Wobydlerjo čuja so doma a kaž wulka swójba

Donnerstag, 03. September 2015 geschrieben von:

Koćina (SN/mwe). Tři lěta to mjeztym je, zo stej Brigita Salowscyna a Ramona Fischer jako wobhospodarjerce w něhdyšej Koćinskej šuli 15. awgusta 2012 nowy dom ze stajnym hladanjom wotewrěłoj a poswjećiłoj.

Dźensa knježi w dospołnje a za wjele pjenjez přetwarjenym twarjenju čiłe žiwjenje, je dźě wšitkich 22 městnow wobsadźene. Mjez wobydlerjemi su tež Serbja z Konjec a Rachlowa. Jako šefinje Wojerowskeje­ Fischerec&Salowskec ambulantneje hladanskeje słužby a Wojerowskeho hladanskeho parka zwoprawdźatej nazhonitej hladarce wot wšeho spočatka w Koćinje wobšěrny koncept. A tamniši seniorojo čuja so doma a kaž wulka swójba.

Tole wotbłyšćowaše so tež na njedawnym třećim lětnim swjedźenju, kotryž su wuměnkarjam, jich přiwuznym a dalšim hosćom přistajeni Koćinskeho domu ze stajnym hladanjom wuhotowali. ­Samo žortny program z powětrowymi klumpami běchu za nich nazwučowali. ­Přichwatali su tohorunja Koćinske dźěći kaž tež jich dźědojo a wowki, zo bychu ze spěwom a hraćom na instrumenće wobydlerjow zawjeselili.

Policija (03.09.15)

Donnerstag, 03. September 2015 geschrieben von:

Połčnica. Na awtodróze A 4 pola Połčnicy je policija zawčerawšim wopiteho ­wodźerja nakładneho awta lepiła. 56lětny bě z małym transporterom do Wul­keje Britaniskeje po puću. Jako jeho zastojnicy něhdźe w 11.30 hodź. zadźeržachu, pytnychu hižo jeho „chorhojčku“. Test z alkomatom wunjese pola muža 2,2 promilej alkohola w kreji, na čož jemu dalšu jězbu zakazachu. Na to bu muž namócny­ a nadawaše zastojnikam najwšelakoriše wudma. Pomhało pak to njeje,­ přetož policisća­ jemu awtowe papjery a kluč wotewzachu. Před sudnistwom njezměje so šofer nětko jenož wopiłstwa w nadróžnym wobchadźe dla ­zamołwić, ale tež spřećiwjenja přećiwo policajskim zastojnikam dla. So wě, zo njebě pólska spedicija wo pjanosći swo­jeho přistajeneho runjewon zwjeselena. Firma pak ­spěšnje reagowaše a pósła dweju šoferow, kotrajž transporter na městnje přewzaštaj. Tak móžachu nakładowane twory­ tola hišće sčasom do Wulkeje Brita­niskeje dowjezć.

Južny dźěl wsy nětko jako model

Donnerstag, 03. September 2015 geschrieben von:

Rozšěrjenja Wochožanskeje brunicoweje jamy dla ma so dźěl Slepoho južnje železniskeje čary wotbagrować. Zo bychu přichodne generacije wědźeli, kak je tule raz wupadało, móža sej to na modelu wobhladać.

Slepo (JoS/SN). Towarstwo Wochožanskich wjesnych žonow je zawčerawšim Slepjanskej gmejnje model južneho dźěla Slepoho přepodało. Wjesna rada ma nětko hišće rozsudźić, hdźe změje wón swoje doskónčne městno.

Wjesne modele zhotowjeć je wobstatk zakładneho zrěčenja gmejny z Vattenfallom z lěta 2008. W nim je zapisane, zo maja so wo wšitkich wsach gmejny, kiž su hižo wotbagrowane abo kotrež to přichodnje­ potrjechi, modele natwarić. W měritku 1:750 maja so wšitke wjesne struktury z twarjenjemi, pućemi, lěsami a łukami wotbłyšćować. Kelko drobneho puzzloweho dźěła sej to žada, drje jenož tón zapřimnje, kiž je modele sam widźał. Dotal nastachu dopomnjenki na Zagor, Miłoraz, Trjebink, Mułkecy a dźěla Rownoho, kotrež běchu wobstatk brunicoweho plana z lěta 1994. Nětko nasta potajkim model južneho dźěla Slepoho; k tomu přińć ma hišće model zbywaceho dźěla Rownoho.

Žonop nětko tež z Hamornika

Donnerstag, 03. September 2015 geschrieben von:

Nowosć na dnju wotewrjeneho pomnika na Budyskim Židowje

Budyšin (ESm/SN). Přewšo zajimawa adresa na dnju wotewrjeneho pomnika 13. septembra w Budyšinje budźe Hamornik na Židowje při Sprjewi. Młyn, kotrehož­ stawizny sahaja hač do lěta 1493, njeje jenož wuznamny twarski a techniski pomnik, ale dźensa tež zaso rjemjeslniske produkciske městno za młynske wudźěłki.

Stawizny Hamornika su jara rozdźělne. Po spočatnym wobdźěłanju železa nasta wokoło 1740 mašinowa fabrika. Wot lěta 1888 zhotowjachu tule zaso młynske produkty. Po Druhej swětowej wójnje bě młyn wažny zastaraćel pjekarnjow a wobydlerjow z muku. Pozdźišo předźěłachu chmjel za piwarnje, wot 1986 pak picu za ratarske zawody. 1989 přestachu produkować. Techniske připrawy pak jenož njewobchowachu, ale je dale wudźeržowachu. Wo to starachu so přede­wšěm Manfred a Maria Löcken-Hierl a Ste­phan Hierl, kiž młyn lěta 2003 přewza.

Mjezsobny respekt najbytostniši

Mittwoch, 02. September 2015 geschrieben von:

Město Wojerecy steji před nowym wužadanjom. W domje 2 powołanskeho šulskeho centruma na Hasy Liselotty Herrmann ma dalši dom za 150 požadarjow azyla nastać.

Wojerecy (AK/SN). Budyski wokrjes liči hišće lětsa z 3 100 nowymi ćěkancami. Za jich prěnje přijimowanje chce Swobodny stat Sakska w Großröhrsdorfje 0,6 hektarow wulku industrijowu halu wužiwać. „Naš zaměr je, ćěkancow po móžnosći fairnje po wšěm wokrjesu rozdźělić. Při tym zapřijimamy tež města z 5 000 hač do 10 000 wobydlerjemi“, podšmórny 1. přirjadnik krajneho rady Steffen Domschke wčera na informaciskim zarjadowanju wo­krjesa we Wojerecach. Něhdźe 200 zajimcow bě přišło.

Krótkopowěsće (02.09.15)

Mittwoch, 02. September 2015 geschrieben von:

Předpředań jenož mjeńšiny trała

Čorny Chołmc. Runje 24 mjeńšin je wčerawša internetna předpředań zastupnych lisćikow za klětuši Krabatowy festiwal w Čornym Chołmcu trała, potom běchu lisćiki wupředate. W běhu prěnich třoch mjeńšin po połnocy dóńdźe 260 mejlkow na sekundu, kaž zamołwići zdźěleja. Telefoniska předpředań dopoł­dnja bě podobna. Po zdźělenju zamołwitych bě wona kaž orkan.

Pod wliwom drogow stał

Halbe. Muž, kiž je wčera wječor w přebywarni požadarjow azyla w Halbe južnje Berlina popjerjowy spray na ludźi pryskał, steješe pod wliwom drogow. 28lětny twarski dźěłaćer ze Sakskeje bě amfetaminy a metamfetaminy brał, rěčnica policije zdźěli. Wón dźěłaše w ně­hdyšej kasernje. Při nadpadźe ze sprayjom je so 35 požadarjow azyla zraniło.

Njerodźa wo přećahowanje

Drogow dla před sudnistwom

Mittwoch, 02. September 2015 geschrieben von:

Budyšin. Wulka chłostanska komora Budyskeje wotnožki Zhorjelskeho krajneho sudnistwa zahaji jutře, štwórtk, jednanje přećiwo 36lětnemu bjezdźěłnemu mulerjej z Radeberga. Wumjetuja jemu, zo je w času wot junija 2013 hač k zajeću lětsa w měrcu z marihuanu a crystalom wikował, zo by sej tak zdźěla swoje žiwjenje financował­. Dohromady měješe w tym času něhdźe 64 000 eurow dochodow. Zwjetša bě sej drogi w Čěskej kupował a je w Radebergu předawał. 36lětnemu hrozy jastwo hač do dźesać lět.

Klinice pjenjezy darili

Porchow. 25lětne wobstaće swjećiło je njedawno Porchowske předewzaće za předawanje ratarskeje techniki AGRAM. Při tej składnosći so třo jednaćeljo roz­sudźichu, nowej dźěćacej klinice Budyskeje wokrjesneje chorownje wjetšu sumu pjenjez darić a přepodachu jej tele dny 6 000 eurow. Pjenjezy chce klinika za wuhotowanje wjacorych stwow wužiwać. 7. nowembra wotměja tam dźeń wote­wrjenych duri.

Předawaja lisćiki za kabaret

Njewšědna ideja na dowolu

Mittwoch, 02. September 2015 geschrieben von:

Byrnjež po prózdninskim času zaso wšědny dźeń knježił, čujachmy so při horcym wjedrje minjenych dnjow hišće kaž na dowolu.

K tomu hodźi so naš dźensniši dowolowy wobraz, kotryž je nam Julia Wćelichowa z Koslowa pósłała. Wona mjez druhim pisa, zo na ćopłych dnjach kóždy za wochłódnjenjom pyta. Koslowčenjo činja to rady w Nižej Wsy abo w małej Hórčanskej skale. „Ale jenož tam a sem płuwać bě třom młodym mužam přewostudłe. Tak su sej Florian a Tobias Wćelich z Koslowa a Maik Wróbl z Bóšic hłójčku łamali, kak móhli transportabelnu, płuwacu skakansku wěžu skonstruować. Hdyž běchu ju dotwarili, dyrbjachu ju hnydom wuspytać a dojědźechu sej do Hórčanskeje skały“, ­Koslowčanka roz­prawja. Wuslědk dźěła młodych konstrukterow je na delnim foće widźeć.

Policija (02.09.15)

Mittwoch, 02. September 2015 geschrieben von:

Budyšin. Wohnjowych wobornikow Budyšina wołachu wčera připołdnju k wuchowanju wosebiteho razu. Wobydlerjo zdźělichu, zo běchu w zahrodnišću „Stare Třělany“ krokodila abo podobny reptil na pućiku widźeli. Wobornicy sej skoćo bliže wobhladachu a móžachu spěšnje wotkiwnyć. Jednaše so jeničce wo naduty gumijowy krokodil. Tón pak bě po wšěm zdaću tak derje napodobnjeny, zo so ludźo wustróžichu.

Křiž wostanje na swojim městnje

Mittwoch, 02. September 2015 geschrieben von:

Na teritoriju Njebjelčanskeje gmejny planuje Budyski wokrjes wjetši dróho- twarski projekt. Na njón ludźo dawno hižo čakaja. Zwoprawdźić pak budu jón hakle za dwě lěće.

Wěteńca (HS/SN). W lěće 2017 chce ­Budyski wokrjes puć wot kružneho wobchada pola Serbskich Pazlic přez Miło­ćicy hač k statnej dróze S 100 wobšěrnje wutwarić. Tole zhonichu wopytowarjo na zašłym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady we Wěteńčanskej ­Bje- drichec hospodźe. Mnozy wšak bychu sej twarnišćo hižo klětu přeli. Fachowcy pak dyrbja nadrobnje planować a z dróho­twarskimi zawodami zrěčenja wotzamknyć. Nimo toho trjebaja chwile za móžny nakup ležownosćow. Po informacijach Tila Altmanna, wot ­wokrjesa zasadźe­neho projektoweho nawody, budu 2 500 metrow dołhi puć po wšěm zdaću w dwěmaj abo třoch wotrězkach twarić. Z cyłkownych kóštow dweju milionow eurow změje Njebjelčanska gmejna poł miliona eurow zapłaćić.

Serbska debata

Neuheiten LND