Z wudaća: wutora, 09 januara 2018
wutora, 09 januara 2018 13:00

Delegacija k olympiskim hram

Seoul/Panmunjom (dpa/SN). Wjednistwo Sewjerneje Koreje chce w februaru wosebitu delegaciju na Olympiske zymske hry do južnokorejskeho Pyeongchanga pósłać. Tole su zastupnicy kraja při rozmołwach z Južnej Koreju w pomjeznym městačku Panmunjomje připowědźili. Běchu to prěnje rozmołwy po dwěmaj lětomaj. Nimo toho chcyła Sewjerna Koreja skupinu fanow na olympiadu słać. Južnokorejska delegacije poskića w tym zwisku tež wuradźowanja wo humanitarnych prašenjach.

Chcedźa so Trumpa prašeć

Washington (dpa/SN). W přepytowanjach móžneho ruskeho wobwliwowanja prezidentskich wólbow w USA 2016 chcył so wurjadny přepytowar Robert Mueller po informacijach medijow tež ameriskeho prezidenta Donalda Trumpa prašeć. Tajke woprašowanje móhli hižo přichodne tydźenje přewjesć, piše Washington Post. Ze stron Běłeho domu to dotal njekomentowachu. Hakle minjenu sobotu bě Trump kóždežkuli měšenje Ruskeje do wólbneho boja prěł.

Racija přećiwo mafiji

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 januara 2018 13:00

Na nowe wěcy so zwažić

Zetkanje sakskeje FDP na Třoch kralow w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Budyšin (CS/SN). Přetorhnjene sonděrowanske jednanja k wutworjenju tak mjenowaneje jamaiskeje koalicije CDU/CSU, FDP a Zelenych su sakskim politikarjam FDP tež jasne wuznaće k brunicy. Tole zwuraznichu generalny sekretar sakskeje FDP a zapósłanc zwjazkoweho sejma Torsten Herbst runje tak kaž krajny předsyda strony Holger Zastrow na tradicionalnym zetkanju Třoch kralow sakskeje FDP zawčerawšim, njedźelu, w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Sakscy liberalni su tuž dosć spokojom, zo je zwjazkowy před­syda FDP Christian Lindner runje hišće w prawym času jednanja zakónčił, wšako běchu mnozy w stronje tak a tak přećiwo tomule zwjazkej. „Bychmy-li jamaiskej koaliciji přistupili, bychmy spěšny kónc wudobywanja brunicy sobu podpisać dyrbjeli“, rjekny Holger Zastrow. Njemóžeš pak politiku činić, bjez toho zo zajimy ludźi wobkedźbuješ, wón podšmórny. Při tym kritizowaše Zelenych, kotřiž su so bjez dopokazanych teorijow přećiwo cyłemu regionej wobroćili.

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 januara 2018 13:00

Wöller: Mjenje politiskich njeskutkow

Lipsk (dpa/SN). W Sakskej je ličba politiskich njeskutkow snadnje woteběrała. Tole rozprawja Leipziger Volkszeitung, powołaca so na přepytowanje a rozprawu nutřkowneho ministerstwa hladajo na lěto 2017. Po tym bě operatiwny wotwobaranski centrum, kotryž je jako policajski wotrjad k wotwobaranju terorizma a ekstremizma krajnemu kriminalnemu zarjadej přirjadowany, hač do kónca nowembra 494 jednanjow wotzamknył. Přez cyłe lěto 2016 bě jich 580 było. Hač do nowembra su přećiwo 337 wobskorženym přepytowali (2016: 755).

Z cyłkownje 215 padami (2016: 281) wuchadźeše po mjenowanej rozprawje najwjace politisce motiwowanych njeskutkow z prawicarskeho spektruma. Ličba přepytowanjow přećiwo lěwicarskim ekstremistam je porno tomu ze 87 padami (2016: 77) snadnje přiběrała.

Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) nowinje rjekny: „Najebać aktualnje woteběracu ličbu njeskutkow njesměmy so wróćo zlehnyć. Z nazhonjenja wěmy, zo so politisce motiwowane njeskutki hižo wjele lět w žołmach jewja. Dyrbimy so tuž hižo nětko na přichodnu tajku žołmu nastajić.“

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 januara 2018 13:00

Načolnik jara wužadany był

Tabulka volleyballoweje wobwodneje ligi wuchodneje Sakskeje

1. ST Kupoj-Nowa Łuka  7  21 : 7  20

2. TSV Kundraćicy  7  16 : 10  15

3. OSC Lubij  7  14 : 14  11

4. Viktoria Worklecy  7  14 : 13  11

5. CVJM Zhorjelc 6   13 : 13 9

6. Módro-běli Wojerecy  7  13 : 14  9

7. Mittelherwigsdorf  6   7 : 15  3

8. MSV Budyšin 04 II  7  7 : 19  3

Dalše hry Viktorije Worklecy

13.01. 14:00 ST Kupoj-Nowa Łuka

– Viktoria Worklecy

27.01. 14:00 Trakt. Mittelherwigsdorf

– Viktoria Worklecy

03.02. 14:00 Viktoria Worklecy –

Kundraćicy


Po njezbožownym zazběhu sezony z třomi wonkownymi poražkami su so Worklečanscy volleyballisća jasnje stop­njowali, domjacej partiji dobyli a poslednje městno w tabulce wob­wodneje ligi wopušćili. Dobyće wobwodneho pokala bě jim hišće přidatny pohon, tež sobotu w swójskej hali dale dypkować.

Viktoria Worklecy – Traktor Mittelherwigsdorf 3:0 (25:23, 25:15, 25:20)

wozjewjene w: Sport
wutora, 09 januara 2018 13:00

Wobydlerjow za načasne ratarjenje zahorić

Njebjelčicy (JK/SN). Zo so Njebjelčanska gmejna stajnje prócuje přirodnje a regionalnje hospodarić a sej wobswět dołhodobnje čisty zachować, je dawno znate. Wosebite zarjadowanja a aktiwity w minjenych lětach su to nazornje pokazali. Nětko su tam nowu ideju zrodźili. Před pozadkom dźeń a wjetšeho zajima wobydlerjow za regionalne a přirodnje produkowane žiwidła a wudźěłki ratarstwa chce gmejna zhromadnje z akterami zjawneho a politiskeho žiwjenja Sakskeje rjad zarjadowanjow wuhotować, kotrež maja so wěnować biologiskemu a přirodnemu ratarjenju. Nimo toho chcedźa aktiwisća, ke kotrymž słušatej nimo zastupjerjow Njebjelčanskeje gmejny tež Budyska ludowa uniwersita a sakska krajna centrala za politiske kubłanje, za žiwjenje na wsy wabić.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 09 januara 2018 13:00

Trikoty sponsora zakazane

Lipsk/Budyšin (dpa/SN). Po raznej diskusiji dwělomneho sponsora dla je Sakski koparski zwjazk wokrjesnemu wyšemi ligistej ST Budyšin zakazał, wotpowědne trikoty wužiwać. Wabjenje njewotpowěduje statutam zwjazka, rěka we wčerawšim wozjewjenju centrale koparske zwjazka w Lipsku. Towarstwu su rozsud hižo minjeny kónc tydźenja zdźělili. Do toho bě sćelak MDR wo naležnosći rozprawjał.

Pola sponsora jedna so wo drastowy wobchod we Wjelećinje. Tam předawaja mjez druhim tež mjez neonacijemi woblubowanu marku Thor Steinar.

Dojednanje wo dwělomnym sponsoru bě kónc nowembra w Budyskej měšćanskej radźe debatu zbudźił. Ze zakazom wužiwanja trikotow pak njeje tema we wočomaj Budyskeho wyšeho měšća­nosty Alexandera Ahrensa dawno hišće z blida, kaž jeho rěčnik powěsćerni dpa zdźěli. Kónc přichodneho tydźenja chce so politikar SPD ze zastupnikami koparskeho towarstwa zetkać, zo by zhonił, kak bě ke kooperaciji dóšło.

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 januara 2018 13:00

Prawje rozsudźili

Witam rozsud Sakskeho koparskeho zwjazka, trikoty dwělomneho sponsora zakazać. W tym zwisku sej wysoko wažu, zo je brizancu pada spóznał a prawe konsekwency sćahnył. Jenož tak móžeš fairnosć a tolerancu w sporće wěrjomnje zastupować. Sport wotměwa so we wobłuku swobodneje towaršnosće. Naša towaršnosć jón trjeba a wotpowědnje spěchuje. Štóž tónle wobłuk wopušći, dyrbi tež wo konsekwencach rozmyslować. Planowany sponsoring přez neonacistiski wobchod we Wjelećinje nimam za misnjenje abo jónkrótny podawk, ale za zaměrnu strategiju prawicarjow, kopańcu překisać. Tajkim prócowanjam dyrbimy so ze wšej mocu spřećiwjeć. Zdobom je wažne, zo komuny sportowe towarstwa kaž ST Budyšin při pytanju za kmanymi sponsorami skutkownje podpěraja, zo njeby k tajkim dwělomnym „partnerstwam“ scyła hakle dóšło. Hajko Kozel

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 januara 2018 13:00

Sym podpisał, dokelž ...

... wobkedźbuje wobydlerska iniciatiwa Minority SafePack organizacije FUEN cyły­ rjad konkretnych naprawow za škit narodnych mjeńšin w Europje, kotrež sahaja­ wot regionalneho spěchowanja a podpěry škita rěče a kultury hač k naprawam woprawdźiteho samopostajowanja ludowych sku­pin a mjeńšin přez po­litiske zastupnistwo.

Z připóznaćom tejele iniciatiwy na europskej runinje mamy tež my Serbja jako indigeny lud w Europje móžnosć, sej swoje prawa hišće doraznišo wužadać.

Namołwjam tohodla kóždeho, so na mjenowanej solidariskej akciji Federalistiskeje unije narodnych mjeńšin w Europje wobdźělić.

Podpisajće tež Wy na internetnej platformje pod www.minority-safepack.eu, pósćelće nam wobraz wo was a přidajće cyle skrótka w dwěmaj sadomaj, što je was pohnuło, wobydlersku iniciatiwu Fede­ralistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack za škit narodnych mjeńšin w Europje podpěrać. Waš wobraz a tekst pósćelće k wozjewjenju redakciji Serbskich Nowin najlěpje na e-mai­lowu adresu: .

wozjewjene w: Politika
wutora, 09 januara 2018 13:00

Předstajeni publikum zahoriłoj

Bdyšin (SN/bn). Mjeztym hižo 17. festiwal „aufTAKT“ je minjeny kónc tydźenja cyłkownje něhdźe 200 wopytowarjow na dwěmaj předstajenjomaj w Budyskim Kamjentnym domje zahorił. Zarjadowanje je dźěl projekta „Partnerzy z kultury – Kulturni partnerojo“, z kotrymž chcetej Budyšin a Jelenia Góra na woběmaj bokomaj mjezy přichodne tři lěta dźěłarnički, kon­certy a wustajeńcy zwoprawdźić. Pod hesłom „dźiwadło rejuje“ wustupichu dohromady tři ansamble, němsko-pólska projektna skupina a solist.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 09 januara 2018 13:00

Wo pokal TCM za bulom honili

Kónčna tabulka

Puklot Chrósćicy 4 11 : 3   12

Pančicy  4 15 : 14    7

Pančicy-elita  4 11 : 11    5

Hórki 4 9 : 12   4

Klumpaki  4 11 : 16    0


Minjenu sobotu zetkachu so wólnočasni a aktiwni koparjo z wjacorych wsow w Chróšćanskej „Jednoće“, hdźež wotmě so tradicionalny halowy koparski turněr Towarstwa Cyrila a Metoda. TCM bě wězo tež lětsa zaso rjany pokal wobstarało, wo ko­tryž mustwa z połnej paru wojowachu. Pjeć cyłkow bě so přizjewiło, tak zo njehrajachu w skupinach, ale kóždy přećiwo kóždemu.

wozjewjene w: Sport

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND