Kofejownja woblubowana

Donnerstag, 30. Juli 2015 geschrieben von:

Mały Wjelkow (SN). Wotsrjedź julija wotwěra Małowjelkowska sotrownja kóždu njedźelu wot 14 hodź. tak mjenowanu lětnju kofejownju. Nimo słódneje swačiny z kofejom a tykancom poskićeja tam hosćom tež hudźbne delikatesy. Tuž je lětnja kofejownja jara woblubowana. Přichodnu njedźelu přeproša wobhospodarjer sotrownje Mike Salomon wopytowarjow na „hudźbu na štyrjoch kolesach“ – na powětroćišćowy orchester.

Party z DJjom Romanom

Jitro (SN). Romano Meinert je dobyćer wubědźowanja Sputnik DJ-Battle 2015. Jeho móža lubowarjo elektroniskich zynkow jutře, pjatk, wot 22 hodź. w Jitru pola Wóslinka dožiwić. Tam organizuje mjez druhim wjesna młodźina party.

K łukam kolesować

Policija (30.07.15)

Donnerstag, 30. Juli 2015 geschrieben von:

Załom. Patrulja Habrachčanskeje (Ebersbach) policajskeje inspekcije je wčera popołdnju­ w Załomju transporter typa VW kontrolowała. Z nim po puću bě 49lětny němski staćan. Jako zastojnicy awto přepytachu, namakachu tak mjenowany butterflyjowy nóž, kotryž mě­ješe šofer při sebi. Mjenowany nóž słuša k zakazanym brónjam. Tajki sej kupić a wobsedźeć njeje tuž dowolene. Dokelž muž wobkrući, zo nóž jemu słuša, dyrbi wón nětko z wotpowědnym chłostanjom ličić­.

Wojerecy (SN/mwe). W měsće Wojerecach a na wsach je policija loni 933 nje­zbožow registrowała. Cyłkowna wěcna škoda wučinješe­ dohromady 1,6 milionow eurow. Na parkowanišćach dóńdźe k 423 nje­zbožam z něhdźe 530 000 eurami škody.­ 68 njezbožow sta so dźiwiny dla, 53 z nich mjez 22 a 6 hodź. ze škodu 86 000 eurow. 751 wobchadnych njezbožow zličichu wot 6 do 18 hodź., přewažnje póndźelu, wutoru a pjatk. K najmjenje nje­zbožam dóńdźe njedźelu. Smjertne pady wobchadneho njezboža dla loni we Wojerecach­ žane njeběchu. Přiwšěm so 36 wosobow ćežko zrani, 69 lochko, mjez nimi 32 wodźerjow awta a 48 kolesowarjow. Mjez zranjenymi bě dźesać dźěći do štyrnaće lět. 214 zawinowarjow njezboža ćekny, 82 z nich je policija le­piła. Ekstremne njezbožowe ćežišća loni zwěsćili njejsu. Wot pjeć podobnych njezbožow so hakle scyła wo tajkich će­žišćach rěči.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Bukečansku.

Někotryžkuli šofer móhł runje tak zadwělować kaž wobydlerjo Delnjeje Hórki při zwjazkowej dróze B 156. Na něhdźe 400 metrach je asfaltowy pokryw wotbagrowany, dokelž dźěłaćerjo twarskeje firmy wopłóčkowe roły do zemje kładu. Po planje maja dźěła hač do kónca oktobra trać. Hakle loni bě dróha twarskich dźěłow dla dospołnje zawrjena, štož šoferow jara poćežowaše. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (29.07.15)

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

Kozel měł mandat přewzać

Budyšin. Krajne dźěłowe zjednoćenstwo Serbska lěwica Hajkej Ko­zelej poruča, móžny mandat Sakskeho krajneho sejma jako naslědnik přiwzać. Na wčerawšim wuradźowanju Serbskeje lěwicy w Budyšinje přesahowachu podpěrace aspekty porno haćacym. Naslědny mandat budźe móžny, wuzwola-li zapósłanču Annekathrin Klepsch za kulturnu měšća­nostku Drježdźan a złoži-li wona na to swój mandat w krajnym sejmje.

Přichod brunicy njewěsty

Praha. Čěski industrijowy minister Jan Mládek je na wopyće sewjeročěskeju městow­ Litvínov a Horní Jiřetín zdźělił, zo rozsud wo dalewjedźenju tamnišeje brunicoweje jamy wo pjeć lět wotstorči. Při tej składnosći wón zdobom dwělo­waše, hač budźe brunica potom hišće w samsnej měrje trěbna kaž dźensa.

Dorost pobrachuje

Student z Tokija w Serbach był

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:
Student Yoshihisa Hagiwara z Tokija wopyta minjeny tydźeń Budyšin, zo by so ze Serbami a městom zeznajomił. Witała je jeho mjez druhim Annett Šołćic w Smolerjec kniharni, hdźež je sej hósć někotre knihi, kaž němsko-serbski słownik a rěčespytne wudaća, kupił. Hagiwara studuje tuchwilu germanistiku, sla­wistiku­ a polo­nistiku w Halle. Wón je šuler w Serbach znateho prof. Christopha Gora Kimury a zaběra so předewšěm z přirunanjom słowjanskich rěčow. Tak wobdźěli so w awgusće tež na kursu słowakšćiny w Bratislavje. Foto: Jurij Łušćanski

Policija (29.07.15)

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

Brunow. K tragiskemu njezbožu dóšło je wčera popołdnju na statnej dróze S 100 za Brunowom do směra na Kinspork. Z Kamjenca přijěducy Opel zajědźe z nje­znateje přičiny z jězdnje a zrazy do štoma. Awto so při tym dospołnje skóncowa. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu šofera z awta wućahnyć. Najebać to, zo bě nuzowy lěkar hnydom na městnje a ćežkozranjeneho zastara, njemóžeše jemu hižo pomhać. Šofer hišće na městnje njezboža wudycha.

Šćeńca. Na Sprjewinej w Šćeńcy je wčera popołdnju traktor do awta zrazył. Wodźer awta so při tym zrani.

Dale a wjac wobjězdkow

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:
Budyšin (SN/mwe). Wjace hač 40 dróhow je tuchwilu w Budyskim wokrjesu twarskich dźěłow dla dospołnje abo połojčnje zawrjene. Kaž ze statistiki Budyskeho krajnoradneho zarjada za wobchadne wobmjezowanja wuchadźa, dyrbja šoferojo tež přichodnje dlěše wokołopuće wobjězdkow dla sćerpnje znjesć. Tak je w Blunju nawjes zawrjena, do Krěpjec přijědźeš jeno ze směra přez Halštrow. Dróhi twarja tež w Kumwałdźe, Kinsporskej holi, Kulowje a Smjerdźacej runje­ tak kaž we Łutach a Łazu. Wuskutki ma to wosebje na busowe linije z přechodnymi zastanišćemi.

Kino pod hołym njebjom

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). Lětnje kino Budyskeho Kamjentneho domu wotměje so w awgusće přeco srjedu wot 21 hodź. w přemysłowym parku Při Sprjewinym wobłuku.

Lěkowanišćo pod lupu stało

Bórkowy (SN). Pruwowanski stres knježeše tele dny w błótowskich Bórkowach, najwjetšej gmejnje Němskeje. „Statnje připóznate městno za lěkowanje ludźi z hojenskimi žórłami“ chce a dyrbi po dźesać lětach swój status zakitować. 23. julija wotmě so k tomu wizitacija krajneho fachoweho wobłuka za lěkowansko-wočerstwjenske městna w Braniborskej. Jědnaće čłonow wopřijaca přirada poda so do Bórkowow, zo by tam wšitko dakładnje pod lupu brała. Kónc oktobra so rozsudźi, hač smě gmejna status­ lěkowanišća wobchować.

Ptači porik ma zaso dorost

Wojerecy (SN). We Wojerowskim zwěrjencu je wčera porik ptačkow z mjenom sunda orienthorn třeći raz dorost dóstał. Hižo w aprylu běštej sej ptačkaj sydansku prózdnjeńcu twariłoj a wot toho časa njebě žónka za wopytowarjow hižo widźeć. Wot lěta 2007 je porik tule žiwy.

Maja wokołopuće na so brać

Serbska debata

Neuheiten LND