Lětni serial SN7. dźěl

Dźensniše „małe jewišćo“ zda so na prěni napohlad trochu zwonka našeho lětnjeho rjadu stać. Röhrscheidtowa bašta dźě je předewšěm jako alternatiwne hrajnišćo Serbskeho ludoweho ansambla znata. Nimo toho je tam nětko tež pokładnja domu zaměstnjena. W lěće 1496 jako dźěl Budyskeho měšćanskeho wob­twjerdźenja dotwarjena wěža słužeše w swojich dołho trajacych stawiznach mjez druhim jako składźišćo suknjernje, jako korčma a jako sydło towarstwa Schlaraffia Budissa. Wot lěta 1952 bě tam hłowny kostimowy fundus SLA. Po sa­něrowanju su baštu před třomi lětami w dźensnišej formje wotewrěli.

SN zaso online

Internetne strony Serbskich Nowin njeběchu dlěši čas přistupne. Přičina bě ćežki techniski zmylk, kotryž lokalizować bě chětro wobćežne, zdźěli wčera poskićer inter­netnych posłužbow. Tohodla je po­rjedźenje tež dwaj dnjej trało. Mjeztym su SN-online zaso bjez problemow přistupne a wšitke wudaća Serbskich Nowin abonentam w archiwje předleža. SN

Uta Brězanec při Starej wodarni

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:
W nadawku telewizijneho sćelaka MDR produkuje entertainowa firma Saxonia tuchwi­lu wusyłanje „Šlagry mojeje domizny – Hornja Łužica“. Mjez starami šlagroweje sceny, kotrychž w Žitawje, Oybinje, Ochranowje, Njeswačidle a Kumwałdźe filmuja­, je tež Uta Brězanec. Spěw „Što by było, hdyž?“ z njej su hakle minjenu njedźe­­lu při Budyskej Starej wodarni natočili. Za hišće rjeńše wobrazy zasadźi­chu kameru z truta (Drohne). Wusyłanje, kotrež Ross Antony tež z najwše­lakorišimi infor­macijemi wo Budyšinje a Hornjej Łužicy moderěruje, móža sej zajimcy pjatk, 24. awgusta, w 20.15 hodź. na MDR wobhladać. Foto: Carmen Schumann

Přichodne pruwowanje

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:

Wuznamny awtor pjero dale wótři – mjez druhim na nowym polu

Dźensa swjeći Křesćan Krawc wosomdźesaćiny. Rodźeny Lemišowčan słuša k najwuznamnišim a najproduktiwnišim serbskim spisowaćelam našeho časa. Dokładny wid na stawizniske a towaršnostne podawizny, zrozumliwa, často dokumentariska rěč a wuraznje serbski fokus jeho twórby wuznamjenjeja. „Moje sujety budu přeco w Serbach jednać a změja stajnje serbski poćah jako jadro powědanja“, awtor rozłožuje. Jubilej jemu „docyła wažny njeje, na žiwjenskich problemach dźě tón ničo njezměni. Čuju so trochu kaž před abiturnym pruwowanjom. A scyła: Dyrbiš za swjedźeń telko organizować a hosćom stajnje prawu wotmołwu dać. Što chceš tež hewak w Hrubjelčicach činić? Do Sprjewje skočić? Snano to tuchwilu ani tajka špatna ideja njeje ...“ Přiwšěm je tajka ličba, tajki datum, přeco tež woblubowana přiležnosć, so jubilara prašeć, kak wróćo zhladujo wažne stołpy swojeho žiwjenja posudźuje. „Hdyž čłowjek rjec njemóže: ‚Kajki hłupak sym tehdy był‘, njetrjebaš docyła z tym započeć. Sy-li stajnje prawje měł, je to najwostudliše.

Wopomnjeni Hanki Šěrcec

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:

Hanka Šěrcec, literarnje tež jako „Židowka Hana“ znata, by lětsa 100. narodniny swjećiła. Składnostnje toho zarja­duja wjacori hosćićeljo spomnjeni na wopor nacionalsocializma w Budyšinje a Hórkach.

Budyšin/Hórki (SN). Dźens za tydźeń wuhotuje krajne dźěłowe zjednoćenstwo Serbska Lěwica zjawny spominanski wječor­ w Budyskim Tespis-centrumje. Wosebitaj hosćej budźetaj tam prěni direktor załožby Nowa synagoga Berlin – Centrum Judaicum dr. Hermann Simon a wuznamny serbski spisowaćel Jurij Koch. Wědomostnik wobswětli žiwjenje Hanki Šěrcec a towaršnostne wobstejnosće jeje časa ze stawizniskeho wida, Jurij Koch čita ze swojeho powědančka „Židowka Hana“, kotrež bě 1963 spisał.

Dźeń pozdźišo zarjaduja župa „Michał Hórnik“, Hórčanske wjesne towarstwo Při skale, Chróšćanska wosada a Jěwa-Marija Elic wopomnjenje w Hórkach. Popołdnišu spominansku swjatočnosć při ródnym domje Hanki Šěrcec wobrubi chór 1. serbskeje kulturneje brigady. Wje­čor­nu Božu mšu w Chrósćicach budu spěwarki a spěwarjo Serbskeho gymnazija Budyšin tohorunja přewodźeć.

Knefle z cyłeho swěta widźeć

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:
W Njeswačanskim domizniskim muzeju su wot zawčerawšeho knefle z cyłeho swěta­ widźeć. Michael Voigt z Nowosólca-Hródka pokazuje tam wuběr swojich knefli­, kotrež je wjele lět zběrał – wot jednorych přez drohotne hač ke kurioznym“. Wo tym móžeše so tójšto hosći, mjez nimi Njeswačanski wjesnjanosta Gerd Schuster­ (CDU), na wotewrjenskej swjatočnosći njedźelu přeswědćić. Wustajeńca wostanje nětko hač do kónca nowembra přistupna, a to kóždu njedźelu wot 13 do 17 hodź. Po telefoniskim naprašowanju móža zajimcy wosebite wodźenje ze znajmjeńša pjeć wosobami tež tamne dny tydźenja skazać. Foto: Feliks Haza

Festiwal za wšěch w Hornjej Łužicy

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Spěchowanske towarstwo Kommen und Gehen wuhotuje wot 16. do 21. awgusta prěni raz po nim pomjenowany festiwal šesćiměstow. Na cyłkownje jědnaće terminach planuja dźěłarnički a koncerty, při čimž maja wotmysł, wopy­towarjow wobšěrnje zapřijeć.

Strawałd (SN/bn). Ze zarjadowanjom chcedźa na zakładźe inowatiwneho koncepta „klasisku hudźbu a popkulturu zwjazać a wotkryć nimo toho nowe perspek­tiwy, kotrež su z kulturnym namrěw­stwom regiona splećene“, rěka w nowinarskej zdźělence towarstwa.

Annette Jahns z lěćnymi spěwami

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:
Najebać horcotu je sobotu wječor 30 wopytowarjow do Małowjelkowskich sotrownjow přišło, hdźež wotmě so połčas lětušich lěćnych zarjadowanjow. Jako hosća­ wita­chu operowu spěwarku Annette Jahns (naprawo), kotruž hudźbna profesorka Marlies­ Jacob (nalěwo) na klawěrje přewodźeše. 60lětna altistka z Drježdźan je rady do Hornjeje Łužicy přijěła, wšako bě hižo jako studentka na předstajenjach orato­rija „Nalěćo“ sobu skutkowała. Nětko zahori wona připosłucharjow z lěćnym spěw­nym herbstwom mjez druhim Schuberta a Schumanna. Hač do 9. septembra móža zajimcy hišće wjacore wjerški w sotrownjach dožiwić. Foto: Carmen Schumann

Što je mjeńšina?

pjatk, 03. awgusta 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). W aktualnej prawniskej rěči Němskeje a w statach abo regionach z němčinu jako hamtskej rěču wužiwaja rozdźělne pomjenowanja za skupiny, kotrež su škitane přez Wobłukowe dojednanje Europskeje rady za škit narodnych mjeńšin. Z juristiskeho wida dyrbimy so prašeć, hač maja tute pomjenowanja – mjez druhim narodna mjeńšina, etniska mjeńšina, rěčna mjeńšina, ludowa sku­pina, lud a narodnosć – być rozdźělne wurazy za „narodnu mjeńšinu“.

Festiwal wěry w Róžeńće

štwórtk, 02. awgusta 2018 spisane wot:

Mjezynarodni hudźbnicy z mnohimi wopytowarjemi swjećili

Na lětušim mjeztym třećim Gig-festiwalu w Róžeńće, wotměwacym so wot 27. do 29. pražnika, zličichu organiza­torojo znowa wjace wopytowarjow hač loni. Hižo měsacaj do toho běchu in­tensiwnje za swjatk wabili. „Gig – God ­is good“ woznamjenja „Bóh je dobry“ a steji za křesćanske zarjadowanje, kotrež je hłownje na młodźinu wusměrjene. Słowo „Gig“ je pak tež jendźelski wuraz za live-koncert hudźbnikow. Tak chcedźa zarjadowarjo wobaj aspektaj zjednoćić.

Zašły pjatk zahaji so tuž wšitko z wječornej Božej mšu w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi, kotrejž přizamknychu so tak mjenowane „holy hours“. Wobaj po­dawkaj wusyłaše křesćanski sćelak Radio Horeb, tak zo su připosłucharjo po cyłej Němskej wo festiwalu we Łužicy zhonili. Cyrkej sama bu wosebje wobswětlena, kołowokoło běchu plakaty připrawjene, pokazowace swjatych a zbóžnoprajenych, kotřiž měli přitomnym być z přikładom – w srjedźišću steješe při tym zbóžny kapłan Alojs Andricki jako wosebity patron Gig-festiwala.

nawěšk

nowostki LND