Wuswětla fasety Žylowa

pjatk, 17. septembera 2021 spisane wot:

Za aktualne wudaće telewizijneho magacina Łužyca je sej moderator Christian Matthée do Žylowa dojěł, zwotkelž wón přihladowarjam nětko wjes južnje Choćebuza wobšěrnje předstaja.

Žylow rosće – tuchwilu bydli tam ně­hdźe 3 500 ludźi – a tójšto nowych chěžow tam twarja. To njeje bjez wuskutkow. Łužyca wobswětla z toho rezultowace a zdźěla dosć razne rozestajenja, wěnuje pak so tež hinašim aspektam. Tak wopytaja tamnišu, cyle wosebitu cyrkej, stary hosćenc, słužacy něhdy tohorunja jako kulturnišćo, a pod pomnikoškitom stejace zbytki słowjanskeho hrodźišća.

Samozrozumliwje zaběra tež serbske žiwjenje wsy wažnu rólu. Tak pokuknu telewiznicy mjez druhim do Witaj-pěstowarnje „Mato Rizo“ a do zakładneje šule „Lutki“, hdźež je dwurěčna wučba ze standardom. A wězo njezabudu na tam pěstowane serbske nałožki.

K najznaćišim wosobinam w Žylowje słuša bjezdwěla serbski spisowaćel, publicist a žurnalist Jurij Koch. Łužyca gratuluje jemu k 85ćinam, kotrež je srjedu woswjećił.

Wuhladko z jubilejom

pjatk, 03. septembera 2021 spisane wot:
Spočatk septembra 2001 měješe hornjoserbski magacin telewizije MDR Wu­hlad­ko swoju premjeru. W najnowšim wudaću jutře, sobotu, w 11.45 hodź. zhladuja na kulowatu róčnicu, a to z dopomnjenkami koleginow a kolegow kaž tež wurězkami z dweju lětdźesatkow telewizije za dwurěčnu Hornju Łužicu. Mjez druhim póńdźe wo Chróšćanski šulski zběžk, štož bě wusahowacy podawk před 20 lětami, dokelž su Serbja prěni raz swoje narod­ne wočakowanja před zjawnosću z jasnymi słowami wuprajili. A hačrunjež njebě zběžk wuspěšny, njeje wón zaby­ty. Dale předstaja jutře filmowcow zwěriny Pětra a Stefana Symanka. Wonaj słušataj k filmowcam, kotřiž wot spo­čatka a prawidłownje za Wuhladko rozprawjeja – a to nic jenož wo historiskich podawkach, politiskich a stawi­zniskich pozadkach. Jedyn z jeju wose­bitych konikow je přirodowy film. Z tutej zahoritosću staj bratraj fascinaciju łužiskeje zwěriny z dotal wjace hač połsta přinoškami jara wjele zajimcam spřistupniłoj.

Tura po Delnjej Łužicy

pjatk, 20. awgusta 2021 spisane wot:
Telewizija RBB wusyła we wobłuku magacina Łužyca jutře, 21. awgusta, w 13.40 hodź. reportažu „Witajće do Łužicy – Ducy­ z motorrolerom“. Marja Elikowska-Winklerowa a Christian Matthée staj najwoblubowaniše turistiske cile Delnjeje Łužicy mjez Stołpišćami a Huštajnom při Grabicańskim jězoru wopytałoj a jeju jězbu filmisce dokumentowałoj. Tak je nastał přinošk wo „ludźoch, městnosćach a serbskich tradicijach, kotrež dowolnikam najrjeńši čas lěta wobohaćeja a cyle wosebite dožiwjenja zaručeja“. Wo­spjetowanje wusyła RBB srjedu, 25. awgusta, w 3 hodź., w mediatece sćelaka hodźi so magacin kóždy čas wobhladać.

Nowej zrěčenje a opera

pjatk, 06. awgusta 2021 spisane wot:

Hłowne ćežišćo přichodneho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko je nowe zrěčenje wo financowanju Załožby za serbski lud, kotrež su zwjazkowy minister Horst Seehofer (CSU) a ministerskaj prezidentaj Sakskeje Michael Kretschmer (CDU) a Braniborskeje Dietmar Woidke (SPD) 20. julija we wobłuku widejoweje konferency podpisali.

Z dalšim přinoškom wěnuja so přihotam na premjeru serbskeje pop-opery „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“. Projekt kolektiwa „Trio a Kumple“ a towarstwa Pawk změje 10. septembra premjeru. Stawizniski wobłuk magacina pod hesłom „Kolektiwizacija & Serbja: 60 lět ‚Socialistiske nalěćo‘ w ratarstwje“ wobswětla, kak je so prestižny projekt NDR, wutworić ratarske wulkozawody, na burske swójby we Łužicy wuskutkował. Nimo toho posrědkuja nowinki z Tienšana resp. Pamira, hdźež je so ekspedicija wokoło Eliasa Bětki mjez druhim na 7 134 metrow wysoki Pik Lenin zwažiła.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wospjetowani slědujetej póndźelu, 9. awgusta, w 6.10 hodź. w MDR a sobotu, 14. awgusta, w 13.30 hodź. w telewiziji RBB.

Wólby, murja, horiska

pjatk, 02. julija 2021 spisane wot:

Najwobšěrniši přinošk přichodneho wusyłanja telewizijneho magacina Wuhladko wěnuje so njedawno wotmětej 20. hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny w Slepom. Dalši wažny podawk, kotryž telewiznicy wobswětleja, je jubilej před sto lětami nowozałoženeho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Tež stawizniski wobłuk magacina zaběra so z róčnicu. Fachowcy rozjimaja, kak je so twar Berlinskeje murje před 60 lětami na wobydlerjow NDR, hospodarstwo kraja a nic naposledk na Serbow wuskutkował. Nimo toho poda so filmowe mustwo na pućowanje podłu noweje šćežki Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje. Trochu zdalenišo a předewšěm wyše po puću je tuchwilu Elias Bětka w Pamirskich wjel­horinach. Wuhladko je so pola njeho wo stawje naročneje wuprawy wobhoniło.

Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře w 11.45 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje póndźelu, 5. julija, w 6.10 hodź. W telewiziji RBB pokazaja magacin sobotu, 10. julija w 13.30 hodź.

W nowym šaće

pjatk, 04. junija 2021 spisane wot:

Wot junija prezentuje so serbski tele­wizijny magacin Wuhladko w nowym ­šaće, mjenujcy z wjetšimi płoninami ­za wulke wobrazy a panoramy, kotrež mnohostronskosć serbskeho žiwjenja ­hišće lěpje pokazuja. Po wjacorych lětach w znatym designje bě nětko načasu, nowe ­puće kročić. Wšako so tež wašnje, kak ­přihladowarjo a přihladowarki telewi­zijny program sćěhuja, stajnje měnja. Wo tym přeswědčić móža so zajimcy ­jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Mjez druhim rozprawjeja tam ­wo rozpušćenju Sakskeho wukubłan­skeho a wupruwowanskeho kanala SAEK. Jeho Budyska wotnožka je jara ­wjele pioněrskeho dźěła na polu serbskeje rěče w elektroniskich medijach wukonjała. Nětko so prašeja, kak z tym dale póńdźe.

We Wuhladku zaběraja so tež ze stolětnymi sta­wiznami Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy, kotruž bě bamž ­Benedikt XV. lěta 1921 znowa załožił, po tym zo bě něhdyše biskopstwo Mišno za čas reformacije zašło. Nimo toho ­předstaja dwurěčnu zawodowu nowinu, kotruž su njedawno w zawodźe TDDK w Nadróžnej Hrabowce wudali.

Přehladka a wjelhoriny

pjatk, 07. meje 2021 spisane wot:
Hłowna tema mejskeho wudaća telewizijneho magacina MDR Wuhladko je aktualna wustajeńca Serbskeho instituta „Swoboda kiwa!“ w Budyskim Serbskim muzeju. Dalšej přinoškaj wěnuja serbskemu alpinistej Eliasej Bětce, kiž hotuje so na tři wjerški Pamirskich wjelhorin wyše 7 000 metrow, a „serbskemu při­rodowědnikej europskeho wuznama“ Michałej Rostokej. Nimo toho wuswětla reportaža wšědny dźeń w nadawku ­Domowiny skutkowacych motiwatorow za wutworjenje rěčnych rumow. Wuhladko pokazaja jutře, 8. meje, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR a w 13.30 hodź. w telewiziji RBB, wospjetowanje na MDR slě­duje póndźelu, 10. meje, w 6.10 hodź.

Nowe stare mjena

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina „Łužyca“ je reportaža wo wo­zrodźenju serbskich pomjenowanjow w Strjažowje. Christian Matthée je sej tamniše statoki wobhladał a so jich wobydlerjow woprašał, hač a čehodla su so z akciju – snano – na přikładźe Dešnjanskich susodow orientowali.

Nimo toho rozhladowachu so tele­wi­znicy w Choćebuskej Witaj-pěstowarni „Villa Kunterbunt“ a jutře rozprawjeja, kak w dźěćacym dnjowym přebywanišću tuchwilne wužadanja zmištruja.

Slědowacy přinošk pedago­gisku temu tohorunja wobswětla. W srjedźišću steji prašenje, kak móhł kraj Braniborska serbskorěčne wukubłanje podpěrować.

Wědomosć a historiske hospodarstwo so w přichodnym wudaću „Łužycy“ hnydom dwójce jewitej. We wobłuku „Namakanki“ zarjaduja a posudźuja fachowcy stare pjenjezy, kotrež buchu z archeolo­giskimi slědźenjemi wědomostnikow kaž tež lajkow w regionje wotkryte. K tomu hodźi so rozprawa wo nowych dopóznaćach nastupajo „wikowanske drohi starych Słowjanow“.

Što čini Statnik?

štwórtk, 01. apryla 2021 spisane wot:

Wobšěrnje wěnuje so přichodne wusyłanje telewizijneho magacina Wuhladko předsydźe Domowiny Dawidej Statnikej, kiž je njedawno zdźělił, znowa za zastojnstwo kandidować. Portret chce pokazać, kotre nadawki ma předsyda wu­konjeć a kak jeho wšědny dźeń na čole třěšneho zwjazka Serbow wupada.

Dalši přinošk zaběra so ze stawizniskej temu. W lěće 1972 wujednaštej NDR a ZRN tak mjenowane transitne zrěčenje, zmóžnjace wobydlerjam zapadneje Němskeje, wopytać swojich přiwuznych na wuchodźe. Wuhladko přepytuje wuskutki toho na Łužicu. Tež reportaža „Serbscy šrubowarjo a jich drohoćinki-oldtimery“ ma historiski pozadk a zwisk k NDR. Wona wobswětla, kak entuziasća we wólnym času stare jězdźidła rekonstruuja a hladaja. Najwjetšu fascinaciju wuprudźeja za nich jězdźidła z dwutaktowym motorom, kaž na přikład Barkas. Clemens Šmit je so wo tymle wosebitym, častodosć drohim hobbyju wobhonił.

Jutry, póstnicy, pismo

pjatk, 05. měrca 2021 spisane wot:
Telewizijny magacin Wuhladko zaběra so jutře, 6. měrca w 11.45 hodź. mjez druhim z prašenjom, kak móhli serbske jutry lětsa wupadać, po tym zo křižerjo loni prěni raz docyła jěchać njemóžachu. Dalše ćežišća budu reformowe plany ewangelskeje cyrkwje nastupajo změny struktury w hornjoserbskich wosadach, jubilej Budyskeho klankodźiwadła a „rekordna girlanda“, kotruž su Kulowscy karnewalisća składnostnje póstnic zhotowili. Nimo toho wěnuja wuwiwarjej serbskeho braille-pisma portret. Telewizija MDR wospjetuje wusyłanje pón­dźelu, 3. měrca, w 6.45 hodź., sćelak RBB 13. měrca w 13.40 hodź.

nawěšk

nowostki LND