Dźěło FUEN wobšěrnje bilancowali

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Wobdźělnicy jubilejneho kongresa Fede­ralistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) składnostnje 70lětneho wobstaća organizacije w słowakskej stolicy Bratislavje su dźensa z wuradźowanjemi pokročowali.

Bratislava (SN/MkWj). Za to dojědźe sej něhdźe 120 hosći kongresa do Dunajskeje Stredy. Tam steješe žiwjenje a skutkowanje madźarskeje mjeńšiny w Słowakskej w srjedźišću. Po poslednim ličenju bydli w Słowakskej 458 000 Madźarow, štož je 8,5 procentow wobydlerstwa.

Wčera popołdnju su wobdźělnicy lětuši­ kongres w měsće Pezinok oficialnje zahajili, po tym zo běchu dopołdnja w dźěłowych skupinach wuradźowali. Dźěłowu skupinu słowjanskich mjeńšin nawjedowaše wiceprezident FUEN Bjarnat Cyž. Mjez druhim bilancowachu lońše dźěłowe wuradźowanja, rěčachu wo klětušej koparskej europeadźe w Korutanskej a słyšachu namjety k přichodnemu kongresej FUEN.

Starosća so eskalacije dla

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Po pozdatnym nadpadźe na wolijowej tankaj w Omanskim golfje so kraje po wšěm swěće starosća, zo so konflikt mjez USA a Iranom eskalěruje. Wonkowny minister USA Mike Pompeo ma knježerstwo w Teheranje za winika. Tam pak wobwinowanje raznje wotpokazuja a sej žadaja, zo měli USA skónčnje přestać, Iran wobskoržeć a zasudźeć. Indirektnje samo na to pokazuja, zo su USA łódźi snano same nadpadnyli, zo móhli přičinu za wojerski konflikt z Iranom dale­ přiwótřić.

Žony w Šwicarskej stawkuja

Bern (dpa/SN). W Šwicarskej tysacy žonow dźensa stawkuja. Předewzaćelki zasadźeja so za runohódne mzdy kaž mužojo, dźěłarnistwa za lěpše postajenja nastupajo dźěłowy čas a burowki za lěpše zastaranje w starobje. Při nimale samsnej akciji w lěće 1991 běchu statysacy žony stawkowali. Dźensa planowachu na mnohich městnach Šwicarskeje demonstracije.

Towarstwa njewobdźělić

Kwalitne kriterije njeměli jenož poručenje być

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Za 104 skupiny wužiwaja tuchwilu nošerjo dźěćacych dnjowych přebywanišćow w serbskim sydlenskim rumje lětnu podpěru po 5 000 eurach, kotruž płaći Sakska po specifiskim, lěta 2006 schwalenym postajenju. Ličba skupin pak ničo wo tym njewupraja, kelko dźěći to je a w kotrej měrje wone serbsku rěč wobknježa. Za kwalitatiwnje lěpše posrědkowanje našeje maćeršćiny w tych zarjadnišćach je sakska Rada za serbske naležnosće hromadźe ze zastupjerjemi młodźinskeho zarjada Budyskeho wokrjesa, Rěčneho centruma WITAJ a z wokrjesnej serbskej społnomócnjenej ­srjedu w Budyšinje puće rozjimała.

Prócuja so wo slědźenske stejnišćo

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Sakska podpěruje stejnišćo w Großröhrsdorfje, kotrež je so požadało we wobłuku baterijow slědźić. Swobodny stat je zwólniwy hač do 100 milionow eurow do předewzaća inwestować. Nimo toho chce wulce moderny a hižo dospołnje hotowy twarski kompleks w Großröhrsdorfje za to přewostajić. Slědźenske stejnišćo podpěruje Fraunhoferski institut za keramiske technologije a systemy runje tak zastupjerjo z industrije a slědźenja.

Pozadk požadanja su plany zwjazkoweho ministerstwa za kubłanje a slědźenje, kotrež chce slědźenje a industriju bóle zwjazać. Ministerstwo chce za to 500 milionow eurow w běhu dźesać lět přewostajić. Ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) zwurazni, zo su w Sakskej dobre wuměnjenja, předewzaće zwoprawdźić. Nimo Sakskeje prócuje so hišće pjeć dalšich regionow wo spěchowanje. W juliju chce ministerstwo swój rozsud wozjewić.

To a tamne (14.06.19)

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Ze skerje njepřijomnymi motiwami na plastikowych měškach chce kupnica w Kanadźe mjez ludźimi wjace wědomja za wobswět budźić. Tak maja na titkach na přikład problemy z črjewami wopisane być. Mějićel kupnicy chce tak diskusiju zahajić a wužiwanju plastikowych wudźěłkow dale a bóle zadźěwać. Někotři ludźo maja tele plastikowe měški za marketingowy žort. Mnohim pak su wone mjeztym woprawdźite drohotne eksemplary za wosebitu zběrku.

Wowca, kotraž so prawdźepodobnje rady chowa, je policiju wčera w Düsseldorfje zaběrała. Pasanća běchu ju na železniskich kolijach wuhladali. Zawołani zastojnicy pak wowcu njenańdźechu a so zaso wotsalichu. Tež wobornicy ju ni­hdźe njewidźachu. Hakle zwjazkowa policija wowcu „zaja“, po tym zo dyrbješe ju wjackróć z kolijow wuhnać.

Jubilejny kongres FUEN w Bratislavje

Donnerstag, 13. Juni 2019 geschrieben von:

Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) wobsteji 70 lět. To je čłonam přičina, na zdokonjane dźěło na škit mjeńšin zhladować a so na dalše 70 lět hotować.

Bratislava (SN/MkWj). W słowakskej stolicy Bratislavje wotměwa so wot dźensnišeho kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN). Je to zdobom jubilejne zetkanje składnostnje 70. róčnicy załoženja organizacije, kotrejž tež Łužiscy Serbja přisłušeja. Na oficialnym zahajenskim zarjadowanju wočakowachu dźensa wječor prezidenta FUEN Loránta Vincze, wulkopósłanca Němskeje w Słowakskej republice Joachima Bleickera a Williama Romansa, zastupnika wysokeho komisara za narodne mjeńšiny Organizacije za wěstotu a zhromadne dźěło w Europje (OSZE) Lamberta Zanniera. Delegaciju Serbow nawjeduje wiceprezident FUEN Bjarnat Cyž, bywši jednaćel Domowiny.

Chcedźa wojakow přepołožić

Donnerstag, 13. Juni 2019 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je zjawnje připowědźił, ameriske wojerske jednotki do Pólskeje přepołožić. Na zetkanju z pólskim statnym prezidentom Andrzejom Dudu wčera we Washingtonje wón rjekny, zo chce něhdźe 2 000 wojakow z Němskeje a dalšich krajow Europy w Pólskej zaměstnić. Wospjet je Trump zwjazkowu republiku kritizował, dokelž po jeho měnjenju přemało pjenjez do zakitowanja inwestuje.

Zežiwidła z kontejnera brać

Bremen/Berlin (dpa/SN). Lestra-kupnica w Bremenje ludźom nětko dowola zežiwidła z kontejnerow brać. Z tafličkami na wotpadkowych sudobjach podawaja samo pokiwy, na čo maja tak mjenowani wuchowarjo zežiwidłow dźiwać. Runje tak na to skedźbnjeja, zo njetrjeba nichtó z chłostanjom ličić. Wšako je dotal zakazane žiwidła z kontejnerow brać. Při­wšěm so jednaćel kupnicy nadźija, zo so wjace potrěbnych wodnjo hač w nocy z kontejnerow posłužuje. Němski zwjazk wikowanja ze zežiwidłami akciju Bremenskeje kupnicy jara wita.

Proces wólbow zahajeny

Zwjazkowe sudnistwo je dźensa najprjedy raz dale dowoliło muske ćipki morić. Hač do zawjedźenja alternatiwnych metodow, hdźež móža hižo w jejku splah ćipkow dopokazać, smědźa plahowarjo kokošow muske ćipki morić. Do wozjewjenja wusuda dźensa w Lipsku su čłonojo zwěrinoškitneje organizacije Peta morjenje ćipkow symbolisce demonstrowali. Kóžde lěto w Němskej něhdźe 45 milionow ćipkow hnydom po wulehnjenju morja. Foto: pa/Jan Woitas

Mało nadźije

Donnerstag, 13. Juni 2019 geschrieben von:
Schwerin (SN). Hladajo na mjeztym pjatu rozmołwu dźěłodawarjow ze zastuprjemi dźěłarnistwow metaloweje a elektroindustrije zawčerawšim w Schwerinje njejsu žane postupy zwěsćomne. Dźěłarnistwa so prócuja, na wuchodźe Němskeje 35hodźinski dźěłowy tydźeń zwoprawdźić. Mjeztym stej wobě stronje wšelake warianty rozjimałoj, kotrež na přikład předwidźachu dźěłowy čas krok po kroku přikrótšić. Wšitke namjety pak dźěłodawarjo dotal wotpokazuja. Poslednje jednanja su za 21. junij w Lipsku předwidźane. Tuchwilu pak je jenož mało nadźije, zo so hišće něšto hiba. Na zapadźe wobsteji 35hodźinski dźěłowy tydźeń hižo wot lěta 1984. Tehdy běchu přistajeni ze stawkom ćišć wukonjeli. Kaž dźěłarnistwje zdźělatej, chcetej so dale za socialnu jednotu w Němskej zasadźeć.

Generaciska změna z ćežemi

Donnerstag, 13. Juni 2019 geschrieben von:

Drježdźany/Kamjenica (dpa/SN). Mnohe rjemjeslniske zawody w Sakskej nimaja žanoho naslědnika. Hač do lěta 2025 chce so 6 000 šefow na wuměnk podać. To je štwórćina zawodow. Jenož we wuchodnej Sakskej budźe to přichodne pjeć lět 4 000 předewzaćelow, kaž Drježdźanska rjemjeslniska komora zdźěla. Něhdźe 18 procentow z nich pyta naslědnika.

„Tema přepodaće zawoda je wažna tema regionalneho rjemjesła“, praji prezident Kamjeničanskeho komorneho wobwoda Frank Wagner. Wón ma ge­neracisku změnu za šansu do samostatnosće. „Nastupajo přepodaće zawoda su kupcy a wužiwarjo posłužbow, sobudźěłaćerjo a městnosć předewzaća poprawom hižo wěste.“ Pod smužku pak w Sakskej ličba firmow woteběra, a jenož mało nowych zawodow nastawa. Cyłkowne połoženje předewzaćow je přiwšěm jara dobre, a wjele z nich so samo powjetša.

Anzeige