Digitalna wučbnica

pjatk, 06. apryla 2018 spisane wot:
Budyšin (SN/mwe). Serbska rěč je moderna rěč. Je so přiměriła wužadanjam časa, znaje moderne wurazy kaž mikrožołma, słuchomobil abo „dataje składować“. Ale kak zajimc serbšćinu nawuknje, hdyž we Łu­žicy njebydli? Mamy drje hižo někotre onlinowe poskitki za nawuknjenje rěče, nětko pak prezentuje Rěčny centrum WITAJ prěnju serbsku digitalnu wučbnicu z mjenom „Serbsce DIGITALNJE krok po kroku wuknyć – prawopis a gramatiku“. Što digitalna wučbnica wšitko zamóže, zhonja zajimcy w přichodnym wudaću Wuhladka, jutře, 7. jutrownika, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. W dalšej temje magacina wěnuja so awdiopřewodnikej za dźěći w Budyskim Serbskim muzeju.

Na wopyće w Žylowje

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN). Moderator delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca Christian Matthée poby w Žylowskej Witaj-pěstowarni „Mato Rizo“, hdźež su před 20 lětami započeli prěnje dźěći po modelu Witaj kubłać. We wusyłanju magacina jutře, 17. měrca, w 13.05 hodź. wo tym a wo swjedźenskim zarjadowanju w telewiziji RBB rozprawjeja.

W dalšimaj přinoškomaj Łužycy zhonja přihladowarjo wo wopyće delegacije Europskeho parlamenta w Delnjej Łužicy a wo wopyće pola Měta Pernaka w Berlinje, kiž swjeći jutře 80ćiny.

Projekt Witaj 20 lět

pjatk, 02. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Wopřijeće Witaj steji minjene dwaceći lět w Serbach za modelowy projekt. Ideju je Jan Bart z Francoskeje do Łužicy přenjesł. Bretonojo běchu model z wuspěchom praktikowali, a tak jón mjeztym tež w serbskim žiwjenju nałožujemy. Nětčiše 20lětne wobstaće modela Witaj bě nastork telewizijnemu magacinej Wuhladko, sej to docpěte jutře, 3. měrca, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR raz bliže wobhladać.

Dalša tema wusyłanja je „70 lět Serbski zakoń.“ Tež dźensa poćahuje so tón we wulkich dźělach na tekst z lěta 1948. Je pak zakoń hišće načasny abo ma so nowelěrować a wudospołnić?

Sakska a Serbja

pjatk, 02. februara 2018 spisane wot:
Budyšin (SN). Kónc januara je nowe sakske knježerstwo swój stodnjowski plan do přichoda swobodneho stata před­stajiło. Z tym chce sej po dezolatnym wólbnym wuslědku nowu dowěru ludnosće zdobyć. Jewja so tež Serbja w nowym planje? A kak předstaja sej Domowina dalše zhromadne dźěło z Drježdźa­nami? 25. wulkeho róžka bě předsyda Domowiny Dawid Statnik z małej delegaciju Serbow z hosćom pola noweho mi­nisterskeho prezidenta Michaela Kretsch­mera (CDU) w statnej kencliji w Drježdźanach. Tomu, Nukničanskemu jolkaswjedźenjej a dalšim temam wěnuje so februarske Wuhladko jutře, 3. februara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR.

Na slědach zapusta

pjatk, 19. januara 2018 spisane wot:
Choćebuz (SN). Zapust słuša k najwjetšim serbskim swjedźenjam spočatk noweho lěta w Delnjej Łužicy. Po starym nałožku ma so z nim zyma wućěrić, zo móhło nalěćo přichadźeć. W Bórkowach a někotrych dalšich błótowskich gmejnach tele dny předewšěm młodostni zapust­ swjeća. W filmje Anje Kochojc a Wolfganga Dümcke móžeće sej jutře wot 13.05 do 13.35 hodź. w telewiziji RBB wobhladać, zo narodna drasta w Bórkowach wosebitu rólu hraje. Předewšěm lapy­ su w tej wsy wulke a krasne. W magacinje Łužyca so Anja Kochojc wobdźěl­nikow mjez druhim za tym praša, kak wažny jim nałožk je.

70 lět Serbski gymnazij

pjatk, 01. septembera 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Před 70 lětami, 8. septembra 1947, běchu so durje Serbskeho gymnazija w Budyšinje prěni króć wotewrěli. Hač do dźensnišeho je wón jedna z najwažnišich institucijow nastupajo zachowanje serbskeje rěče a kultury – a ma čiłe časy za sobu. Wjacore razy je gymnazij stejnišćo měnjał, nětko steji wón zaso na městnje, hdźež bu załoženy. Tejle temje wěnuje so mjez druhim jutře magacin Wuhladko, kotryž wusyła telewizija MDR w 11.45 hodź.

W syći serbšćinu wuknu

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:
Choćebuz. Serbšćinu wuknyć z pomocu interneta, Facebooka, Whatsapp a po­dobnych socialnych syćow je tema přichodneho delnjoserbskeho telewizij­neho magacina Łužyca jutře, sobotu, w 13.30 hodź. na sćelaku RBB. Moderator Christian Matthée wopyta na přikład w Bayerskej młodeho muža, kiž awtodidaktisce a z pomocu interneta serbšćinu wuknje. Podobnje čini to Chinjan w Berlinje. Dale předstaja akterow, kotřiž tajke­ a hinaše serbske poskitki w inter­neće zmóžnjeja.

Wo bywšej kupjeli

pjatk, 04. awgusta 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). 15 lět je mjeztym zašło, zo bu tež mjez Serbami přewšo woblubowana kupjel w Kozarcach zawrjena. Hłowna přičina tohole kroka běchu tehdy dale a wjetše škody na technice kaž tohorunja na bazenkach samych. A byrnjež tehdy wosom gmejnow zwjazkej „Kozarčan kupjel“ přisłušało, njebě móžno objekt dale wjesć. Přiwšěm dyrbjachu gmejny hišće lěta dołho kredity za saněrowanje wotpłaćeć. Wo tym a dalšich zajimawosćach we Łužicy móža přihladowarjo jutře we Wuhladku w 11.45 hodź. w telewiziji MDR wjace zhonić.

Festiwal we Wuhladku

pjatk, 30. junija 2017 spisane wot:

Budyšin. XII. mjezynarodny folklorny festiwal minjeneho kónca tydźenja budźe tohorunja tema hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Před jewišćemi a za nimi reporterojo rozprawjeja, kotre skupiny běchu we Łužicy z hosćom a što su pokazali.

Dale předstaja we wusyłanju Bena Nowaka z Róžanta. Prěni serbski dudlowar njeje instrument jeno znowa wotkrył, ale móže jako prěni na nim tež serbske ludowe pěsnje hrać.

Nimo toho rozprawja Wuhladko wo kwasnej rewiji, z kotrejž běchu šu­lerjo Chróšćanskeje zakładneje šule njedawno něhdźe 300 přihladowarjow zwjeselili.

Wo FUEN-kongresu

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:
Choćebuz (SN). W meji pobychu redaktorojo delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca na 62. FUEN-kongresu pola madźarskeje narodneje mjeńšiny w Rumunskej. Što su tam filmowcy dožiwili, móža sej přihladowarjo jutře w 13.30 hodź. w telewiziji sćelaka RBB wobhladać. Nimo toho předstaja w magacinje 26lětneho přichodneho jurista Wylema Janhoefera, kiž je njedawno zastojnstwo zastupowaceho předsydy Domowiny přewzał. W pućowanskej rubrice wotkryja filmowcy serbske slědy w Nowej Niwje. Po pokiwach rozmysluje domownik Šybalik wo narodnych mjeńšinach a jich mocy.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND