Bliski rozsud

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Energijowy koncern LEAG chce hač do lěća wo dalšim rozšěrjenju brunicowych jamow w Sakskej a Braniborskej rozsudźić. To zdźěli nawoda předsydstwa LEAG, Helmar Rendez. Z tym zwisuje dalše wotbagrowanje wsow a móžne přesydlenja wobydlerjow. Tučasnje čakaja tysacy ludźi w regionje na jasny signal ze strony předewzaća. Februarske­ wusyłanje hornjoserbskeho magacina Wuhladko sobotu, 4. februara w 11:45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR, předstaji plany noweho brunicoweho koncerna a reakcije z ludnosće. Dalša tema magacina je 25lětne wobstaće dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa.

Wo gymnaziju w RBB

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:
Choćebuz (SN). Ćežišćo januarskeho delnjoserbskeho magacina Łužyca jutře w 13.30 hodź. w RBB budźe dźeń wote­wrjenych duri na Delnjoserbskim gymnaziju w Choćebuzu. Jedne z prašenjow je: „Kelko serbskeho šula znjese?“ W satiriskim přinošku domownika Šybalika póńdźe wo potajne kontakty do USA.

Serbja njepřezjedni?

pjatk, 13. januara 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Štó smě nowelěrowanje šulskeho zakonja Sakskeje sobu postajeć? Dotal běše to stajnje Serbske šulske towarstwo. Nětko chce tež Domowina słowčko sobu rěčeć. Štó pak bój za sebje rozsudźi? Wo to dźe w serbskim magacinje Wuhladko jutře, 14. januara, wot 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema januarskeho wusyłanja je Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers, kiž je po 105 dnjach w słužbje prěni raz Serbow wopytał. Što su woni wot biskopa wočakowali, a što je wón w Serbach dožiwił, zhoniće we Wuhladku. Wutoru, 17. januara, w 5.45 hodź. wusyłanje na MDR wospjetuja.

Jednaćel we Wuhladku

pjatk, 02. decembera 2016 spisane wot:
Dlěje hač 20 lět je Bjarnat Cyž mjeztym jednaćel Domowiny. Kónc lěta poda so Nowojasčan na wuměnk. W swojim přichodnym wusyłanju jutře, 3. decembra, w 11.30 hodź. na MDR zhladuje hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko na jeho wjelelětne skutkowanje a přewodźa Cyža na jednym z jeho poslednich terminow jako jednaćel Domowiny. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo atomowych raketach za čas NDR w Tuchorskim lěsu, wo serbskich ratarjach a hodownych husycach a wo pisanym programje na schadźowance.

Załožba 25 lět

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:
Budyšin (SN). 19. oktobra 1991 załožichu we Łazowskej cyrkwi Załožbu za serbski lud. Běše to jónkrótny historiski a politiski podawk, kotryž njeje tež po 25 lětach na wuznamje popušćił. Hač do dźensnišeho je załožba kruty „financny rjap“ dwurěčneje Łužicy. Wo tym a wo swjedźenskim zarjadowanju 22. oktobra w Choćebuzu rozprawja magacin Wuhladko w swojim nowemberskim wusyłanju, a to jutře, 5. nowembra, w 11.30 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema je oratorij „Serbski rekwiem“, kotryž přednjesechu spočatk oktobra w Chróšćanskej cyrkwi pod nawodom Judith Kubicec.

Trjebaja Serbja sejm?

pjatk, 30. septembera 2016 spisane wot:
Iniciatiwna skupina za Serbski sejm bě njedawno na diskusiju wo wobsahach swojeje politiki prosyła. Na 65 zajimcow bě do Kamjentneho domu w Budyšinje přišło. Mjez nimi běštaj Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) a intendant NSLDź Lutz Hillmann. Hač do kónca lěta 2017 chce iniciatiwa wšitke tři přisłušace organy wolene abo zestajane měć, tak zo móže Serbski sejm abo parlament dźěłać. Tola kak ma sejm wupadać a změjemy w přichodźe tež serbskich ministrow? To je jedna z temow magacina jutřišeho Wuhladka, a to w 11.30 hodź. w telewiziji MDR.

Biskop we Wuhladku

pjatk, 02. septembera 2016 spisane wot:
Heinrich Timmerevers rěka nowy biskop Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy. Kónc awgusta bu 63lětny oficialnje do noweho zastojnstwa zapokazany. Tola štó nowy biskop je a što wo Serbach wě? Dwě prašeni to, na kotrejž chcedźa jutře, 3. septembra, we wusyłanju serbskeho tele­wizijneho magacina Wuhladko w 11.30 hodź. w telewiziji MDR wotmołwić. Dalša tema septemberskeho wudaća je přinošk wo žnjenskej krónje. Žně su nimale wotzamknjene. Za čłonow Chróšćanskeho towarstwa Domizna je to prawy čas, so zetkawaš a lětušu žnjensku krónu wić. Hižo trójce je so próca wudaniła a króna je sej stajnje prěnje městno na krajnej domchowance zawěsćiła. Budźe tež lětsa zaso wuspěšna? Filmowcy su wušiknym rukam při wiću přihladowali.

Wo šulskim zběžku

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Rukopisna sada w Budyskej chronice z lěta 1534 je skerje nakromna noticka, ze serbskeho wida pak je wuznamna: Wona móhła najstarši dotal znaty serbski pisomny dokument scyła być. Wědomostnica Madlena Malinkec je ju namakała, slědźo w Budyskim tachantskim archiwje. Wo tym rozprawja telewizijny magacin Wuhladko w swojim awgustowskim wusyłanju, a to jutře, sobotu, w 11. 30 hodź. na sćelaku MDR.

Dalša tema magacina je „Chróšćan zběžk“. Wón běše najsylniša akcija serbskeho ludu w boju wo zachowanje narodneje identity a zajimow Serbow a bě zdobom najwobšěrniša akcija zwonka parlamenta w nowych zwjazkowych krajach – šulski zběžk w Chrósćicach. Dnja 8. awgusta 2001 docpě wón swój wjeršk z jednej z najwjetšich protestowych demonstracijow we Łužicy. Hižo měsac pozdźišo Chróšćansku srjedźnu šulu doskónčnje zawrěchu.

Wubrance we Wuhladku

pjatk, 03. junija 2016 spisane wot:
Budyšin. Europeada wot 18. do 26. junija w Južnym Tirolu budźe jedna z temow hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Prjedy hač so Serbskej koparskej wubrance na puć hotujetej, staj jeju trenarjej kadraj oficialnje prezentowałoj. Štó smě sobu do Južneho Tirola, štó je so podarmo nadźijał? Wuhladko mustwje žonow a muži předstaji. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo serbskim programje na 100. zjězdźe katolikow w Lipsku, hdźež bě wosrjedź města serbske jewišćo. Nimo toho dopominaja na Akciju Koslow, prěnju zhromadnu akciju serbskich młodostnych po Druhej swětowej wójnje.

„Nowy“ we Wuhladku

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:
Budyšin. Kak chce nowy direktor Załožby za serbski lud Jan Budar dźěło załožby a tamnych serbskich institucijow pozitiwnje wobwliwować, budźe jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho te- lewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Dale zaběraja so we wusyłanju z Ra­dworskim hrodom a z prašenjom, kak chce jeho wobsedźer kulturu w Radworju šěrić. Nimo toho je Wuhladko wowčerja wopytało a jeho při wšědnym nalětnim dźěle wobkedźbowało. Wusyłanje wo­spjetuja wutoru, 10. meje, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 14. meje, w 13.30 hodź. na RBB.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND