Nowa cejdejka w poskitku

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:
Hołk a tołk knježeštej tež na Šołćic statoku. Bjez dźiwa, wšako chcychu mnozy nimo słowjenskeje skupiny Dragatuš a pólskeho cyłka Kyczera paraguayski ansambl Jeroky widźeć. Tón zahori přitomnych předewšěm ze swojimi balansowymi aktami. Tak podachu so žony do publikuma, ze sudobjom na hłowje. Jako so skrótka na zemju posydnychu, móžachu hosćo mały obolus jako dźak za poskićenja do nich ćisnyć. Diana Fryčec-Grimmigowa wjedźeše po programje a wědźeše zajimawostki wo skupinach powědać. Lětsa bě na statoku wospjet Serbski rozhłós zastupjeny a wabješe za nowu CD Naša hudźba 2 ze serbskimi šlagrami 60- a 70tych lět. Cejdejku bě župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ wudała, a mnozy wužiwachu składnosć sej ju pola Boženy Braumanoweje a jeje pomocnikow kupić. JaW

Wšelake kultury so derje znjesli

póndźela, 13. julija 2015 spisane wot:
Na přijomne wašnje wudospołnjachu so folklorne cyłki na Koklic dworje. Čiłe, lóštne reje Smjerdźečanow a spěwy Sprjewjanow kaž tež te čěskeje skupiny Šafrán wotměnjachu so ze skerje měrnymi a zamyslenymi rejemi indiskeje skupiny Gujarat. Tući běchu, přewažnje z rukomaj a gestami zmysł rejow zwuraznjacy měrny pendant k rejam słowjanskeju ćělesow. Přiwšěm bě to zajimawa folklora skerje njeznateho swěta. Moderatoraj Katka Pöpelec a Clemens Šmit zamóštaj wšelakoru kulturu derje zwjazać. Na publikum škrička spěšnje přeskoči, a tón bu dźěl programa, tež dźak wuběrnemu zastaranju z pječenym kózlatkom a morawskim winom. Facit: Wuwažena a jimaca to folklora na domjacym statoku Smjerdźečanow a wutrobita hospodliwosć Koklic swójby. Božemje.JK

Před 70 lětami je zemrěł Walter von Boetticher, lěkar a stawiznar. Wón njeje jenož wažna wosobina za hornjołužiski a serbski stawiznopis, wo kotrejž je hódno wjace wědźeć. Z prawom měli tež wuzběhnyć jeho serbski pochad a zarjadować Boettichera do wuznamnych prócowarjow wo naše kulturne stawizny.

Wo knihach a kniharni (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

„Pingufant za Pawla“ – tak rěka nowostka Ludoweho nakładnistwa Domowina, kotruž je Thomas Binder njedawno w Serb­ski­maj zakładnymaj šulomaj Budyšin a Chró­sćicy zhromadnje z přełožowarjom Michałom Nukom předstajił. Žortna stawizna je dźěći tak putała a zajimowała, zo chcychu ju hač do kónca předčitanu měć. Tola kónc wostajištaj wotewrjeny.

Dwanaće skupin z dźesać krajow galaprogram na hrodźe předstajiło

Budyšin (SN/CoR). „Festiwal – to su radosć, reje, emocije, dyrdomdej a zdobom znamjo našeje runohódnosće kaž tež tole­rancy mjez ludami a mohotnosće swěta. Přeju nam, zo přichodne dny zhromadnosć w srjedźišću steji.“ Z tymle słowami je předsyda Domowiny Dawid Statnik wčera wječor XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ na Budyskim hrodźe oficialnje wotewrěł. K zahajenju štyridnjowskeho podawka staj tež ge­neralny konsul Čěskeje Republiki Jiří Kudě­la a zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Franziska Schubert (Zwjazk 90/Zeleni) přichwatałoj. „Móžemy so nad zetkanjom z druhimi kulturami wjeselić. Snano to pomha mjezsobne dorozu­mjenje přisporjeć“, rjekny Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm (CDU) w swojich witanskich słowach. Za njeho bě to po 25 lětach w zastojnstwje posledni oficial­ny termin.

Čerstwy duch w muzeju

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa nětko wustajeja

Hdyž Budyski Serbski muzej na wustajeńcu twórbow našočasnych serbskich wuměłcow přeproša, potom dyrbiš po­dawk wězo wotpowědnje zahajić – a što so dźensa lěpje za to hodźi hač tak mjenowana performance? Maja Nagelowa a Matthias Jackisch, tworićel skulptury Budyskeho prěnjeho wyšeho měšćanosty Johannesa Kaeublera, staj mjeztym wupruwowane duwo na tymle polu, a wonaj njejstaj tež minjenu njedźelu přesłapiłoj. Z kapkami wody ze swojeje kamjentneje flety nastorči Jackisch sćinohru pod hesłom „Zmij/plon“, w kotrejž je Maja Nagelowa z pomocu pjenjez, mloka a twaroha kaž w swojich filmach wuwiwace so struktury a mustry tworiła. Hra z pjenjezami njeskići přeco apetitny napohlad, a přihladowarjo su sej hladajo na dźensniši swět zawěsće swoje mysle činili. Haj, haj, zmija dyrbiš picować, zo by ći pjenjezy dawał. Zo to přeco derje njewuńdźe, wučachu nas hižo stare serbske­ powěsće.

Wustupja na farskim dworje

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Dofestiwalna rozmołwa z nawodu SFAW Stanijom Handrikom

Serbski folklorny ansambl Wudwor (SFAW) je so intensiwnje na XI. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2015“ přihotował, kotryž so wot dźensnišeho štwórtka hač do njedźele w Budyš­inje, Hochozy a Chrósćicach wotměwa. Alfons Wićaz je so z wu­kubłanym medicinskim technikarjom a nawodu Wu­dworskeho ansambla, Stanijom Handrikom ze Serbskich Pazlic, rozmołwjał.

Sće organizatoriski nawoda tra­di­ciskeho lajskeho wuměłskeho ćělesa, kotrež je w kraju a wukraju hižo tój­što wuspěchow žnjał. Što je Was pohnuło tónle nadawk přewzać?

Basnje wo zwěrjatach w nowej knize

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:
Nowostka Dorotheje Šołćineje „Kupjel połna rybičkow“, wušła w LND, měješe dźensa na zakładnej šuli w Ralbicach premjeru. Awtorka čitaše holcam a hólcam 4. lětnika­­ swoje w knize wozjewjene basnje, zaběrace so z počinkami a njepočinkami zwěrjatow w běhu lěta, a signowaše knihi. Dźěći zhonichu wo Měrćinowej hu­sycy, wo kumštach psyčka Sherryja a wo pućowanju mjedwjedźa Knuta. Lektorka Weronika­ Žurowa bě basnicy do toho awtorske eksemplary přepodała. Foto: F. Haza

Reja młodu Chróšćanku zahorja

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Rejwarkam a rejwarjam Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor běži pót po mjez­woču. Proba w Chróšćanskej „Jednoće“ je napinaca. Wuměłski nawoda Jan Kozelnický njeda jim popušćić, chce dźě, zo su z ćěłom a dušu při wěcy a swoje najlěpše dadźa. To woni tež ze wšej zahoritosću zdokonjeja. Chcedźa na XI. mjezynarodnym folklornym festiwalu pu­blikumej z Łužicy a wukraja pokazać, zo jich lajska kulturna skupina na wysokim niwowje dźěła. Cyły čas hižo zwučuja. Byrnjež so poćili, njepokazuja žanu mučnotu.

Mjez rejwarjemi je tež 19lětna Chróšćanka Diana Zahrodnikec, kotraž kaž tamni čłonojo ansambla na pokiwy na­zwu­čowarja reaguje. Čehodla ju reja tak zahorja? „Mi wulke wjeselo wobradźa w ansamblu sobu rejować“, wona praji. Jako hišće do Chróšćanskeje zakładneje šule chodźeše, njeje w rejwanskej abo chórje šule sobu skutkowała, ale w hudźb­nej šuli na pišćałce hrać wuknyła. W 5. lětniku dźěše wona na Serbski gymnazij do Budyšina a je pozdźišo w 1. serbskej kulturnej brigadźe spěwała. Loni je wuspěšnje maturowała.

37. mjezynarodny swjedźeń serbskeje poezije wuspěšnje zakónčeny

Ze swěta do Łužicy

To bě znowa wulkotne dožiwjenje! 37. mjezynarodny swjedźeń serbskeje poezije wot 25. do 29. junija na česć serbske­ho basnika a duchowneho Józefa Nowaka (1895–1978) přiwabi znowa mnohich basnikow ze swěta do Łužicy – Južnych Serbow Mića Cvijetića, Igora Reima a Ljubuše Simića, Ukrainjanow Tanju a Sergeja Dzjuba, Słowaka Ladis­lava Volka­, Čecha Milana Hrabala, Syri­čana dr. Abdelwahhaba Azzawija a Rusa Dmitrija Dragilewa. Woni přinjesechu do swjedźenja pisanu barbu, zwuraznjacu přećelsku atmosferu ze serbskimi basni­kami Be­nediktom Dyrlichom, Benom Budarjom, Tomaszom, Benjaminom a Maksymilianom Nawku, Měranu Cušcynej, Róžu Domašcynej, Měrćinom Wjenkom, Annamariju Hadankec, Jurjom Łušćanskim, Jěwu-Marju Čornakec, Marhatu Korjeńkowej, Dorotheju Šołćinej, Christianu Piniekowej-Leńku a dr. Madlenu Norber­gowej kaž tež z němskimi poetami Peterom Huckaufom, Peterom Gehrischom, Dieterom Kalku, Christinu Ruby a Erichom Sobe­slavskim.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND