Sport (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Prěni běh wotprajeny

W gmejnje Lampertswalde njesmědźa so hač do 30. junija žane zjawne zarjadowanja přewjesć. Tuž je tež Dumperowy team Adelsdorf zazběhowe wubědźowanje lěta 2020 wotprajić dyrbjał. Tute měješe so 3. meje w Adelsdorfje přewjesć. Dalše planowane dumpersportowe wurisanja, kiž njejsu hišće wotprajene: 14. junija Bad Freienwalde, 9. awgusta Baćoń, 5. septembra Drjowk a wulke finale 27. septembra w Hórkach.

Dalše dalekubłanje za ličakom

Kehelerski sport přetorhnjeny

štwórtk, 16. apryla 2020 spisane wot:

We wšěch klasach Němskeho kehe­lowanskeho zwjazka classic (DKBC) su při­prawy najprjedy raz hasnjene. ­Zamołwići zdźěłachu tři wšelake plany, zo móhli mustwa lěpje planować. ­Dokelž kehelerjo telko wjac nimaja, móhli sezonu snano hišće dokónčić. ­Tu aktualny tabulkowy staw někotrych ligow na wokrjesnej runinje, kotryž je Ki­lian Hrjehor zestajał.

wokrjesna mišterska liga, mužojo

1. Rakečanske ST  13  24:2

2. SZ Bólericy   14  20:8

3. ST Empor Tröbigau  14  18:10

4. ST Běła-Cunnersdorf  14  17:11

5. KST 69 Łuty   14  17:11

6. ST Korzym   14  14:14

7. EST Lok Wojerecy II  13  13:13

8. GST Budyšin 1990  14  9:19

9. TST 1859 Wjernarjecy 14  4:24

wokrjesna wyša liga, mužojo

1. SZ Lückersd.-Gelenau II 14  26:2

2. SZ Kleinröhrsdorf II  14   18:10

3. Wobch. zawody Kamjenc 14  16:12

4. KST 69 Łuty II  14  16:12

5. KST 66 Šćeńca  14  16:12

6. ST Postup Großharthau 14  14:14

7. TSZ Bretnig-Hauswalde 14  12:16

8. ST Turbina Budyšin II 14  12:16

9. HZ Rakecy-Ralbicy II  14  8:20

10. MST Krakecy II  14  2:26

wokrjesna liga, mužojo

1. ST Łužnica   11  14:8

2. ST Bart 90 II   11  14:8

3. EST Lok Wojerecy III  11  14:8

4. TST 1865 Ohorn II  11  13:9

5. Lückersdorf-Gelenau III 11  13:9

6. KST Ottendorf-Okrilla III 11  12:10

7. 1896 Wulka Dubrawa II 11  5:17

8. SZ Turbina Łuty  11  3:19

1. wokrjesna klasa, mužojo

1. TST Wóspork/Hrodźišćo II 10  19:1

2. KST Medingen II  10  15:5

3. SZ Drjewnica 1905  10  11:9

4. KST 47 Wojerecy  10   10:10

5. ST Łužnica II   11  8:14

6. KT Budyšin 1951 II  11  8:14

7. ST Korzym II   10  1:19

Nětko holča a hólča warianta

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Tež Serbski Sokoł je so T-shirtowej akciji předewzaćela Roberta Lejnarta přizamknył (wo tym smy zašły tydźeń rozprawjeli). Nowe je nětko, zo směće sej dwě serbskej warianće skazać, holču a hólču. Skazać pak móžeće přez Serbski Sokoł jenož swětłomódre T-shirty we wulkosćach 104, 116, 128, 140, 152 a 164 za dźěći a S, M, L, XL, XXL a 3XL za dorosćenych. Zamoł­wity ze stron Serbskeho Sokoła je Jan Hrjehor. Skazanki prošu přez mejlku na .

T-shirty z jendźelskim napisom a w barbje swójskeho sportoweho towarstwa móžeće sej hišće hač do 18. apryla pola zamołwiteho swójskeje sportoweje jednotki za 19,99 eurow skazać. Pjeć eurow z tutych dóstanje towarstwo. SN

Profikoparjej pomhataj

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:

Sportowe towarstwa na amaterskej runinje su tež wot koronakrizy potrjechene. Dokelž so sobustawske přinoški njepłaća a pjenjezy sponsorow pobrachuja, maja kluby ćeže z financami. Profikoparjej ze zwjazkoweje ligi staj so na swoje korjenje dopomniłoj a pomhataj nětko SC Boreji Drježdźany. Na homepage Boreje pisaja zamołwići: „Tež pola SC Boreje je korona swoje financielne slědy zawostajiła. Sponsorojo maja ćeže, podruže so njepłaća, koparske campy so njepřewjedu a nowi sobustawojo startuja z treningom město po jutrach nanajzašo w lěću.“ Ale płaćenje honorarow za trenarjow a nazwučowarjow je znajmjeńša za dwaj měsacaj zawěsćene, a to dźakowano dwěmaj profikoparjomaj, kiž staj w Drježdźanach hrałoj, a kiž staj nětko konkurentaj. Staj to Toni Leistner a Tony Jantschke. Rodźeny Wojerowčan Jantschke je mzdy za měsac měrc přewzał a w krajnej stolicy Sakskeje rodźeny Leistner mzdy za apryl.

Wosebita akcija w stadionje

srjeda, 15. apryla 2020 spisane wot:
W stadionje regionalneho koparskeho ligista FC Energije Choćebuz stej so znatej a woblubowanej wosobje wo wosebitu akciju postarałoj. Entertainer Alexander Knappe (nalěwo) a stadionowy rěčnik Benjamin Hanschke staj za někotre mjeńšiny swětłomjetaki w stadionje zaswěćiłoj a tam samaj Knappowu hymnu „My tež jutře zaso přińdźemy“ intonowałoj. „Benni a ja chcychmoj z tym znamjo sadźić, za wšěch tych, kiž staraja so runje wo to, zo so naša towaršnosć dale hiba. Ale tež za tych, kiž dyrbja ćežkeje wutroby doma wostać. Runje pak tež za tych, kiž starosća so tele dny a tydźenje wo přichod, a na kóncu za tych, kotrymž je naše sportowe towarstwo wutro­bita naležnosć.“, tak Alexander Knappe. Benni Hanschke, kotryž bě w socialnych syćach wšitko spřihotował, hišće doda: „W časach korony přejemy sej zhromadnosć. Budźće sćerpni: My tež jutře zaso přińdźemy! Foto: Georg Zielonkowski

Sami sportować a z tym šulerce pomhać

wutora, 14. apryla 2020 spisane wot:

Serbski Sokoł z.t. a Spěchowanske towar­stwo Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy z.t. startujetej dźensa­ zhromadnje sportowu akciju třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow. Wona ma runo­časnje socialny projekt na Worklečanskim kubłanišću podpěrać. Z Milanom Funku, starostu Serbskeho Sokoła, je so Jurij Bjeńš rozmołwjał.

W tutych kurioznych sportowych časach, w kotrychž dožiwjamy najwšelakoriše sportowe akcije z a bjez wubědźowan­skeho charaktera, su so tež serbscy So­koljo na wosebite sportowe wubědźowanje zwažili ...

M. Funka: Nam bě so dopowědało, zo je planowany sponsorowy běh na Serbskej wyšej šuli „Michał Hórnik“ Workle­cy wupadnył. Tež šulski sport a z tym zwisowace šulerske wubědźowanja nje­smědźa tam hižo wjacore tydźenje dołho přewjesć, a to tež w přichodnych tydźenjach směć njebudu. Tuž smy wo tym přemyslowali, kak móhli pomhać.

Čehodla zhromadny projekt Serbskeho Sokoła, třěšneho zwjazka serbskich sportowcow, ze Spěchowanskim towarstwom Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy?

Awtor dźensa Jan Hrjehor

Sportowa kolumna bjez tuchwilu najčasćišo wužiwaneho słowa. To so mi dźensa jenož radźi, dokelž sym přinošk hižo před měsacomaj srjedź wulkeho róžka napisał a hinašeje temy dla znowa zapołožił.

Ně, nikoho w zjawnosći njepřeradźu. Haj, wšitkim město přerady poskićam, zo Wam­ Waše němske sportowe pokiwy, němske sportflajery abo někajke němske Instagrami a Facebookposty, kotrež maja sportowy pozadk, přełožu. Sym so do hodowneho sportowanja, w času mjez ho­da­mi a nowym lětom kaž tež po tym chětro na Waše němske wabjenja za spor­towe zarjadowanja za Serbow a Němcow mjerzał. „Njebě chwile za serbski přełožk“, abo docyła žana wotmołwa – to běštej zwjetša reakciji na moju kritiku. To tola być njemóže, zo serbscy sportowcy na swoje turněry jenož w němskej rěči přeprošuja! Jenički wupuć, kotryž widźu, je, zo pomham přełožować. Pósćelće mi swoje­ němske přeprošenja, wabjenja abo flajery, a njebudźe dołho trać, a hižo změje­će wotmołwu.

Sport (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Trajne lisćiki sej zawěsćić

Łužiske lodohokejowe liški su předpředań trajnych zastupnych lisćikow za hrajnu dobu 2020/2021 zahajili. Najebać njejasnu situaciju koronakrizy dla zamołwići z toho wuchadźeja, zo budźe 11. septembra 2020 prěni lodohokejowy hrajny dźeń. Na tutón datum su planowanja tež wusměrjene. Wšitcy wobsedźerjo trajnych zastupnych lisćikow zašłeje hrajneje doby su hižo z mejlku abo z listom informowani. Woni smědźa zaso městno dóstać, kotrež su w sezonje 2019/2020 rezerwonane měli. Próstwu wo kartki w jednaćelni Liškow w Běłej Wodźe wosobinsce wotedać pak tučasnje móžne njeje. Móžeće ju do póštoweho kašćika połožić abo z mejlku na pósłać.

Běh po Krakečanskich hórkach

W Oberhofje přihotuja swětowy cup

srjeda, 08. apryla 2020 spisane wot:

Po sezonje je do sezony, rěka na polu najwšelakorišich sportowych družin. Po swětowym cupje je do swětoweho cupa, rěka nětko tež w Oberhofje. Tam su mjenujcy w januarje swětowy biatlonowy cup přewjedli. Kilian Hrjehor je někotre fakty nastupajo přihoty na nowy cup klětu zezběrał.

Wid na sezonu 2020/2021

Swětowy biatlonowy cup 2019/2020 je nimo. Kóždy wě, zo je so sezona na wašnje skónčiła, kotrež bychmy sej hinaše předstajili. Najebać tučasny ćežki čas wusměrjeja so zamołwići w Oberhofje hižo dawno na januar 2021, hdyž ma so tam přichodny swětowy cup wotměć. Poprawny start za wubědźowanje pak bě hižo lětsa w januarje, jako zahajichu předpředań lisćikow za klětu. Hač do kónca měrca su sej fanojo hižo 11 250 tiketow za­wěsćili.

Nawróć so sylniša/sylniši

srjeda, 08. apryla 2020 spisane wot:

Předewzaćel Robert Lejnart, kotryž sportowe towarstwa a jednotki ze sportowej drastu wuhotuje, je wčera akciju T-shirtow Nawróć so sylniša/sylniši startował.

Kupiće-li sej T-shirt, podpěraće swoje sportowe towarstwo, swoju sportowu jednotku abo Serbski Sokoł z.t. T-shirt płaći 19,99 eurow, a twoje sportowe towarstwo, sportowa jednotka abo Serbski Sokoł z.t. dóstanje z toho pjeć eurow! Skazanku směće hnydom pola wotpowědneje kontaktneje wosoby sportoweho towarstwa wotedać. Za Serbski Sokoł z.t. je to Jan Hrjehor pod mejlku .

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND