„Nowy“ we Wuhladku

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:
Budyšin. Kak chce nowy direktor Załožby za serbski lud Jan Budar dźěło załožby a tamnych serbskich institucijow pozitiwnje wobwliwować, budźe jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho te- lewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Dale zaběraja so we wusyłanju z Ra­dworskim hrodom a z prašenjom, kak chce jeho wobsedźer kulturu w Radworju šěrić. Nimo toho je Wuhladko wowčerja wopytało a jeho při wšědnym nalětnim dźěle wobkedźbowało. Wusyłanje wo­spjetuja wutoru, 10. meje, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 14. meje, w 13.30 hodź. na RBB.

Křižerjo we Wuhladku

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:
Budyšin. Serbscy křižerjo a jich konje budu­ jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, 2. apryla, w 11.30 hodź. na sćelaku­ MDR. Mjez druhim budźe widźeć, kak su so při wobstaranju konjow prawe přećelstwa a lětdźesatki trajace styki z wobsedźerjemi konjow wuwili. Dale zaběraja so we wusyłanju z koparskej europeadu a kak cyłe swójby swój lětuši dowol na tónle podawk wusměrjeja. Prašenje pak je, što budźe z dźěćimi, kotrež dźě maja w tym času hišće šulu. Nimo toho wopytaja spisowaćela a basnika Bena Budarja, kiž je njedawno 70. narodniny swjećił, a předstaja zajimawostki wo zwonach Smječkečanskeje ewangelskeje cyrkwje. Wuhladko wospjetuja wutoru, 5. apryla, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 9. apryla, w 13.30 hodź. na RBB.

Rědki jubilej lěkarja

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Kulturny rum Hornja Łužica-Delnja Šleska a rozdźělenje pjenjez w nim je jedna z temow přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR.

Dale rozprawjeja tam wo rědkim jubileju serbskeho lěkarja. 17. februara 1916 je so Achim Nawka w Radworju narodźił a swjeći bórze stoćiny. Jeho biografija wjedźe přez pjeć politiskich systemow, kotrež su jeho žiwjenje formowali. Z jara čiłym wuměnkarjom a něhdyšim lěkarjom Achimom Nawku pohlada Wuhladko na jeho žiwjenje a praša so za potajnstwom wysokeje staroby.

We wusyłanju póńdźe tohorunja wo treningowe lěhwo serbskeju koparskeju wubrankow žonow a muži w přihotach na europeadu w Južnym Tirolu a wo serbskeju debitantow na njedawnym balu Drježdźanskeje Semperoweje opery.

Suchy we Wuhladku

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:
Budyšin. Z archiwowymi wurězkami a z rozmołwu z Markom Suchym zhladuje hornjoserbski telewizijny magacin Wuhladko w swojim přichodnym wusyłanju jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na nimale 24lětne skutkowanje dotalneho direktora Załožby za serbski lud. Nimo toho tam rozprawjeja, kak su spočatk decembra skupiny za lětušu koparsku europeadu w Južnym Tirolu wulosowali, a předstaja region, hdźež budu Serbja w juniju nadźijomnje wuspěšnje w sportowej misiji po puću. Dale póńdźe wo plany ze zašłeho lětstotka, po kotrychž měješe so město Wojerecy z politiskim a kulturnym srjedźišćom Serbow stać.

Serbja na europeadu

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). 14. decembra wulosuja w južnotirolskim Bozenje skupiny za 3. koparske mišterstwa narodnych mjeńšin europeadu. Ale kelko mustwow chce klětu scyła wo titul wojować? Chcedźa so Serbja z jednym abo dwěmaj mustwomaj wobdźělić? Najnowše informacije wo stawje přihotow dóstanu zajimcy we Wuhladku, kotrež wusyła sakska regionalna telewizija jutře, sobotu, w 11. 30 hodź. na sćelaku MDR, jako livestream w interneće a w mediatece MDR pod www.mdr.de/serbski-program/wuhladko.

Dalša tema decemberskeho Wuhladka je 141. schadźowanka. 21. nowembra su šulerjo, nětčiši a bywši studenća zhromadnje w Budyskej „Krónje“ swjećili.

Nimo toho wěnuja so jutře nimale zabytemu Domej za serbske ludowe wuměłstwo a nowej kompjuterowej hrě „Krabat“, kotraž je mjez młodostnymi hižo wjele dobreho wothłosa žnjała.

Lawreat we Wuhladku

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:
Přepodaće Myta Ćišinskeho Manfredej Ladušej je jedna z temow přichodneho wusyłanja hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, 7. nowembra, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Manfreda Laduša, kiž dlěje hač 50 lět jako žurnalist skutkuje, počesćichu tak za jeho žiwjenski skutk jako wusahowacy nowi- nar, awtor a znajer němsko-serbskich stawiznow. Dale zaběraja so we wusyłanju z móžnosćeni zaměstnjenja ćěkancow w serbskich gmejnach. Lisćina Budyskeho wokrjesa, kelko azyl pytacych měli jednotliwe gmejny přiwzać, je w komunach horce diskusije wuwabiła. Nimo toho rozprawjeja wo Carolinje Eyckec, kotraž je njedawno myto Echo klasiki za nahrawanje tereminoweho koncerta na CD dóstała. Wuhladko wospjetuja wutoru, 10. nowembra, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 14. nowembra, w 13.30 hodź. na sćelaku RBB.

Wulke pytanje

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:
Hdźe móhli so w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe ćěkancy zaměstnić? Z tymle prašenjom zaběra so přichodne wusyłanje hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Hač do 26. oktobra maja gmejny lisćinu­ z móžnymi kwartěrami zestajeć. Ale kotre ležownosće a domy móhli to być? Dale dopominaja we wusyłanju na wulki­ wuspěch, kiž žnějachu sobuskutkowacy a pomocnicy pasionskeje hry w Chrósćicach. Nimo toho wopy­tachu telewizijnicy wuměłču Wóršu Lanzynu­ w Barće a přewodźachu serbskich wobdźělnikow na njedawnym wubědźowanju Blackbird Run w Hózku. Wuhladko wo­spjetuja hižo jutře w 13.30 hodź. na RBB a wutoru, 13. oktobra, w 5.50 hodź. w telewiziji MDR.

Telewizija (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Wo Jurju Rjenču we Wuhladku

Prócowanja prawiznika Jurja Rjenča po Druhej swětowej wójnje wo samostatny serbski stat budu jedna z temow telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Poćahi­ Rjenča k juhosłowjanskemu prezidentej Jozip-Broz Titej a Rjenčowe aktiwity k załoženju samostatneho serbskeho stata běchu jeho zahuba. Wuhladko poda so na brizantne historiske slědy tragiskeje stawizny, kotraž by wobraz Łužicy­ a srjedźneje Němskeje rozsudnje změniła. Dale rozprawjeja we wusyłanju wo nowej społnomócnjenej za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Reginje Krawcowej a wo přihotach na pasionsku hru w Chrósćicach.

Wo změnje na čole SLA

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Spočatk wulkich prózdnin wotmě so 11. mjezynarodny festiwal „Łužica“. Serbske rejwanske a folklorne skupiny běchu sej lětsa dwanaće wukrajnych cyłkow přeprosyli, zo bychu wone publikum z kulturnym wulětom wokoło swěta zahorili. Mjez 700 sobuskutkowacymi běchu wuměłcy z Mexika, Paraguayja a Indiskeje, ale tež ze susodneje Pólskeje a Čěskeje. Wuhladko w swojim jutřišim wusyłanju w 11.30 hodź. w telewiziji MDR wo tym rozprawja.

Milena Vettrainowa bě wot lěta 2010 intendantka Serbskeho ludoweho ansambla, je najwjetšu serbsku instituciju we wichorojtych časach přestrukturo­wanja nawjedowała. Srjedź měsaca je zastojnstwo naraz złožiła. Wjace wo tym zhoniće jutře we Wuhladku.

Wo projekće Witaj

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Wot lěta 1998 móža dźěći we wšelakich łužiskich pěstowarnjach kaž připódla serbšćinu wuknyć. Z projektom Witaj běchu a su dale wulke nadźije zwjazane, našu maćeršćinu zachować a rozšěrić. Što dźěći w pěstowarnjach woprawdźe nawuknu, su wědomostnicy wjacore lěta přepytowali. Wuslědki su nětko w nowej knize dokumentowane. Wo tym rozprawja jutře tež julijski ma­gacin Wuhladko w 11.30 hodź w tele­wizijnym sćelaku MDR.

W dalšich temach wusyłanja wěnuja so žurnalisća nowemu předsydźe zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrkej Domašce, skutkowanju spisowaćelki Marje Kubašec a poslednim přihotam na folklorny festiwal „Łužica“.

nawěšk

nowostki LND