Wo etaće Zwjazka rěčeli

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Z debatu wo etatowych planach zwjazkoweho financneho ministra Olafa Scholza (SPD) je zwjazkowy sejm dźensa zakónčace wuradźowanje wo etaće 2019 zahajił. Wulka koalicija chce mjez druhim wjace pjenjez za zakitowanje, wuwićowu pomoc a socialne nadawki wudać, na přikład, zo by swójby podpěrała. Zwjazkowy etat předwidźi wudawki 356,4 miliardy eurow, nimale 13 miliardow wjace hač lětsa.

Žane awtomatiske kontrole

Berlin (dpa/SN). Při kontrolach zakaza jězdźenja dieselowych awtow nochcedźa potrjechene města awtomatiske připrawy za zwěsćenje čisłowych tafličkow zasadźić, byrnjež nowy zakoń zatwar awtomatiskich kamerow dowola. Tuta kontrolna praksa by z datoškitneho zhladowanišća přehnata była, zdźěli město Frankfurt nad Mohanom na naprašowanje medijow. Rěčnik badensko-württembergskeho nutřkowneho ministerstwa rěčeše wo wustawoprawniskich wobmyslenjach. Sud­nistwa běchu we wjacorych městach dieselowym awtam jězdźić zakazali. Kontrolować maja města same.

Zawěry z betona a kałaty grót

Wuradźowanjawo etaće EU zwrěšćili

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). Wuradźowanja wo hoberskim etaće Europskeje unije za lěto 2019 su doskónčnje zwrěšćili. Posrědnicy statow EU a Europskeho parlamenta njemóžachu so wčera wječor, kaž poprawom planowane, na budget dojednać. Nětko dyrbi komisar EU za etat Günther Oettinger nowy naćisk etata 2019 předpołožić. Tón wočakuja kónc nowembra abo spočatk decembra.

Njedyrbjało-li so poradźić kompromis namakać, dyrbi EU najprjedy raz z nuzowym budgetom dźěłać. Potom bychu zamołwići kóždy měsac dwanaty dźěl etata lěta 2018 k dispoziciji měli. To je přede­wšěm při planowanju dołhodobnych projektow chětro wobćežne.

Najwjetši dypk zwady bě po informacijach diplomatow prašenje, kak chcedźa spochi přiběrace wudawki financować. Zastupnicy parlamenta chcyli za to z nowym instrumentom srědki zasadźeć, kotrež njebuchu dotal přetrjebane. Staty EU to wotpokazuja, dokelž so boja, zo so to potom prawidłownje nałožuje, a chcedźa radšo druhe formy namakać.

77 smjertnych woporow

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:
Los Angeles (dpa/SN). Zahubne lěsne wohenje na sewjeru Kaliforniskeje su sej dotal 77 smjertnych woporow žadali. To je sheriff potrjecheneje kónčiny Kory Honea zdźělił. Zdobom wón wšitkich ludźi, kotřiž su so wuchować móhli, namołwja so přizjewić. Tuchwilu je nimale tysac ludźi zhubjenych. Jich pak njemóža docpěć, dokelž mobilne telefony defektnych syćow dla njefunguja. Wohenje su hižo nětko najhórše w stawiznach kraja. Wjace hač 10 000 domow je so wotpaliło.

Rozrost čłonstwa

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:
Podstupim (dpa/SN). Po wólbnych wuspěchach w zapadnych zwjazkowych krajach wobkedźbuja braniborscy Zeleni widźomny rozmach. Ze swojimi tuchwilu 1 300 čłonami je strona hladajo na lońše lěto ( 1 062) wo dobre 22 procentow rozrostła, rozprawješe krajny předsyda Clemens Rostock wčera w Podstupimje. Naspomnjenjahódne je, zo je přerězna staroba čłonow přez zastup młodych ludźi wo dwě na nětko 49,5 lět woteběrała. Na krajnym­ zjězdźe chcedźa braniborscy Zeleni přichodny kónc tydźenja program za klětuše wólby braniborskeho sejma schwalić.

To a tamne (20.11.18)

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:

Zhubjenu wobydlerku starownje su na kwasnej hosćinje našli. 82lětna bě so w porynsko-pfalcskim Germersheimje kaž kóždy dźeń wuchodźowała a njebě so nawróćiła. Bojo so, zo njeje puć do hladarnje hižo namakała, za žonu pytachu. Skónčnje nańdźechu ju na kwasnej hosćinje, hdźež so jej widźomnje lubješe.

Jenož na zwjenomaj (Felge) awta jěł je 79lětny w Zwickauwje. Najebać to, zo běštej so wobě prědnjej wobruči pušćiłoj, jědźeše muž dale. Zhubi pak kontrolu a zajědźe do přirowa. Škoda na awće a asfalće wučinja 4 000 eurow.

Křesćanku přiwzać

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:

Berlin (B/SN). W Pakistanje z jastwa pušćena křesćanka Asia Bibi ma po měnjenju fachowca CDU za čłowjeske prawa Michaela Branda škit a schow w Němskej namakać. Jeje žiwjenje je wohrožene, rjekny wón frakciji CDU/CSU w zwjazkowym sejmje. Pjećkrótnu mać běchu w lěće 2010 pječa hanjenja Boha dla w Pakistanje k smjerći zasudźili. Kónc oktobra najwyše sudnistwo kraja wusud zaso zběhny. To zbudźi protesty radikalno-islamskich skupin.

Žana wěstota w lěhwach

Steinmeier w Južnej Africe

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:

Johannesburg (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je dźensa tři dny trajacy statny wopyt w Južnej Africe zahajił. Hladajo na globalne wužadanja přez wikowanske konflikty, změnu klimy a migraciju je wuske zhromadne dźěło z afriskim partnerskim krajom ćim wažniše, prezidialny zarjad zdźěli. Južna Afrika słuša jako jenički kraj kontinenta do skupiny wodźacych statow swěta G 20.

Koaliciske jednanja zahajene

Wiesbaden (dpa/SN). Tři tydźenje po wólbach Hessenskeho krajneho sejma stej so dotalnej koaliciskej partneraj, CDU a Zeleni, we Wiesbadenje schadźowałoj a koaliciske jednanja zahajiłoj. Hessenski ministerski prezident Volker Bouffier (CDU) chcył „stabilne a spušćomne“ knježerstwo wutworić. CDU ze 40 a Zeleni z 29 maja zhromadnje we Wiesbadenskim krajnym sejmje wjetšinu jeničkeho hłosa. CDU bě při wólbach masiwnje přisadźiła, Zeleni porno tomu móžachu tójšto hłosow přidobyć.

AfD zestaja lisćinu kandidatow

Hladajo na přichad tysacow migrantow ze Srjedźneje Ameriki je nalada w mexiskim pomjeznym měsće Tijuana dźeń a agresiwniša. Wčera su sta ludźi přećiwo migrantam z Hondurasa, El Salvadora a Guatemale demonstrowali. Woni zmawowachu mexiske chorhoje a pokazowachu transparenty z napisami kaž „Žana dalša inwazija“ abo „Najprjedy Mexiko“. Migranća ćěkaja před chudobu a namocu w swojej domiznje, nadźijejo so lěpšeho žiwjenja w USA. Foto: dpa/Rodrigo Abd

Namjet Spahna kritizowany

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wodźacy politikarjo CDU warnuja, přihłosowanje Němskeje k migraciskemu paktej UNO do prašenja stajeć. Předsyda wonkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Norbert Röttgen (CDU) rjekny nowinarjam: „Podpisanje pakta přestorčić by dwójny signal słabosće był, kotruž njemóže sej Němska dowolić.“ Pakt je po jeho słowach wažna kročel mjezynarodneho zhromadźenstwa statow, migraciju do prawych kolijow wjesć. Minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) bě namjetował, wo přihłosowanju Němskeje na stronskim zjězdźe CDU w decembru debatować.

Porno tomu je so předsyda wuběrka zwjazkoweho sejma za wuwićowu pomoc Peter Ramsauer (CSU) přećiwo migraciskemu paktej UNO wuprajił. „Přez cyły dokument ćehnje so nastajenje, zo je migracija něšto normalne a samo witanjahódne“, rjekny Ramsauer nowinarjam. „To by prudam ćěkancow wrota Europy­ a Němskeje šěroko wočiniło. Kritiska nalada přećiwo paktej UNO rozšěrja so po cyłej CSU.“

Kak dołho budźe trać?

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:
Serbska zjawnosć njeje konstituowanje Serbskeho sejma jara na wědomje brała. W Slepom 17. nowembra 2018 nimo tójšto cuzych awtow ničo na to njepokazowaše, zo wotmě so w tamnišim Serbskim kulturnym centrumje runje njewšědny po­dawk. Tón historikarjo snano raz jako wu­znamny w serbskich stawiznach wopisuja. Mała rostlinka Serbski sejm dyrbi najprjedy rosć. Předsyda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutschmann je mjez čłonami prěnjeho serbskeho parlamenta wo wutrajnosć wabił, zepěrajo so na nazhonjenja Samow w Norwegskej. Woni trjebachu něhdźe dźesać lět, zo běchu ze swojim zastupnistwom politice runohódny partner. Jeno sprawne a systematiske dźěło Serbskeho sejma móže k tomu wjesć, zo přez demokratiske wólby docpěta legitimacija tež akceptancu w serbskim ludźe a podpěra z njeho zdobywa. Proces to, wo kotrymž dźensa hišće nichtó njewě, kak dołho budźe trać. Axel Arlt

Anzeige