Z wudaća: pjatk, 19 nowembera 2021

pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Z próstwu měšćanskej radźe

Budyšin (SN). Rada za serbske naležnosće w Sakskej zaběraše so na swojim wčerawšim digitalnym dźěłowym zetkanju z přihotom zhromadneho posedźenja z braniborskej serbskej radu, kotrež přewjedu 26. nowembra. Kaž gremij w zdźělence informuje, budźe zetkanje hladajo na aktualne wuwiće dospołnje digitalne a ma mjezsobnej informaciji słužić. Sakskich radźićelow mjez druhim zajimuje, kak braniborska serbska rada dźěławosć organizuje, wosebje na polu komunalnych temow. Dalši wobłuk su aktualne prašenja změny strukturow.

Hladajo na diskusiju posedźenja Budyskeje měšćanskeje rady 24. nowembra wo móžnym znowanatwarje Bismarckoweho pomnika na Čornoboze serbska rada wšitkich namołwja móžnosć zjawneje peticije wužiwać, zo bychu so k tomu wuprajili. Peticija je přistupna pod . Zdobom gremij měšćansku radu prosy, zo by sej brizancu tematiki wu­wědomiła hladajo na dotal dobre mjezsobne poćahi wšitkich wobydlerjow Łužicy, ale zdobom tež nastupajo móžne wuskutki taj­keho rozsuda w přichodźe.

wozjewjene w: Towarstwa

nawěšk