Z wudaća: srjeda, 10 oktobera 2018
srjeda, 10 oktobera 2018 14:00

Kritiske hłosy w Koblicach

Wokrjes a gmejna chcetej klětu zhromadnje twarski projekt zwoprawdźić

Koblicy (AK/SN). Hłowny puć w Koblicach pola Wulkich Ždźarow chce Budyski wokrjes klětu wobšěrnje wutwarić. W tym zwisku chce Łazowska gmejna tam wopłóčkowy kanal kłasć. Tomu je wčera wjetšina Łazowskeje gmejnskeje rady přihłosowała. Naprawa je nuznje trěbna, dokelž tam sylneho wobchada a špatneho puća dla wěstota zaručena njeje“, podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Wobydlerjow běchu ­hižo loni wo projekće informowali. Tež woni jón witaja, wčera rěkaše.

Po dojednanju mjez wokrjesom Budyšin a gmejnu Łaz, kotrež ma so hišće podpisać, stara so wokrjes w dorěčenju z komunu wo twarske nadawki. Mjeztym zo wokrjes wšitke wudawki za wutwar puća, za móžnosće k přeprěčenju dróhi a za busowe zastanišćo přewozmje, zapłaći gmejna chódnik, wopłóčkowy kanal, wotwodźowanje dešćikoweje wody a nadróžne wobswětlenje.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 10 oktobera 2018 14:00

Krótkopowěsće (10.10.18)

Kritizuje policiju

Šunow/Drježdźany. Policija dyrbi so z prawicarskej problematiku intensiwnje rozestajeć a njesmě ju zamjelčeć, kritizuje zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) dźěło zastojnikow w zwisku z podawkami minjeny pjatk w Šunowje. Tam bě k bijeńcy dóšło. Zastojnicy rěčachu wo Serbach a rusce rěčacych, młodostni pak wo prawicarjach, kotřiž běchu na symbolach spóznajomni.

Poskitki pobrachuja

Slepo. Na wokolnych ludowych uniwersitach je přemało poskitkow, serb­šćinu wuknyć. To zwuraznichu wjacori wobdźělnicy wčerawšeho serbskeho wječorka Domowiny w Slepom. Cyłkownje 22 ludźi bě tam ze zastupnikami třěšneho zwjazka, sakskeje serbskeje kaž tež załožboweje rady diskutowało. Ćežišća běchu zhromadne dźěło gremijow ze staršimi a serbske kubłanske naležnosće.

Wo Serbach w Awstralskej

wozjewjene w: Krótkopowěsće
srjeda, 10 oktobera 2018 14:00

To a tamne (10.10.18)

Na wěsty čas abo scyła we wukraju by­dlić, to móhło sej wjac hač połojca wobydlerstwa Němskeje předstajić, kaž rjekny 55 procentow ludźi při reprezentatiwnym naprašowanju instituta Yougov. 29 proc. z nich měnješe, zo njeběchu před lětomaj hišće k tomu zwólniwi. Hłowna přičina wupućować je nadźija na měrniše žiwjenje (38 proc.), wyšu žiwjensku kwalitu (33 proc.) a lěpše wjedro (31 proc.). Yougov bě so 2 109 dorosćenych prašał.

Dźěćo w radnicy zabyłoj staj mandźelskaj w Ludwigshafenje. Šěsćlětna holca je sobudźěłaćerjam měšćanskeho zarjadnistwa hakle po swjatoku napadnyła. Dokelž bě so jej wostudźiło, jako so staršej ze sobudźěłaćerjom rozmołwjetšaj, staj wonaj dźowce dowoliłoj so na chódbje wuchodźować. Jako woteńdźeštaj, staj dźěćo prosće zabyłoj. Sobudźěłaćerjo staršeju informowachu, zo byštaj po nje přišłoj.

wozjewjene w: To a tamne
srjeda, 10 oktobera 2018 14:00

Policija (10.10.18)

Pytaja swědkow

Budyšin. Policija pyta swědkow móžneho seksualneho nadpada, kotryž sta so zawčerawšim krótko do 19 hodź. w Budyskich Schillerowych zelenišćach. Tam bě so njeznaty 15lětnej holcy bližił a ju k zemi stłóčił. Jako młodostna wo pomoc wołaše, so wón do směra na Lubijsku dróhu zhubi. Holca so njezrani. Wona wopisuje muža jako korpulentneho a 30 do 40 lět stareho. Wón měješe krótke ćmowe włosy, zdrasćeny bě módre jeansy a ćmowy pjezl. Pokiwy přijimuja pod telefonowym čisłom 03581/ 468 100.

wozjewjene w: Policija
srjeda, 10 oktobera 2018 14:00

Wuslědki (10.10.18)

Kopańca, regionalna liga žonow

RB Lipsk – Steglitz5:0 (2:0)

Magdeburg – Jena II 2:0 (1:0)

Drježdźany – Aue1:2 (1:1)

BSC Marzahn – Viktoria Berlin 1:4 (1:2)

Union Berlin – Biskopicy 6:0 (2:0)

Neuendorf – Lipsk-juh 3:1 (2:1)

NOFV-wyša liga

Niska – Grimma0:3 (0:2)

Großenhain – Taucha  5:2 (3:0)

Markkleeberg – Lößnitz 0:2 (0:1)

Radebeul – Markranstädt 2:0 (2:0)

Olbernhau – Mittweida 2:0 (0:0)

Kamjenica – Glauchau 3:1 (1:0)

Nowosólc-Hrodk – Pirna-Copitz  3:0 (0:0)

1. FC Grimma 7 17 : 3 17

2. Jednota Kamjenc 7 18 : 4 16

3. FC 1910 Lößnitz 7 15 : 6 15

4. SV Olbernhau 7 13 : 9 13

5. FSV Nowosólc-Hrodk 7 12 : 7 12

6. Radebeulski BC 08 7 12 : 8 12

7. Großenhainski FV 90 7 13 : 8 11

8. Kickers Markkleeberg 7 9 : 10 10

9. BSC Rapid Kamjenica 7 10 : 13 9

10. SV Germania Mittweida 7 7 : 16 9

11. SSV Markranstädt 7 6 : 9 7

12. VfL Pirna-Copitz 07 7 9 : 11 6

13. BSG Wocl Riesa 7 9 : 17 6

14. FV Přezjednota Niska 7 7 : 16 6

15. SG Taucha 99 7 8 : 16 5

16. VfB Empor Glauchau 7 7 : 19 4

wozjewjene w: Wuslědki
srjeda, 10 oktobera 2018 14:00

Ći mali su přikład

Eva Jähnigen (Zeleni) je přirjadnica za wob­swět a komunalne hospodarstwo w Drježdźanach. Swojich wuskich stykow do Łužicy dla wona gmejnu Njebjel­čicy derje znaje. Milenka Rječcyna je so z politikarku rozmołwjała.

Što Was pohnuwa, mjeztym hižo třeće lěto, zarjadowanje Stories of Change přewodźeć?

E. Jähnigen: Tónle kruh skići rum za to, ideje do přichoda wuwiwać. Te hodźa so potom wupruwować a na wopraw­dźite projekty přetworić. Wone wopřijimaja změny. Tele projekty nimaja jeno sebje same we wóčku, ale cyły swět. Napjatosć knježi při tym, dokelž w tymle kruhu wuwite a předstajene ideje so z wuskeho kruha wułamaja a docpěwaja ludźi, kotřiž so z tematiku perspektiwy dotal zaběrali njejsu, abo pytaja rozrisanje za swoje ideje.

We wobłuku zarjadowanja bu tež film wo Njebjelčicach pokazany. Z kotreje přičiny sće so z Njebjelčicami zaběrała?

wozjewjene w: Rozmołwa
srjeda, 10 oktobera 2018 14:00

Spěchowanske towarstwo muzeja pola susodow

Podpěra za Budyski Serbski muzej čłonam jeho spěchowanskeho towarstwa zdobom woznamjenja, zwiski z druhimi muzejemi a kulturnymi institucijemi nawjazać. Tak podachu so čłonojo towarstwa minjenu sobotu do Libereca w susodnej Čěskej. We Wědomostnej knihowni Liberecskeho kraja nam jeje direktorka Blanka Konvalinková rozłoži, zo njewupožčuja jenož knihi, ale zo skutkuje biblioteka zdobom jako kulturne srjedźišćo města a wokoliny. Do domu je tež nowotwar synagogi zapřijaty, přetož w lěće 2001 zjawnosći přepodata biblioteka steji na městnje stareje synagogi, kotraž bu w nowembru 1938 zničena. Njedaloko njeje steješe mjeztym spotorhany hotel, słužacy 1949/1950 serbskim gymnaziastam jako internat.

Dale wopytachu čłonojo spěchowanskeho towarstwa Serbskeho muzeja wobrazowu galeriju „Lázně“. Ta je zaměstnjena w bywšej halowej kupjeli, dotwarjenej 1902 jako „Kaiser-Franz-Joseph II.-Bad“. Hač do 1980tych lět słužeše wona hišće jako zjawna kupjel. Direktor wustajenišća Jan Randáček rozprawješe nam wobšěrnje wo zajimawych stawiznach přetwara a wo wobrazowych zběrkach galerije.

wozjewjene w: Serbski powěstnik
srjeda, 10 oktobera 2018 14:00

Tematiku wuhlo maja tež w Čěskej

Lětuša stipendiatka Załožby za serbski lud na Instituće za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće je Čechowka Tereza Hromádková. Porno druhim lětam, jako tam wjacori wukrajni zajimcy studowachu, je wona tónraz jenička z podpěru załož­by. Studentka srjedźoeuropskich stu­­dijow na Praskej Karlowej uniwersiće pochadźa z čěskeje stolicy, hdźež je so 1995 narodźiła. We wobłuku studija nawukny wona hižo pólšćinu a madźaršćinu. Wosebje zajimuje so za stawizny wotpowědneju krajow. Tereza Hromádková rěči tež jendźelsce, němsce a serbsce. Nimo­ toho chce hišće samišćinu nawu­knyć. „Serbšćinu wuknyła sym dotal ně­hdźe lěto z pomocu knihow. Wo Serbach a jich stawiznach je jej docent a wučer dr. Petr Kaleta – wón slědźi na polu serbskich stawiznow, wosebje NDRskeho časa kaž tež na polu mjeńšinowych rěčow – trěbne informacije posrědkował.

wozjewjene w: Kubłanje

nawěšk

nowostki LND