Wotrowčan cyle dokładnje mjeta

srjeda, 10. februara 2021 spisane wot:

Z dweju metrow a 37 centimetrow zdale­nosće tři kłoki zasobu do w přeměru 34 centimetrowskeje dartoweje tačele ćisnyć, njeje přećežko. Při tym pak móličke pola z wěstymi hódnotami trjechić, hižo bóle. Přeco wjace Serbow pak tole dźeń a lěpje zamóže – na přikład tež Jakub Wjacławk z Wotrowa. Jurij­ Bjeńš je so z 20lětnym rozmołwjał.

Jakubje, wot hdy so za sportowu družinu darts horiš?

J. Wjacławk: Prěni kontakt z dartom mějach w lěće 2015. To wotměchu so kaž kóžde lěto Swětowe mišterstwa w tak mjenowanym Ally Pallyju w Londonje. Tón zwisk mjez sportom a party mje tak fascinowaše, nic pak jenož mje, ale cyłu Wotrowsku młodźinu. Wot toho časa hraješe dart w našim klubje stajnje wulku rólu.

Ty pak njejsy jenož w klubje abo doma hrał, ale samo kročel dale šoł, trjechi?

J. Wjacławk: Haj, hdyž chceš so přeco bóle polěpšować, dyrbiš so wězo towar­stwu přizamknyć. Wot 2017 sym nětko čłon Kamjenčanskeho dartoweho towarstwa.

Maće w towarstwje potom tež stajnje trening­?

Wolejbul je mjeztym tež w Serbach woblu­bowana sportowa družina. Nimo wólnočasneho wolejbula mamy tež něko­tre aktiwne serbske wolejbulowe mustwa, kiž při dypkowych hrach pilnje­ wo dypki při wysokim saku a dobre­ zaměstnjenje w tabuli wojuja. Zo by­ so to prawje poradźiło, specializuja a wukmanjeja so jednotliwe hrajerki a jednotliwi hrajerjo na wěste hrajne pozicije. Dźensa předstaji so pozi­cija diagonalneje nadběhowarki/diagonalneho nadběhowarja.

W prěnim wolejbulowym mustwje Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy, kotrež hraje we wobwodnej lize žonow stafle 2 wuchodneje Sakskeje, su to Jana Kralec (wokomiknje w maćernym do­wolu), Anita Salowskec, Julia Brězanowa a Anne Kurzetz. Z Markom Brězanom, Maksom Jurakom, Stefanom Wjenku a Paulom Hančikom ma prěnje mustwo Sportoweho towarstwa Viktorije Wor­klecy hnydom štyrjoch nadběhowarjow na tutej poziciji (Serbske Nowiny hižo wo tym­ rozprawjachu).

Z nowym trenarjom wuspěšni

wutora, 09. februara 2021 spisane wot:

EV Landshut – Łužiske liški Běła Wo­da 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Zo pojědu Běłowodźenjo pjatk wječor pola hewak w swójskej hali jara sylnje wustupowacych Landshućanam z do­by­ćom zaso domoj, z tym mnozy ličili njejsu. Dźewjeć z minjenych dźesać hrow wšak Łužičenjo do toho přěhrachu. W prěnjej hrě z nowym trenarjom Chris­topherom Straubu pak liški wosebje na bo­jowniskim polu skónčnje zaso raz pokazachu, što woprawdźe móža.

Derje hrali a tola přěhrali

wutora, 09. februara 2021 spisane wot:

Łužiske liški Běła Woda –

EC Kassel Huskies 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Tuta partija přećiwo načolnikej z Kassela padnje za liški do kategorije „škoda“! Běše­ to přez dołhe fazy jara dobry wukon domjacych. Faworit z Kassela měješe mjenujcy swoju lubu nuzu, sej šansy wuhrać! Jenički manko snano bě, zo dyrbjachu hosćićeljo přehusto na chłostansku ławku. To dźěše chětro do nohow a dla toho runje we wšorozsudnej fazy krótko do kónca mocy pobrachowachu.

W prěnim połčasu běchu domjacy opti­sce lěpši, wulke móžnosće pak njewuskočichu. Tež na tamnym boku nic a tak dźěše bjez wrotow do prěnjeje přestawki. W druhim dźělu hry tłóčachu liški­ na prěnje wrota! Te pak padnychu w tej fazy za hosća. Před wrotami suny Kasselski nadběhowar z mjerwjeńcy puk přez wrotowu liniju. Jenož štyri mjeńšiny pozdźišo pak Hornjołužičenjo wurunachu. Po dobrej přihrawce Kalea Kerbashiana přetwori Korbinian Geibel do wrotow. Nimo někotrych dobrych šansow na woběmaj bokomaj so ničo naspomnjenahódneho wjac njesta a tak bě wotwidźeć, zo budźe hra hač do poslednjeho wokomika napjata.

Dyrbi přestawku zapołožić

wutora, 09. februara 2021 spisane wot:

Kopar Mario Crnički, kotryž bě spočatk oktobra k FC Energiji Choćebuz změnił, je so zranił. Němsko-chorwatski nadběhowar bě sej do treningoweho zazběha při lěsnym běhu nohu knyknył. Při tym je sej 23lětny rodźeny Mnichowčan patellažiłu tak jara zranił, zo dyrbi so operować dać. Crnički je w swojej dotalnej karjerje najwjace hrow za druhe mustwo, za U 19 a za U 17 FC Bayern Mnichow hrał. Za U 19 FCB 34 partijow, w kotrychž třěli wón 8 wrotow, za U 23 FCB bě 23 razow zasadźeny a trjechi 15 króć a za rezerwu FCB třěli dwoje wrota w 16 hrach.

Mjeztym čakaja w Choćebuzu na znamjo Sewjerowuchodneho koparskeho zwjazka, hdy z dypkowymi hrami pokročuja. Rěč je wo prěnim kóncu tydźenju w měrcu. Georg Zielonkowski

Wuslědki (09.02.21)

wutora, 09. februara 2021 spisane wot:

Němska lodohokejowa liga DEL2

LP Crimmitschau  – Drježdźanske LL 2:4

Lawy Frankfurt – Sokoły Heilbronn 2:1

Tölzske Lawy –  Bietigheim Steelers 5:2

Łužiske liški – EC Kassel Huskies  2:3

ESV Kaufbeuren – EV Landshut 3:2

EHC Freiburg –  Ravensburg 3:2

EC Bad Nauheim –  Bayreuth Tigers  4:1

1. EC Kassel Huskies 28 63 111:58

2. Tölzske Lawy  26 49 110:76

3. Bietigheim Steelers 29 48 105:98

4. Ravensburg Towerstars 29 46 92:85

5. LP Crimmitschau 29 46 98:99

6. EHC Freiburg  28 43 96:87

7. Lawy Frankfurt 24 42 73:69

8. ESV Kaufbeuren 17 37 94:99

9. EV Landshut 28 37 91:102

10. Bayreuth Tigers  28 35 84:99

11. EC Bad Nauheim  25 35 75:95

12. Drježdźanske LL  28 35 72:97

13. Łužiske liški  28 33 71:92

14. Sokoły Heilbronn 25 24 78:94

Koparjo Marijineje hwězdy so předstajeja

póndźela, 08. februara 2021 spisane wot:
1,94 metrow wulki wrotar David Matik (naprawo, Pančicy) ma w powětře wulke lěpšiny. Foto: Jörg Stephan

Čas bjez lokalneho sporta wužiwa redakcija Serbskich Nowin, zo by raz aktiwnych sportowcow předstajiła. Njedawno je to Maksimilian Zahrodnik z třomi hrajerjemi prěnjeho koparskeho mustwa SJ Chrósćicy činił, dźensa zaji­mujemy so za 1. zastupnistwo Sportoweho towarstwa Marijina hwězda.

Oliver Schmidt – stajny wrotar

Awtor dźensa Michał Nuk

Dźensa chcu tróšku wo tuchwilnym wšědnym treningu wutrajnostnych sportowcow we Łužicy rozprawjeć. Běharjo, kolesowarjo abo sněhakowarjo wot pandemije cyle tak wobmjezowani njejsu a wjedrowe wuměnjenja su runje chětro dobre. Wot spočatka januara wabi sněh w našich kónčinach do zymskeho sporta. Tak husto kaž lětsa njejsym hišće dyrbjał swoje běhanske „deski“ wóskować. Preparowarjo lojpow w Załomju a na Sokolniku pola Wjazońcy su sej wšu prócu dawali a telko kilometrow kaž móžno čarowali, tež zo bychu sej sněhakowarjo z puća hić móhli. A hdyž njechaš runje sobotu abo njedźelu připołdnju do sněha, da móžeš tež dosć sam a z wotstawkom po puću być – snano tež po wječorach, hdyž steji kmana lampa na čoło (Stirnlampe) k dispoziciji. Zo bychu so kóšty za hladanje lojpow znajmjeńša tróšku amortizowali, su při přistupje do někotrych lojpow małe pokładnje dowěry zarjadowane, hdźež móže sportowc/ča rady něšto eurow za swoju hewak bjezpłatnu zymsku zabawu zawostajić. Tak tež industrija za běhanske sněhaki runje skoržić njemóže.

Sport (05.02.21)

pjatk, 05. februara 2021 spisane wot:

FC Energiju podpěrać

Sportowe towarstwo FC Energija Choćebuz steji na rozpuću. Nichtó tak prawje njewě, do kotreho směra so łužiska kopańca wuwije. Zhromadnje z přiwisnikami, akterami z města Choćebuza, z regiona a zwjazkoweho kraja Braniborskeje nastaji so FC Energija na puć, kotryž ma zaso do profikopańcy wjesć. Za to pak su pjenjezy trěbne. Tohodla přeja sej zamołwići w Choćebuzu k 55. narodninam towarstwa město wěcnych darow financnu podpěru, a to z přispomnjenjom „Dar dorost“ na konto z IBAN­: DE85 1805 0000 3302 1031 65. Koronapandemije dla drje w regionalnej lize Sewjerowuchod hišće njehraja, chowancy Dirka Lottnera pak hižo zaso trenuja. Kompletne mustwo kaž tež wšitcy sobudźěłaćerjo FC Energije su přiwšěm dale w krótkodźěle.

Dźensa Landshut, njedźelu Kassel

Łužiske lodohokejowe liški hraja nětko pod nowej trenarskej dwójku Chris Straube/André Mücke, po tym zo bu dotalny šeftrenar Corey Neilson pušćeny.

05.02. 19:30 EV Landshut –

  Łužiske liški

07.02. 17:00 Łužiske liški –

  EC Kassel Huskies

11.02. 19:30 ESV Kaufbeuren –

  Łužiske liški

Načolnik hraje doma

Z kolesomaj na Trabanće je Andreas Clauß po cyłej NDR na prěnje wubě­dźowanja triatlona jězdźił.

W zwisku z běhanskimi wurisanjemi wo­se­bje w Biskopicach, kaž běchu to na přikład kóždolětne běhi po dołhich distancach, nazymske běhi po Butrowej horje a kombinowane běhi z tójšto zadźěwkami „Schiebock läuft Extrem“, sym so někotre razy z jich wurjadnym moderatorom Andreasom Claußom rozmołwjał. Wědźach, zo je so wón w poslednich ­lětach wobstaća Němskeje demokra­tiskeje republiki (NDR), jako započachu so wubědźowanja triatlona, z nowej sportowej družinu zaběrał a zo bě hišće 1990 w swojej klasy A3 posledni mišter NDR w triatlonje.

Prěnje wurisanje

W lěće 1984 organizowachu w Lipsku prěni „wutrajnostny třibój“, štož běše faktisce prěnje triatlonowe wurisanje w NDR. Wěm, zo je so tehdy tež z Budy­šina nan našeho pozdźišeho Budyskeho jara wuspěšneho profijoweho triatlo­nista Maika Petzolda, Reinhard Petzold, z přećelemi z wokrjesa wobdźělił, štož njejsu oficialnje rady widźeli.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND