„Słódke wudźěłki z Łužicy“ budu wot jutřišeho w pućowanskej wustajeńcy w Běłowodźanskim škleńčerskim muzeju pokazować. Nimo Połčničanskich poprjancow wuhladaš tam tohorunja Wjazońčanski cwibak a Budestečanski lód. Anja Köhler a Elvira Rauch (wotlěwa) stej někotre z wustajenych wudźěłkow hižo raz woptałoj. Foto: Joachim Rjela

Dwurěčnosć w busu wšědny dźeń

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Wužadanjam demografiskeje změny chce tež wobchadna towaršnosć Wojerec wotpowědować. Wo bilancy zawoda rozprawješe jednaćel Rainer Warkus wčera tamnišej měšćanskej radźe.

Wojerecy (AK/SN). Wot lěta 2003 je Wojerowska wobchadna towaršnosć (VGH) mócnje inwestowała. „Tehdy nastachu za 3,5 milionow eurow při Łužiskim naměsće wosom busowych zastanišćow a tři městna za taksije, runje tak centrala za mobilitu, serwisowy běrow a informaciski system za sobujěducych“, rozprawješe jednaćel Rainer Warkus na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. „Lěta 2005 přetwarichmy za 1,22 milionow eurow naměsto před dwórnišćom a ponowichmy za 92 000 eurow tamniše nuzniki. Za 87 busowych zastanišćow w měsće smy minjene lěta 3,5 milionow eurow nałožili“, Warkus rozłoži.

Krótkopowěsće (25.11.15)

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Nowa kniha wušła

Varnsdorf. „Druhe swěty“ rěka nowa čěskorěčna kniha Róže Domašcyneje, kotrejež předstajenje dožiwi minjeny pjatk něhdźe 30 zajimcow we Varnsdorfskej měšćanskej knihowni. Je to 64. publikacija knihownje. Milan Hrabal je z wjacorych zběrkow spisowaćelki zestajał bajki, basnje, eseje a druhe teksty. Kniha móžeše wuńć z podpěru Čěsko-němskeho fondsa přitomnosće a města Varnsdorfa.

Statny sekretar na wopyće

Pančicy-Kukow. Na přeprošenje zapósłanca CDU w Sakskim krajnym sejmje Alojsa Mikławška je statny sekretar w kultusowym ministerstwje dr. Frank Pfeil dźensa Łužicu wopytał. Mjez druhim pobyštaj wobaj w spěchowanskej šuli­ klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje, hdźež wuknje 34 dźěći.

Bamž do Afriki lećał

Policija (25.11.15)

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Budyšin. Tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo wčera wječor na Budyskej Tzschirnerowej hasy blisko tudyšeho dwórnišća. Po wšěm zdaću ćmowu drastu­ woblečena 75lětna žona chcyše w 19.30 hodź. hłownu dróhu přeprěčić, přewidźa pak přijěduce wosobowe awto typa Renault. Jeho šofer njemóžeše hižo sčasom borzdźić a wotboka do njeje zajědźe. Slědy na awće na to pokazuja, zo bě wotmach zra- žki chětro mócny, tak zo žona něšto metrow dale zleća. Alarmowana wuchowanska słužba móžeše jenož hišće smjerć rentnarki zwěsćić. Wodźer­ Renaulta poćerpje šok, jeho dowjezechu do chorownje. Dróha bě hač do 23.30 hodź. dospołnje zawrjena.

Nowe popłatki za Poršiski hród schwalene

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Kubšicy (CK/SN). Jědźernju Poršiskeho hrodu móža wobydlerjo přichodnje tež hodźinsce wotnajeć. To je Kubšiska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. Gmejna wotpowěduje tak přećam wjacorych wobydlerjow ze wsy.­ Woni wužiwaja rumnosć hdys a hdys­ za kofej po pohrjebje. Dotal dyrbjachu jědźernju cyły dźeń wotnajeć a za to 60 eurow płaćić. Přichodnje płaći tole na hodźinu pjeć eurow. Gmejnski radźićel Peter Süßmilch (CDU) nowe rjadowanje wita. „Puć wot cyrkwje do hrodu a zhromadny kofej w nim skićitej za zhromadnosć žarowacych dostojny ramik“, wón rjekny. Gmejna so nimo toho nadźija, zo budźe jědźernja hrodu z hodźinskim wužiwanjom­ nětko tež zajimawša za dalše zarjadowanja a tak lěpje wućežena.

Šofera wuswobodźić dyrbjeli

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:
Z njeznateje přičiny stej wčera popołdnju pola Worcyna do směra na Wóspork Golf a małotransporter do so zrazyłoj. Wodźer małotransportera zhubi na to kontrolu nad wodźidłom a zjědźe z dróhi. Šofera Golfa dyrbjachu zatłusnjeneho z awta wuswobodźić. Wobeju­ šoferow dowjezechu zranjeneju do chorownje. Foto: Ch. Essler

Wopytowarski rekord zličili

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Lětuša sezona při Bjerwałdskim jězoru dotal najwuspěšniša

Hamor (AK/SN). Bjerwałdski jězor ma mjez wopytowarjemi dźeń a lěpši wothłós. Tole zwěsći Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. „Sezona 2015 bě po našim hódnoćenju dotal najwuspěšniša w stawiznach krajinoweho parka Bjerwałdski jězor. Wjace hač 400 000 ludźi z tu- a wukraja je lětsa z něhdźe 1 300 hektarami wódneje płoniny najwjetši jězor Swobodneho stata Sakskeje wopytało“, rozłoži wjesnjanosta. Lěto do toho bě jich něhdźe 350 000.

Rozsudne za lětuši wopytowarski rekord běchu po słowach Achima Junkera horce lěćo, dobra kwalita wody w jězoru a wotewrjenje noweho stanowanišća „Hwězdny camp“. Tu zličichu hižo w prěnjej sezonje – byrnjež tam hišće twarnišćo było – wjace hač 2 400 hosći z wjace hač 5 900 přenocowanjemi. Po wšěm zdaću je „Hwězdny camp“ lětsa jeničke­ nowowotewrjene stanowanišćo po wšej Sakskej.

Tež klětu ze serbskimi temami

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

Měsačne zarjadowanja Budyskeho kluba wuchowarjow rěče zaběraja so hdys a hdys tež ze serbskimi temami. To ma tohorunja klětu tak wostać. Tele dny zhladuje klub na dźesaćlětne wobstaće.

Budyšin (SN/MWj). Ze strategiju „wjesołeje agresiwnosće“ spyta Budyski klub wuchowarjow rěče so přećiwo njetrjebawšim anglicizmam a njezrozumliwym wurazam w zjawnosći wobarać. Składnostnje dźesaćlětneho wobstaća kluba móžeše jeho předsyda Diethold Tietz dźensa na někotrežkuli wuspěchi pokazać. Jeho 20 čłonow je w zašłosći njeličomnych wobchodnikow, ale tež zjawne zarjadnišća na rěčne njedostatki skedźbniło, kotrež su so zdźěla korigowali, a tych chwaliło, kotřiž wotsamo na to dźiwaja. Mjeztym je wěsty trend abo nowe­ kulturne wědomje spóznajomne, po kotrymž so wažnosći dobreje maćeršćiny wjetši wuznam přicpěwa, rjekny Rudolf Erler z předsydstwa kluba.

Čłonaj towarstwa Mužakowska lěsna železnica Carsten Claß (nalěwo) a Toni Schulz mataj při wuporjedźenju železniskeje čary połnej­ ruce dźěła. Hromadźe ze sobudźěłaćerjemi Kumwałdskeje firmy Kurz staj zahorjenaj železnicarjej minjene dny dźěle za že­lezniski móst wotkładowałoj. Dyrbja jón konserwěrować a znowa montować. Foto: Joachim Rjela

Wupuće z mizery trěbne

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Budyski Kamjentny dom je něhdźe połdra lěta slědźił, kajke je biografiske wuwiće pola 15- do 25lětnych w Hornjej Łužicy. Mjez druhim naprašowachu so za tym w serbskim sydlenskim rumje.

Budyšin (SN/mwe). Ze slědźenja Budyskeho Kamjentneho domu mjez druhim wuchadźa, zo je biografiske wuwiće 15- do 25lětnych we wuchodnej Sakskej tuchwilu zdźěla katastrofalne. Mnozy njenamakaja po wuchodźenju šule přewa­žnje hubjenych censurow dla wukubłanske městno. To samsne płaći za tych, kotřiž­ chcedźa po wukubłanju dźěłać, často­ pak za to ani kmani njejsu. Rjemjeslnicy a předewzaćeljo tuž podar­mo za derje kubłanym a motiwowanym dorostom pytaja. Analyza Kamjentneho domu­ ma k tomu přinošować, puće namakać, tole přichodnje změnić. Wšako je kubłanski niwow w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu w mi­njenych lětach chětro wosłabnył. Kwota tych, kiž šulu přetorhnu, wučinja w Hornjej Łužicy­ něhdźe dźesać procentow, štož je přirunujo z přerězkom po cyłej Němskej dwójce­ telko.

Neuheiten LND