Z wudaća: póndźela, 10 septembera 2018
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

W nadběhu přesłabi byli

TSV 1860 Mnichow – FC Energija Choćebuz 2:0 (1:0)

Zestawa hosći: Spahić – Weidlich, Stein, Matuwila, Schlüter, Kruse, Graudenz (61. Broschinski), Stanese (61. Zimmer), de Freitas, Viteritti, Mamba

Na bojowniskej runinje běše FC Energija w tutej hrě na samsnej wysokosći kaž TSV 1860 Mnichow, tež hdyž běchu domjacy z dwójce tak wulkim etatom do sezony startowali. Manko łužiskich koparjow pak běchu słabe nadběhi. Zrědka namaka posledni pas swójskeho muža. Najwjetša móžnosć Energije nasta w 31. min., jako Marcelo de Freitas wólny kop z centralneje pozicije z 20 metrow na łatu Mnichowskich wrotow smokny. Hnydom na to poradźi so hosćićelam nawjedowanje. Po dale a dlěšim wólnym kopje so žadyn z Bayerow w šěsnatce bula njedótkny, za to pak hwizdźel Choćebužana Daniela Stanesy. Wottam skoči bul do wrotow FC Energije (33.).

Po druhich wrotach po spěšnym konteru přez lěwe křidło bě partija za Mnichowske lawy rozsudźena (59.), byrnjež Choćebuženjo hišće raz wšitko dali. Dalšu dypkowu hru změja woni 15. sep­tembra doma, hdyž wočakuja koparjow SG Sonnenhofa Großaspach.

Georg Zielonkowski

wozjewjene w: Sport
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

Jakubaš trójce trjechił

ST Bart II – SJ Chrósćicy II 1:5 (0:0)

Zestawa hosći: Hejduška – M. Donat, Mark, Wowčer, Pjetaš (57. Förster), Šołta, Domaška, J. Donat, Jakubaš (84. Dórnik), Šmit

wozjewjene w: Sport
Tež w Hornjej Łužicy běchu wčera na mnohich městnach najwšelakoriše pomniki přistupne, kotrež to hewak njejsu. Mnozy ­dojědźechu sej na přikład do Minakała, hdźež sej tamniši hród a park wobhladachu. Něchtóžkuli dopominaše so při tym na čas, jako bě tam hišće serbska rěčna šula zaměstnjena. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

Pjenjezy za wjesne srjedźišćo

Dźěwin (AK/SN). Wot Swobodneho stata Sakskeje přizwolene srědki za zesylnjenje wjesneje kónčiny chce gmejna Dźěwin (Groß Düben) zmysłapołnje wužiwać. Hač do lěta 2020 dóstanje wona nětko lětnje 70 000 eurow. Wotpowědnje ličbje wobydlerjow chcedźa sumu tak rozdźělić, zo dóstawa Dźěwin po 38 000 eurach a Brězowka po 32 000 eurach. To je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła.

W Dźěwinje móža pjenjezy jako swójski podźěl za nowowuhotowanje wjesneho srjedźišća trjebać. Tam dyrbja při wohnjowobornej gratowni parkowanske městna wutworić. Nastać matej dale ­wotpočnišćo za kolesowarjow a mała pěc, kaž gmejnski radźićel Harald Rösch z Dźěwina rozłoži. Dohromady płaći předewzaće něhdźe 150 000 eurow, kotrež Sakska ze 113 000 eurami spěchuje.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

Wiki, wobchody a pomniki wabili

Hotowa mjerwjeńca ludźi knježeše wčera popołdnju w Kamjencu. Tam njeběchu jenož wotewrjene pomniki přistupne, ale tež wobchody wočinjene. Tež w črijowym wobchodźe Lucije Cyžoweje, kotryž wobsteji mjeztym 25 lět, móžachu wona, Monika Matcyna, Karin Šěrakowa a Kerstin Čornakowa (wotlěwa) tójšto zajimowanych kupcow witać. Nimo toho wuhotowachu w Lessingowym měsće wčera čaporowe wiki, hdźež sy někotružkuli zajimawostku wuhladał. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

Hišće lětsa šulu přetwarja

Swójski podźěl gmejny za wohnjoškit mjeńši hač planowany

Chrósćicy (JK/SN). Wo stawje přihotow, přetwarić Chróšćansku staru šulu na zetkawanske a gmejnske srjedźišćo, informowaše wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) Chróšćanskich gmejnskich radźićelow na zašłym posedźenju w Nuknicy. Nazornje a z pomocu twarskich podłožkow je tam architekt Marko Dźisławk radźićelam planowane naprawy rozjasnił. Kaž wón zdźěli, su dźěła wupisane. Byrnjež twarske firmy tučasnje z nadawkami derje wućežene byli, gmejna po měnjenju Dźisławka dosć poskitkow dóstanje. Te wočakuja w přichodnymaj tydźenjomaj, tak zo móže gmejnska rada nadawki w oktobru rozdawać. Twarske naprawy měli so w nowembru započeć a klětu w februaru zakónčene być. Wulki dźěl trěbnych wudawkow financuje gmejna z pomocu spěchowanskich srědkow. Předpołožene plany architekta radźićelow pohnuchu, tu a abo tamnu ideju dodać abo wobmyslenja wuprajić.

wozjewjene w: Lokalka
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

Wiki znowa tójšto wopytowarjow přiwabili

Jedyn z wjerškow nazymy su kóždolětne Stróžanske wiki přirody. Lětsa su wone do Łužiskich rybowych tydźenjow sobu zapołožene, kotrež pak so hakle 22. septembra oficialnje zahaja.

Stróža (CS/SN). Nazymske přirodowe wiki na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži su sobotu znowa tójšto wopytowarjow zbliska a zdaloka přiwabili. Ně­hdźe 4 800 ludźi su zamołwići zličili. Nimo mnohich stejnišćow z chłóšćenkami z domizny, kaž běchu to čerstwa ryba, pjekarske wudźěłki ze starych žitnych družin kaž tež najwšelakoriše mjasowe a kołbasowe produkty, měd a mlokowe wudźěłki, pokazachu rjemjeslnicy swojej wušiknej ruce, při čimž jim zajimcy rady přihladowachu.

wozjewjene w: Hospodarstwo
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

Krótkopowěsće (10.09.18)

Mjezynarodne pěsnje w parku

Wochozy. Z 1. němsko-serbskim chórowym festiwalom zakónči so wčera we Wochožanskim parku błudźenkow tamniše hudźbne lěćo. Serbski muski chór Delany a Błótowski žónski chór Lubin stej něhdźe sto wopytowarjow z łužiskimi a słowjanskimi spěwami zabawjałoj. Nimo toho předstaji so Wojerowski wokalny ansambl Kontrapunkt.

Nowy wobsedźer ze Słowakskeje

Niska. Wagonownja w Niskej ma noweho wobsedźerja. Słowakski koncern Tatrawagonka je łužiski zawod přewzał, zaručejo dale něhdźe 300 dźěłowych městnow a pjećlětne dalewobstaće Nišćanskeho stejnišća. Předewzaće Tatrawagonka je ze zawodami w Němskej, Pólskej, Serbiskej a Indiskej najwjetši twarc nakładnych wagonow.

„Disidentsku šćežku“ wotewrěli

wozjewjene w: Krótkopowěsće
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

To a tamne (10.09.18)

Něhdźe 200 wowcow je minjeny pjatk cyłu hodźinu wažnu awtodróhu A 7 w Delnjej Sakskej do wobeju směrow haćiło. Skoćata běchu so mjez wotbóčkomaj Northeim a Echte na jězdnju dóstali, a zawinowachu tam wobchadny chaos. Wobchad bě nachwilnje dospołnje lemjeny. Spočatnje běchu wjacore starše jehnjata na A 7 běželi, byrnjež tomu pastyrjej a wjacore psy zadźěwać spytali. Skónčnje bě cyłe stadło na awtodróze. Hakle po hodźinje běchu wowcy zaso na swojim městnje, na pastwje.

Zetkanje čerwjenowłosatych ze wšeje Europy zakónči so wčera w Hamburgu z wulkim skupinskim fotom. Něhdźe 200 ludźi bě so tam zhromadźiło. Zarjadowar „Redhead days“ chce w prěnim rjedźe předsudki wotstronić, kotrež ludźo přeco hišće maja, a pokazać, kak njewažne wonkowne kajkosće su.

wozjewjene w: To a tamne
póndźela, 10 septembera 2018 14:00

Widźał, słyšał, napisał (10.09.18)

Awtor dźensa

Clemens Šmit

We wudaću SN tydźenja pisa kolumnist wo tym, kak by sej nimale wot ultrafana na měcu dóstał, dokelž je pěsnje FC Energije Choćebuza w Lipsku spěwał. To čitajo dyrbjach na Kamjenicu myslić. Wobaj přikładaj tworitej pokazku na to, kak prezentne njetoleranca, hida a namóc w dźensnišim času w našim kraju su. Tež sport při tym wěstu rólu hraje. Poprawom wšak chcych skerje wo tym rozprawjeć, kak hłuboko sahaja wliwy politiki do sporta. Tónraz pak je samo nawopačny fenomen wobkedźbujomny.

Kak daloko sahace móža sćěhi być, hdyž so pozdatne sportowe towarstwa znjewužiwaja, pokazuja sceny z Kamjenicy. Jenož hodźiny po smjertnym nadpadźe namołwješe zakazana prawicarska ultraskupinka tamnišeho koparskeho kluba internetnje k tomu, „pokazać, komu město słuša“. Štož slědowaše, běchu zdźěla randale, prawicarske rjejeńcy a nadpady na wukrajnikow. Policija zliči w běhu njedźele něhdźe 800 ludźi. Mobilizacija ultrafanow tworješe we wěstym nastupajo zazběh kołoběha protestow a demonstracijow, kotrež hač do dźensnišeho traja.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND