Z wudaća: štwórtk, 18 meje 2017
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Vincze: Mjeńšiny trjebaja škit

Cluj-Napoca (SN/BŠe). Z tradicionalnymi wikami mjeńšin bu wčera 62. kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) w rumunskim Cluju-Napoce zahajeny. Hosćićel je Demokratiska alianca w Rumunskej bydlacych Madźarow (RMDSZ). W srjedźišću wječora steješe madźarska mjeńšina Szeklerow, kotraž bydli w regionje Sedmihródska. Přitomni njezhonichu jenož wo tradicijach a nałožkach, ale dožiwichu tež temperament rejwarjow w narodnej drasće.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Přez słowo inspirowane

Wo předstajenju oratorija „Serbske jutry“ w Drježdźanskej katedrali

Krasne zwuki zwonow Drježdźanskeje katedrale, bywšeje Dwórskeje cyrkwje, zahajichu derje wopytane předstajenje oratorija „Serbske jutry“ komponista Jana Cyža a tekstoweje awtorki Chrysty Meškankoweje. Na to započa so swjatočna uwertira ze swětłymi zynkami dujerjow połnych napjatosće kaž tohorunja z krótkimi melodiskimi změnami tež smyčkarjow, tak zo hudźba wulku cyrkwinsku rumnosć na wulkotne wašnje pjelnješe.

Tež dalše hudźbne detaile njedachu připosłucharja na jednoće twórby z wonkownym ambientom dwělować, wšako přetwori so krótkomotiwika ke choralowym wobłukam, zesylnjenym přez rołowe zwony połne symboliki. Na to slědowaše prěni wjeršk: Po słowach 96. psalma zanjesechu něhdźe sto spěwarkow a spěwarjow kaž tež štyrjo wokalowi solisća z přewodom orchestra w serbskej rěči hłuboko hnujacu chwalbu Boha na jara awtentiske wašnje, a to nic jenož w narodnej drasće wustupowacych žonow dla.

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Jednanje bjez wobzamknjenjow

Brüssel (dpa/K/SN). Nutřkowni ministrojo Europskeje unije su so dźensa w belgiskej stolicy z chromjacej reformu europskeho azyloweho systema zaběrali. Wotmyslene plany njebudu zwoprawdźene, dokelž njejsu sej kraje EU přezjedne, kak z ćěkancami wobchadźeć. Italska, Grjekska, Němska a Francoska su za rozdźělenje migrantow po kwotach mjez wšěmi w Europje, Madźarska a dalše srjedźoeuropske kraje so tomu zasakle spjećuja. Wobzamknyli ničo njejsu.

Wo koncern Solarworld šło

Drježdźany (dpa/SN). Insolwenca twarca solarnych připrawow Solarworld bě dźensa tema w Sakskim krajnym semje. Zeleni běchu dypk krótkodobnje na dnjowy porjad aktualneje debaty sadźili. Jich zastupnicy krajnemu knježerstwu wumjetowachu, zo njeje sčasom reagowało, byrnjež hospodarske problemy koncerna hižo dlěje widźome byli. Knježerstwo wumjetowanja wotpokaza. Přez insolwencu je mjez druhim 1 200 dźěłowych městnow w Freibergu wohroženych.

Facebook pokutu napołožili

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Jimacy hudźbny pomnik za wopory

Runje w prawym času, jako wopominachmy spočatk měsaca wospjet róčnicu zakónčenja Druheje swětoweje wójny, předstaji w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Serbski komorny orchester, zesylnjeny z čłonami Delnjo­šleskeje filharmonije Jelenia Góra, pod nawodom chóroweho direktora SLA Andreasa Pabsta znowa sinfoniju nestora serbskich komponistow Hinca Roja „Stalingrad“.

Loni bu Rojowa kompozicija pod nawodom Dietera Kempy we wulkopósłanstwje Ruskeje federacije w Berlinje w přitomnosći wulkopósłanca Wladimira M. Grinina před wulkej ličbu prošenych hosći wuspěšnje prapředstajena. Nětko zaklinča 5. sinfonija Klětnjanskeho wučerja a hudźbnika prěni raz w Budyšinje, a to w přitomnosći atašeja ruskeho generalneho konsula Dmitrija Baskakowa.

wozjewjene w: Kultura
Daloko widźomne znamjo Lipšćanskich wikow „dwójne M“ na 94,5 metrow wy­so­kim domje na Lipšćanskej­ Wintergartenskej wokomiknje ponowjeja. Marcin Mała­chowski­ (naprawo) und Tomasz Łabędź ze Zhorjelskeje firmy Schuch před 45 lětami při­prawjene logo rjedźitaj a sporjedźataj. Symbol w přeměrje 8,6 metrow dóstanje po tym nowu barbu a moderne wobswětlenje LED. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Po dobyću njezasłužena poražka

ST Marijina hwězda

– Zeleno-běli Sepicy 4:1 (3:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Wróbl, Škoda, Łušćanski, R. Hawš, Peschmann, T. Jurš (71. Rab), O. Hawš, Smoła (65. P. Schmidt), Pakoßnick (41. Winkler), D. Jurš

Koparske wjedro běše ekscelentne a trawnik wuběrnje preparowany. Nimo toho nadběhowachu hrajerjo ST Marijineje hwězdy wot wšeho spočatka wrota hosći. Prěnjej dobrej móžnosći Dawid Jurš a Falko Peschmann (2., 6.) hišće wuwostajištaj, w 13. min. pak klinkaše. Róžk bu najprjedy wotwobarany, Maćij Wróbl flankowaše bul na to Jakobej Pakoßni­ckej, kiž trjechi z niskej třělwu 1:0. Žane 180 sekundow pozdźišo bě to znowa Pakoßnick, smalacy po brilantnej přihrawce Stanija Smoły na přećiwniskeho wrotarja, zo by so wo 2:0 postarał. Třeće wrota (23.) poradźichu so Dawidej Juršej hišće do přestawki.

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Gabriel prosy USA wo pomoc

Washington (dpa/K/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) je USA prosył, Němskej pomhać we wadźeńcy z Turkowskej zapowědźenja wopyta zepěranišća İncirlik dla. Na zetkanju ze swojim ameriskim kolegu Rexom Tillersonom we Washingtonje wón toho narěča, zo móhli USA ze swojimi skutkownymi móžnosćemi Turkowsku k lěpšemu wzajomnemu wobchadźenju mjez partnerami NATO pohnuć. Turkowske knježerstwo bě tónle tydźeń čłonam zakitowanskeho wuběrka wopyt wojakow Zwjazkoweje wobory na spomnjenym zepěranišću zakazało. Přichodny tydźeń wotměje so w Brüsselu wjeršk NATO, na kotrymž so kanclerka Angela Merkel (CDU) a turkowski prezident Recep­ Tayyip Erdoğan zetkataj.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Namjety Macrona rozjimali

Berlin (dpa/K/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa w aktualnej hodźinje wo namjetach debatował, kotryž bě nowy francoski prezident Emmanuel Macron w Berlinje składnostnje zetkanja z kanclerku Angelu Merkel (CDU) nastupajo wobnowjenje Europskeje­ unije přednjesł. Wabił bě wón za šćedriwiše inwesticije a za to, zarjadować swójski budget za europasmo, kaž tež za swójskeho­ financneho ministra 19 statow z eurom. Wobzamknył je parlament, přiwótřić prawidła za wotsunjenje wotpokazanych abo kriminelnych požadarjow azyla a schwalił je podlěšenje zasadźenja Zwjazkoweje wobory na Rohu Afriki.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Rěč susodow přichodnje chutnišo brać

Drježdźany (SN/MiR). Próstwa wo rozprawu knježerstwa na temu mjezy pře­sahowace kubłanje w rěči susodow zaběraše wčera Sakski krajny sejm. Wjetšina zapósłancow je předłoze frakcijow CDU a SPD a wotmołwje sakskeho statneho ministerstwa za kultus přihłosowała. Loni­ w septembru běštej frakciji próstwu stajiłoj, něhdźe měsac pozdźišo bě ministerka Brunhild Kurth (CDU) pisomnje wotmołwiła. Wčera wona před parlamentom rozprawješe. Jako wuspěšnu a nošnu inwesticiju za skutkowanje w pomjeznych kónčinach na polu rěčneho kubłanja ma Brunhild Kurth załoženje Sakskeho zarjada za zažne susodorěčne kubłanje w Zhorjelcu. Dale waži sej wona kooperaciske programy Interreg a wita, zo móža zajimcy na mnohich sakskich šulach pólšćinu a čěšćinu wuknyć, wosebje, zo wobsteja za wobě rěči wuwučowanske plany a zo móža šulerjo pruwowanja we woběmaj rěčomaj na wyšej šuli abo gymnaziju złožić.

wozjewjene w: Politika
štwórtk, 18 meje 2017 14:00

Žadaja sej prawnisku wěstotu

Rownjanska gmejnska rada plan wo wuwiću wsy naćisnyła

Rowno (AK/SN). Po wozjewjenju najnowšich planow energijoweho zastara­ćela LEAG nastupajo wudobywanje brunicy žadaja sej Rownjenjo prawnisku wěstotu­ za zachowanje swojeje wsy, škitne naprawy přećiwo Wochožanskej wuhlowej jamje a podpěru Swobodneho stata Sakskeje za infrastrukturu. Tole je wjesny přestejićel Matthias Jainsch na posedźenju gmejnskeje rady w Slepom zawčerawšim, wutoru, w swojej rozprawje hišće raz po­twjerdźił. „Stanjemy so z direktnym susodom Wochožanskeje brunicoweje jamy, a to wjele lět. Poće­žowa­nja budu hoberske“, wón pod­šmórny.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND