Čorny młynk, Krabat a napjatosć

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Organizatorojo a wuměłscy nawodźa Krabatowych swjedźenskich hrow su wčera we Wojerecach wo přihotach na lě­tuši wjeršk w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje informowali.

Wojerecy (JK/SN). Proby za lětsa zahajacy so nowy cyklus, kotrehož premjera budźe 28. junija, wot srjedź apryla běža. Nimo dźewjeć powołanskich hotuje so 72 lajskich hrajerjow z Čorneho Chołmca a wokoliny na prěnje předstajenje inscenacije noweho režisera Michaela Kuhna z Choćebuza. Wón jako rodźeny Wojerowčan je so zwažił na wužadanje, po tym zo běchu loni dotalny cyklus wo Krabaće skónčili.

Kuhn wuzna, zo bě to jemu wosebity nadawk, jako jeho Siebeckec mandźelskaj prošeštaj přewzać režiju naročneho a z wulkimi wočakowanjemi zwjazaneho spektakla. Dobry start do noweho cyklusa pak je so poradźił, wo tym je přeswědčeny. Tež cyłkowny wuměłski nawod přeń­dźe lětsa do młódšeju rukow. Syn dotalneho nawody Petera Siebecki Alexander přewozmje ceptar. Senior Siebe­cke pak wostanje hromadźe z mandźelskej Doris dale w pozadku aktiwny.

Serbska fantasy

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:
Budyšin (SN). Za čitarjow wot 14 lět je w Ludowym nakładnistwje Domowina fantastiska kniha „Łójerjo sonow“ Jěwy-Marje Čornakec wušła. W srjedźišću jeje nowotwórby steja sony a žedźby, wočakowanja na přichod a prašenja za zašłosću – temy, kotrež drje dorostowacych ­čitarjow wosebje jimaja. W srjedźišću stejitaj Janik Šajatowić a Nina, wobdźělnikaj seminara, na kotrymž sony wułožuja. Tam pak pytnjetaj, zo ma Master mjenowacy so nawoda wostrózbnjace wotpohlady. Na mjezy mjez žiwjenjom a smjerću, mjez sonom a realitu pytataj wonaj za wotmołwami na swoje prašenja.

Dorost derje přihotowany

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:
Na 8. mjezynarodny festiwal dudakow kónc tydźenja w Slepom su derje přihoto­wani. Tež hudźbnicy a mali rejwarjo tamnišeho Serbskeho folklorneho ansam­bla su minjene dny hišće poslednje přihoty do wulkeho swjatka přewjedli. Wolfgang Kotisek (naprawo) ma dorost ansambla derje na festiwal přihotowany. Za Idu a Gretu­ (wotlěwa) budźe to prěni wulki wustup. Tróšku rozpjeršenej myslitej wonej hižo na wokomik, hdyž budźetej na jewišću stać a před stami přihladowarjow na swo­jich dudach hudźić. Foto: Joachim Rjela

Budyšin. Wulce zahorjeni běchu přihladowarjo na lětnim dźěćacym swjedźenju dorostoweho studija Serbskeho ludoweho ansambla Łužičanka minjenu sobotu na kopatej žurli SLA. Mali wuměłcy zawjeselichu publikum z wulkej dokonjanosću w swojich serbskich kaž tež w běłoruskich rejach. Towarstwo Milawica bě hromadźe z Łužičanku hodźinski program krasneje folklory spřihotowało. A k zakónčenju zaklinča zhromadna pěseń „Njech přec wostanje słónco“.

Dźěći z kónčiny blisko běłorusko-ukrainskeje hranicy přebywaja tuchwilu na přeprošenje Budyskeje Černobylskeje iniciatiwy na tři tydźenje w měsće. Wot lěta 1990 witaja tu hóstne swójby skupinu dźěći z 1986 wot atomoweje katastrofy w Černobylu potrjecheneho regiona na wočerstwjenje.

Dorost zdźěla na wurjadnym niwowje

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Wubědźowanje hudźbnych talentow z mytowanskim koncertom wuklinčało

Budyšin/Smochćicy (SN/bn). Towarstwo „Via Regia – hudźbne eventy“ a Serbski ludowy ansambl wuhotujetej wot pjatka do njedźele 14. Smochčanski hudźbny swjedźeń pod hołym njebjom. Pod hes­łom „Tam, hdźež tón měsačk swěći“ zaklinča na dworje Domu biskopa Bena pjatk a sobotu wječor twórby mjez druhim Jurja Winarja, Izaaka Osipowiča Du­na­jewskeho, Franza Schuberta, Andrewa Lloyda Webbera a Van Morrisona. Orchester a balet SLA pod nawodom Tassa Schille wudospołnja hudźbnicy Liberecskeho dźiwadła, solistaj budźetaj sopranistka Rahel Indermaur a tenor Mikołaj Walerych, Kristina Nerad moderěruje. Po zwučenym wašnju skónčitej so wje­čoraj z wulkim wohnjostrojom.

Samo hłuchim budu přełožować

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Tež lětsa chce Budyske NSLDź we wobłuku lětnjeho dźiwadła na dworje Hrodu z přidatnymi poskićenjemi a za­jima­wymi poskitkami wopytowarjow wabić.

Budyšin (SN/JaW). Přihoty na lětuše lětnje dźiwadło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle běža z połnej paru. Jewišćo a tribuna za přihladowarjow stejitej, tak móža dźiwadźelnicy wokoło režisera a intendanta NSLDź Lutza Hillmanna kaž planowane jutře wječor prěni raz zawěšk za dalši dźěl komedije Olsenoweje cwólby zběhnyć.

Kruch, kotryž je znowa z wjacorych sfilmowanjow wo danskej padušnej trójce­ zestajany, rěka „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. „Jedna ze zajimawosćow lětsa je, zo wěnujemy so znatej operowej scenje cwólby“, Lutz Hillmann na njedawnej nowinarskej konferency w Budyšinje rozłoži. „Tajku wosebitu scenu zwoprawdźić a na jewišću předstajić njeje tak lochko.“ Wuhotowar jewišća Mirosław Nowotny dyrbješe hłójčku chětro napinać, wšako je dalša znata poolowa scena tohorunja wobstatk hry. Swój nadawk pak je znowa derje zmištrował, měnja znajmjeńša sobudźěłaćerjo NSLDź.

Ze slěbornej jehłu počesćeny

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:
Na njedawnym wuradźowanju předsydstwa němskeje sekcije Mjezynarodneje rady za organizaciju folklornych festiwalow a ludoweje kultury (CIOFF) w Bórkowach je předsyda němskeje CIOFF a wiceprezident swětoweje organizacije Norbert Müller (nalěwo) nawodu Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca Gabriela Krawca ­(naprawo) ze slěbornej čestnej jehłu zwjazka wuznamjenił. Krawc dósta počesćenje „za swoje spomóžne skutkowanje na domjacej a mjezynarodnej runinje“, informuje Domowina. Zdobom Müller zdźěli, zo su Smjerdźečansku rejwansku skupinu wu­zwolili, w lěće 2020 zastupować němsku sekciju CIOFF na najwjetšim folklornym ­festiwalu swěta Folkloreada, kotryž CIOFF organizuje. Foto: Clemens Škoda

„Słónku“ muzejej darił

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Wustajeja twórby dweju znateju molerjow na Njeswačanskim hrodźe

Njeswačidło (ML/SN). Mólba „Serbske barby“ dźěćaceho lěkarja a molerja Dot-tory dr. med. Wolfganga Lehmanna a rysowanka „Holca“ molerki Paule Lauenstein pyšitej žurlu Njeswačanskeho Stareho hrodu, po tym zo su tam minjenu njedźelu wosebitu wustajeńcu k 750. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy wote­wrěli. W Małej galeriji zarjadowachu přehladku twórbow dweju z Njeswačidłom a wokolinu zwjazaneju wuměłcow.

Předsyda towarstwa Přećeljo kultury a přirody Dieter Petschel powita na połnje wobsadźenej hrodowej žurli tež přećela Dottory Berta Nowaka, kiž předstaji twórbu Dottory „Serbska słónka“. Njedawno zaso namakanu rysowanku je wón Budyskemu Serbskemu muzejej darił. Kaž Bert Nowak zdźěli, bě lěta 2009 zemrěty wuměłc wotkazał, zo maja jeho dźěła ze serbskimi motiwami městno w muzeju na Budyskim hrodźe namakać.

Busy kulturnišća zwjazali

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Budyšin (CS/SN/bn). Wuměłstwo na kolesach bě minjeny kónc tydźenja wospjet we Łužicy dožiwić. Na dwěmaj linijomaj a ze štyrjomi jězdźidłami zwjaza tak mjenowany wuměłstwowy bus jednotliwe stacije w Pomorcach, Koporcach, Budyšinje a Korzymju. Ducy zahorichu hudźbnicy, rejwar a dźiwadźelnica hosći z wotměnjawym programom.

Ćežišćo w sprjewinym měsće bě Strowot­na studnja. Pod hesłom „Morjo platow – Wjace hač plata“ chcychu or­gani­zatorojo atraktiwitu měšćanskeho dźěla wuzběhnyć. A woprawdźe tworjachu na ze­leń bohate nutřkowne dwory, Naměsto přećelstwa ludow a samo stara Konsumowa pjekarnja kmany ramik za spě­wanje, molowanje a breakdance.

nawěšk

nowostki LND