Ze statistiki jutrownych wikow

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

premjera: 1. serbske jutrowne wiki 14. a 15. měrc 1992 (wuhotowar: Dom za serbsku ludowu kulturu)

• 40 ludowych wuměłcow

• wjace hač 1 000 wopytowarjow

najwjace ludowych wuměłcow: 4. serbske jutrowne wiki 4./5. měrca 1995

• 49 ludowych wuměłcow

• 3 200 wopytowarjow

wuhotowar prěni raz Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t.:

5. serbske jutrowne wiki 2./3. měrca 1996

• 48 ludowych wuměłcow

• 2 324 wopytowarjow

• žane wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko

najwjace wopytowarjow a prěni króć myto w měšanej technice: 12. serbske jutrowne­ wiki 15./16. měrca 2003

• 42 ludowych wuměłcow

• 4 200 wopytowarjow

najmjenje hosći: 22. serbske jutrowne wiki 23./24. februara 2013

• 32 ludowych wuměłcow

• 731 wopytowarjow

najwjace zapodatych kolekcijow dorosćenych, dźěći a młodostnych za wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko: 24. serbske jutrowne wiki 28. februara/1. měrca 2015

• 28 ludowych wuměłcow

• 2 152 wopytowarjow

• 72 zapodatych kolekcijow wot 41 lu-  dowych wuměłcow

• 124 zapodatych kolekcijow wot dźěći a młodostnych

Bibliski tydźeń wo domiznje

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Pod hesłom „Domizna“ wotměje so wot 21. do 28. februara bibliski temowy tydźeń w Slepjanskej ewangelskej wosadźe. Nimo zahajenskeje a zakónčaceje njedźelneje bohosłužby su zajimcy kóždy wječor na přednošk a rozmołwu do cyrkwje přeprošeni.

Slepo (SN/CoR). Poprawom ma bibliski tydźeń lětdźesatki dołhu tradiciju w Slepjanskej wosadźe. Jeho zaměr je, sej zakłady wěry wuwědomić. „Lětsa pak su to za nas wosebite dny, dokelž su tematisce wusměrjene“, praji Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa. Wona je zarjadowanje zhromadnje z čłonom wosadneje rady, Rownjanom Wernerom Kargom, organizowała. „Tema domizna zda so nam jara aktualna, a to najwšelakorišich přičin dla. Sprěnja je naša wosada wosebje potrjechena hladajo na brizancu brunicy a hrožaceho přesydlenja dla. Na tamnej stronje myslimy na ćěkancow, kotřiž tuchwilu k nam přichadźeja, tež to ludnosć zajimuje“, Malinkowa wuswětla.

Dźiwadła so w Budyšinje zetkaja

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Kóždej dwě lěće zetkawaja so sakske dźiwadła, zo bychu so mjez sobu wuměnjeli. Lětuši zjězd zarjadować bě Sakski­ krajny zwjazk w němskim jewišćowym towarstwje Budyskemu Němsko-Serbskemu ludowemu dźiwadłu do nadawka dał. Wot 18. do 22. meje před­staji jědnaće měšćanskich a statnych jewišćow swoje produkcije na 9. sakskim dźiwadłowym zetkanju w Budyšinje.

Budyšin (SN/CoR). Cyła hrajna wšelakorosć Sakskeje čaka na tudyši publikum, hdyž so dźiwadła z Drježdźan, Radebeula, Lipska, Kamjenicy, Annaberga-Buchholza, Zhorjelca-Žitawy, Plauena-Zwickauwa a Freiberga-Döbelna prezentuja. Při tym njesmě wězo serbskosć pobrachować, a tak zahaja zetkanje tež z němskorěčnej wersiju hry Jurja Kocha „Mój wuměrjeny kraj“.

Dźensa dopołdnja su so w Budyskim Serbskim domje intensiwnje z nalětnimi symbolemi zaběrali. Jury Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu měješe mjez 62 kolekcijemi wot štyrceći ludowych wuměłcow najrjeńše serbske jutrowne jejko wuzwolić. A to njebě runjewon lochko za Sylwiju Panošinu ze Slepoho, Helenu Palmanowu z Budyšina a Wernera Bejmu z Wojerec (wotlěwa). Kónc tydźenja mytowane jejka na 25. serbskich jutrownych wikach předstaja. Foto: SN/Maćij Bulank

Wubědźowanje za młodostnych

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:
Zhorjelc (SN). Zhorjelski zapósłanc Němskeho zwjazkoweho sejma Thomas Jurk (SPD) namołwja młodostnych w starobje 16 do 20 lět, wobdźělić so na kreatiwnym wubědźowanju „Přichod Europy“ wo Myto Otta Welsa za demokratiju frakcije SPD w zwjazkowym sejmje. Wolić móža młodostni mjez třomi wubědźowanskimi nadawkami. Tak móža swoju wiziju za zhromadne žiwjenje w Europje lěta 2020 zwuraznić, tamnym młodym ludźom lóšt na Europu činić abo so roze­stajeć z prašenjom, kak móžeš přećiwo prawicarstwu wojować. Wšelakore wašnja zwoprawdźenja idejow su dowolene, kaž su to na přikład narěč­, grafika abo widejo. Nimo jednotliwcow móža tež skupiny z hač do třoch wosobow zhromadne dźěło zapodać. „Dobyćerjow přeprosymy w meji na přepodaće myta do Berlina“, připowědźa Thomas Jurk w zdźělence. Najlěpše tři přinoški chcedźa z pjenježnym mytom wuznamjenić. Hač do 29. měrca móža zajimcy swoje přinoški zapodać. Informacije namakaja na internetnej stronje frakcije SPD.

Lětuša jutrowna wosebita wustajeńca w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje rěka „Lipšćanske jejkace wšelčizny“. Je to zběrka debjerki jutrownych jejkow Kerstin Dischereit z Lipska (na wobrazu), kotraž jejka zdźěla na cyle hinaše wašnje pyši, hač smy to hewak zwučeni. Přehladku w Slepom su wčera wotewrěli. Swoje kreacije je Kerstin Dischereit sama předstajiła. Wo hudźbne wobrubjenje postarachu so spěwarki-Rowniske glosy. Foto: Serbski kulturny centrum Slepo

Program so publikumej lubił

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Liza a Matej před domskim so parałoj

Slepo (JoS/SN). Z wječornym programom „Nałožki, drasta, tradicije“ je Serbski folklorny ansambl Slepo publikum sobotu na wupředatej žurli tamnišeho Serbskeho kulturneho centruma zahorił. Pisana rewija serbskich nałožkow, spěwow a rejow bě splećena do znateje stawizny wo Lizy a Mateju, kotrajž sej w Slepom domčk zarjadujetaj. Předstajiłoj staj jeju Doreen Nowušowa a Björn Sobotta. Zarjadowanske dźěła pak so dlija, dokelž přeco zaso nowe podawki, kaž nalětni koncert a posedźenja gmejnskeje rady, elan wobeju haća.

Šulerjo přihotuja wustajeńcu Krabata

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Wosebitu wustajeńcu wo serbskej powěsćowej postawje Krabaće planuje klětu Budyski Serbski muzej. Hižo nětko pak běža přihoty, a to wosebje na Budyskim Serbskim gymnaziju.

Budyšin (SN/CoR). Hesło „Krabat“ – praji to młodej generaciji dźensa hišće něšto? To bě zakładna myslička direktorki Serbskeho muzeja Christiny Boguszoweje, jako sej dorost za wustajeńcowy projekt přeprosy. Nowy, čerstwy wid na temu, kotruž nadeńdźeš mjeztym nimale wšudźe a w najwšelakorych zwiskach we Łužicy, je drje požadany.

120. jubilejny zapust w Rogoznje swjećili

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:
Rogozno (mih/SN). Tafličku w serbskich barbach a z delnjoserbskim napisom „120. zapust w Rogoznje“ kóždemu pokazowaše, kajku tradiciju swjedźenska towaršnosć tule hišće dźensa pěstuje. Dohromady 95 porikow a 25 dźěći je sobotu jubilej swjećiło. Wjes přisłuša wot lěta 1993 městu Choćebuzej, přiwšěm tule starym wjesnym wašnjam swěrni wostawaja. Tež nowobydlerjo zajimuja so jara za tradicije, kaž su to camprowanje, zapust, debjenje jejkow, jutrowny woheń a žnjowy swjedźeń z łapanjom kokota. „Nam je wažne, zo cyła wjes sobu čini“, rozłožujetaj Vivien Halkojc a Florian Zech z organizaciskeho komiteja. Wonaj staj hosći na jubilejny zapust serbsce a němsce witałoj. Tež Marylin Matikojc (28) a Marcel Schmidt (25) staj so wobdźěliłoj. Mjeztym zo bě Marylin dźesaty króć pódla, bě to za Marcela premjera. „Smój so w Jenje zeznałoj, hdźež wukubłujemoj so wobaj na systemoweho gastronoma. Zapust je dobra składnosć, Marcela do wjesneje zhromadnosće zapřijeć“, Marylin měni. Hižo pjatk wječor bě so swjedźeń ze zhromadnym jědźenjom jejkow započał.

Wo knihach a kniharni (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

Za kóždeho, kiž literaturu a knihi lubuje, je termin Lipšćanskich knižnych wikow (lětsa wot 17. do 20. měrca) kruty wobstatk terminoweho planowanja. Na wšitkich kanalach so tučasnje hižo za nalětni, skoro hodźi so rjec „knižny spektakl“ wabi. Nakładnistwa z toho profituja, nimo toho skići so jim wuwaženy, mnohostronski service, kopica zajimawych fachowych dalekubłanjow a móžnosć, so z mnohimi druhimi branšemi wo podobnym połoženju wuměnić móc. Za čitarja-turista wostanu wiki jónkrótna přiležnosć, najzajimawše a najrjeńše knihi nakładnistwow do ruki wzać směć, w nich listować, bjeztoho zo dyrbja so w kniharni hakle skazać, bjez zawjazka, produkt potom tež kupić. Potajkim – Lipšćanske knižne wiki su jenička hoberska kniharnja z mnohostronskimi poskitkami. K tomu słuša najwjetši europski čitanski swjedźeń „Lipsk čita“, kiž lětsa swój 25. jubilej woswjeći. Na wjace hač 410 jewišćach awtorojo ze swojich knihow čitaja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND