Wo serbskej opoziciji

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:
Budyšin (SN). Před dokładnje 30 lětami, w januarje 1990 bě wona na wjeršku dźěła­ – Narodna zhromadźizna, jenička serbska opoziciska skupina we Łužicy. Wosebje za kulojtym blidom je tale iniciatiwa politiski přewrót w Serbach zasadnje wobwliwowała. Přewrótej kaž tež koncertej w Chróšćanskej „Jednoće“, Hórnikowemu domej a dalšim temam wěnuje so jutře, 11. januara, w 11.45 hodź. Wuhladko, telewizijny magacin MDR.

Europeada a kapałnicy

pjatk, 06. decembera 2019 spisane wot:

Drježdźany. 4. europeada so bliži. Klětu wot 20. do 28. junija wotměje so wona w Korutanskej. Napjatosć tuž přiběra, a mjeztym je tež jasne, přećiwo kotrym mustwam matej serbskej wubrance muži a žonow w předkole nastupić. Serbski telewizijny magacin Wuhladko bě na wulosowanju w Awstriskej pódla a je tež hižo kwartěr serbskich koparjow kaž tohorunja tamniše hrajnišća wopytał.

Rozprawjeć budźe telewizijny magacin w našej maćeršćinje sobotu, 7. decembra, w 11.45 hodź. tež wo předstajenju „Serbskeho rekwiema“ w Ketličanskej cyrkwi. Tajki hudźbny kruch nazwučować a jón z přewažnje němskorěčnymi chórowymi spěwarkami a spěwarjemi w originalnej rěči zanjesć – za to dyrbiš zmužity być.

Dale wěnuja so nowej praksy babow w Swinjarni, stawiznam Drježdźanskich kapałnikow a što maja Serbja z nimi činić, kaž tež lětušej schadźowance. Wuhladko wospjetuja póndźelu, 9. decembra, w 6.10 hodź. na MDR a sobotu, 14. decembra, w 14.10 hodź. na sćelaku RBB.

Wo dźěćacej wsy

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Aktiwity za zbrašene dźěći w Běłoruskej, kotrež nawjeduje Serb Pawoł Hrjehor w Bramborje, steja w srjedźišću krótkofilma telewizijneho sćelaka RBB. Pask wo dźěćacej wsy Gomel, něhdźe 50 kilometrow wot Černobyla zdalenej, před­staja we wobłuku wusyłanja „Hwězdne hodźiny – adwentna protyčka“. Njedźelu, 1. decembra, wotewru prěnje woknješko kalendra, kotrež je nastawacej dźěćacej wsy za zbrašene syroty wěnowane.

Wjes twarja jeničce z darjenych pjenjez­. Předewšěm pochadźeja wone z Němskeje, Awstriskeje, Italskeje a Pólskeje. Tež we Łužicy ludźo projekt pod­pěruja. „Jim a dalšim zajimcam budźe zajima­we, što smy z darjenych pjenjezy mjeztym natwarili“, rjekny Hrjehor SN.

Krótkofilm wusyłaja njedźelu, 1. decembra we 8.25 hodź. na sćelaku RBB. Za 15.58 hodź., 18.28 hodź. a 19.58 hodź. su dalše rozprawy planowane. Tež internetnje pod www.sternstunden.de móža sej zajimcy rozprawu wobhladać.

Što serbskosć wučinja?

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Choćebuz. Mnozy w Delnjej Łužicy maja serbskosć za zhubjenu. Su pak tež ludźo, kotřiž namakaja w njej zwiski k swójskim stawiznam, k swójbje, po­wołanju abo cyle jednorje k domiznje. Samo, hdyž to jich bjezposrědnja do­mizna njeje­. Wobkedźbowanja wšědneho dnja, prašenje, što serbskosć wučinja a je bjez našeje rěče serbska identita móžna? Wo to­ dźe w filmje „Verlieren und Finden – Pušćiś a pśimjeś“ Romana Pernaka, kotryž­ pokazaja jutře, sobotu, w 13 hodź. w delnjoserbskim magacinje Łužyca te­lewizije RBB.

Wusyłanje wospjetuje sćelak MDR 23. nowembra w 11.45 hodź.

Serbske lěto w Čěskej

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Hač do kónca lěta 2020 wobswětla towarstwo Societas Amicuum Liberec z wjacorymi partnerami, kaž z Towarstwom přećelow Serbow a Do­mo­winu, serbske stawizny a kulturu w Čěskej. Wuchadźišćo akcije je 70. róčnica zało­ženja Liberecskeje wotnožki Serb­ske­ho gymnazija. Wo tym rozprawjeja jutře, 2. nowembra, we Wuhladku, kotrež wusyła telewizija MDR w 11.45 hodź.

Dalša tema nowemberskeho magacina rěka: „Štó pojědźe na europeadu?“ Pod hesłom „Murja před 30 lětami pad­ny­ła“ praša so Wuhladko Serbow, kak su woni historiski dźeń 9. nowembra před třiceći lětami we Łužicy abo samo w Berlinje dožiwili.

Změna generacijow?

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:
Budyšin. Swobodne dźěłowe městna w serbskich institucijach budu jedna tema přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Přichodne měsacy ma so tójšto dźěłowych městnow w serbskich institucijach znowa wobsadźić. Za někotre kaž za jednaćelstwo Ludoweho nakładnistwa Domowina maja požadarjow. Za druhe městna pak hižo dlěje podarmo zajimcow pytaja. Přińdźe přichodna změna generacijow w serbskich běrowach – abo wostanu někotre stólcy tola prózdne? Dale rozprawjeja wo nowym oratoriju „Hrodźišćo“ z pjera Měrćina Weclicha a Madleny Nasticcyneje a kak su so akterojo na njón přihotowali. Nimo toho póńdźe wo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju „Sorbian Street Style“ a wo Křesćana Zahrodnika, kiž je nowy němski mišter w mnohostronskim jěchanju amaterow. 30lětny Chróšćan je w Hannoverje-Langenhagenje titul dobył.

Wo Juraju Kubańku

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

Choćebuz (SN). W septemberskim delnjoserbskim telewizijnym magacinje Łužyca­ – jutře, 21. septembra, w 13.30 hodź., w telewizijnym sćelaku RBB – wěnuja so we wobłuku monotematiskeho wusyłanja žiwjenju a skutkowanju Juraja Kubańki. K tomu pokazaja film Hellmutha Henneberga a Reinera Nagela „Juraj­ Kubańka – Miłosć kamjenja“ (choreo­grafija žiwjenja).

Loni 31. oktobra woswjeći w Bratislavje bydlacy choreograf swoje 90. narodniny. Kubańka je lětdźesatki za Serbski ludowy ansambl choreografije stworił, kotrež njejsu hač do dźensnišeho na swojim błyšću zhubili. Eksemplarisce za njeho je twórba „Skałarska balada“.

Serbska rěčna šula

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Šule w dwurěčnej Hornjej Łužicy trjebaja nuznje serbskorěčnych wučerjow. Na uniwersitach wukubłany dorost dawno hižo njedosaha. Z njedawno wotewrjenej Serbskej rěčnej šulu w Budyšinje chcetej kultusowe ministerstwo a Sakski krajny zarjad za šulu a kubłanje pomhać problem rozrisać. Kaž wučerjam poski­ćeja tam tež rěčne kursy sobudźěłaćerjam zarjadow. Wo tym rozprawjeja jutře, 14. septembra, w 11.45 hodź. we Wuhladku. Wćipni być móža přihladowarjo sćelaka MDR tohorunja na přinošk wo musicalu Worklečanskeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“, kotryž je minjene dny w Chróšćanskej hali „Jednota“ wulki wuspěch žnjał.

Wo Njepilic statoku

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Rowno (SN). Jutře, 17. awgusta, wusyłaja w telewiziji RBB wot 13.35 do 14.05 hodź. awgustowski magacin Łužyca. Moderator Christian Matthée wita přihladowarjow z Rownjanskeho Njepilic statoka, hdźež swjeći tamniše towarstwo lětsa 20. róčnicu wobstaća.

Dalše temy wusyłanja su wólby Rady za serbske naležnosće, warjenje z „Bu­bakami“ a nahrawanje noweje serbskeje hudźbneje produkcije RBB w Berlinje. Zajimawa je tohorunja serija měsačneho domjaceho wopyta pola znatych Serbow. Tónkróć pobychu pola wuměłče Marion Kwicojc w Lipsku.

Wo wólbach sejma

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Do wólbow w septembrje su jenož hišće někotre tydźenje. W měsačnym magacinje Wuhladko, kotrež jutře, 3. awgusta, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wusyłaja, so kandidatow do toho prašeja: Hraja Serbja we wólbnym boju scyła rólu? Kak wupada ze zdźerženjom a spěchowanjom rěče a kultury? Kotry wuznam maja kandidatam serbske šule a institucije?

Dalšej temje wusyłanja stej zhladowanje na přewšo wuspěšny a něhdźe 22 000 wopytowarjow wokřewjacy XIII. mjezynarodny folklorny festiwal spočatk julija w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach kaž tež „són wo serbskim staće“. Z tajkej wi­ziju bě so Arnošt Bart 1919 z Budyšina na měrowu konferencu do Parisa podał.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND