nadawku wonkownych ministrow Europskeje unije, kaž z Berlina zdźěleja.

Senat wuradźuje wo Trumpje

Předsyda Domowiny Dawid Statnik (nalěwo) je so dźensa w Berlinje ze statnym sekretarom Erhardom Weimannom roz­žohnował, kiž so na wuměnk poda. Weimann bě nawoda krajneho zastupnistwa a społnomócnjeny Sakskeje w Berlinje. Statnik hódnoćeše jeho jako spušćomneho partnera, kiž je so stajnje tež serbske naležnosće zasadźał. Foto: Domowina

Prěnješkitne płoty wobškodźene

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Frankfurt n. W. (dpa/SN). Po nastajenju škitnych płotow přećiwo rozšěrjacej so afriskej swinjacej mrětwje podłu mjezy k Pólskej pola Frankfurta nad Wódru su zamołwići prěnje škody na barjerach zwěsćili. Při tym jedna so wo jednotliwe pady, kaž rěčnica města wčera zdźěli. Škody su hnydom zwuporjedźeli. Płoty pastwow w Frankfurtskej kónčinje po informaciji rěčnicy wšědnje kontroluja.

Mobilny elektriski škitny płót, kotryž ma dźiwje swinje z Pólskeje wotwobarać, steji na 120 kilometrow dołhim wotrězku we wokrjesach Sprjewja-Nysa, Wódra-Sprjewja a Frankfurt nad Wódru. Wón saha hač k sakskej mjezy. Po informacijach ministerstwa za škit přetrjebarjow su wokrjesy a bjezwokrjesne města za to zamołwite, zo so płoty njewobškodźa. Mrětwa je so němskej mjezy mjeztym hač na 21 kilometrow bližiła.

Wuradźuja wo namjeće Putina

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:

Moskwa (dpa/SN). Po překwapjacym wotstupje ruskeho ministerskeho prezidenta Dmitrija Mjedwjedewa a jeho knježerstwa je ruski parlament hižo dźensa wo naslědniku Mjedwjedewa wuradźował. Hišće wčera bě ruski prezident Wladimir Putin nawodu dawkoweho zarjada Michaila Mišustina za móžneho noweho premiera namjetował.

Parlament dyrbi namjetej Putina přihłosować, štož pak je drje ryzy formalna naležnosć. Politisce njebě 53lětny hospodarski fachowc Mišustin, kiž dawkowy zarjad mjeztym dźesać lět nawjeduje, dotal wulce znaty. Wobkedźbowarjo z toho wuchadźeja, zo budźe wón jeno přechodny ministerski prezident.

Mjedwjedew bě wčera swój wotstup zjawnosći zdźělił. Krótko do toho bě Putin wobšěrne reformy připowědźił. Mjedwjedew chcył je ze swojim wotstupom podpěrać, kaž wón na nowinarskej konferency zdźěli. Putin planuje prawa parlamenta zesylnić a prawa prezidenta wobmjezować. Wladimir Putin je hišće hač do lěta 2024 w zastojnstwje prezidenta.

Anzeige