Fota přehladki we Łazkowskim lěsu nastali

Dienstag, 13. Oktober 2015 geschrieben von:

Slepo (JoS/SN). Hesło najnowšeje wustajeńcy w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC) drje je trochu zamylace, hewak by minjeny pjatk wjace ludźi na jeje wotewrjenje přišło. Pře­hladka „Domjace nalětnje kwětki“ pak njepokazuje wosrjedź nazymy tulpy a fijałki, kotrež móže kóždy sam doma w swojej zahrodce fotografować. Reinhold Grottker je na 35 wulkoformatowych fotografijach­ zapopadnył žadne kwětki kaž dźewjaz (Pestwurz), łučnu žerchwicu­ (Wiesenschaumkraut) a jatronku (Le­berblümchen). Dźakowano wo­sebitym objektiwam skutkuja wone runjewon hoberske. Najwjetši dźěl wobrazow nasta we Łazkowskim lěsu, tamne wokoło Łaza­, Wojerec, Slepoho a při Bjerwałdskim jězoru. Zo maja fota w dwurěčnej kónčinje nastać, bě Wulkoždźarowskemu twarskemu předewzaćelej wažne, dokelž čuje so wón z regionom zwjazany. Ně­kotre rostliny je we wšelakich časach dnja fotografował, štož wunjese na za­jimawe wašnje rozdźělne barby.

Policija (13.10.15)

Dienstag, 13. Oktober 2015 geschrieben von:

Biskopicy. Z njewšědnym padom zaběra so policija w Biskopicach. Tam běchu njeznaći w nocy na njedźelu na priwatnej ležownosći štyri metry wysoki aziski jałorc (Wacholder) podrězali. Štom bě 24 lět stary, jeho zdónk měješe přeměr dźesać centimetrow. Drjewo pak skućićeljo sobu wzali njejsu.

Ottendorf-Okrilla. Wobchadne nje­zbožo sta so wčera wječor na awtodróze A 4 mjez wotbóčkomaj Ottendorf-Okrilla a Hermsdorf. Tam bě nakładne awto zadźěwka dla borzdźiło, za nim jěduce wosobowe awto pak to přepozdźe pytny a wotzady do njeho zrazy. 47lětneho šofera awta dowjezechu do chorownje. A 4 do směra na Drježdźany bě hač do 23 hodź. sčasami dospołnje zawrjena.

Koncept zwoprawdźeć započeć

Dienstag, 13. Oktober 2015 geschrieben von:

Gmejna Łaz wuznawa so k wuwiću při Šibojskim jězoru

Łaz (AK/SN). Ze susodnymaj komunomaj Sprjewiny Doł a Wojerecy chce gmejna Łaz Šibojski jězor zaměrnje dale wuwiwać. K tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wu­znała. Radźićeljo schwalichu naćisk kon­cepta za wuwiće jězora hač do lěta 2025. Po woli Łazowskich radźićelow ma zarjadnistwo za klětu trěbne srědki zaplanować a wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU) zhromadne dźěło ze susodnymaj ko­munomaj pohłubšić.

Z tak mjenowanym masterskim planom so zastupjerjo wšitkich třoch komunow hižo wot lońšeho oktobra za­běraja. Ćežišćo je, hórniskotechniske sa­něrowanje zakónčić a teren z hórnistwoweho prawa wuwjazać. Na Sprjewinodołskim pobrjohu matej w zapadnym dźělu dowolowe sydlišćo a we wuchodnym bydlenska štwórć nastać. Na Łazowskich ležownosćach je na 4,1 hektaru přemysłowy teren wupisany. Zapadnje jězora mjez Małej Sprjewju a železniskimi ko­lijemi je industrijna štwórć. Tam je so hižo­ Łazowske předewzaće Swanenberg zaměstniło.

Róžeńčanska młodźina bě minjeny kónc tydźenja zaso na tak mjenowanym „tykancyspěwanju“ w Sulšecach pola Kulowa. Za­nošujo serbske pěsnje a dom wot domu ćahajo dóstachu młodostni tykanc, napoje a słódkosće. Lětsa mějachu jako hudźbny přewod Dawida Cyža a Jurja Smołu sobu, kotrajž hraještaj na akordeonje. Składnostnje Kulowskeje kermuše su Róžeńčenjo w Sulšecach po puću, na delansku kermušu přińdu potom Sulšečenjo do Róžanta. Foto: Beno Šołta

Wulkotny přikład wobydlerskeho angažementa

Montag, 12. Oktober 2015 geschrieben von:

Za załoženski dom Domowiny na Wojerowskim starym torhošću wot lěta 2006 skutkowace towarstwo Piwarska hasa 1 so rozpušći. Tole wobzamknychu minje­ny pjatk jeho čłonojo.

Wojerecy (AK/SN). Kaž předsydka towarstwa Inge Ilin rjekny, je zaměr wustawkow docpěty. „Stejimy na proze wot zašłosće do přitomnosće. Do wjesela nad zwoprawdźenym projektom Piwarska hasa měša so tež stysknosć.“

Inge Ilin hódnoćeše mnohe wjerški zdokonjaneho dźěła. 56 čłonow je towarstwu přisłušało. „Njeńdźeše wo to, miliony eurow za twar zběrać, ale dopomnjeće na stawiznisce wuznamny dom žiwe dźeržeć“, předsydka podšmórny. Towarstwo je město a radźićelow stajnje znowa sensibilizowało a k mnohim składnosćam za nowy wobydlerski centrum wabiło,­ mjez druhim na wikach móžnosćow, na dnju wotewrjeneho pomnika a na měšćanskich swjedźenjach. Ze wšelakimi akcijemi zběrachu tohorunja pjenjezy, dohromady 51 000 eurow. Symboliski šek je Inge Ilin k wotewrjenju centruma 4. septembra wyšemu měšćanosće Stefanej Skorje (CDU) přepodała. Z tutymi srědkami financowachu sobu ki­nowu připrawu domu a kupichu blida.

Krótkopowěsće (12.10.15)

Montag, 12. Oktober 2015 geschrieben von:

Prózdninski camp RCW

Bórk. 18 dźěći wobdźěla so na nazymskim prózdninskim campje Rěčneho centruma WITAJ, wotměwacym so wot dźensnišeho hač do pjatka w Bórku pola Budyšina. Šulerki a šulerjo dwurěčnych rjadownjow maja tam składnosć, w serbskej atmosferje swoje znajomosće rěče zesylnić kaž tež dalše dźěći w samsnej starobje zeznać.

„Šibałc“ z rekordom

Kamjenica. 19. mjezynarodny filmo­wy festiwal za młody publikum „Šibałc“ skónči so wčera w Kamjenicy z nowym rekordom wopytowarjow. Tak je sej dohromady něhdźe 15 500 ludźi 136 fil­mowych produkcijow z 50 krajow wobhladało. Europske myto za dźěćacy film dósta finska produkcija „Ricky Rapper a mudry Leonard“.

Trjebaja wjace policistow

Drježdźany. Sakske dźěłarnistwo policije alarmuje stat. Zastojnicy su njepřestajnje zasadźeni, a bjez dalšeho personala je wěstotne połoženje swobodneho stata akutnje wohrožene. Dźeń a wjac policistow je namocy wustajenych, tež přiběraceje ličby masowych bijeńcow w domach požadowarjow azyla dla. To zdźěli šef dźěłarnistwa Hagen Husgen.

Frodeno triatlon dobył

Přiroda wuruna a bohaće wobdarja

Montag, 12. Oktober 2015 geschrieben von:

Koćina (AK/SN). Lětuša domchowanka w Koćinskim zawodźe Krabatowy mlokowy swět dopomina na domjace tworjenje hódnotow a na hódnotu wšědnych žiwidłow. Tole podšmórny Kulowski farar dr. Wolfgang Křesák sobotu k zaha­jenju kermušnych wikow. Wón njeprošeše jenož wo žohnowanje za ludźi a skót, ale tež wo sprawne wurunanje mjez wulkim nadbytkom na jednym boku a hłodom na swěće na tamnym.

Po tym zo přewjedźechu składnostnje Kulowskeje kermuše hižo pjatk nakupowanski wječor w měsće, wobdźěli so sobotu wjace hač 50 producentow, wikowarjow a rjemjeslnikow na domchowance. „Z wikami dźakujemy so za žně, runje tak pak dźakujemy so něhdźe 800 přenaje­rjam, kotřiž nam swoje pola přewostajeja. Je to najwjetši dźěl našich 2 700 hek­tarow ratarskeje płoniny“, podšmórny jednaćel Kulowskeho ratarskeho přede­wzaća MKH Tobias Kockert. Wón prašeše so za hódnotu dźensnišich žiwidłow. Za liter­ mloka dóstawaja plahowarjo dejkow jenož 25 centow, 40 centow by přiměrjene było. „W towaršnosći je nowe myslenje trěbne. Dyrbimy so prašeć, zwotkel žiwidła pochadźeja a nic jenož, kelko wone płaća“, Kockert napominaše.

Policija (12.10.15)

Montag, 12. Oktober 2015 geschrieben von:

Lejno. Třo zranjeni a wulka wěcna škoda běchu wuslědk wobchadneho njezboža wčera připołdnju na zwjazkowej dróze B 6 blisko Lejna pola Bukec. Tam chcyše ćmowy Mercedes před nim jěduce awta přesćahnyć, jako w samsnym wokomiku běły transporter nalěwo wotboči. Wěcna škoda wučinja něhdźe 17 000 eurow. Dróha bě tři hodźiny zawrjena.

Tójšto prašenjow ćěkancow dla

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:
Pančicy-Kukow (SN/MWj). Kak je zastaranje ćěkancow w Budyskim wokrjesu organizowane? Kak je šulska winowatosć zaručena? Što wokrjes wot gmejnow nastupajo zaměstnjenje ćěkancow wočakuje? Tele a dalše prašenja zaběrachu wčera wjesnjanostow pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe a jich zastupjerjow w rozmołwje z nawodu wokrjesneho zarjada za wukrajnikow Larsom Eibischom. Kaž předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška na naprašowanj­e zdźěli, njejsu wo konkretnych bydlenjach abo objektach rěčeli, ale so powšitkownje wo prašenjach w zwisku z ćěkancami wobhonili. Nimo toho je Lars Eibisch swój zarjad předstajił a aktualne wuwiće rysował. Přichodne dny budu so jednotliwe gmejnske rady z tejle temu zaběrać a za móžnymi kwartěrami pytać dyrbjeć. Hač do 25. oktobra maja komuny zarjadniskeho zwjazka chwile, wokrjesej zdźělić, hdźe hodźeli so jednotliwcy abo swójby zaměstnić. Spočatk nowembra zetkaja so k tomu wšitcy wjesnjanosća wokrjesa z krajnym radu.

Nic přećiwo woli wobydlerjow

Freitag, 09. Oktober 2015 geschrieben von:

Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) je na njedawnym posedźenju wokrjesneho sejmika změny we wo­krjesnym zarjadnistwje připowědźił a so jasnje k temje wjelk wuprajił.

Serbska debata

Neuheiten LND