Z wudaća: štwórtk, 29 apryla 2021

štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Dyrbja lutować, njewědźa pak hdźe

Kak wudawki zalutować, rěkaše prašenje, z kotrymž je so wčera Budyska měšćanska rada zaběrała. Wšako njeje kasa města runje bujnje pjelnjena.

Budyšin (CS/SN). W diskusiji wo naćisku měšćanskeho etata su Budyscy radźićeljo wčera wšelake móžnosće rozjimali. Měnjenja frakcijow běchu runje tak rozdźělne. Katja Gerhardi (CDU) rjekny, zo dyrbjeli na dobrowólnych wukonach lutować. Roland Fleischer (SPD) pak znapřećiwi, zo njeměli w žanym padźe při wudawkach za dźěći a młodostnych lutować. Andrea Kubank (Lěwica) wobžarowaše, zo chcyli najebać koronu za socialne projekty mjenje pjenjez wudać.

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Z jehłami klepotać

Štož Christo a Jeanne-Claude móžetaj, to chcedźa tež w Kamjencu pospytać. Hač je porik wuměłcow Kerstin Boden woprawdźe inspirował, njewěm. Wěste pak je, zo ma wěža na Kamjenskej Pastwinej horje za njecyłe štyri lěta z cyle wosebitym přestrjencom zakryta być. Wot sławneju wuměłcow wšak wobydlerku roze­znawa, zo njezepěra so na mjezynarodne připó­znaće kaž mjenowanaj wuměłcaj, ale na pilnej ruce ludźi, kotřiž rady z jehłu dźěłaja. Kerstin Boden namaka za to po cyłej Němskej hóčkowarjow a plećerjow. Hač je jej pandemija do ruki hrała, tohorunja njewěm. Wšojedne! Wona njeměješe jenož ideju, kotraž ma wěži wosebity napohlad spožčić. Ně, je tak na staroznate rjemjesło nawjazała a nowu syć mjez plećacymi nawjazała. Wuzběhnyć pak chcu aspekt, zo nochce wona jenož Kamjencej swójski pisany napohlad dać. Ně, jeje zaměr je zběrać pjenjezy za socialny projekt za putnisku hospodu na horje. A to mam za wosebje hódne! Milenka Rječcyna

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Wjesni radźićeljo njespokojom

Albrechtowki dla dyrbja so partnerojo mjez sobu dorozumić

Delnja Kina (CS/SN). Dokelž móhła Albrechtowka přichodnje w Delnjej Kinje při wulkej wodźe přez brjóh stupić, planuja tam škitne připrawy. Hižo loni je Budyska wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć (BBB) błóto z rěčnišća zrumowała. Lětsa su dalše naprawy předwidźane, mjez druhim wottwar zawěry. Mějićeljo su tomu přihłosowali, tuchwilu pró­cuja so wo wodoprawniske přizwolenje. W meji chcedźa próstwu wo spěchowanje zapodać a potom nadawk wupisać. Dale dyrbja do směra na Wuricy dnowny próh twarić. Wot planowanskeho běrowa namjetowanemu zapołoženju nasypa pak njejsu ani wobsedźerjo ležownosćow ani wjesni radźićeljo přihłosowali. Njedóńdźe-li k dojednanju, ma so procedura zawěsćenja twarskeho plana přewjesć, štož by projekt wo dwě do tři lěta přestorčiło.

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Štomiki a kerki znowa sadźeć

Před zajězdom do Miłočanskeje skały Při Krabatowym kamjenju maja při přetwarjenym parkowanišću bórze kerki a štomiki rosć. Hižo loni běchu tam pilni pomocnicy wšelke rostliny nasadźeli. Nažel pak su je druzy při dokładnym wurjedźenju ležownosće ­zaso wukopali. Přetwar parkowanišća bě trěbny, dokelž tam ratarske zawody swoje z chemiskimi hnojiwami pjelnjene kotoły rjedźachu. To pak škodźeše pódlanskej ležownosći, kotruž po principje permakultury hladaja. Za wosobowe awta přetwarjene parkowanišćo wopytowarjo wustajenišća wuměłskich twórbow w Miłočanskej skale jara witaja. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Čwak stawiznow Běłeje Wody hižo njeje

Spěšnje bě znate, zo je so 25. apryla něhdyši Běłowodźanski ludowy dom wotpalił. Dźěl stawiznow ­a identity města je tak zhubjeny. Dom běše mjez druhim Serbskemu ludowemu ansamblej hódna městnosć za wustupy. Wuměłcy SLA běchu tam hišće w 1990tych lětach dźěći na ptačokwasnych zarjadowanjach zabawjeli.

Běła Woda (AK/SN). Po wohenju w Běłowodźanskim ludowym domje dyrbja nětko přičiny zwěsćić. To praji wyši ­měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) w swojim stejišću. „Nam ničo njepřinjese tukać, što je k wohenjej wjedło. Prošu wšitkich wobydlerjow, wuslědki přepytowanja wočaknyć. Wěmy wo zadobywarjach do domskeho, wo wandalizmje. Tuchwilu pak njemóžemy tež techniski defekt wuzamknyć“, měšćanosta Běłeje Wody pisa.

wozjewjene w: Lokalka
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Pandemija haći spěchowanja

Budyšin (SN). We wuchodnej Sakskej je w aprylu 19 051 bjezdźěłnych, 531 resp. 2,7 procentow mjenje hač w měrcu. ­Kwota bjezdźěłnosće je na 6,8 procentow spadnyła, kaž Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa informuje. Zo je so zaso wjace ludźi do dźěła dóstało, zwisuje z typiskim nalětnim ­wožiwjenjom dźěłowych wikow. „Předewzaća swojich sobudźěłaćerjow hłownje we wonkownych powołanjach zaso při­sta­jeja, na twarnišćach, w ratarstwje abo zahrodnistwje“, pisa Kathrin Groschwald, předsydka jednaćelstwa Budyskeje agentury.

Nastupajo dźěłowe wiki druhe faktory pozitiwny wliw nalětnjeho wožiwjenja wobmjezuja. „Naprašowanje za personalom je so porno časej do koronapandemije wosłabiło. Nimo toho móžemy pod tuchwilnymi wobmjezowanjemi pandemije dla mjenje spěchowanskich naprawow přewjesć“, Groschwald zwěsća.

Porno aprylej 2020 je tak mjenowana poddźěławosć – ličba wosobow, kotrež su bjezdźěłne abo wobdźěleja so na dźěłowičnych naprawach –, wo 1,6 procentow na nětko 23 048 woteběrała.

wozjewjene w: Hospodarstwo
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Akcija na dobro wšitkich

Budyšin (SN/MiR). Lětušu 48hodźinsku akciju přewjedźe Budyski wokrjes wot 11. do 13. junija. Kmótřistwo za nju přewzał je krajny rada Michael Harig (CDU). ­Wo­spjet chcedźa młodostni na dobro wobydlerjow na wsach abo w městach něšto zeskutkownić. „Ludźo angažuja so na te wašnje za swoju wjes, za swoje město, swoju wokolinu abo towarstwo. Wotmysł akcije je wurostł ze začuća, sylnić zhromadnosć, sebjewědomje a zwjazanosć z domiznu“, Budyski krajny rada rozłožuje.

Mjez dotal přizjewjenymi su młodźinske wohnjowe wobory Chelno, Hornja Hórka a Ohorn kaž tež młodźinski klub Röhrsdorf, młodźinska měšćanska rada Wojerecy a karnewalowe towarstwo Steinigtwolmsdorf, kotrež so prěni króć na akciji wobdźěli. W zašłych lětach su mjez druhim w Smječkecach, Radworju a Kulowje młodostni něštožkuli zdokonjeli, za čož njeběchu pjenjezy abo kapacity hinašeho razu.

wozjewjene w: Socialne
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Krótkopowěsće (29.04.21)

Natyknjeni we wšěch komunach

Budyšin. W Budyskim wokrjesu njeje tuchwilu žaneje komuny bjez natyknjenych z koronawirusom. Wokrjes informowaše wčera wo 243 dalšich infekcijach, ličba smjertnych padow powjetši so wo štyri na 851. Tydźenska incidenca po RKI je tu dźensa 263,9. Wokrjes Zhorjelc zwěsći wčera 128 natyknjenjow, ličba zemrětych rozrosće wo jednoho na 1 058. Incidenca wučinja tam dźensa po RKI 215,6.

Filmowy festiwal přestorčili

Großhennersdorf. Aktualneho połoženja korony dla njehodźi so Nysowy ­filmowy festiwal kaž planowane wot 18. meje wotměć. Tohodla je so nawodnistwo rozsudźiło jón přestorčić. Filmy a dźěl wobłukoweho programa ma publikum nětko wot 16. do 19. septembra dožiwić. Potom chcedźa na dwaceći hrajnišćach w Němskej, Čěskej a Pólskej zarjadowanja přewjesć.

Zběhnu wobmjezowanja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

To a tamne (29.04.21)

Dwanaćelětny hólc je w južnej Hessenskej twochnjene małe dźěćo pola toho wowki wotedał. Štyrilětny vietnamski pachoł bě w Viernheimje pola Mannheima z bydlenja twochnył, na čož mać hnydom policiju alarmowaše. Po dwaceći mjeńšinach móžachu alarm zaso zběhnyć. Dwanaćelětny bě płakaceho hólčka za radnicu města wuhladał. Po tym zo bě jemu adresu wowki mjenował, jeho dwanaćelětny tam woteda.

Dospołnje njetrjebawši je wohnjowa wobora 700 schodźenkow katedrale w Münsteru běžała, zo by přičinu pozdatneho kura na 140 metrow wysokej wěži wuslědźiła. Swědcy běchu wčera wo mróčeli kura rozprawjeli. Na městnje pak njemóžachu ničo zwěsćić. Tež trut ze specialnej kameru njemóžeše pomhać. Po dwěmaj hodźinomaj bě zasadźenje nimo.

wozjewjene w: To a tamne
štwórtk, 29 apryla 2021 14:00

Policija (29.04.21)

Hałzy a lisćo so palili

Demjany. Zašłu nóc dyrbjachu dobrowólni wohnjowi wobornicy z Demjan, Huski, Drječina/Warnoćic, Hnašec, Dobruše a Noweje Wsy lěsny woheń při statnej dróze S 119 pola Nowych Demjan hašeć. 45 kameradow ze sydom jězdźi­dłami bě zasadźenych. Rozhladujo so wuhladachu woni woheń, kotryž běchu wobydlerjo přizjewili. Běše to njezawěsćeny a nje­hašeny lěhwowy woheń, hdźež bě něchtó lisćo a hałzy zapalił. Wobornicy płomjenja zhašachu. Policija so nětko z padom dale zaběra. Wšako móže tajki kaž wčera spěšnje na wokolne štomy přeskočić.

wozjewjene w: Policija

nawěšk

nowostki LND