Kónc doby a wužadanje

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

W srjedźišću mejskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko stej portretowacy přinošk pod hesłom „Kónc doby – wjesnjanosta z najdlěšim słužbnym časom w Sakskej zastanje“. We wopisowanju sćelaka MDR k tomu rěka: „12. junija 2022 su we wjele gmejnach w Budyskim wokrjesu wólby wjesnjanostow. Tež Franc Brusk so za to zajimuje, ale hižo nic tak kaž dotal. Nimale poł lětstotka, wot 1974, je wón wjesnjanosta we Worklecach. Nětko wjeseli so na zasłuženy wuměnk. Wuhladko je jeho cyły dźeń přewodźało. Zhladujemy z nim na čas do přewróta a po tym a bilancujemy.“

Jutry po jutrach

pjatk, 22. apryla 2022 spisane wot:

Z aprylskim wudaćom telewizijneho ­magacina Łužyca postrowi moderator Christian Mathée přihladowarjow z Dešnjanskeho domizniskeho muzeja. Pod nawodom fachowče Katrin Šwjelineje wuspyta so wón mjez druhim w debjenju jejkow – štož je tam hladajo na „małe jutry“ tež po hłownym swjatku „hišće dowolene“.

Dalšej přinoškaj wěnujetej so Mozaikowej šuli w Picnju, hdźež zahaja spočatk meje znowa wučbu serbšćiny, a dźěłarničce rěčneho projekta Zorja za wožiwjenje delnjoserbšćiny po přikładźe a metodźe „dospołneje imersije“ Arapaho-indiana a profesora za antropologiju a indigene studije na Uniwersiće Montana dr. Neyooxeta Greymorninga.

Nimo toho portretuje Łužyca Helmuta Kurja z Blunja, jednoho z poslednich nałožowarjow tamnišeje serbskeje narěče, a „nawrótnika do Łužicy“ Janka Dann­eckera.

Telewizija RBB wusyła magacin sobotu, 23. apryla, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 27. apryla, w 2.45 hodź. W medijatece RBB je aprylske wudaće wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Pomoc a solidarita

pjatk, 01. apryla 2022 spisane wot:

„Pomoc za Ukrainu“ je centralna tema aprylskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko. Mjez druhim rozprawja wo beneficnymaj koncertomaj, wuhotowanymaj wot Towaršnosće za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla w Budyskej „Krónje“ a předstaja solidaritne akcije w Serbach.

Składnostnje jubileja 70. róčnicy za­łoženja „jeničkeho serbskeho dźěćaceho časopisa Płomjo/Płomje“ podadźa so telewiznicy „na časowu jězbu a wobswětla, kak je so wobličo periodikuma w běhu lětdźesatkow změniło a wuwiło“. Nimo toho wěnuja so nowej seriji MDR „Straight Outta Crostwitz“ a pokazaja ­reportažu wo „laborje na kolesach“ FABMobil, za kotruž běchu šulerki a šulerjow serbskeju zakładneju šulow w Chrósćicach a Ralbicach a jich wopyt mobila přewodźeli.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjeto­wanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 4. apryla, w , 6.45 hodź., telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 9. apryla w 13.30 hodź. W mediatece ARD je Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas online přistupne.

Serbja, Ukraina a Ruska

pjatk, 18. měrca 2022 spisane wot:

W měrcowskim wusyłanju telewizijneho magacina Łužyca je moderator Christian Mathée z hosćom na Lědach. W tamnišim muzeju pod hołym njebjom rozmołwja so z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom. Ćežišći budźetej „pozicija třěšneho zwjazka wójnu na Ukrainje nastupajo“ kaž tež posudźowanje přemóranja serbskich nasćěnowych motiwow w Choćebuzu. Nimo toho pokazaja nowe delnjoserbske hudźbne widejo a dalši wid na 30lětne stawizny Łužycy.

Telewizija RBB wusyła magacin jutře, sobotu, w 13.30 hodź. a wospjetuje jón srjedu, 23. měrca, w 3.05 hodź.

Změna a comeback

pjatk, 04. měrca 2022 spisane wot:

Měrcowske wudaće telewizijneho magacina Wuhladko wěnuje so ze swojim hłownym přinoškom Serbskemu šulskemu towarstwu. Mjez druhim wobswětleja situaciju towarstwa po lońšim noworjadowanju w předsydstwje a prašeja so, što je tale „změna generacijow“ minjene lěto wuskutkowała. Pod hesłom „Serbja we wukraju“ přepytuje Jakub Wowčer, dokal a čehodla su so ludźo na puć do swěta nastajili. Za to je so wón z wjacorymi (wu)pućowarjemi. rozmołwjał. W kulturnym wobłuku magacina portretuja „wuměłca korjenjow“ Alojsa Šołtu, kiž bě telewiznikam dowolił jemu cyły dźeń takrjec přez ramjo hladać móc. Nimo toho wotbłyšćuja comeback skupiny Lózy hólcy, kotraž je spočatk tydźenja po dlěšej přestawce nowy spěw „Homeoffice“ digitalnje wozjewiła.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 7. měrca, w 6.45 hodź. Telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 12. měrca, w 13.30 hodź. W mediatece ARD je aktualne wudaće wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Wo starych bohach

pjatk, 18. februara 2022 spisane wot:

Moderator telewizijneho magacina Łu­žyca Christian Matthée wita přihlado­warjow tónraz z haja słowjanskich bohow w Nowej Wsy pola Choćebuskeho wuchodneho jězora. Tam rozmołwja so z wjelelětnym kuratorom Choćebuskeho Serbskeho muzeja Wernerom Měškankom wo dźensa lědma hišće znatych nabož­nych předstawach našich prjedownikow.

Dalšej programowej dypkaj wěnujetej so prašenju, kak lětsa w Delnjej Łužicy najebać koronu nałožk zapusta pěstuja, a situaciji wobydlerjow Trjebina hladajo na wotbagrowanje dźěla wsy. Nimo toho rozprawjeja telewiznicy wo wopomnjeću lětušich 100. posmjertnin wučerja, kantora a nowinarja Kita Šwjele.

Pod hesłom „In memoriam“ spominaja na serbskeju komponistow Jana Bulanka a njedawno zemrěteho Jura Mětška.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, 19. februara, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 23. februara, w 3.15 hodź. W mediatece RBB móžeće sej magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas wobhladać.

Plany noweje jednaćelki

pjatk, 04. februara 2022 spisane wot:

Ćežišćo februarskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko je „generaciska změna“ na čole Domowiny. Nowa jednaćelka třěšneho zwjazka serbskich towarstwow Judit Šołćina powěda w interviewje wo swojich planach a předstawach do přichoda. Z dalšim přinoškom wěnuja so lětušemu 26. jolka-swjedźenjej w Nuknicy, kotryž bu znatych přičin dla wospjet ryzy digitalnje wuhotowany.

Składnostnje prapremjery noweje inscenacije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Šěrcec Hanka“ wuswětla Wuhladko pozadki titulneje rjekowki, kotrejž bě Jurij Koch z nowelu „Židowka Hana“ literarny pomnik stajił. Nimo toho přewodźeja telewiznicy wučerja na wuměnku Hansa-Jürgena Flaku, kiž w bio­sferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty za dźiwami přirody slědźi.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowani slědujetej póndźelu, 7. februara, w 6.40 hodź. na samsnym sćelaku resp. sobotu, 12. februara, w 13.30 hodź. w telewiziji RBB. W mediatece ARD je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Łužiscy centawrojo

pjatk, 14. januara 2022 spisane wot:
Januarske wudaće telewizijneho magacina Łužyca wěnuje so poměrnje njeznatej powěsći z Mužakowskeje hole. Z filmom „Graby – potajnstwo dźiwich kadli“ přepytuje Wolfgang Albus staru baju wo „łužiskich centawrach“, kotřiž běchu něhdy serbšćinu nawuknyli, zo bychu serbskim holičam imponowali. Zhromadnje z fachowcami poda so Albus na jich slědy a pyta za wotmołwami, zwotkel tele mytologiske postawy pochadźeja. Mjez druhim rozmołwja so z muzejownikom Wernerom Měškankom, kiž powěsć interpretuje a „grabam“ wjace čłowjeskosće přicpěwa, hač bě to dotal z wašnjom. Telewizija RBB wusyła Łužycu sobotu, 15. januara, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje přichodnu srjedu, 19. januara, w 3 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Jubilej a digitalizacija

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:

Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina Wuhladko je jubilej Serbskeho ludoweho ansambla. Jeničke profesionalne serbske ćěleso, předstajace hudźbu, reje a hudźbne dźiwadło, bu před 70 lětami załožene. Zdobom wěnuja so dosć ćežkej situaciji w SLA w minjenymaj lětomaj, w kotrymajž běchu pandemije dla ně­hdźe 150 planowanych zarjadowanjow kaž tež turneje, mjez druhim po Chinje, Španiskej a Ruskej, wupadnyli.

Pod hesłom „Quo vadis digitalne serbstwo“ zhladuje Wuhladko na spočatk decembra wotmětu druhu serbsku digitalnu konferencu a rozjimuje prašenje, hač drje je „dosć kmanych a kompetentnych ludźi“, kotřiž móža sep „idejow a inowatiwnych konceptow“ zwoprawdźić. Z dalšim přinoškom wuhódnoća lońšu „Hodownu akciju“. Publikum bě za nju dohromady 45 „hodownych drohoćinkow“ zapodał, a něhdźe 3 000 přihladowarjow je wo nich wothłosowało. Nimo toho portretuja w magacinje Budyske towarstwo Dźěłań dźeń a pokazaja, kak předsyda André Měrćink unikatne kickery zhotowja.

Adwent w Błótach

pjatk, 17. decembera 2021 spisane wot:

W decemberskim wudaću telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Matthée přihladowarjow z Błótow. Wón bě so na puć nastajił, zo by městnosć našoł, hdźež hodźitej so adwentna nalada a koronowe postajenja zjednoćić. W Bórkowach bě wuspěšny a poda so mjez druhim na jězbu z čołmikom po jónkrótnej wódnej kónčinje groblow. Wosebity hósć wusyłanja je Bernd Pittkunings. Serbski spěwacy poet chce přihladowarjam na swoje wašnje hodowne začuća wobradźić.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, 18. decembra, w 13.20 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 22. decembra, w 2.45 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

nawěšk

nowostki LND