Z wudaća: srjeda, 15 meje 2019

srjeda, 15 meje 2019 14:00

Wjace ekstremistow

Drježdźany (dpa/SN). Ličba ekstremistow w Sakskej je loni přiběrała. Za jasne ćežišćo ma knježerstwo prawicarskich ekstremistow. Jich ličba je z 2 800 přisłušnikami najwjetša minjenych lět, tak tež ličba chłostajomnych njeskutkow z 2 199 padami. To wuchadźa z wčera w Drježdźanach předstajeneje rozprawy wustawoškita. Lěwicarscy ekstremisća su ze 785 wosobami a 628 njeskutkami registrowani. Za islamistow podawa rozprawa 430 přisłušnikow a 54 njeskutkow.

Za Brüssel trjebaja wjace žonow

Brüssel (dpa/SN). Komisar za etat EU Günther Oettinger (CDU) chcył po wólbach Europskeho parlamenta podźěl žonow we wodźacych pozicijach EU powjetšić. Za pjeć načolnych zastojnstwow – prezident komisije, prezident Rady EU, wonkowny społnomócnjeny, prezident parlamenta a prezident Europskeje centralneje banki – měli wjace hač jednu žonu­ namakać, rjekny Oettinger nowi­narjam. Němskej zwjazkowej kanclerce Angeli Merkel­ (CDU) přicpěwa wón wosebitu rólu­.

Wjace pjenjez wučomnikam

wozjewjene w: Politika

Jako dirigent so Dieter Kempe na wuměnk rozžohnował – jako komponist dale skutkuje

Po wjace hač štyrjoch lětdźesatkach je Dieter Kempe taktownik na hozdźik pójsnył a so na wuměnk podał. Wjelelětny dirigent a kapałnik najprjedy orchestra Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła a po tym Serbskeho ludoweho ansambla je čas swojeho skutkowanja nje­li­čomne koncerty bjezmała kóždehožkuli žanra z hudźbnikami w najrozdźělni­šich wobsadkach wuměłsce nawjedował. Wob­stajnje je so za to zasadźał serbsku hudźbu šěrić – nastupajo pěstowanje reper­toiroweje literatury runje tak kaž nastu­pajo spěchowanje a předstajenje twórbow načasnych komponistow.

wozjewjene w: Kultura
W Měrowym parku japanskeho města Hiroshima wupołožichu dźensa knihi z mjenami woporow atomoweje bomby USA z lěta 1945, kotrež składuja poprawom w archiwje wopomnišća. Dokumentacija wopřijima cyłkownje 115 knihow z dohromady 314 118 mjenami. Zamołwići parka tam knihi kóžde lěto do zahajenja dešćikoweje sezony wupołožeja. Foto: dpa/Kyodo

wozjewjene w: Politika

ST Marijina hwězda

– ST 1896 Wulka Dubrawa 6:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Matik – Wróbl, Zelnak, Bělk, R. Hawš (57. R. Cyž), Pesch­mann (63. Pjetaš), Šołta, O. Hawš, Cyž, Eldor (76. Winkler), Pakoßnick

Šěsć hrajnych dnjow do kónca sezony we wokrjesnej koparskej lize, stafli 2 je na­čolnik přećiwo jědnatemu tabulki hrał. Z wočakowanym a wysoko zasłu­ženym 6:1 so faworit přesadźi. Dokelž trenar Erwin Kleinmann pobrachowaše, zastupowaše jeho Tobias Škoda. Wón je mustwo jara derje na do­mjacy nadawk nastajił.

Po něhdźe štwórć hodźi­nje přewzachu Pančičenjo režiju na hraj­nišću. Najprjedy mějachu Dawid Šołta, Ali Eldor a Falko Peschmann (14., 18., 24.) tři šansy, w 25. min. trjechi Jakob Pakoßnick 1:0. Spři­hotowałoj běštaj prěnje wrota Křesćan Bělk a Peschmann. Z rjanej akciju přez lěwe­ křidło zahaji youngster Šołta druhe wrota. Z niskej a wótrej přihrawku do šěs­natki posłuži wón Pakoß­nicka, kiž dyrbješe do pasa jenož hišće­ nohu tyknyć (31.). Hosćo z Wulkeje Dubrawy njeběchu so w prěnim połčasu ani jónu před wrotami Dawida Matika pokazali, dokelž bu kóždy pospyt nadběha wot­popadnjeny.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 15 meje 2019 14:00

Putin nadźija so zbliženja k USA

Soči (dpa/SN). Ruski prezident Wladimir Putin ma zahajene zbliženje mjez swojim krajom a USA za wěrjomne. „Hakle njedawno sym z prezidentom USA telefonował. Mějach zaćišć, zo je w mjezsobnym zajimje, rusko-ameriske poćahi zaso dospołnje normalizować“, rjekny Putin wčera wječor na zetkanju z wonkownym ministrom USA Mikeom Pompeom w Sočiju. Putin rjekny, zo bě z Trumpom w telefonaće spočatk meje jara intensiwnje wo tym rěčał. „Nadźijam so, zo mamy nětko wotpowědne wuměnjenja za to.“ W rozmołwach wobjednaštaj Putin a Pompeo mjez druhim połoženje w Syriskej, Venezueli a dalšich krajach. Po informacijach medijow staj so na zhromadne postupowanje w Syriskej dojednałoj, mjez druhim nastupajo zdźěłanje noweje powójnskeje wustawy. Poćahi mjez Ruskej a USA su hižo dlěši čas napjate. Amerika Ruskej wumjetuje, zo je přez nadpady hackerow a propagandu prezidentski wólbny bój w USA 2016 wobwliwowała. To pak njemóžachu přepytowanja dotal dopokazać.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 15 meje 2019 14:00

Jednanja derje běža

Nadźijeja so wuspěcha nastupajo nowe financowanske zrěčenje załožby

Budyšin (SN/JaW). Jednanja nastupajo nowe zrěčenje wo financowanje Załožby za serbski lud wot lěta 2021 su zahajene. Wo tym informowaštaj předsydka rady Załožby za serbski lud Susann Šenkec a załožbowy direktor Jan Budar. Partnerojo jednaja pak za zawrjenymi durjemi. Zdobom wobaj na nowinarskej konferency po zašłym posedźenju załožboweje rady wčera tydźenja w Budyskim Serbskim domje zdźělištaj, zo njemóžetaj wjac k tomu rjec, dokelž „njejstej załožba a jeje rada jednanskej partneraj, ale jeničce Zwjazk, Sakska a Braniborska“. Při­wšěm Susann Šenkec rjekny, zo jednanja dotal derje běža.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 15 meje 2019 14:00

Přičina k wjeselu?

Zo chcedźa so USA a Ruska zaso zbližić a napjatosće přewinyć, je najprjedy raz dobra powěsć. Hakle njedawno stej wobě stronje zwěsćiłoj, zo njebě poćah mjez krajomaj po kóncu Druheje swětoweje wójny hišće ženje tak napjaty kaž tuchwilu. Ani za čas krizy Kuby dla w lěće 1962, jako steješe swět na kromje atomoweje wójny, njebě pječa tak zlě. Nětko pak ma wšitko lěpje być. Na to staj so prezident USA Donald Trump a ruski prezident Wladimir­ Putin dojednałoj. Mjez druhim chcedźa w Syriskej zhromadnu strategiju přesadźić a kraj do powójnskeje doby wjesć. Čłowjek móhł so poprawom wjeselić. W minjenym času pak smy přečasto dožiwili, kak spěšnje móže Trump swoje měnjenje měnjeć: Štož bě runje hišće dobre, je nadobo špatne, a nawopak. To wotwisuje druhdy prosće wot jeho wokomikneje nalady. Sym sej wěsty, zo njetrjebamy dołho čakać, a Ruska je nadobo zaso wulki njepřećel USA. Marko Wjeńka

wozjewjene w: Politika
srjeda, 15 meje 2019 14:00

Georg Katzer zemrěł

7. meje zemrě w Berlinje wuznamny komponist Georg Katzer. Narodźił bě 10. januara 1935 w delnjošleskim měsće Habelschwerdt (dźensa Pólska) jako syn konditora.

Wot lěta 1954 do 1959 studowaše Katzer kompoziciju na Wysokej šuli za hudźbu w Berlinje pola Rudolfa Wagnera-Régenyja a Ruth Zechlin, mjezyčasnje tež na Akademiji muziskich wuměłstwow pola Karela Janáčeka w Praze. Wot 1961 do 1963 běše wón z mišterskim šulerjom něhdyšeje Akademije wuměłstwow NDR pola Hannsa Eislera a Leja Spiesa.

Wobšěrny spektrum jeho tworjenja wobsahowaše předewšěm komornu, sinfonisku, wokalnu a jewišćowu hudźbu. Wosebity wuznam měješe wón jako twórc elektroniskeje hudźby. 1986 běše ze sobuzałožerjom prěnjeho elektroniskeho studija NDR. Lěta 1978 wuzwolichu jeho za čłona něhdyšeje Akademije wuměłstwow NDR. Hromadźe z Reinerom Bredemeyerom (1929–1995), Paulom-Heinzom Dittrichom (nar. 1930), Friedrichom Goldmannom (1941–2009) a Friedrichom Schenkerom (1942–2013) słušeše k wu­znamnym twórcam noweje hudźby w bywšej NDR, kotřiž reprezentowachu swój čas srjedźnu generaciju progresiwnych hudźbnikow.

wozjewjene w: Kultura
Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk je dźensa dopołdnja w přitomnosći sakskeho statneho sekretara za wobswět a ratarstwo dr. Franka Pfeila a zapósłanca krajneho sejma Alojsa Mikławška (wotprawa, wšitcy CDU) zakładny kamjeń za nowy hort we wsy połožił. Najebać zymne a włóžne wjedro su dźěći Worklečanskeje pěstowarnje „K Wódnemu mužej“ přitomnym mały kulturny program předstajili. Nowy hort změje 120 městnow a płaći cyłkownje 1,8 milionow eurow. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 15 meje 2019 14:00

Jónu žanu kandidatku nimaja

Jako jenička CDU w gmejnach krajiny hole a hatow nimale wšudźe nastupi

Budyšin (SN/at). W srjedźišću druheho přehlada do wólbow gmejnskich radow 26. meje steja gmejny Rakecy, Njeswači­dło, Bóšicy, Radwor, Malešecy, Wulka Dubrawa a Wóspork w krajinje hole a hatow.

Na gmejnskej runinje je najwjace wolerskich zjednoćenstwow, z pomocu kotrychž chcedźa wjesnjenjo wuwiće swojeje komuny do rukow wzać. Wot w sakskej towaršnosći skutkowacych stron je CDU jenička, kotraž w nimale kóždej gmejnje – wuwzaće su Bóšicy – nastupi. Z mjenje kandidatami Lěwica na so skedźbnja, FDP jenož­ w Malešecach, Zeleni zaso w Rakecach. SPD so w podatym wobłuku wjace njejewi, AfD z jednotliwcami.

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND