Eklat, nawrót a jubilejej

pjatk, 06. januara 2023 spisane wot:

Ćežišćo januarskeho wudaća telewizijneho magacina Wuhladko je prašenje, hač „směł předsyda Domowiny zdobom čłon politiskeje strony być“. Dalšej přinoškaj wěnujetej so restituciji dźěla wobstatka bywšeje biblioteki Maćicy Serbskeje a jubilejomaj Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła: Prěnje powołanske serbske jewišćo bu před 75 lětami załožene, NSLDź bu 1963 wutworjene a wobsteji tuž mjeztym hižo 60 lět. Nimo toho portretuja młodeho spěwarja Lipšćanskeho Thomaneroweho chóra, za kotrehož je „hodowny čas wšo druhe hač měrny“.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje w samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 9. januara, w 6.40 hodź. Telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 14. januara, w 13.40 hodź. W mediatece MDR je aktualne Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto přistupne.

Telewizijny jubilej

pjatk, 16. decembera 2022 spisane wot:

Bě to wulki nowum za Serbow w Delnjej a Hornjej Łužicy, jako bu 20. apryla 1992 z prěnim wusyłanjom magacina Telewokno doba prawidłowneje swójskeje telewizije zahajena. Z Telewokna sta so pozdźišo Łužyca, kotraž so jubilejej ze swojim decemberskim wudaćom wěnuje. W filmje Konstancy Širmeroweje dopominaja so magacinej w minjenych třoch lětdźesatkach charakteristiski raz spožčace moderatorki a moderatorojo na mězniki formata a wobswětluja, kak je so w tejle dobje změnił a wobstajnje wobstejnosćam časa přiměrił.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje wutoru, 20. decembra, w 3.55 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Bajkowy film serbsce

pjatk, 02. decembera 2022 spisane wot:

Ćežišćowy přinošk decemberskeho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko je serbske synchronizowanje bajkoweho filma „Zitterinchen“. „Jónkrótny projekt MDR“ ma 18. decembra pod titulom „Dyrkotawka“ publikum „na wulkej płachće kina“ zahorić.

Dalšej temje wusyłanja budźetej nowe hudźbne widejo „Družki“ Kolektiwa Klanki a tuchwilu na Budyskich Wjacławskich wikach poskićemy „serbski dener“. Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 5. decembra, w 6.40 hodź. Telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 10. decembra, w 13.30 hodź. W mediatece MDR je Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Na wopyće w Finskej

pjatk, 18. nowembera 2022 spisane wot:

Štóž w Finskej do šule chodźi, wuknje znajmjeńša dwě rěči: finšćinu a šwedšćinu. Byrnjež jenož mało Finow šwedšćinu jako maćeršćinu podawało, je za wšitkich wobydlerjow zawjazowace, wobě krajnej rěči wuknyć. To so někotrym Finam derje lubi, druzy maja to za njetrjebawše nućenje. Mustwo redakcije telewizijneho magacina Łužyca wokoło Britty Wulf je skandinawiski kraj wopytało a nazhoniło, kak so zakonsce postajena dwurěčnosć Finskeje wšědny dźeń praktikuje.

Telewizija RBB wusyła nowembersku Łužycu jutře, sobotu, wuwzaćnje w 12.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 23. nowembra, w 3.35 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeje soboty cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Musical, wjelki a wideja

pjatk, 04. nowembera 2022 spisane wot:

Ćežišćo nowemberskeho telewizijneho magacina Wuhladko je prapremjera spěwohry „Z Tobu – Bohu swjećene lěto“. Dalšej přinoškaj wěnujetej so bioloze ­Pawołej Lipičej, kiž we Łužicy wjelki wuslědźi, a serbskim skupinam, kaž na přikład Holaski a Nowa Doba, a jich hudźbnym widejam.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobotu, 5. nowembra, w 11.45 hodź. Wo­spjetowanje w samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 7. nowembra, w 6.40 hodź. ­Telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 12. nowembra, w 13.30 hodź. W media­tece MDR je wusyłanje wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

„Wysoki wopyt“

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Oktoberske wusyłanje hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko rozprawja wobšěrnje wo „wysokim wopyće“ sakskeho krajneho knježerstwa w Serbach. Prěni króć zetkachu so politikarjo mjenujcy k wonkownemu kabinetnemu posedźenju w Serbskim domje w Budyšinje. Při tym njehladaja „jenož na wuslědki koła, ale tež za kulisy“.

Dalšej přinoškaj magacina stej kulturneho razu. Tak wobswětluja „gigantiski open-air-spektakl ‚Mór a lubosć‘“, kiž dožiwi w septembru swoju prapremjeru w Chrósćicach. Nimo toho wěnuja so njedawno zakónčenej turneji „Serbsko-Waliziskeho přećelstwa“ po Łužicy.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 10. oktobra, w 6.45 hodź. Telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 8. oktobra, w 13.30 hodź. W mediatece MDR je wusyłanje wot jutřišeho cyłolětne kóždy čas přistupne.

Depsk swjeći

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

Septemberske wudaće telewizijneho magacina Łužyca wěnuje so předewšěm domchowance a łapanju kokota w Depsku. Moderator Christian Mathée rozprawja wo tradicionalnym wubědźowanju z dohromady „dźewjeć jěcharjemi a 17 potencielnymi kralownami“ a rozmołwja so z wjesnjanami a wobdźělnikami swjedźenskeho ćaha. Nimo toho wobswětluja nětko tež delnjoserbšćinu wopřijimacy přełožowanski program „Sotra“ a portretuja Choćebuski Kolektiw Wakuum jako zastupjer „feministiskeje a přiwšěm inkluziwneje subkultury w Delnjej Łužicy“. Z wosebitym přinoškom gratuluja Witaj-pěstowarni „Wila Kunterbunt“ w Choćebuzu, kotraž bu před 20 lětami załožena. Jako kulturnu chłóšćenku pokazaja nowe hudźbne widejo „Co by nadejšła“ delnjoserbskeje šansonety Leny Hauptmann, nahrawane a produkowane wot Erika a Clemenca Syškojc.

Telewizija RBB wusyła „Łužycu“ sobotu, 17. septembra, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 21. septembra, w 3.30 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Wjac městnow hač ludźi

pjatk, 02. septembera 2022 spisane wot:

„Swobodne městna! Serbske institucije nuznje nowych ludźi pytaja“, rěka nadpismo septemberskeho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko. Tak pytaja projektnych nawodow, redaktorow, wobdźěłarjow spěchowanskich próstwow abo tak mjenowanych motiwatorow. Ženje hišće njebě potrjeba w serbskich institucijach tak wulka kaž tuchwilu. To zaleži na jednym boku na změnje generacijow. Na druhim boku nastawaja přidatne městna, na přikład w zwisku ze strukturnej změnu. Při tym maja wupisanja zhromadne wuměnjenje: wobknježenje serbskeje rěče. Wuhladko połoženje wobšěrnje wobswětluje.

Dalšej ćežišći magacina budźetej reportaža wo boju přećiwo afriskej swinjacej mrětwje we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc z pomocu trutow kaž tež přinošk „Idole z interneta“ wo wuspěšnymaj serbskimaj influenceromaj.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowanje w samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 5. septembra, w 6.45 hodź. Telewizija RBB pokaza magacin sobotu, 10. septembra, w 13.30 hodź. W mediatece MDR je Wuhladko wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Łužyca pola Frizow

pjatk, 19. awgusta 2022 spisane wot:

Třeći dźěl lětnjeje serije telewizijneho magacina Łužyca „Wulěty k narodnym mjeńšinam Němskeje“ wěnuje so Frizam. Moderator Christian Matthée zahaji swoju reportažu z wopytom Nordfriisk Instituuta (Sewjerofriziski institut) w Bredstedće, centralneje wědomostneje institucije za hajenje rěče a kultury mjeńšiny, hdźež podawaja jemu dohlad do stawiznow ludu wot 7. lětstotka. Nimo toho rozprawja Mathée z kupow Föhr a Hamburger Hallig, wo šulskim ­systemje a wuwučowanju frizišćiny w Schleswigsko-Holsteinskej a wo tamnišim radijowym programje w mjeńšinowej rěči. Wusyłanje wopřijima dale rozmołwy ze zastupnikami Rady Frizow.

Telewizija RBB wusyła magacin sobotu, 20. awgusta, w 13.30 hodź. Wospjetowanje w samsnym sćelaku slěduje srjedu, 24. awgusta, w 2.45 hodź. W mediatece RBB je Łužyca wot zajutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupne.

Wšědna serbska drasta

pjatk, 05. awgusta 2022 spisane wot:

Hišće před někotrymi lětami postajowachu wone wobraz Łužicy: serbske žony w swojej narodnej drasće. Hač na dźěle, při nakupowanju abo njedźelu na kemšach – wone słušachu samozrozumliwje k wšědnemu dnjej na wsach dwurěčneje Łužicy. Tola dźensa je lědma hišće wuhladaš. Tak je w katolskich wosadach jenož hišće něhdźe 20 žonow, kiž wšědnje serbske chodźa a kotrež su zwjetša w starobje daloko nad 80 lětami, zhladujo na dołhe, častodosć tradanja połne žiwjenje.

Njenapadnje a ćicho dožiwjamy runje kónc lětstotki dołheje doby w serbskich stawiznach. Filmowcaj Pětr a Stefan Symank staj za telewizijny magacin Wuhladko rěčałoj z někotrymi z tutych žonow.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko sobotu, 6. awgusta, w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 8. awgusta, w 6.45 hodź. a w telewiziji RBB 13. awgusta w 13.30 hodź. W mediatece MDR je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

nowostki LND