Tež klětu ze serbskimi temami

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Měsačne zarjadowanja Budyskeho kluba wuchowarjow rěče zaběraja so hdys a hdys tež ze serbskimi temami. To ma tohorunja klětu tak wostać. Tele dny zhladuje klub na dźesaćlětne wobstaće.

Budyšin (SN/MWj). Ze strategiju „wjesołeje agresiwnosće“ spyta Budyski klub wuchowarjow rěče so přećiwo njetrjebawšim anglicizmam a njezrozumliwym wurazam w zjawnosći wobarać. Składnostnje dźesaćlětneho wobstaća kluba móžeše jeho předsyda Diethold Tietz dźensa na někotrežkuli wuspěchi pokazać. Jeho 20 čłonow je w zašłosći njeličomnych wobchodnikow, ale tež zjawne zarjadnišća na rěčne njedostatki skedźbniło, kotrež su so zdźěla korigowali, a tych chwaliło, kotřiž wotsamo na to dźiwaja. Mjeztym je wěsty trend abo nowe­ kulturne wědomje spóznajomne, po kotrymž so wažnosći dobreje maćeršćiny wjetši wuznam přicpěwa, rjekny Rudolf Erler z předsydstwa kluba.

Čłonaj towarstwa Mužakowska lěsna železnica Carsten Claß (nalěwo) a Toni Schulz mataj při wuporjedźenju železniskeje čary połnej­ ruce dźěła. Hromadźe ze sobudźěłaćerjemi Kumwałdskeje firmy Kurz staj zahorjenaj železnicarjej minjene dny dźěle za že­lezniski móst wotkładowałoj. Dyrbja jón konserwěrować a znowa montować. Foto: Joachim Rjela

Wupuće z mizery trěbne

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Budyski Kamjentny dom je něhdźe połdra lěta slědźił, kajke je biografiske wuwiće pola 15- do 25lětnych w Hornjej Łužicy. Mjez druhim naprašowachu so za tym w serbskim sydlenskim rumje.

Budyšin (SN/mwe). Ze slědźenja Budyskeho Kamjentneho domu mjez druhim wuchadźa, zo je biografiske wuwiće 15- do 25lětnych we wuchodnej Sakskej tuchwilu zdźěla katastrofalne. Mnozy njenamakaja po wuchodźenju šule přewa­žnje hubjenych censurow dla wukubłanske městno. To samsne płaći za tych, kotřiž­ chcedźa po wukubłanju dźěłać, často­ pak za to ani kmani njejsu. Rjemjeslnicy a předewzaćeljo tuž podar­mo za derje kubłanym a motiwowanym dorostom pytaja. Analyza Kamjentneho domu­ ma k tomu přinošować, puće namakać, tole přichodnje změnić. Wšako je kubłanski niwow w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu w mi­njenych lětach chětro wosłabnył. Kwota tych, kiž šulu přetorhnu, wučinja w Hornjej Łužicy­ něhdźe dźesać procentow, štož je přirunujo z přerězkom po cyłej Němskej dwójce­ telko.

Krótkopowěsće (24.11.15)

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Bydlenje ministra nadpadnjene

Lipsk (dpa/SN). Bydlenje sakskeho justicneho ministra Sebastina Gemkowa (CDU) w Lipsku su minjenu nóc z butrowej kisalinu nadpadnyli. Pozadki njejsu dotal hišće jasne, policija zdźěli. Njeznaći rozbichu wokno bydlenja z kamjenjemi a ćisnychu na to kisalinu do bydlenja. 37lětny minister bě za čas nadpada ze swojej mandźelskej doma.

Ćěkancy do dźiwadła prošeni

Radebeul. Sakske krajne jewišća su ćěkancow přichodny pjatk do Radebeulskeho dźiwadła přeprosyli, zo bychu tam generalku rejwanskeho dźiwadła „Momo“ po romanje Michaela Ende sobu dožiwili. Prapremjera je za sobotu planowana, kaž dźiwadło zdźěla. Inscenacija je tak zapołožena, zo ju tež ludźo z druhich kulturnych kruhow derje rozumja.

Wabjenje nic bjez čěšćiny

Politikarjej domizna wažna, ale tež cyły kraj

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Serbski politikar Marko Šiman je wot lěta 1990 z mandatom CDU čłon Sakskeho krajneho sejma. Wón přisłuša tam wuběrkej za wustawu a prawo kaž tež nutřkownemu a europskemu wuběrkej par­lamenta. Nimo toho je předsyda europskeho dźěłoweho kruha swojeje frakcije. Jako­ aktiwneho katolskeho křesćana a přeswědčeneho Serba přeprosychu sej jeho Budyscy serbscy seniorojo minjeny tydźeń na swoje měsačne schadźowanje do wosadneje rumnosće na Róžowej.

Připóznaće a wěstota

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Wjesna rada a młodźinski klub zrěčenje wo wužiwanju šule wotzamknyłoj

Wotrow (AK/SN). Staru šulu we wsy smě Wotrowski młodźinski klub O2 přichodnje darmotnje wužiwać. Za to staraja so młodostni w šuli wo porjadk a syku trawu wokoło njeje, při parkowanišću kaž tež na wjesnym sportnišću. Tole před­widźi zrěčenje, kotrež je Wotrowska wjesna rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje schwaliła.

Adwentna dekoracija wabiła

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:
Tójšto zajimcow je sej njedźelu popołdnju w Ralbičanskej kwětkarni „Kostrjanc“ dohodownu wustajeńcu wobhladało. Marjana Dietrichowa, mějićelka wobchoda a wukubłana floristka, poradźowaše hosći wěcywustojnje wo adwentnej a hodownej dekoraciji­ a wupyšenju domu a bydlenja. Runja swojim kolegam w kwětkarnjach je Ralbičanka­ najwšelakoriše wudźěłki tež sama zhotowiła. Foto: Daniel Dubaw

Policija (24.11.15)

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Trupin. Wohnjowu woboru, wuchowansku słužbu a policiju wołachu dźensa w nocy do Trupina. Tam bě woheń w carporće wudyrił. Mějićel składowaše w nim drjewo a słomu. Nimo toho stejachu tam nuklace pukloty. Z cyłkownje dźesać nukli sta so wosom z woporom płomjenjow. Susodne twarjenja wohrožene njeběchu, tež wosoby njejsu so na zbožo zranili. Škodu trochuja na wjacore tysacy eurow. Zasadźene běchu tři wohnjowe wobory wokolnych wsow z pjeć jězdźi­dłami a 28 kameradami.

Woznamjenjeja pućowanske šćežki

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Njeswačidło (LR/SN). Hižo lětdźesatki wjedu pućowanske a kolesowanske šćežki po teritoriju Njeswačanskeje gmejny. Su to štyri wšelakore turistiske pućiki. Na přikład wjedźe tón z čerwjenym dypkom jako znamješkom přez Chwačanske haty, Chasow, Njeswačidło a dale do Koslowa a Ralbic. Šćežka ze žołtej smužku wjedźe ze Šćeńcy přez Rakecy a Nowu Wjes hač do Dalic. Wot Baltiskeho morja do Durinskeho lěsa přez serbski kraj móžeš po zelenym dypku pućować. Nóžkuješ-li wot Hermanec po pućiku ze zelenej smužku, přińdźeš mjez druhim přez Nižu Wjes, Koslow, Dobrošicy a Worklecy.

Zamołwite za turistiske šćežki z trěbnym woznamjenjenjom w swojim teri­toriju su komuny. Dokelž woznamje­njenja zdźěla pobrachuja abo njejsu hižo čitajomne, maja so wone nuznje po­nowić. Kaž wšudźe druhdźe tež w Njeswačanskej gmejnje na pjenjezach klaca.

Do noweje zwóńcy na Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga su tele dny tři zwony powěsnyli. Wone su 350, 279 a 150 kilogramow­ ćežke. Fachowcy je nětko justěruja, zo bychu wone prěnju adwentnu njedźelu k swójbnym kemšam w 9.30 hodź. zwonić móhli. Na to so čłonojo spěchowanskeho towarstwa hižo nětko wjesela. Foto: Ulrike Herzger

Neuheiten LND