Z wudaća: srjeda, 22 junija 2022

W Porchowskej kupjeli witaja wobhospodarjo wot spočatka junija zaso hosći. Meteorologojo wšak přichodne dny ćopłe samo horce dny připowědźeja, na kotrychž ludźi zawěsće zaso za wochłódźenjom pytaja. W kupjeli čaka na nich wodowa přestrjeń z cyłkownje 3 000 kwadratnymi metrami, při čimž je wjeselo za wšitke starobne klasy zaručene. Foto: Steffen Unger

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 22 junija 2022 14:00

Woda nětko šefowy nadawk

We wodźiznach Łužicy hač do Berlina so situacija dale přiwótřa

Zły Komorow (SN/BŠe). Wjele wobydlerjow we Łužicy zhladuje z wulkej starosću na trajacu suchotu, wšako je dale a mjenje wody k dispoziciji. Nimale we wšitkich rěkach ćeće tuchwilu mało wody a přichodne dny meteorologojo wjele spadkow njewěšća. Tež ze stron politiki so nětko něšto hiba. Tak chce sakske knježerstwo 27. junija zakładnu koncepciju wodoweho zastaranja 2030 předstajić. Suche lěta w zašłosći wšak su dopokazali, zo so klima měnja a suche periody z mało spadkami přiběraja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 22 junija 2022 13:00

Krótkopowěsće (22.06.22)

Zwjazkowy etat wobzamknjeny

Berlin. Z přizwolenjom krajow je zwjazkowy etat wobzamknjeny. Z tym je wot dźensnišeho tež nachwilne hospodarjenje Załožby za serbski lud zakónčene. Wona móžeše lětsa dotal jenož spěchować, hdźež wobsteješe prawniska winowatosć.

Pomoc Ukrainjanam

Budyšin. Wot spočatka junija stara so jobcenter krajnoradneho zarjada Budyšin wo podpěru ćěkancow z Ukrainy. Za prašenja, za kotrež je wosobinska přitomnosć potrjechenych trjeba, dosaha, hdyž jedyn swójbny tam přińdźe. Za Ukrainjanow, kotřiž nětko hakle přińdu, płaći, zo maja so w zarjedźe za wukrajnikow přizjewić. Tón rozsudźi, hač smědźa we wokrjesu wostać abo hač jich na dalše zarjadnišća za přiwzaće ćěkancow w Sakskej rozdźěla.

Namjeznej kriminaliće zadźěwać

wozjewjene w: Krótkopowěsće

Zwjazk Łužiskich Serbow Domowina ze změnu strukturow wulku nadźiju na wozrodźenje serbskeje rěče zwjazuje. To zwurazni jeho předsyda Dawid Statnik wčera po zhromadnym posedźenju sakskeho a braniborskeho knježerstwa na Łužiskim motodromje a skedźbni při tym na delnjoserbski projekt „Zorja“.

wozjewjene w: Towarstwa
srjeda, 22 junija 2022 13:00

Ze samozawjazkom ministerstwa

Braniborski kabinet je wčera druhi krajny plan za skrućenje delnjoserbskeje rěče schwalił, kotryž bě kulturna ministerka Manja Schüle (SPD) zapodała. Dokument wobsahuje mjez druhim samozawjazk kulturneho ministerstwa, w serbskim wobłuku jenož hišće projekty z poćahom k rěči spěchować.

Podstupim/Šejkow (SN/at). „Braniborska profiluje so ze swojim druhim krajnym planom dale jako progresiwny mjeńšinowy region w Europje, wo tym sym přeswědčena“, rjekny braniborska kulturna ministerka Manja Schüle (SPD) wčera po wobzamknjenju krajneho knježerstwa nastupajo dalšu podpěru delnjoserbšćiny. Po słowach ministerki nječinja to, „dokelž mamy Serbow za folkloristiski přiwěšk. Ale dokelž tči w Serbach potencial, jónkrótny region Łužicu hromadu wjesć“. Schüle zdobom wuzběhny, zo woni „jako witalna žiwa skupina hižo nětko strukturnu změnu we Łužicy rozsudnje wobwliwuja“. A tohodla chce braniborske knježerstwo wot Zwjazka wuwabjene srědki za strukturne wuwiće we Łužicy w přichodnych lětach bóle za planowanje a wožiwjenje rěče zasadźować.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 22 junija 2022 13:00

Hotuja so na europeadu

Serbske mustwo je wčera w Chrósćicach swoju jeničku testowu hru do 4. koparskeje europeady w Korutanskej přećiwo Natwarej Němske Pazlicy z 1:3 přěhrało. W połčasu staj trenarjej Frank Ričel a Sven Ballack nimale kompletne mustwo wuměniłoj, jeničce wrotar wosta samsny. (Čitajće wjace wo tym na 3. stronje.) Jeničke wrota za Serbow docpě Dawid Šołta. Pjatk ­wot­jědźe bus do Korutanskeje, hdźež sobotu koparski turněr europskich narodnych mjeńšin oficialnje zahaja. Za Němskopazličanske mustwo bě wčerawši duel zdobom testowa partija do kónčneje hry we wokrjesnym pokalnym kole přichodnu sobotu w Großröhrsdorfje. Foto: Konstantin Hrjehor

wozjewjene w: Sport
srjeda, 22 junija 2022 13:00

Skrućić dowěru do demokratije

Wojerecy su dźěl modeloweho projekta komunalne wuwićowe přirady. Z iniciatiwu chcedźa předewšěm dowěru do demokratije skrućić. 10 000 eurow dóstanje město za zwoprawdźenje naprawow. Konkretna ideja, kotruž maja we Wojerecach předwidźanu, je „Zelena wobkroma“.

Wojerecy. (SN/AK) Wojerecy su dźěl cyłozwjazkoweho modeloweho projekta „Zhromadnje na městnje přichod wuhotować – komunalne wuwićowe přirady“. Tole podšmórny Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) wčera na posedźenju měšćanskeje rady. Ze štyrjomi dalšimi komunami so město wot meje 2022 hač do klětušeho oktobra na projekće wobdźěli.

Kaž w hornjołužiskej Niskej, w Arneburgu-Goldbecku w Saksko-Anhaltskej, w sewjerorynsko-westfalskim Kalletalu a Rottenburgu nad Neckarom w Badensko-Württembergskej ma tež we Wojerecach komunalna wuwićowa přirada nastać. Předewzaće iniciěrowałoj běštej zwjazkowa centrala za politiske kubłanje zhromadnje z Humboldt-Viadrina Governance platform gGmbh.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 22 junija 2022 13:00

Testy nic wjace za wšěch

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za strowotnistwo Karl Lauterbach (SPD) chce přistup do testowanskich centrumow za ludźi wobmjezować. Jenož hišće ludźo ze symptomami a wuzwolene skupiny ludźi kaž małe dźěći a samodruhe měli prawo měć, so na koronawirus ­testować dać. Tole wuchadźa z „nazymskeje strategije koronawirusa dla“. Lauterbach chcyše koncept na dźensnišej konferency strowotniskich ministrow w Magdeburgu předpołožić.

Zelensky za nowe sankcije

Kijew (dpa/SN). Ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj žada sej wójny přećiwo swojemu krajej dla nowe sankcije EU přećiwo Ruskej. Sedmy paket sankcijow je tak spěšnje kaž móžno trěbny, rjekny Zelenskyj w swojim nócnym widejowym poselstwje. „Ruska dyrbi přiběracy ćišć wójny a agresiwneje antieuropskeje politika dla začuwać“, wón rjekny. Zdobom wón potwjerdźi, zo trjeba Ukraina nuznje dalše a tež ćežke brónje.

Koaliciske jednanja skónčene

wozjewjene w: Politika
Na wuchodźe Afghanistana je so wčera w nocy zemja mócnje třasła. Po informacijach tamnišich zarjadow je znajmjeńša 920 ­ludźi zemrěło. Wojowarjo Taliban zawěsćichu helikopter knježerstwa, zo bychu zranjenych we wobwodźe Gayan, w prowincy ­Paktika blisko mjezy do Pakistana, ewakuowali. Foto: pa/Bakhtar News Agency

wozjewjene w: Politika
srjeda, 22 junija 2022 13:00

To a tamne (22.06.22)

Napity na policajsku stražu přijěł je 73lěty muž w sewjerorynsko-westfalskim Hagenje, zo by so w naležnosći ćeknjenja po njezbožu „na swoje njedobro“ wuprajił. Jako zastojnik wuprajenja zapisa, čuješe alkohol w powětře. Test wunjese nimale 1,5 promilow. Jězbnu dowolnosć jemu nablaku sćazachu. Nimo toho spisachu skóržbu jězdźenja pod wliwom alkohola dla – na njedobro 73lětneho.

Dwanaće metrow do hłubiny padnyła – a njezbožo přežiwiła – je žona na Ru­janach. 41lětna je wčera wječor z třećeho poschoda wjaceswójbneho domu w gmejnje Dranske padnyła. Po wuprajenjach swědkow bě wona na swjedźenju wjetše mnóstwa alkohola piła a na woknowej desce rejwała. Skónčnje bě runowahu zhubiła a z wokna na łuku před domom padnyła. Ju dowjezechu zranjenu do chorownje.

wozjewjene w: To a tamne

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND