Budyšin (CS/SN). Dźesać zajimcow wob­dźěli so sobotu na informaciskim zarjadowanju w Budyskim Kamjentnym domje­, na kotrymž rozłožichu čłonojo wobydlerskeje iniciatiwy „Budyšin wostanje pisany“ móžnosće, kmótřistwo za ćěkancow přewzać. Při tym so wujewi, zo su w domach za požadarjow azyla tuchwilu přewažnje młodźi mužojo, ale kmótřistwo přewzać chce­dźa předewšěm žony. Ke kmótřistwu dóńdźe sobotu mjez jeničkim muskim zajimcom a syriskim ćěkancom, kiž je bjez žony, za to pak ze swojim wosomlětnym synom w Němskej.

Wšelčizny na kermušnych wikach

Montag, 19. Oktober 2015 geschrieben von:

Wulki poskitk a słónčne wjedro wabje­štej wčera na Slepjanske kermušne wiki. A syły wćipnych ludźi přichwatachu z mnohimi přećemi.

Slepo (JoS/SN). Na njedźelnych kermušnych wikach Serbskeho kulturneho centruma Slepo chcychu wopytowarjam njewšědny serwis poskićić. Chorosće dla pak njemóžeše so pomologa dr. Hilmar Schwärzel z Münchebergskeho Leibnizoweho centruma agrarnoratarskeho slě­dźenja wobdźělić.

Dokal nětko z jabłukami, kotrež běchu wopytowarjo wot doma sobu přinjesli? Chcychu dźě něšto wo pochadźe a stawiznach swojich płodow zhonić. Při pólnych pućikach a na zahrodach wšak hi­šće mnohe stare jabłučiny wuhladamy. A runje jich płody su wosebje słódne.

Organizatorojo wikow mějachu rozrisanje, kotrež wšitkich spokoji: Městno na stólcu zabra Sylwija Panošina, kotraž jabłuka do měškow tykaše a je z mjenom wopytowarjow popisa. Měški nastupja nětko jězbu k wuhódnoćenju do Müncheberga k pomoloze dr. Schwärzelej. Zajimcow wón potom z mejlku wo pocha­dźe a stawiznach jabłukow informuje.

Policija (19.10.15)

Montag, 19. Oktober 2015 geschrieben von:

Kulow. Z kolesom drje budźe nětko 41lětny muž z Kulowskeje wokoliny hiš­će­ tróšku dlěje jězdźić dyrbjeć. Jako jeho sobotu w nocy zastojnicy Wojerowskeje policajskeje direkcije na Budyskej hasy w Kulowje kontrolowachu, napadny jim nimo njewšědneho jězbneho stila tež „chorhojčka“. Test wujewi, zo měješe kolesowar 2,98 promilow alkohola w kreji.

Turneja skupiny w filmje widźeć

Montag, 19. Oktober 2015 geschrieben von:

Swoju premjeru dožiwi wčera w Berlinskim kinje Lichtblick film z mjenom „Weißkohlraumschiff“ wo lońšej turneji serbskeje hudźbneje skupiny Berlinska dróha po Pólskej a Běłoruskej.

Berlin (ŠR/SN). Serbska folkpunk-skupina Berlinska dróha je wčera w Berlinje dokumentaciju wo swojej lońšej turneji po Pólskej a Běłoruskej předstajiła. Pask mjenowachu „Weißkohlraumschiff“, serbsce móhli jón pomjenować „Kosmiska łódź běłeho kału“. Režiser filma Robert Eckstein bě na prezentaciji přitomny, zo by na prašenja wot­mołwił. Po předstajenju da serbske hudźbne duwo unplugged-koncert.

Wobsadka kosmiskeje łódźe w filmje běchu pianistka a spěwarka skupiny Uta, husler Paul, manager Pijotrek a chronikar Robert. Šofer respektiwnje pilot bě najstarši a najnazhonićiši čłon cyłka z mjenom Łukasz. Reportaža wjedźe přihladowarjow z Berlina přez Pólsku dale do Běłoruskeje a je zdobom mjezy překročacy roadmovie. Myslimy-li na Běłorusku, je zdźěla ćežko so stereotypow wzdać. Pućowanska dokumentacija pak pokazuje, zo je kraj wjac hač poslednja diktatura w Europje.

Krótkopowěsće (19.10.15)

Montag, 19. Oktober 2015 geschrieben von:

SLA připóznaće žnjał

Biskopicy/Budyšin. Wjele připózna­ća zdobyli su sej chórisća Serbskeho ludoweho ansambla z chórowymaj koncertomaj kónc tydźenja w Biskopicach a w Budy­skim Serbskim muzeju. Pod hudźbnym nawodom Gabriele Donà a z kla­wěrnym přewodom Liany Bertók zanjesechu woni serbske kaž tež něm­ske twórby romantiki a pózdnjeje romantiki.

List wjesneju předstejićerjow

Gósćeraz. Wjesna předstejićerjej Gósćeraza (Groß Gastrose) a Dubojc (Taubendorf) staj Zwjazkowy zličbowanski zarjad prosyłoj, naslědne kóšty přepołoženja zwjazkoweje dróhi B 112 za Janšojsku brunicowu jamu Vattenfalla pruwować. W lisće zličbowanskemu zarjadej wobaj dwělujetaj, zo wobhospodarjer jamy wšitke naslědne kóšty přewozmje.

Nowy sport blisko Łužicy

Rumburk. Prěnje certifikowane hrajnišćo „kopańcogolfa“ (jendźelsce „footballgolf“) je na horje Dymník pola Rumburka w Šluknovskim wuběžku. Tónle sport zwjazuje prawidła kopańcy a golfa – kopaja bul přez zadźěwki do jamkow. W awgusće su tam samo kopańcogolfowe mišterstwa Europy přewjedli.

Zawod chce swój skład rozšěrić

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:
Na dźělu bywšeje cyhelernje na kromje Miłoćic ma hižo něšto lět Misalic transportny a logistiski zawod z něhdźe 40 sobudźěłaćerjemi swoje sydło. Mjeztym zo firmowe nakładne awta po wšej Němskej transportne nadawki wobstaruja, składuja w Miłoćicach stare drjewo, kotrež Drježdźanskej tepjerni dodawaja. Nětko chcetaj jednaćelej Justus Große a Matthias Misala (wotprawa) skład wot 5 000 na dohromady 8 000 tonow rozšěrić. (Hlej tež 4. stronu.) Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (16.10.15)

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Taflički za šćežki

Njebjelčicy. Z woznamjenjenjom pućowanskich šćežkow w Njebjelčanskej gmejnje je so wčera tamniša gmejnska rada zaběrała. Kaž krajinowa architektka Ilona Palme rjekny, móhła sej komuna nowe taflički po něhdźe 80 procentach ze zjawnych pjenjez spěchować dać. Předstajeny naćisk koncepta wopřijima tež městna k sedźenju podłu šćežkow.

Wšitko wěsće dale běži

Zhorjelc. Předewzaće Borbet, kotrež w Kodersdorfje pola Zhorjelca twornju za zhotowjenje zwjenow twari, njeliči z wuskutkami VW-skandala na stejnišćo. Wokomiknje njeje wo wičnej słabosći ničo pytnyć, měni jednaćel Reiner Dürkop. Zaměrnje přichodnych sobu­dźěłaćerjow dale wukubłuja. 400 ma tam jónu dźěłać.

Twarja nowe naměsto

Mužakow. K přerjadowanju namjez­neho naměsta w Mužakowje započnu spočatk nowembra twarić. Wo přihotach a z tym zwjazanymi zaraćenjemi a wokołopućemi informowaše měšćanske zarjadnistwo wčera wobydlerjow. Naměsto chcedźa dospołnje nowe natwarić, štož so derje na wobchad do směra na Pólsku wuskutkuje.

Randall zapołoži přestawku

Policija (16.10.15)

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Lejno. Njewšědna hara bě to wčera rano na stanowanišću w Lejnom pola Wojerec při tamnišim jězoru. Z wulkim wrjeskotom je tam stanowanski připowěšak rozbuchnył. Wohnjowi wobornicy drje přichwatachu, wjele k hašenju pak hižo njemě­jachu. Připowěšak bě dospołnje zničeny. Na zbožo žane wosoby w nim njeběchu, kaž móžachu po prěnim wob­hla­da­­nju městna wolóženi zwěsćić. Dalše připowěšaki na samsnym stanowanišću so njewobškodźichu. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 10 000 eurow.

Dalše twarnišćo

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

Budyšin. Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad chce na zwjazkowej dróze B 96 na kromje Budyšina móst nad Jordanowym dołom porjedźeć. Tam ma so wobhrodźenje na woběmaj bokomaj chódnika a kolesowanskeje šćežki podlěšić. Nimo toho ponowja městna, hdźež su so plesternaki sadźili. Twarić započeć chcedźa w 44. kalendrowym tydźenju. Wotwisnje wot wjedra je start za 26. ­oktober planowany, potajkim prěni dźeń po nazymskich prózdninach. Hač do 20. nowembra ma wšitko dočinjene być. W tym času budźe zwjazkowa dróha ­połojčnje zawrjena, wobchad rjaduja potom z amplu. Po informacijach krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad płaći tale­ naprawa dohromady 30 000 eurow. Wudawki njese Zwjazk.

Wotewru dom ćěkancow

Lěs ze solidnymi wunoškami

Freitag, 16. Oktober 2015 geschrieben von:

W času, hdyž so města a gmejny nad wšěmi móžnymi dochodami wjesela, wone­ tež mjeńše sumy njezacpěwaja. K tomu słušeja wunoški z komunal­neho lěsa, kaž maja jón na přikład wokoło­ města Kulowa.

Kulow (AK/SN). Komunalny lěs města Kulowa je w dobry stawje a přinjese ­stabilne a solidne wunoški. „Hač na lěto 2009 docpěchmy hewak stajnje ­po­zitiw­- ne wuslědki. Lětsa bě sobu ­rozsudne, zo móžachmy při wichorach spowalane ­štomy blisko Kulowskeje ­lěsneje kupje­le sobu­ wužiwać“, wuswětla Alexander Haase, referendar w lěsniskim wobwodźe ­Hornja Łužica statneho ­zawoda Sakski lěs. Aktualne połoženje bě wón tež ­Kulowskim měšćanskim radźićelam ­na jich njedawnym posedźenju rozłožił. Woni hospodarskemu planej za ­komu­- nalny lěs Kulowa jednohłósnje ­přihło- ­­sowachu.

Serbska debata

Neuheiten LND