Z wudaća: pjatk, 19 nowembera 2021

pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Protyka (19.11.21)

Pjatk 19. a 20.11.   Nowa rytmusowa dźěłarnička za nawodne wosobiny pod hesłom „Při pulsu žiwjenja“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

Pjatk 19.11. 17:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

  18:00 Kamjenska nakupowanska nóc

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy k „Tu żyjemy – Hier leben wir“ k němsko-pólskemu cyklusej dźěłarničkow z Kulturnym centrumom Jelenia Góra w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Koncert z IC Falkenbergom w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Gala operetow „Sy swět za mnje“ SLA w šwicarskim Vispje

Sobotu 20.11. 14:00 Paslenje adwentneje pychi z přirodnych materialijow w Njeswačanskej přirodnoškitnej staciji

  17:00 Gala operetow „Sy swět za mnje“ SLA w šwicarskim Schwadenje

  19:30 147. schadźowanka, livestream z Budyskeje ­„Króny“ pod

Njedźelu 21.11.   Smjertna njedźela

   Kermuša w Ralbicach

   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

  14:00 Młodźinski nyšpor z wobrazami fotografki ­Kerstin Kacmar z Berlina na temu „Družki“ w Chrósćicach

Póndźelu 22. do 25.11.   Towarstwo swj. Filomeny w Smjerdźacej zběra hodowne pakćiki za potrěbnych w Čěskej a Bołharskej (stajnje wot 17 do 18 hodź.)

wozjewjene w: Protyka
pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

„Žołmyłamak“ za pandemiju

Sakska wotpohlada, dźěle zjawneho ­žiwjenja na něšto tydźenjow wobmjezować, zo by nimoměry rozrosćacu ­koronapandemiju pod kontrolu dóstała. Za to trěbne pak je zakonjedawstwo Zwjazka.

Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) přihotuje ludnosć hladajo na drastisce stupacu koronainfekcijow na dalše wobmjezowanja. W krajnym sejmje rěčeše wón wčera wo krutym a jasnym „žołmyłamaku“ na dwaj abo tři tydźenje, słowo „lock­down“ njeje wužiwał. Nadrobnosće chcyše kabinet dźensa schwalić. Za to mějachu wobzamknjenja na zwjazkowej runinje wočaknyć.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Pokiwy (19.11.21)

Spěwy Boda Wartki zaklinča

Budyšin. Dźiwadźelnik Tomaš Cyž prezentuje jutře, 20. nowembra, swój program „Herzensangelegenheiten“ na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe. Něhdźe dwuhodźinski program započnje so w 19.30 hodź. a wopřijima spěwy kabaretista Boda Wartki. Cyž interpretuje je po wašnju šansoniera spěwajo a na klawěrje hrajo. Hudźbne přinoški zwjazuje wón z krótkimi, často satiriskimi scenami. Zastup płaći 14 eurow.

Cyłotny wuměłstwowy proces

Wojerecy. We wobłuku wosebiteje wustajeńcy Wojerowskeho Zusoweho kompjuteroweho muzeja ZCOM „A bit of art“ chce bywši docent Wuměłstwoweje wysokeje šule Burg Giebichenstein w Halle nad Solawu Tom Witschel zajimcam pozadki, zasady a rjemjesło wašnja tworjenja penplotter zbližić. Tale technika wopisuje zdźěłanje ručneje grafiki a jeje mechanisku reprodukciju z ploterom; kónčna twórba a proces nastaća stej po tejle filozofiji wobstatk zhromadneho kreatiwneho cyłka. Wotpowědnu dźěłarničku přewjedźe Witschel jutře, sobotu, wot 14 do 17 hodź. Přizjewjeće so pod .

Film z Domröse a Šmajdźinej

wozjewjene w: Pokiwy
pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Kompromisej přihłosowali

Zwjazkowa rada dźensa wo naprawach noweje koalicije rozsudźiła

Berlin (dpa/SN). Po wótrym rozestajenju mjez amplowymi stronami a uniju je Zwjazkowa rada dźensa wo nowych naprawach rozsudźiła, kotrež maja štwórtu žołmu korony wosłabić. Unija je poprawom blokadu připowědźiła. Bjez krajow, wot CDU a CSU nawjedowanych, nima knježerstwo žanu wjetšinu. Po wčera­wšim zhromadnym wuradźowanju mi­nisterskich prezidentow z amtěrowacej zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU) a kanclerskim kandidatom Olafom Scholzom (SPD) pak běše přiwšěm kompromis móžny. Tak so na to dojednachu, zo ma so nowy zakoń SPD, Zelenych a FDP po třoch tydźenjach posudźować a přiměrić. Hač do 9. decembra ma so pokazać, hač su naprawy dosahace.

Předewšěm dźe wo prawidło 3G na dźěłowym městnje kaž tež w busach a ćahach. Tam maja ludźo dopokaz wo šćěpjenju, wustrowjenju abo aktualnym negatiwnym tesće předpołožić. W hladarnjach a chorownjach pak maja so sobudźěłaćerjo a wopytowarjo testować. Šule a wobchody njeměli přichodnje hižo zawrěć.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Njedowěra a njewěda na njedobro kompetency

Budyšin (SN/bn). „Mjenje hołkota – wjace dialoga!“ bě hesło zarjadowanja, kotrež stej Medijowa syć Łužica a Sakska krajna centrala za politiske kubłanje wčera wuhotowałoj. Aktualneho pandemiskeho połoženja dla njewotměštej je na doporučenje krajnoradneho zarjada kaž planowane w Budyskim Kamjentnym domje, ale ryzy digitalnje.

Zazběh tworješe prezentacija dr. Benjamina Bigla a Markusa Schuberta, kotrajž rozłožištaj aktualnu studiju „Medijowa kompetenca w Sakskej“. Po jeju słowach přepytowanje mjez druhim wujewja, zo něhdźe třećina wobydlerjow swobodneho stata njewě, kak žurnalisća dźěłaja. Runje telko ludźi je tež přeswědčenych, zo su medije „zasadnje we wobsydstwje stata“ a zo „zajimam industrije a kapitala“ polěkuja.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Magacin „Carpe noctem“ hotowy

W zašłych měsacach je so skupina młodostnych wokoło Milenki Rječcyneje prócowała, wšitke zaćišće serbsku pop-operu „Carpe Noctem – Njeskónčna nóc“ nastupajo w spisanym magacinje zapopadnyć. Nětko wón předleži.

Chrósćicy (SN/JBo). Wulki podźěl na projekće „Młodeho magacina Serbskich Nowin“, kotryž wuńdźe 3. decembra, měješe mjez druhim Dawina Suchec. Wona bě tež hižo plakat za pop-operu zhotowiła. Swoju nazhonitosć z tym pokaza, zo je ze wšelakimi layoutami, pismami a barbami magacinej načasny, moderny raz dała. Wukubłanča na medijowu wuhotowarku rozłožuje: „Mje je ideja, tajki zešiwk zestajeć, hnydom zahoriła. Wosebje zajimawe bě, z mnohimi ludźimi hromadźe na projekće dźěłać směć. Podate běchu jeničce wobsahi. Tak mějach dosć móžnosćow kreatiwity.“

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Nysowy filmowy festiwal mytowany

Ruth Lorenz z Nysoweho filmoweho festiwala a Tobias Gubsch z towarstwa Kunstbauerkino we Wulkich Hendrichecach (Großhennersdorf) staj předwčerawšim w Drježdźanach Sakske europske myto 2020 přijałoj. Z wuznamjenjenjom we wob­jimje 500 ­eurow připóznawa prezidij Europskeho hibanja Sakskeje wot lěta 2004 ­angažement w němsko-čěsko-pólskim třikrajowym róžku skutkowaceho festiwala. „Kaž nimale žadyn druhi němski zwoprawdźa Nysowy filmowy festiwal europsku mysl a mjezy překročace zhromadne dźěło“, rjekny direktor Sakskeje centrale za politiske kubłanje dr. Roland Löffler. Foto: meeco Communication Services

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Waše ideje prašane

Wot jutřišeho móža zajimcy namjety za „hornjoserbske słowo lěta 2021“ online zapodać. To mam za spomóžne, wšako běchu lońše, kotrež zezběrachu zamołwići sami w dźesać wurazow wopřijacej lisćinje, zdźěla chětro njekreatiwne. Čehodla su ryzy jendźelski wuraz „homeoffice“ jako SERBSKE słowo lěta namjetowali, hač do dźensnišeho njerozumju. Ćim zbožowniši běch, jako so loni rjany serbski neologizm „šmóratko“ přesadźi. Dźakowano kedźbnosći po dobyću je „šmóratko“ mjeztym w Serbach dosć derje etablěrowane. Pytanje za serbskim słowom lěta nas potajkim připódla rěčnje kubła. Tohodla nadźijam so tež tutón raz zaso rjanych namjetow wot nas wšěch. Wužiwajmy składnosć a zapodajmy słowa, kiž smy sprěnja w lěće 2021 husto słyšeli a kotrež zdruha hišće kóždy z nas w swojim słowoskładźe nima. „Šćěpiwo“ na přikład je mój wosobinski faworit. Ale směće sej ­rady sami hłójčku łamać. Wjele wjesela!    Pětr Dźisławk

wozjewjene w: Kultura

Wojerecy (AK/SN). Něhdźe 70 zajimcow  je so minjenu njedźelu na swjatočnym zakónčacym zarjadowanju Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa w tamnišej Łužiskej hali wobdźěliło. Po 50 lětach skutkowanja so towarstwo kónc lěta rozpušći (SN rozprawjachu). „Herbstwo towarstwa pak wobchowamy“, rozłoži Angela Potowski z předsydstwa. Irmgard Weinhofen, z 90 lětami najstarša čłonka towarstwa a přećelka spisowaćelki Brigitty Reimann kaž tež mandźelskeju Heleny a Martina Schmidtec, hódnoćeše jeju skutkowanje. Wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) přepoda jimaj čestne wopismo města Wojerec. Wobaj staj so do złoteje knihi města zapisałoj.

wozjewjene w: Kultura
pjatk, 19 nowembera 2021 13:00

Sport (19.11.21)

Wolejbul dale hraja

We wobłuku Sakskeho wolejbuloweho zwjazka smědźa cyłki při wysokim saku najprjedy raz dale hrać. Wšudźe pak płaći prawidło 2G. Negatiwny test wjace njedosaha.

20.11.  14:00  Viktoria Worklecy

  – Viktoria Worklecy II     (žony, we Worklecach)

20.11.  14:00  Viktoria Worklecy

  – VV Žitawa 09 II

  (žony, we Worklecach)

25.11.  19:30  ST Marijina hwězda  

  – Schönbachske VV

  (w Pančicach)

25.11.  19:30  ST Marijina hwězda

  – TSV Wóspork

  (w Pančicach)

25.11.  19:30  MSV Budyšin III

  – Sokoł Budyšin

  (w Budyšinje)

25.11.  19:30  Sokoł Budyšin

  – Sokolnik Wjazońca

  (w Budyšinje)

Na krajnej runinje žana kopańca

We wobłuku Sakskeho koparskeho zwjazka kaž tež wokrjesnych koparskich zwjazkow tónle kónc tydźenja najprjedy raz žanu kopańcu hrać njesmědźa. Dowolene su jenož partije w regionalnych a zwjazkowych ligach, tak na přikład w regionalnej lize sewjerowuchod a we wyšej lize. Duel FC Hornjeje Łužicy Neugersdorf doma přećiwo mustwu FSV Martinroda je hižo wotprajeny.

Regionalna liga muži

19.11.  19:00  Germania Halberstadt

  – SV Babelsberg

19.11.  19:00  VSG Altglienicke

  – FSV 63 Luckenwalde

20.11.  13:00  Kamjeničanski FC

  – VfB Auerbach

20.11.  13:00  FC Eilenburg

  – SV Lichtenberg 47

wozjewjene w: Sport

nawěšk