Jiří Menzel w Drježdźanach

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Lětuše Němsko-čěske kulturne dny poskićeja zajimawe filmy

17. němsko-čěske kulturne dny zahaja so dźensa wječor w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow. Pohlad do programoweho zešiwka wotkrywa zajimawy poskitk filmow, kotrež pokazuja w Programowym kinje wuchod na Schandauskej čo. 73.

Słowakska w filmje

Pod tymle hesłom su štyri přinoški widźeć. W twórbje „W ćišinje“ (SK/CZ 2014) powěda Praski režiser Zdeněk Jiráský z filmowymi srědkami jara čućiwje hnujace stawizny židowskich hudźbnikow a wuměłcow, kotrychž rozkćěw bu wot holocausta přetorhnjeny. Film złožuje so na historiske fakty za čas nacionalsociali­zma w Słowakskej, Čěskej a Němskej a je štyrjom awtentiskim wuměłcam wěnowany: dr. Arthurej Chitzej, připóznatemu pianistej, dirigentej a hudźbnemu direktorej Drježdźanskeho činohrajneho domu; Edith Kraus, wuspěšnej pianistce z Prahi; Karolej Ebertej, wuspěch lubjacemu absolwentej hudźbneje akademije w Bratislavje; a Alice Flachovej, młodej šulerce baletneje šule w Brnje.

1. 11. w 20.15 hodź.

Tróšku swojorazne su mólby Johannesa Tiepelmanna, kotrež prezentuje galerija Flox w Korzymju hač do 15. nowembra we 8. wosebitej wustajeńcy „Škitanski čas“. Lěta 1979 w Mühlhausenje rodźeny wuměłc je mjez druhim w Lipsku pola Arna Rinka­ a Neja Raucha molerstwo studował. Nimale połdra lěta je nětko Korzym jeho žiwjenske srjedźišćo. Wo rozestajenju z nowej domiznu swědča twórby z titlemi kaž „Krajowy třiróžk“ (w pozadku), „Pumpot“ a „Skała“. Foto: Axel Arlt

Po třoch lětach zaso swójski muzej

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Po třoch lětach nanuzowaneje přestawki su w Sarajewje srjedź septembra Narodny muzej Bosniskeje a Hercegowiny znowa wotewrěli. W oktobrje 2012 dyrbjachu sobudźěłaćerjo muzej zawrěć, dokelž njeběchu so Bosničenjo, Chorwaća a Južni Serbja – tři najwjetše etniske skupiny w balkanskim kraju – na zhromadne financowanje dojednać móhli. Po rozpadźe Juhosłowjanskeje a Bosniskeje jako multietniskeho kraja nimaja zamołwići politikarjo, wosebje serbiskeje a chorwatskeje strony, hižo zajim zhromadne institucije zachować.

Ota Garten na Sicilskej molował

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Jězbam na Sicilsku wěnowaše Wojerowske wuměłstwowe towarstwo zarjadowanje minjeny pjatk w tamnišim hrodźe. Farar na wuměnku Manfred Dietrich ze Sepic pokazowaše diaski wo jězbje do Palerma, Taorminy a dalšich městow italskeje kupy. Rěčał je wo kamjentnym swědkach, kotrež běchu Grjekojo, Feničenjo, Romjenjo, ale tež Staufojo w minjenych 3 000 lětach tworili. Wone rysuja Sicilsku runje tak kaž horinata krajina, morjo a přiroda, referent wuwjedźe. Lětstotki hižo je kupa tohodla woblubowany cil turistow, ale tež wuměłcow kaž Johanna Wolfganga Goethy, Otta Niemeyera-Holsteina abo Oty Gartena.

Načasna zabawa z historiskim pozadkom

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Hišće maće chwile, sej hodowne dary wobstarać. Wot dźensnišeho pak maće dalšu móžnosć, sej sami přeće spjelnić abo druhim z darom wjeselo wobradźić.

Nowa kompjuterowa hra „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“ dožiwi dźensa popołdnju swoju zjawnu premjeru. Šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin mějachu jako prěni składnosć, ju wuspytać. Projektowa skupina RAPAKI je po lětach­ intensiwneho dźěła po prěnjej serbskej kompjuterowej hrě z lěta 2001 „Krabat je so nawróćił“ načasnu hru za kompjuter a zdobom za mobilne nastroje wuwiła.

Zrudźaca powěsć, zo je wčera w rańšich hodźinach w starobje 68 lět zemrěł wučer, spisowaćel a chronikar Alfons Frencl z Róžanta, je so spěšnje rozšěriła. Wón narodźi so 14. decembra 1946 jako syn rěznika-małoratarja a korčmarki. Po zakładnej šuli poda so na Serbsku roz­šěrjenu wyšu šulu do Małeho Wjelkowa, hdźež 1965 wuspěšnje maturowaše. W młodźinskim času bě tež aktiwny a wuspěšny sportowc-kolesowar. Studij slawistiki a pedagogiki wot lěta 1965 do 1970 na Lipšćanskej uniwersiće zakónči jako diplomowy wučer. Wučerstwo nastu­pi wón na Ralbičanskej srjedźnej šuli, hdźež je šulerjam w předmjetach serbšćina, rušćina a jendźelšćina hač do předrenty­ 2004 wučbnu maćiznu žiwje posrědkował. Bě wučer z ćěłom a dušu a staješe sej wysoke naroki w kubłanju.

Wo sebjezrozumjenju islama

wutora, 27. oktobera 2015 spisane wot:

Nowy rjad Budyske rozmołwy chce wo kompleksnej temje azyl rozswětleć. Kotru rólu nabožina při tym hraje, je wčerawše zarjadowanje pokazało.

Budyšin (CK/SN). W dwěmaj hodźinomaj přez islam, zarjadowarjo Budyskich rozmołwow běchu sej wčera wječor w Bu­dyskej Ludowej bance naročny zaměr sta­jili. Wuchadźejo z naroda profeta Mo­hameda w lěće 610 po Chrystusu přednošowaše Tayyar Koçak wo wuwiću islama k swětowej nabožinje. 1,6 miliardow ludźi so k njej wuznawa. Sebjezrozumjenje islama zepěra so na pjeć zasadow. Su to škit nabožiny, žiwjenja, rozuma, potomnikow a swójstwa. Kaž w Berlinje-Tempelhofje wotrostły referent turkowskeho pochada wuzběhny, nimaja muslimojo w demokratiji žanu přičinu, za druhim statom pytać.

Braniborska a Sakska wozrodźenej

wutora, 27. oktobera 2015 spisane wot:
Dźensa před 25 lětami zeńdźechu so w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow prěni króć 14. oktobra 1990 wuzwoleni zapósłancy ke skonstituowanju krajneho sejma, z čimž zrodźi so Swobodny stat Sakska. Za prezidenta noweho parlamenta wuzwoli wjetšina zapósłancow Ericha Iltgena (CDU), kiž bě moderator kulojteho blida Drježdźanskeho wobwoda, a prof. dr. Kurta Biedenkopfa (CDU) za ministerskeho prezidenta. W krajnym sejmje běchu pjećo serbscy zapósłancy: Marko Šiman z Budyšina a Ludwig Nowak z Chrósćic (wobaj CDU), Sieghard Kozel ze Stróže (PDS), dr. Gabriela Wirthowa z Biskopic a Benedikt Dyrlich z Budyšina (wobaj SPD). Dźeń prjedy, 26. oktobra 1990, bě so 88 zapósłancow krajneho sejma noweho zwjazkoweho kraja Braniborskeje w Podstupimje zešło. Serbja njeběchu w par­lamenće zastupjeni. Amplowa koalicija z SPD, FDP a Zwjazka 90/Zeleny z 48 parlamentownikami namjetowaše dr. Manfreda Stolpu (SPD) za ministerskeho prezidenta Kraja Braniborskeje.M. Laduš

Nazymske koncerty wuspěšne

póndźela, 26. oktobera 2015 spisane wot:

Chór Židźino, rejwanskej skupinje a muski chór Delany přeswědčili

Ćisk (DGe/SN). Nimale sto Serbow a Němcow z Ćiska a wokolnych wsow je wčera na nazymski koncert w Ćišćanskim hosćencu „K zelenemu wěncej“ přišło.­ Tam čakachu na nich poskićenja Židźinskeho chóra a tamnišeje dźěćaceje rejwanskeje skupiny.

Je wobdźiwanjahódne, kak so Ži­dźin­ski chór pod nawodom Kerstin Liede­roweje wuwiwa. Spěwny skład cyłka wopřijima předewšěm serbske pěsnje. Ze samsnej samozrozumliwosću zanošuja chórisća tež pěsnje druchich ludow. Wčerawši­ publikum začuwaše z kóždej pěsnju powěsć, kotruž woni posrědkowachu. Z tym zwjazana zwukowa kultura připosłucharjow zahori. Wosebje hnuli su „Laetare“, „Ha widźu-li ptačata ćahnyć“, „Boleraz“ a „Běži woda, běži“. Tola tež lóštny žanr spěwarjo poskićichu. „Čerwjena suknička“ drje wostanje mnohim hišće dołho w pomjatku.

Wosebity zajim za delnjoserbšćinu zwěsćałoj

póndźela, 26. oktobera 2015 spisane wot:

Za dobry spočatk ma jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina (LND) Marka Maćijowa prěnje wobdźělenje LND na Mjezynarodnych knižnych wikach Krakow wot 22. do 25. oktobra.

Krakow/Budyšin (SN/at). 19. raz wotměchu so w pólskim Krakowje mjezynarodne knižne wiki, za LND bě to premjera. A wobsadka serbskeho wustajenišća je so z dobrym zaćišćom nawróćiła. Wjele wustajerjow tam bě, mnozy wopytowarjo so za jednotliwe prezentacije zajimowachu. Zastupjerkomaj LND bě wažne, tele knižne wiki zeznać. Jednaćelka Marka Maćijowa a nawodnica rozšěrjenja Manja Bujnowska běštej sej přezjednej: Klětu zas!

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND