Serbske lěto w Čěskej

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Hač do kónca lěta 2020 wobswětla towarstwo Societas Amicuum Liberec z wjacorymi partnerami, kaž z Towarstwom přećelow Serbow a Do­mo­winu, serbske stawizny a kulturu w Čěskej. Wuchadźišćo akcije je 70. róčnica zało­ženja Liberecskeje wotnožki Serb­ske­ho gymnazija. Wo tym rozprawjeja jutře, 2. nowembra, we Wuhladku, kotrež wusyła telewizija MDR w 11.45 hodź.

Dalša tema nowemberskeho magacina rěka: „Štó pojědźe na europeadu?“ Pod hesłom „Murja před 30 lětami pad­ny­ła“ praša so Wuhladko Serbow, kak su woni historiski dźeń 9. nowembra před třiceći lětami we Łužicy abo samo w Berlinje dožiwili.

Změna generacijow?

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:
Budyšin. Swobodne dźěłowe městna w serbskich institucijach budu jedna tema přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Přichodne měsacy ma so tójšto dźěłowych městnow w serbskich institucijach znowa wobsadźić. Za někotre kaž za jednaćelstwo Ludoweho nakładnistwa Domowina maja požadarjow. Za druhe městna pak hižo dlěje podarmo zajimcow pytaja. Přińdźe přichodna změna generacijow w serbskich běrowach – abo wostanu někotre stólcy tola prózdne? Dale rozprawjeja wo nowym oratoriju „Hrodźišćo“ z pjera Měrćina Weclicha a Madleny Nasticcyneje a kak su so akterojo na njón přihotowali. Nimo toho póńdźe wo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju „Sorbian Street Style“ a wo Křesćana Zahrodnika, kiž je nowy němski mišter w mnohostronskim jěchanju amaterow. 30lětny Chróšćan je w Hannoverje-Langenhagenje titul dobył.

Wo Juraju Kubańku

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Choćebuz (SN). W septemberskim delnjoserbskim telewizijnym magacinje Łužyca­ – jutře, 21. septembra, w 13.30 hodź., w telewizijnym sćelaku RBB – wěnuja so we wobłuku monotematiskeho wusyłanja žiwjenju a skutkowanju Juraja Kubańki. K tomu pokazaja film Hellmutha Henneberga a Reinera Nagela „Juraj­ Kubańka – Miłosć kamjenja“ (choreo­grafija žiwjenja).

Loni 31. oktobra woswjeći w Bratislavje bydlacy choreograf swoje 90. narodniny. Kubańka je lětdźesatki za Serbski ludowy ansambl choreografije stworił, kotrež njejsu hač do dźensnišeho na swojim błyšću zhubili. Eksemplarisce za njeho je twórba „Skałarska balada“.

Serbska rěčna šula

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Šule w dwurěčnej Hornjej Łužicy trjebaja nuznje serbskorěčnych wučerjow. Na uniwersitach wukubłany dorost dawno hižo njedosaha. Z njedawno wotewrjenej Serbskej rěčnej šulu w Budyšinje chcetej kultusowe ministerstwo a Sakski krajny zarjad za šulu a kubłanje pomhać problem rozrisać. Kaž wučerjam poski­ćeja tam tež rěčne kursy sobudźěłaćerjam zarjadow. Wo tym rozprawjeja jutře, 14. septembra, w 11.45 hodź. we Wuhladku. Wćipni być móža přihladowarjo sćelaka MDR tohorunja na přinošk wo musicalu Worklečanskeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“, kotryž je minjene dny w Chróšćanskej hali „Jednota“ wulki wuspěch žnjał.

Wo Njepilic statoku

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Rowno (SN). Jutře, 17. awgusta, wusyłaja w telewiziji RBB wot 13.35 do 14.05 hodź. awgustowski magacin Łužyca. Moderator Christian Matthée wita přihladowarjow z Rownjanskeho Njepilic statoka, hdźež swjeći tamniše towarstwo lětsa 20. róčnicu wobstaća.

Dalše temy wusyłanja su wólby Rady za serbske naležnosće, warjenje z „Bu­bakami“ a nahrawanje noweje serbskeje hudźbneje produkcije RBB w Berlinje. Zajimawa je tohorunja serija měsačneho domjaceho wopyta pola znatych Serbow. Tónkróć pobychu pola wuměłče Marion Kwicojc w Lipsku.

Wo wólbach sejma

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Do wólbow w septembrje su jenož hišće někotre tydźenje. W měsačnym magacinje Wuhladko, kotrež jutře, 3. awgusta, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wusyłaja, so kandidatow do toho prašeja: Hraja Serbja we wólbnym boju scyła rólu? Kak wupada ze zdźerženjom a spěchowanjom rěče a kultury? Kotry wuznam maja kandidatam serbske šule a institucije?

Dalšej temje wusyłanja stej zhladowanje na přewšo wuspěšny a něhdźe 22 000 wopytowarjow wokřewjacy XIII. mjezynarodny folklorny festiwal spočatk julija w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach kaž tež „són wo serbskim staće“. Z tajkej wi­ziju bě so Arnošt Bart 1919 z Budyšina na měrowu konferencu do Parisa podał.

Festiwal we Wuhladku

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:
Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“ je jedna z temow přichodneho hor­njoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Wjeršk drje budźe hakle sobotu wječor, festiwal zahajili pak su hižo wčera. Nimo toho rozpra­wjeja we wusyłanju wo měšniskej swjećiznje Pětra Mróza w Drježdźanach a wo jeho primicy swjatki w Kulowje. Dalša tema­ budu twarscy wojacy Narodneje ludo­weje armeje, kotřiž běchu ćicha opozi­cija a zdobom rjap wučerpaneho hospodarstwa NDR. Přiběraceje ekonomiskeje krizy wotsrjedź 1980tych lět dla su so woni na wulkotwarnišćach a w industrijowych zawodach wo to starali, zo so hospodarstwo njesypnje.

Wo zjawnej diskusiji

pjatk, 14. junija 2019 spisane wot:
Choćebuz (SN). Junijske wudaće delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łu­žyca jutře w 13.40 hodź. telewiziji RBB je na­hrawanje podijoweje diskusije na temu „Wumrěje serbska rěč?“ Diskusijny wječor w Choćebuskim měšćanskim domje je 6. junija Christian Matthée mo­derěrował. Debatowali su tam čłonka Rady­ za serbske naležnosće Braniborskeje Angela Šurmanowa, Astrid Šramina z Gołbinskeje drastoweje skupiny, referent krajneje zamołwiteje za naležnosće Serbow Měto Nowak, direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels a prof. Edward Wornar, direktor Inistituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće.

Jutře nowe Wuhladko

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:
Budyšin. Nadawki noweje rady Załožby za serbski lud budu jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na MDR. Dale zaběraja so we wusyłanju z twarskimi wojakami za čas NDR.

Na wopyće w Hochozy

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:
Choćebuz (SN). W mejskim wudaću delnjo­serbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Matthée přihladowarjow jutře, 18. meje, w 12.40 hodź. w telewiziji RBB ze serbskeje wsy Hochozy. W srjedźišću wusy­łanja steji tamniši wjesnjanosta Fryco Wojto (Njewotwisna wolerska skupina Hochoza). Wón je po słužbnych lětach najstarši wjesnjanosta Braniborskeje. Prjedy hač 78lětny hišće w róžowniku zastojnstwo złoži, zhladuja we wusyłanju na jeho 25lětne njesprócniwe skutkowanje jako prěni muž gmejny we wokrjesu Sprjewja-Nysa.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND