Z wudaća: štwórtk, 10 septembera 2020

štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Njemało so dźiwał

W dwaceći přinoškach w běhu dźesać tydźenjow předstajichmy wam, lubi čitarjo našeho wječornika, w seriji „Naše towarstwa“ rjad serbskich cyłkow, kotrež hewak tak w zjawnosći njesteja. Přiwšěm wšitke z nich zaměrnje, wuspěšnje a předewšěm njesebičnje hižo njeličomne lěta, haj samo lětdźesatki dźěłaja, na dobro serbskosće a našeho ludu. Čitajo kóždy dźěl serije z wulkim zajimom sym so někotry raz njemało dźiwał, kelko elana a angažementa na wsach kaž tež w městach našeje Łužicy knježi. Sym dźakowny, zo móžach sej tónle swět wotkryć a něštožkuli ze stawi­znow towarstwow kaž tež tójšto noweho a dotal njeznateho zhonić. Akteram w jednotliwych towarstwach so dźakuju, zo so tak za dalewobstaće našeho ludu zasadźeja, zo swój puć kroča bjez­toho zo bychu w zjawnosći „wulki wětřik“ činili. To njepohonja jenož nas nowi­narjow do dalšeho dźěła, ale wšitkich, ­kotřiž na někajkežkuli wašnje za serbskosć skutkuja. Janek Wowčer

wozjewjene w: Lokalka
Wosebity podawk budźe njedźelu, 13. septembra, w 15 hodź. w Koslowje. Tón dźeń poswjeća tam nowy pomnik, dopominacy na zničenje wsy kónc Druheje swětoweje wójny kaž tež na padłych a zhubjenych wjesnjanow. Hotowy budźe potom na fasadźe towarstwoweho domu nowy wobraz žorawja, kotryž tam Kerstin Roscher z Budyšina moluje. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Dyrbja bórze reagować

Přesydlenja Miłoraza dla gmejna Trjebin tójšto wobydlerjow zhubi

Trjebin (AK/SN). Za lěće 2021 a 2022 planuje gmejna Trjebin dwójny etat. To zdźěli komornica Carmen Petrick na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Přesydlenja wjetšiny Miłoražanow do Slepjanskeje gmejny dla Trjebinska tójšto wobydlerjow zhubi. Wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) z toho wuchadźa, zo změja na kóncu jenož hišće 600 woby­dlerjow. Potom njewoteběraja jenož klučowe připokazanja, ale tež srědki z dochodoweho dawka, kotrež su za fungowacu gmejnu sobu najwažniše.

„Jeničce z přeličenjom zakładneho kapitala so gmejnje Trjebin radźi hospodarski plan wurunać“, Waldemar Locke praji, rěčo wo jasnje woteběracej substancy. Hladajo na to ma wón za trěbne a njewotwobarajomne swoju gmejnu do Slepjanskeje zagmejnować. Wjesnjanosta gmejnskich radźićelow prošeše, wo tymle kroku dokładnje rozmyslować. Na kóncu, tak wón podšmórny, změja potom wobydlerjo rozsudźić.

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Hłownje přirodne motiwy widźeć

„Wo Bohu a cyłym swěće“ rěka hesło wustajeńcy, kotruž wotewru jutře we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Tam pokazaja 25 mólbow Manfreda Richtera z Wóslinka. 82lětny je stajnje hižo rady molował, najprjedy pak bě zahrodnistwo wuknył a pozdźišo w tym wobłuku studował. Wot 1970tych lět skutkowaše jako wučer za hudźbu a wuměłstwo. Wjele lět zaběraše so z wobrazami swjatych a z ikonami, kotrež je molował. We Łazu wustajene wobrazy nastachu mjez druhim po pućowanjach we Łužicy a po lońšim dowolu w Pólskej. Hłownje widźeć su přirodne motiwy, z kotrychž wuchadźa, zo je čłowjek dźěl přirody. Foto: Andreas Kirschke

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Warnowanski stawk pola pósta

Budyšin (SN/at). Wjace hač sto listo­nošow a listonoškow pósta je so dźensa dopołdnja na naměsće před Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom w Budyšinje na warnowanskim stawku wob­dźěliło. W rozdźělowanskim centrumje Ottendorf-Okrilla bě jich w nocy 70, zdźěli posłužbowe dźěłarnistwo ver.di na naprašowanje. Pozadk stawka je přiwótřeny tarifowy konflikt. „Koncern Němski póst je w koronakrizy derje zasłužił. Zo pak při­stajenym w běžnych tarifowych jednanjach jenož połdra procenta wjace mzdy přicpěwa, jich njesměrnje rozhorja“, rjekny Jens Göbler, krajny fachowy sekretar ver.di Drježdźany/wuchodna Sakska našemu wječornikej.

Hižo w 2 hodź. započa so warnowanski stawk w Drježdźanskim rozdźělowanskim centrumje. Tež w Kamjenicy a Zwickauwje su póstownicy dźěło złožili. Kaž ver.di Sakskeje trochuje, budźe jich w běhu dnja wjace hač 800 stawkowacych.

Dźěłarnistwo ver.di žada sej w tari­fowych jednanjach 5,5 procentow wjace mzdy za nimale 140 000 přistajenych po cy­łym Zwjazku. Přichodne jednanske koło budźe 21. a 22. septembra.

wozjewjene w: Hospodarstwo
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Měšćanosta nowu nawodnicu witał

Złokomorowski měšćanosta Andreas Fredrich (SPD) wita tule nowu nawodnicu turistiskeju informacijow w Złym Komorowje a we Wojerecach Danu Kersten, kotraž wot 1. septembra w zastojnstwje skutkuje. Do toho dźěłaše wona předewšěm ­digitalnje a poradźowaše ludźi na serwisowych stronach Check24 abo Arvato. Z jeje nazhonjenjow matej turistiskej informaciji přichodnje čerpać. Jednaćelka turisti­skeho zwjazka Łužiska jězorina Kathrin Winkler nadźija so synergijowych efektow. Kersten so nětko ze strukturami na městnje zeznajomja a nawjazuje zwiski k turistikarjam, hosćencarjam a přenajerjam. Foto: Łužiska jězorina/Katja Wersch

wozjewjene w: Hospodarstwo
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Krótkopowěsće (10.09.20)

Tři šule potrjechene

Budyšin. Mjez wčera zwěsćenymi wo­som­ nowymi koronainfekcijemi w Bu­dyskim wokrjesu su třo šulerjo – a to z Kamjenskeho powołanskošulskeho cen­truma, z Ewangelskeho šulskeho cen­truma w Husce a ze Zakładneje šule Frankenthal. Kontaktne wosoby buchu do karanteny pósłane, dalše testy hišće přewjeduja. Strowotniski zarjad mjenuje 26 aktualnje schorjenych. W běhu sydom dnjow bě 18 nowonatyknjenjow.

Wjace kradnjenych awtow

Berlin. Braniborska, Saksko-Anhaltska, Sakska a Mecklenburgsko-Předpomorska steja na čole lońšeje statistiki wo kradnjenych awtach w Němskej, kotruž je cyłkowny zwjazk Němskeho zawěsćenskeho hospodarstwa dźensa předstajił. Tež Hamburg a Bremen matej wulku ličbu­, wšako su wulkoměsta mjez paduchami awtow woblubowaniše.

Mjenje CO2 wustorkowali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

To a tamne (10.09.20)

Dospołnje wopiłoj stej so dwě starušce w spěšniku ICE z Berlina, zo skónčnje na chódbje ležeštej. Sanitetarjo a policisća wzachu jeju w Hannoveru z ćaha. Test wunjese pola 72lětneje Mnichowčanki štyri promile, jeje 75lětna přewodnica z Gütersloha měješe přeco hišće tři. Dokelž nochcyštej na žadyn pad do chorownje, dyrbještej do dweju celow policaj­skeje straže. Po šěsć hodźinach spara je so jimaj zaso widźomnje lěpje šło. Přičina žlokańcy njeje přiwšěm znata.

Ćelo z kupanskeho basenka wuswobodźili su wohnjowi wobornicy w městačku Tann njedaloko hessenskeho Fulda. Skoćo bě zakryće poola za krutu podłohu měło a so přełamało. Wobydlerjo domu słyšachu njezwučene zwuki a alarmowachu wohnjowych wobornikow. Tući wulki dźěl wody wuklumpachu a ćelo wućahnychu, kotrež bě z pastwy ćeknyło.

wozjewjene w: To a tamne
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Policija (10.09.20)

Kólnju a bungalow wurumowali

Krušwica. Hnydom dwójce su so njeznaći w nocy na wutoru w Krušwicy do cuzeju twarjenjow zadobyli a tam tójšto pokradnyli. Z kólnje a z bungalowa su dwaj mopedaj typa Simson, mountainbike, trawusyčak, zahrodowe stólcy a wšelki grat sobu wzali. Po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije ma rubi­zna cyłkownu hódnotu 4 000 eurow. Nimo toho načinichu paduši wěcnu škodu něhdźe 1 000 eurow.

wozjewjene w: Policija
štwórtk, 10 septembera 2020 14:00

Wuslědki (10.09.20)

Kopańca, regionalna liga žonow

Biskopicy – Phoenix Lipsk 2:1 (2:0)

Přezjednota Lipsk-juh – Erfurt 0:1 (0:0)

RB Lipsk II – Magdeburgski FFC 3:3 (2:3)

1. Biskopičanske KT 1 2 :1  3

2. Přezjednota Lipsk-juh 1 1 :0  3

3. Magdeburgski FFC 1 3 :3  1

3. RB Lipsk II 1 3 :3  1

5. FC Carl Zeiss Jena 2 0 0 :0  0

6. 1. FFV Erfurt 1 0 :1  0

7. FC Phoenix Lipsk 1 1 :2  0

regionalna liga muži

Lichtenberg – Meuselwitz 1:1 (0:0)

Altglienicke – Auerbach 2:1 (0:0)

Carl Zeiss Jena – Hertha BSC II 3:0 (2:0)

Chemija Lipsk – Berlinski AK 0:0 (0:0)

Choćebuz – Halberstadt 0:2 (0:1)

Rathenow – Babelsberg 1:1 (0:1)

Biskopičanske KT – Lok Lipsk 0:2 (0:1)

Luckenwalde – BFC Dynamo 2:5 (0:3)

Borussia Berlin – Viktoria Berlin 1:2 (1:1)

Kamjenica – Fürstenwalde 3:2 (2:1)

wozjewjene w: Wuslědki

nawěšk