Krótkopowěsće (01.10.15)

Donnerstag, 01. Oktober 2015 geschrieben von:

Lorenc w sakskej stolicy čitał

Drježdźany. Knižnu premjeru noweje zběrki Kita Lorenca „Windei in der Wasserhose des Eisheiligen“ dožiwi wčera wječor we Drježdźanskim literarnym domje Villa Agustin něhdźe štyrceći lubowarjow lyriki, mjez nimi tež někotři Serbja. Tež z knihi „Der zweiseitige Beitrag/Wěsty dwustronski přinošk“, kotraž bě njedawno w LND wušła, awtor čitaše.

Filmy Nageloweje pokazali

Budyšin. Filmowy wječor w Budyskim Serbskim muzeju přiwabi wčera něhdźe 35 zajimcow. Pokazali su sydom krótkofilmow tworjaceje wuměłče Maje Nageloweje. Z awtorku rozmołwješe so kuratorka festiwala dokumentariskeho filma DOK Leipzig a sekcije „Heimat – Domownja“ Choćebuskeho filmoweho festiwala dr. Grit Lemke z Berlina.

Nětko budźe žona twarić

Policija (01.10.15)

Donnerstag, 01. Oktober 2015 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Dokelž njebě w awće připasany, je wutoru muž policiji w Zejicach napadnył. W Pančicach chcychu jeho na to kontrolować, štož wón najprjedy ignorowaše, skónčnje pak tola zasta. Pytnywši jeho „chorhojčku“ přewjedźechu alkoholowy test, kotryž wunjese 1,64 promilow, a to hižo we 8.40 hodź.

Wjacore přičiny měł policiji ćeknyć

Donnerstag, 01. Oktober 2015 geschrieben von:
Kontroli policije wuwinyć chcyše so wčera popołdnju 27lětny muž w Zemicach-Tumicach. Stupiwši na płun pak zrazy wón frontalnje do napřećo přijěduceho Suzukija. Na to chcyše pěši dale ćěkać, zastojnicy pak jeho spěšnje dosahnychu a wobhrodźenju mosta připutachu. Młody muž měješe hnydom wjacore přičiny za swoje zadźerženje. Jemu běchu mjenujcy jězbnu dowolnosć sćazali, jeho awto njebě ani přizjewjene ani zawěsćene a nimo toho bě wón drogi brał. 62lětny wodźer Suzukija so při zražce zrani. Foto: Rocci Klein

Serbowka dale předsydka sakskeho KEG

Donnerstag, 01. Oktober 2015 geschrieben von:

Hłowna a zdobom wólbna zhromadźi­zna Katolskeho zjednoćenstwa kubłarjow Sakskeje (KEG), w kotrymž je dobra połojca nětčišich a něhdyšich serbskich wučerjow, wučerkow a kubłarkow z čłonom, wotmě so njedawno w Drježdźanskim gymnaziju swjateho Bena.

Na spočatku swjećeše z přichwatanymi čłonami w kapałce Benoweho gymnazija dušepastyr tohole kubłanišća a kapłan Mariusz Noparlik, rodźeny Polak z Hornjeje Šleskeje, Božu mšu, na kotrejž tež serbski kěrluš zanjesechu. Na hłownej zhromadźiznje rozprawješe předsydka zjednoćenstwa Monika Jurkowa, kubłarka w Radworskim katolskim serbskim dźěćacym domje „Alojs Andricki“, wo dźěle minjeneje legislaturneje doby třoch lět. Tohorunja w předsydstwje skutkowaca Jěwa-Marja Elic z Hórkow, wučerka na Budyskim Serbskim gymnaziju, poda přehlad wo financach zjednoćenstwa. Wobě Serbowce dźěłatej hižo dźewjeć lět w předsydstwje KEG.

Prjedy hač wichor štomy powali

Donnerstag, 01. Oktober 2015 geschrieben von:
Zo njemóhli nazymske wichory žanu škodu načinić, w Budyskim wokrjesu nětko při hłownych dróhach kontroluja, hač su štomy krute dosć abo hač su snano chore, zo móhli je wichory powalić. Wokoło Wojerec wobstaruje tele dźěło tamniša na­dróžna mištrownja. Jeje sobudźěłaćerjo dyrbjachu tele dny při dróze z Wojerec do Narća­ wulki dub podrězać a wottransportować. Foto: Ulrige Herzger

Wočakuja dalšich ćěkancow

Donnerstag, 01. Oktober 2015 geschrieben von:

Wyši měšćanosta wobara so přećiwo tukanjam w interneće

Běła Woda (AK/SN). Swój koncept decentralneho zaměstnjenja ćěkancow, předewšěm swójbow, chce město Běła Woda tež přichodnje zwoprawdźić. Tole podšmórny wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) wčera na posedźenju měšćanskeje rady. Tuchwilu bydli 86 požadarjow­ azyla, mjez nimi połsta dźěći, w dohromady 18 bydlenjach. „Hač do kónca­ lěta přewostaji bydlenjotwarska towaršnosć dalše 15 bydlenjow. Prjedy­ hač ćěkancy do nich zaćahnu, chcemy z wobydlerjemi zhromadźizny přewjesć“, připowědźi Torsten Pötzsch. Po jeho słowach maja w měsće derje wothłosowanu pomocnu syć, w kotrejž wosady, towarstwa, město a policija hromadźe­ dźěłaja. Njedawno su někotři ćěkancy za zajimcow warili. Młody požadar azyla je tele dny samo abituru złožił a chce rady w měsće wostać, rysowaše Pötzsch přikładaj integracije. Na tamnym boku so wón starosći, zo za wosom dźěći ćěkancow městna w šulach pobrachuja. Město tuž doraznje na zamołwite instancy apeluje, zo by so winowatosć do-šule-chodźenja w Běłej Wodźe dodźeržała.

Kirbsy su mnohim rjana nazymska dekoracija. Přiběrajcy pak z nich najwšelakoriše strowe wudźěłki zhotowjeja, kaž kompot abo marmeladu. Tež kirbsowa poliwka móže słódna być. Přičiny dosć potajkim, sej rjany eksemplar kupić. Mjez druhim činić móžeš to w Hózku, hdźež su w tamnišim ratarskim zawodźe tele dny kirbsy žnjeli. Foto: Michał Domanja

Načasna tema ćěkancow nas dźeń a bóle wobdawa. Wšědnje dosćahnu nas nowe powěsće wo namocy a hidźe. Zo pak móžeš z cuzym tež hinak wobchadźeć, dopokazuje młoda Serbowka.

Sće hižo raz chutnje wo tym rozmyslowali cuzemu, bjezdomnemu abo wandrowskemu w swojim domje nóclěh poskićić a so wo njeho wěsty čas starać? Nic? Serbsko-němske bydlenske zhromadźenstwo (WG) w Drježdźanach njeje wo tym­ jenož rozmyslowało, ale je młodeho Syričana přiwzało.

Serbowka, mjenujemy ju Sara*, so w katolskej cyrkwi­ w Drježdźanach čestnohamtsce angažuje. Zhromadnje z rjadniskej sotru poda so wona do lěhwa­ azyl pytacych w Drježdźanach. Po wječornej Božej mši w Dwórskej cyrkwi, na kotrejž so tež wjacori požadarjo azyla wobdźělichu, rozmołwješe so wona z młodym wukrajnikom. Napadnył bě jej róžowc, kotryž měješe wón wokoło šije. A młodźenc běše jej hnydom sym­patiski. Tak zrodźi Sara ideju, jemu swobodnu­ stwu w swojej WG poskićić. Při wječeri so sobuwobydlerjow wopraša, hač nochcyli ćěkanca přiwzać. A woni běchu­ wote­wrjeni pomhać. Swobodna stwa běše tuž za młodeho njeznateho předwidźana.

W mnohich fasetach „pisanje widźeć“

Mittwoch, 30. September 2015 geschrieben von:

Pisana je nowa wustajeńca wo dźěle z ćěkancami we wokrjesu. Sakska integraciska­ ministerka Petra Köpping (SPD) bě ju minjenu njedźelu zhro­madnje z Budyskim krajnym radu Michaelom­ Harigom (CDU) wotewrěła. W Budyskim NSLDź je pokazka wopytowarjam­ nětko přistupna.­

Přez cyłe mjezwočo so wón směje. Su hody­ a mały hólčec na foće hordźe swój darik wot rumpodicha přijimuje. Za nas zda so to być znate wopisowanje našich hodownych impresijow. Přiwšěm so tónle wobraz wot dalšich rozeznawa. Hólc na nim je ćěkanc a rumpodich čestnohamtski pomocnik.

Mjenowane foto je jenož mały wurězk z noweje wustajeńcy krajnoradneho zarjada a Kamjentneho domu w Budyšinje, kotruž wotewrěchu minjenu njedźelu we wobłuku 6. interkulturneho tydźenja. Pod hesłom „Čestnohamtski angažement za požadarjow azyla a ćěkancow we wokrjesu Budyšin“ móža sej zajimcy nowu wustajeńcu nětko we hłownym domje Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła wobhladać.

Drogu crystal wotwobarać je dźeń a trěbniše

Mittwoch, 30. September 2015 geschrieben von:

Přetrjeba moderneho wopojneho srědka po cyłej Němskej přiběra

Načasna droga crystal so pašowanja a konsuma dla po cyłej Němskej dźeń a bóle rozšěrja. Dawno hižo njepotrjechi to jenož němsko-pólsku a němsko-čěsku hranicu. Tole podšmórny městopředsyda zwjazkoweho cłownistwoweho a financneho dźěłarnistwa Thomas Liebel na zarjadowanju ze zastupjerjemi politiki, cłownistwa, sudnistwa, komunow a dźěłarnistwow w Běłej Wodźe. „Cłow­nistwu drje je so poradźiło lěta 2013 ně­hdźe 76 kilogramow a loni nimale 73 kilogramow drogi cyłym kraju sćazać. Njewotkryta ličba pak pohibuje so wokoło 10 tonow w čěskich laborach zhotowjeneje drogi, z kotrychž połojcu do Němskeje dowožuja. Předewšěm potrjechene wot toho su Sakska, Bayerska, Sewje­rorynsko-Westfalska a Berlin“, zwěsći Liebel­.

Serbska debata

Neuheiten LND