Brizantna tema jeno lědma wabiła

pjatk, 20. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

„Čehodla a kak rěče mrěja?“ rěkaše hesło wčerawšeje Maćičneje akademije w Budyskim hosćencu „Wjelbik“. Publicist Sieghard Kozel rozswětli fakty a mysle k temje z cyłeho swěta runje tak kaž z Łužicy.

Budyšin (SN/CoR). Brizantna tema, mało zajimcow a čiła diskusija – tak hodźi so wčerawši wječor zjimać. „Hač dźe wo germanizaciju abo asimilaciju, tale maćizna serbski lud přeco přewodźa“, rjekny hosćićelka a předsydka stawizniskeje sekcije Maćicy Serbskeje Trudla Malinkowa při witanju. „Zwěsćam stupacy njezajim za serbske naležnosće – tež to je přičina, zo rěč mrěje“, komentowaše Sieghard Kozel jenož snadny kruh přitomnych.

Z mnohimi faktami zwobrazni wjelelětny šefredaktor Noweje doby fakt, zo rěče mrěja. Tak ma w přichodnych lětach wjace hač połojca tuchwilu žiwych 6 000 rěčow womjelknyć. Hłowna přičina toho je hišće njedokónčena agresiwna europska kolonizacija swěta. K twjerdym towarnoštnym přičinam słušeja nimo namócneje politiki knježacych tež hospodarske wuměnjenja. Wuhlowe jamy, hospodarska trěbnosć němskeje rěče a demografija su tež w Serbach k tomu wjedli, zo so serbšćina w někotrych regionach pozhubi. Jako městopředsyda Budyskeho kluba k zachowanju rěče skedźbni referent pak zdobom na „čłowjeske słabosće“ a na z nowymi komunikaciskimi srědkami nastaty trend, zo ludźo porjadnje hižo njerěča. „Tež to je wuprózdnjowanje rěčneje substancy“, Kozel měnješe.

Stróžan dožiwi sam, kak je so rěčna situacija w jeho ródnej wsy změniła. Po ličbach bě 1848 hišće 92,6 procentow šulskich dźěći serbskorěčnych, 1920 bě jich 50 procentow, 1966 spadny jich podźěl na 5 procentow. Dźensa maš jenož hišće dwaj procentaj Stróžanskich šulerjow, kiž serbsce rěča. Podobnje chce Sieghard Kozel zhromadnje z mandźelskej staw w Malešanskej gmejnje analyzować.

Kozel přeje sej jako zakład za dalšu diskusiju dokumentaciju wšitkich papjerow a analyzow k rěčnemu połoženju Serbow. Tež wuskutki Witaj-projekta maja so wuhódnoćić. Přezjedni běchu sej přitomni wčera, zo wostanje krute serbske sebjewědomje wuměnjenje, zo wostanje serbska rěč tež přichodnje žiwa.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND