Bilancuja „hłownu“

pjatk, 05. apryla 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). 30. měrca je so w Chrósćicach něhdźe 190 delegatow ze wšěch župow a čłonskich towarstwow Domowiny k 19. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka zešło. Nimo bilancowanja dotalneho dźěła chcychu so delegaća tež aktualnym a nowym politiskim wužadanjam wěnować. To je hłowna tema magacina Wuhladka jutře, 6. apryla, w 11.45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR. Nimo toho póńdźe we wusyłanju wo Alfreda Krawca-Dźěwinskeho, wuznamneho, mjezynarodnje připóznateho filmoweho wědomostnika Němskeje a wo dwace­ćilětne wobstaće młodźinskeho Radija Satkula.

Dwurěčnosć „strašna“

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Mjeztym zo su dwurěčne wjesne a dalše tafle w serbskim sydlenskim rumje w Sakskej a Braniborskej sa­mo­zrozumliwe, Zwjazk tajke za awto­dró­hi wotpokazuje. To wuchadźa z naprašowanja zapósłanca Zelenych w zwjaz­ko­wym sejmje Stephana Kühna. Na małe naprašowanje jeho frakcije wotmołwi wobchadne ministerstwo, zo njeje z wěstotnych přičin móžno dwurěčne tafle při awtodróhach nastajić. Předsyda Domowiny Dawid Statnik nima za argument žane zrozumjenje. Wo tym, wo lětušim Kulowskim karnewalu a dalšich zajimawych temach rozprawja jutře, 2. měrca, w 11.45 hodź. magacin Wuhladko w telewiziji MDR.

Kak dale ze serbšćinu?

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:
Choćebuz (SN). W februarskim wudaću delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca je moderator Christian Matthée na wopyće pola prof. Eduarda Wornarja, direktora Lipšćanskeho Instituta za so­rabistiku, a pola serbskich studentow. Ćežišćo rozmołwy je po ewaluaciji serbskeho kubłanskeho poskitka na zakładnych šulach Delnjeje Łužicy prašenje: „Kak dale ze serbskej wučbu?“ W magacinje, kotryž RBB jutře, 16. februara, wot 13.30 wusyła, předstaja tež Jakuba Gruhla. Młody rapper je za delnjoserbske bramborske radijo basnje delnjoserbskeje poetki Miny Witkojc zhudźbnił.

Nowe institucije trěbne?

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Před něšto časom bě hišće rěč wo tym, kotre serbske institucije měli so zawrěć abo hromadu połožić. Tuchwilu pak, mjez druhim w zwisku ze strukturnej změnu, diskutujemy skerje wo tym, załožić nowe institucije. Nowy župan Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Marcel Brauman namjetuje cyłołužiski centrum za dźěći w Čornym Chołmcu a centralnu hornjoserbsku rěčnu šulu we Wojerecach. Su pak tajke přeća realistiske? Wotmołwu na to dóstanu při­hladowarjo jutře, sobotu, we Wuhladku, a to w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalšej temje februarskeho serbskeho magacina stej lodohokoj w čěskich Warnoćicach a zymske žorawje we Łužicy.

Tři nowe wustajeńcy

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). W Budyskim Serbskim muzeju móža wopytowarjo tójšto wo žiwjenju łužiskich Słowjanow w srjedźowěku zhonić. Za lěto 2019 su sej muzejownicy zaso tři wosebite wustajeńcy předewzali. Što chcedźa pokazać, to přeradźa přihladowarjam direktorka Chri­stina Boguszowa w januarskim Wuhladku. Prěni měsačny magacin lěta 2019 wusyłaja jutře, 12. januara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema magacina je rozmołwa z dr. Stephanom Bulankom wo nowym ultrazwukowym systemje. Wuhladko wopyta 96lětneho molerja Jana­ Buka a zhladuje na jeho skutkowanje. „Wšitko spěwa do ranja!“ rěkaše dohodowna akcija Serbskeho rozhłosa, kotraž je tohorunja tema wusyłanja.

Plany do noweho lěta

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Tuchwilu móža wopytowarjo w Budyskim Serbskim muzeju tójšto wo žiwjenju łužiskich Słowjanow w srjedźowěku wuknyć. Za lěto 2019 su sej muzejownicy zaso tři wosebite wustajeńcy předewzali. Što chcedźa klětu pokazać, wo tym zhonja přihladowarjo w januarskim Wuhladku w rozmołwje z direktorku Christinu Boguszowej. Prěni serbski měsačny magacin lěta 2019 wusyłaja jutře, 5. januara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema wusyłanja je rozmołwa z dr. Stephanom Bulankom wo nowym ultrazwukowym systemje. Fuziska technologija je jedna z najmłódšich inowa­cijow na polu medicinskeje diagnostiki. Wosebje při přepytowanju tumorow woznamjenja to wulki postup.

Wuhladko wo wubrance

pjatk, 30. nowembera 2018 spisane wot:

Štó zastupuje Serbow na europeadźe 2020 w Korutanskej w Awstriskej? Z tymle prašenjom zaběra so přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na telewizijnym sćelaku MDR. Trójce je koparska wubranka muži z Hornjeje Łužicy na turněrje najlěpšich mjeńšinowych mustwow Europy nastupiła. Nětko sej w Delnjej Łužicy žadaja, zo měła na přichodnej europeadźe delnjoserbska wubranka muži nastupić, z Hornjeje Łužicy pak wubranka žonow. K tomu porě­ča w studiju z jednaćelom Domowiny a zamołwitym za wubranku Markom Kowarjom. Dale zaběraja so w najnowšim wusyłanju Wuhladka z rumnostnymi wuměnjenjemi w Budyskim Serbskim instituće, předstaja Ludwiga Saksu z Radworja a jeho angažement za rjemjeslniske dźěło ze šulerjemi a pohladnu do Chróšćanskeje Zahrodnikec pjekarnje, hdźež jenož „normalny“ wosušk njepjeku, ale tež tajki cyle po wosebitym přeću kupcow, mjenujcy po starych a tajnych swójbnych receptach.

Wuhladko wospjetuja póndźelu, 3. decembra, w 6.20 hodź. na MDR a sobotu, 8. decembra, w 13.05 na RBB.

200. Wuhladko

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:
Budyšin. Spočatk septembra 2001 bě w telewiziji MDR prěni króć Wuhladko widźeć. Jutře, sobotu, w 11.45 hodź. wusyłaja 200. hornjoserbski telewizijny magacin. K jubilejej zhladuja na wjerški a kuriozity a pokazaja, što je so w běhu časa wšo změniło. Dale předstaja cho­reografa Juraja Kubánku k jeho 90. na­rod­ninam a rozprawjeja wo medijowej akademiji Serbskeho rozhłosa a SAEK. Wuhladko wospjetuje MDR póndźelu, 5. nowembra, w 6.10 hodź.

750 lět Wojerecy

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Z měšćanskim swjedźenjom su Wojerecy 9. septembra jako wjeršk zarjadowanjow w běhu lěta na 750. róčnicu swojeho prěnjeho naspomnjenja spominali. W programje pak bě jich poměrnje mało serbskich poskitkow. Naje­bać to su w měsće serbske nałožki, tradicije a rěč hač do dźensnišeho žiwe. Tutej naležnosći wěnuje so mjez druhim Wuhladko, kotrež jutře, 6. oktobra, 11.45 hodź. telewizijny sćelak MDR wu­syła.­

Dalše temy Wuhladka su daloko znaty park błudźenkow we Wochozach, nowy serbski farar dr. Robert Malink w Ra­­ke­cach a klětuše wólby. Hnydom trójce su Serbja klětu namołwjeni wolić hić.

Antiserbske parole

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:
Budyšin (SN). Na spočatku koparskeje hry regionalneje ligi Biskopicy – Budissa Budyšin je wospjet k antiserbskim pa­rolam dóšło. 33lětny tak mjenowany nawoda Biskopičanskeho fanoweho bloka namołwješe swojich přiwisnikow, nadawać Budyskim přihladowarjam wjackróć ranjace wudmo „Sorbenschweine“. Po­licija podawk z kameru dokumentowaše a zwěsći personalije škaraka. Mjeztym so tež statny škit z podawkom zaběra. To je jedna z temow septemberskeho maga­cina Wuhladko, kotrež telewizijny sćelak MDR jutře, 1. septembra, w 11.45 hodź. wusyła. Nimo toho wěnuja so redakto­ro­jo festiwalej Nukstock, kotryž bě minjeny kónc tydźenja z dohromady 750 wopy­towarjemi znowa wulki wuspěch.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND