Policija (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Plesternaki na dom mjetał

Budyšin. W Budyšinje je njeznaty w ćmowej drasće dźensa rano wokno něhdyšeje dźěćaceje kliniki rozbił. W twarjenju su požadarjo azyla zaměstnjeni. Policija mozaikowe plesternaki zawěsći. Budyski operatiwny wotwobaranski škit za skućićelom slědźi.

Wopity swoje nawoči pytał

Wojerecy. Kedźbliwy Wojerowski pěšk je srjedu wječor policiju informował, dokelž bě widźał, kak muž na Sputnikowej hasy poštyrjoch łazy. Na městnje so wukopa, zo bě mócnje wopity swoje nawoči zhubił, za kotrymiž nětko pytaše.

Seniorka pječeń čuła

Rěčicy. Srjedu popołdnju je w Rěčicach trikoweho wobšudnika koza liznyła, dokelž njebě so 90lětna zjebać dała. Njeznaty chcyše jej 20 000 eurow wulišćić, powědajo, zo je přećel jeje wnučki. Žona pak zawoła hnydom policiju.

Twarja dalši dom za ćěkancow

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Wojerecy (AK/SN). Wojerecy bórze dalšich požadarjow azyla přiwozmu. We wotnožce powołanskošulskeho centruma „Konrad Zuse“ dom 2 na Hasy Liselotty Hermann nastawa w nadawku Budyskeho wokrjesa přebywanišćo za 200 ćěkancow. „Planujemy prěnich ludźi w jědnatym kalendrowym tydźenja srjedź měrca přiwzać“, informuje Gernot Schweitzer, nowinski rěčnik wokrjesa na naprašowanje, „dźěłamy po planje.“

Tuchwilu da wokrjes twarjenje přihotować. Techniske wobłuki kaž tepjenje, wětrjenje a sanitarne kaž tež elektrika su w kónčnej montaži. Hruby twar, kachlicarske a suchotwarske dźěła měli tón tydźeń wotzamknjene być. „Durje su w minjenym tydźenju zatwarili“, Gernot Schweitzer zdźěla. Nimale hotowi su tež kładźerjo špundowanja a molerjo. Pincu chcedźa hač do kónca februara wutwarić. Wšitke dźěła maja 4. měrca zakónčene być.

Kamjenska tafla zaso na městnje

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Kamjenska tafla je zaso do swojeho stareho domicila zaćahnyła. Po tym zo bě woheń halu na Garnizonowym naměsće loni w januaru jara wobškodźił, dyrbjachu­ ju wobšěrnje saněrować.

Kamjenc (UM/SN). Nětko je hala znowa wužiwajomna a tafla zaso w njej zaměstnjena. Gabriele Tenne je dźakowna. „Zwólniwosć, nam po wohenju pomhać, bě jara wulka. Wšitcy su za jedyn postronk ćahnyli, sobu zapřimnyli a tež darili“, nawodnica wudawanišća a zastupowaca předsydka towarstwa Kamjenska tafla wujasnja. Při tym njebě po grawoćiwym wohenju scyła jasne, hač a kak dyrbi z wudawanjom zežiwidłow potrěbnym w Kamjencu dale hić. Tola hižo w februaru 2015 je mustwo wokoło Gabriele Tenne alternatiwu namakało a taflu přechodnje w njeposrědnjej bliskosći wobškodźeneje hale zaměstniło. A ludźo běchu za to jara dźakowni.

Wobraz torhošća w muzeju

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Njeswačidło (LR/SN). Njeswačanam a jich hosćom skići so nětko cyle nowa perspektiwa, dokelž při torhošću wulke twarjenje torhaja. W něhdyšej Bartkec pjekarni běchu hižo do Druheje swětoweje wójny a hišće po njej hač do srjedź 1950tych lět chlěb a całty pjekli. Tež znaty zubny lěkar dr. Jesinghaus je wěsty čas w domje praktikował. We wobchodźe poskićachu zeleninowe a rybjace speciality. Tež bydleni něhdy w domje běštej. Na­pohlad torhošća je so w běhu lětdźesatkow dospołnje změnił.

Krótkopowěsće (18.02.16)

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Pječa za tajnu słužbu dźěłał

Waršawa. Bywši pólski prezident Lech Wałęsa bě po dopóznaćach Waršawskeho Instituta za narodne wopominanje (IPN) za tajnu słužbu dźěłał. W domje loni ze­mrěteho bywšeho generala Czesława Jana Kiszczaka su jeho personalnu aktu a ze zawjazanskim podpismon k zhromadnemu dźěłu z tajnej słužbu našli, rjekny direktor IPN Łukasz Kamiński powěsćerni PAP. Podpis Wałęsy je pječa awtentiski.

Budu so wobarać

Budyšin. Na připowědź koncerna Bombardier, w Němskej 1 430 dźěłowych městnow šmórnyć, budu so dźěławi zawodow w Budyšinje a Zhorjelcu hro­madźe z IG metal wuchodneje Sakskeje wobarać. Dźěłarnistwo a zawodni radźićeljo chcedźa na zhromadnej konferency 4. měrca akciski plan zdźěłać, „kotryž ma pokazać, zo tež hinak dźe“.

Wjezwo z Lkw-jow na łódźe

Wažny kulturnopolitiski podawk

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Jako bě před 50 lětami w Ludowym nakładnistwje Domowina Nowy zakoń jako dźěl Swjateho pisma znowa wušoł, njeběše to jenož nabožny, ale zdobom kulturnohistorisce wažny podawk, spěchowacy narodne wědomje Serbow. Tole potwjerdźi minjenu sobotu swjedźenske zarjadowanje na Chróšćanskej farje, na kotrež běše Towarstwo Cyrila a Metoda přeprosyło. Přełožk z łaćonskeje wulgaty přez Michała Hórnika a biskopa Jurja Łusčanskeho z lěta 1896 běše dźě rozpředaty respektiwnje přez nacionalsocialstow zničeny.

Nowe wustawki wobzamknyli

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:
Rakecy (SN/mwe). W srjedźišću wčera­wšeho wuradźowanja Rakečanskeje gmejnskeje rady stejachu tři komunje přisłušace wohnjowe wobory. „Smy wohnjowoborne wustawki w nowelěrowanej formje kaž tež wohnjowoborne narunanske wustawki wobzamknyli“, wjesnjanosta Sven Nowtny (CDU) praji. W principje dźěše wo to, zo je gmejna swoje wustawki změnjenym zakonitosćam Sakskeje přiměriła. To nastupa zawěsćenski škit dźěćaceje a młodźinskeje wohnjoweje wobory, kotraž je gmejnskej woborje přirjadowana. Dale su radźićeljo pjenježne zarunanje za čestnohamtske skutkowanje nawodow woborow aktualizowali.

Policija (18.02.16)

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Z kurom so zajědojćiłoj

Kinspork. W domje na Großenhainskej w Kinsporku je so minjenu nóc paliło. Papjera a trundle w pincy stejachu w płomjenjach. Wobydlerjej w starobje 63 a 91 poćerpještaj zajědojćene z dymowym kurom, jeju do chorownje dowjezechu.

Před žonu so slěkał

Kamjenc. Na Kamjenskim dwórnišću je so 32lětny wutoru rano před połstalětnej slěkał a po tym ćeknył. Žona pak policiju zazwoni, kotraž je na zakładźe pasoweho fota w měsće bydlaceho azyl pytaceho spóznała. Kriminalna policija přepytuje nětko ekshibicionistiskeho jednanja dla.

Do běrowa so zadobyli

Wojerecy. W nocy na wutoru běchu so njeznaći we Wojerecach na Ferdinanda von Schillowej hasy do běrowa zadobyli. Paduši pokradnychu pjenjezy z lutowanskeho swinka a kompjuterowu techniku w hódnoće něhdźe tysac eurow.

Stipendije za kurs čěšćiny

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Budyšin (SN). Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na intensiwnym kursu čěšćiny. Prěni kurs budźe wot 29. julija do 26. awgusta 2016 na Praskej Karlowej uniwersiće a druhi wot 22. awgusta do 9. septembra na Juhočěskej uniwersiće Česke Budějovice. Dalše informacije a přizjewjenske formulary namakaće na internetnej stronje www.witaj-sprachzentrum.de. Zajimcy njech sposrědkuja wupjelnjeny přizjewjenski formular hač do 15. měrca Rěčnemu centrumej WITAJ.

Přednošuje wo ekskursiji

Mužakow (AK/SN). W nadawku załožby Mužakowskeho parka hrabje Pücklera bě etnologowka dr. Kerstin Volker-Saad loni w oktobru a nowembru w Etiopiskej a Sudanje. Wo swojich dožiwjenjach a dopóznaćach na ekskursiji přednošuje wona štwórtk, 25. februara, we 18.30 hodź. na swjedźenskej žurli Noweho Mužakowskeho hrodu.

Pytaja posłužbnika

Dalše twarnišća

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Kulow wostanje domoródnym kaž tež wobydlerjam zwonka města atraktiwny. Po intensiwnych prócowanjach komuny­ móža dalše swójby w štwórći Při třělnišću swoje domske natwarić.

Kulow (AK/SN). „Smy wjeseli a dźakowni, zo je so nošer namakał, kotryž 3. twarski wotrězk za bydlenske sydlišćo Při třělnišću wotkryje. Tónle nošer je fachowje kaž tež hospodarsce k tomu kmany“, podšmórny měšćanosta Markus Posch (CDU) wčera na wurjadnym posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. Do toho běštaj techniski a zarjadniski wuběrk zhromadnje intensiwnje wuradźowałoj. „Smy dołho diskutowali“, je měšćanski radźićel Mathias Kockert (CDU) projekt zjimał.

1. junija 2016 chcedźa 3. twarski wotrězk wotkrywać započeć. Nanajpozdźišo hač do lěta 2017 měło bydlenske sydlišćo krok po kroku wobtwarjene być. Wone leži do směra na Salow hač ke křižowanišću njedaloko něhdyšeho dwórnišća. 41 twarnišćow dohromady je předwidźanych. Dotal předleži 28 přizjewjenjow.

Serbska debata

Neuheiten LND