Krótkopowěsće (15.09.15)

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:

Dulig: Rólu Ruskeje spóznać

Drježdźany. Hladajo na syły ćěkancow w Europje sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig (SPD) Němsku a EU namołwja, z Ruskej zaso do rozmołwy přińć. „Dyrbimy geopolistiski wuznam Ruskeje spóznać. Je tójšto temow, kotrež dyrbjeli z Ruskej rozjimać, mjez druhim połoženje na Bliskim wuchodźe“, rjekny Dulig dźensa w Drježdźanach.

Němska njetrjeba płaćić

Luxemburg. Němska njeje winowata, wobydlerjam druhich krajow EU, kotřiž so tule za dźěłom rozhladuja, dołhodobnje socialnu pomoc płaćić. To je Europske sudnistwo dźensa rozsudźiło. Potrjecheni su tež ludźo z druhich krajow EU, kotřiž su wěsty čas w Němskej dźěło měli, po tym pak bjezdźěłni byli. Sudnistwo tak dotalnu praksu w Němskej wobkrući. W Čěskej lědma ćěkancy

Praha. Čěska policija je po wožiwjenju pomjeznych kontrolow mjez Němskej a Awstriskej dotal 81 ćěkancow našła, kaž dźensa zdźělichu. To je snadnje wjace hač minjene dny. Poprawom běchu tam wočakowali, zo so wjele wjace ćěkancow za puć po Čěskej do zapadneje Europy rozsudźi. Najwjace z nich je ze Syriskeje a Afghanistana.

Krótkopowěsće (14.09.15)

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Tež Sakska chce kontrolować

Drježdźany. Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) je wobydlerjow kraja namołwił, so na móžne pomjezne kontrole nastajić. „Poručam, wupokaz při sebi měć a zrozumjenje za naprawy měć“, rjekny minister sćelakej MDR Info. Kontrole maja ilegalnemu překročenju mjezow zadźěwać. Nimo toho ma nutřkowne ministerstwo wuski zwisk k čěskim wěstotnym zarjadam, zo bychu sej informacije wuměnjeli.

Ponowjeja wulkopósłanstwo

Praha/Berlin. Twarjenje čěskeho wulkopósłanstwa ze 70tych lět wosrjedź Berlina dyrbja nuznje ponowić. Tepjenje a wentilaciski system stej w špatnym stawje­. Čěski wulkopósłanc w Němskej Tomáš J. Podivínský zdźěli, zo čěske wonkowne ministerstwo hižo trěbne ponowjenske naprawy přihotuje.

Mayweather přestanje

Policija (14.09.15)

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Dobruša-Huska. Tragiske wobchadne njezbožo je so wčera dopołdnja na statnej dróze S 119 pola Hnašec w gmejnje Dobruša-Huska stało. Tam jědźeše 77lětny wodźer wosoboweho awta typa VW Passat do směra na Budyšin, jako so mjez wotbóčkomaj do Hnašec a Ćemjerc nadobo rozsudźi so zawróćić. Po wšěm zdaću­ rentnar wobkedźbował njebě, zo wotzady motorske přijědźe. Jeho 46lětny wodźer njemóžeše hižo borzdźić a zrazy wotboka do Passata. Wuchowanscy sa­nitetarjo drje hišće spytachu motorskeho reaniměrować, zražka pak bě tak ćežka, zo wón hišće na městnje njezb­oža zemrě.­ Wodźer Passata a třo sobujě­­du­cy w jeho awće so njezranichu. Wěc­nu­ škodu trochuje policija na něhdźe 10 000 eurow.

Lipa jako znamjo noweje nadźije

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Slepo (AK/SN). Lutherowa lipa rosće wotnětka při Slepjanskej farskej bróžni. „Wona je symbol nadźije za naš lud, za našu serbšćinu, našu kulturu a našu wěru. Tónle štom woznamjenja hłuboke zakótwjenje w času, hdyž so korjenje wutorhaja“, podšmórny fararka Jadwiga Malinkowa wčera k zakónčenju serbskeho wosadneho popołdnja. Dieter Redo a Erhard Weinberg z Trjebinka sadźištaj jón w přitomnosći 25 wopytowarjow.

Štom ma zwjazanosć ewangelskich Serbow po wšej Łužicy zwuraznjeć. Přetož po Bukecach a Slepom ma so bórze třeća lipa w Janšojcach sadźić. Dalšu sadźa ewangelscy Serbja 19. septembra we Wittenbergu. Ze štomow, sadźanych wot křesćanow­ z cyłeje Němskeje, ma hač do lěta 2017 k 500. róčnicy refor­macije Lutherowa zahroda nastać. „Naša lipa při farskej bróžni pokazuje, zo smy jako ewangelscy Serbja žiwi a zo swoju kulturu zachowamy“, praji Jadwiga Malinkowa. Pod hesłom „naša domizna, naše­ wjeski“ so wobdźělnicy wosadneho popołdnja modlachu a spěwachu kěr­luše. „Domizna“, potwjerdźa fararka, „njeje jenož lu­bosć ke wsy, k přirodźe a nałožkam. Domizna je tež wěra do Boha, naša duchowna domizna.“

Přirodne twory z rukow torhali

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Tysacy zajimcow su sobotu na přirodowe wiki do Stróže pola Hućiny ćahnyli. To drje je so za wšitkich zadaniło, mjez druhim regionalnych wudźěłkow a łemkowskeje kultury dla.

Stróža (CK/SN). „Wulkotnu naladu“, chwaleše sej tež Marion Frenzelowa. Wikowarka z Přezdrěnka w Radworskej gmejnje bě prěni raz na Stróžanskich přirodowych wikach, hdźež poskićeše wjace hač połsta družin marmelady ze swójskeje ­produkcije. Kombinacije z bozanku a z jara strowymi aronija-jahodami jej kupcy runjewon z rukow torhachu. Marion Frenzelowa předawa swoje wudźěłki ­hewak zwjetša na Budyskich zelenych wikach a dodawa je někotrym biowobchodam. ­Jako nowačka na 18. nazymskich wikach přirody w Stróži bě wona „dospołnje spokojom“.

Staru techniku wobdźiwali

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Na dnju wotewrjenych pomnikow w Budyšinje wobkedźbowane

Budyšin (ML/SN). Z 20 394 wopytowarjemi w pjatnaće objektach je město Budyšin na wčerawšim dnju wotewrjenych pomnikow pod hesłom „Rjemjesło, technika, industrija“ dotalny rekord docpěło. Najwjace nawala bě na dworje Hrodu, hdźež je 3 500 ludźi składnosć wužiło a za kulisy Dźiwadła na hrodźe NSLDź hladało. Woni dožiwichu tam tež pokazku a wulosowanje zastupnych lisćikow přichodneje němskorěčneje inscenacije Jurja Kochoweje hry „Krajměrjerjo“.

Krótkopowěsće (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Serbske institucije zeznali

Choćebuz. Nowačcy 7. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija běchu wčera a za­wčerawšim z regionalnej rěčnicu Domowiny Karin Tšukowej w Choćebuzu po puću, zo bychu so z tam zaměstnjenymi serbskimi zarjadnišćemi zeznajomnili. Woni wopytachu tež społnomócnjenu za serbske naležnosće w radnicy.

Planuja prózdninski serbski kurs

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ planuje klětu přewjesć prózdninski serbskorěčny kurs za dźěći 1. do 4. lětnika, kotrež zwonka Łužicy wotrostuja. Budźe-li wosom do dwanaće zajimcow, přewjedu kurs w prěnim tydźenju zymskich prózdnin w Budyšinje. Dopołdnja bychu šulerjo pisać a čitać zwučowali, popołdnju so zabawjeli. Přizjewjenja přijimuje RCW hač do 25. septembra.

Starši bóle motiwowani

Stuttgart. Młodźi dźěławi njejsu po aktualnym přepytowanju tak motiwowani kaž ći starši. Mjeztym zo jenož 32 procentow ludźi w starobje hač do 30 lět praji, zo su při dźěle „wulce motiwowani“, wučinja podźěl 61lětnych a staršich dźěławych 40 procentow. Přiwšěm 61 procentow młodych ludźi měni, zo su z powołanjom „zasadnje spokojom“.

Policija (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Hodźij. Njewšědne njezbožo je so wčera připołdnju w Hodźiju stało. Tam par­kuja transportery Fährmannec pjekarnje zwjetša na zadnim boku zawoda, zwotkelž wužiwaja Praskowski puć, zo bychu twory do předawarnjow wozyli. Wčera pak njewotboči šofer transportera na puć, ale jón z dotal njeznateje přičiny přeprěči, přełama płót a suny so po skłoninje na dwaj metraj hłubšo ležace sportnišćo. Awto jědźeše na to runjewon přez hrajnišćo a přełama na jeho tamnej kromje wobhrodźenje. Při tym sej šofer wolijowu wanju jězdźidła roztorha. Tołsta smuha wolija ćehnješe so na to dale přez susodne hrajkanišćo hač k štomam před Hodźijskim spjatym jězorom. Wodźer awta jědźeše nimo sportoweho domu wróćo do wsy, při pěstowarni pak wone zapraji. Wobornicy z Hodźija, Spytec a Brězy dyrbjachu wolij zrumować. Wo přičinach­ njemóžeše šofer ničo rjec.

Durje dźiwadła šěroko wočinjene

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:
Budyšin (SN). Zajutřišim, njedźelu, njeje jenož dźeń wotewrjeneho pomnika, ale při tej składnosći tež dźeń wotewrjenych duri w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Tón dźeń spřistupni NSLDź wšitke swoje jewišća a komorki w Dźiwadle na hrodźe. Jako serbske wjerški njech su poručene wustupaj skupiny Floppy dolls, kotraž předstaji w 11.05 a w 13.45 hodź. wurězki swojeho pro­grama za Wendish Fest 2015 w Texasu, a wurězki noweje inscenacije „Čmjeła Hana namaka přećela“ w 13.05 a 15.20 hodź. Tónle kruch změje 15. septembra premjeru w Njebjelčanskej pěstowarni. Nimo toho čakaja na wopytowarjow wulka klanka Guliwera, šminkowanje za dźěći, dobroty za chłóšće huby a za lu­bowarjow dohlady do noweho hrajneho plana činohry a klankodźiwadła.

Pěstowarnja dróša

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Do horta akustiki dla přidatnje inwestuja

Chrósćicy (aha/SN). Radźićeljo Chróšćanskeje gmejny zaběrachu so na wče­rawšej zhromadźiznje z dotalnym spjel­njenjom lětušeho hospodarskeho plana. Franciska Čapikowa ze zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zwěsći, zo jewja so dotal w etaće jeničce snadne wotchilenja, a njejsu tež problemy nastupajo zapłaćenje spjelnjenych dźěłowych nadawkow při twarje pěstowarnje.

Serbska debata

Neuheiten LND