Miliardy eurow nadbytka wuzbytkowali

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:
Wiesbaden (dpa/SN). Robustne dźěłowe wiki a dobre hospodarske wuwiće stej němskemu statej prěnje połlěto 2015 nadbytk wunjesłoj. Zwjazk, kraje, komuny a socialne zawěsćernje su cyłkownje 21,1 miliardu eurow wjace dochodow hač wudawkow měli, kaž Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje dźensa zdźěli. Wulki podźěl na tutym wuslědku ma přesadźowanje mobilnych škričkowych frenkwencow w juniju, kotrež wunjese Zwjazkej 4,4 miliardy eurow. Wuslědki druheho połlěta su tradicionelnje słabše. Zdobom zarjad wobkrući, zo so němske hospodarstwo dale derje wuwiwa. Eksport němskich tworow do wukraja wosebje k tomu přinošuje.

Politikarjo namóc zasudźeja

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

W Nauenje woheń předwidźanu přebywarnju ćěkancow zničił

Berlin/Drježdźany/Nauen (dpa/SN/K). Wubuchnjena namóc w Sakskej přećiwo ćěkancam a azylantam – wosebje wu­raznje a zlě w Heidenauwje – politikarjow šokuje a zdobom alarmuje. Prezident Němskeho zwjazkoweho sejma Norbert Lammert je tele krawale jako „hańbu“ zasudźił. Wone su „za naš kraj njepřijomne“, wón zwurazni. Je wšak tak, zo wotmołwja so na kóždu akciju přećiwo cuzym z 20 akcijemi za nich. „W Němskej je jimaceje, spontaneje a wobšěrneje zwólniwosće, ćěkancam pomhać“, Lammert zwěsći. Demonstracije­ a namócnosće wuchadźeja z móličkeje skupinki, často podpěra­neje wot pućowacych krawalnikow.

Minsk dodźeržeć

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN/K). Dodźeržeć měrowy proces, kaž bu wón w februaru w běłoruskim Minsku dojednany, k tomu pominaja němska kanclerka Angela Merkel (CDU), francoski prezident François Hol­lande­ a ukrainski prezident Petro Porošenko. Woni běchu so wčera wječor w Berlinje zetkali a połoženje rozjimali. Dowěrnik zwjazkoweho knježerstwa za Rusku Gernot Erler (SPD) nastupajo konflikt na Ukrainje tohorunja k dodźerženju Minšćanskich dojednanjow pomina. Pře­co­ zaso dochadźa k bojam, ale nic přezcyłnje. „Bohužel so tež na Ukrainje přeco zaso wo tym debatuje, hač njeměło so tola wojerske rozrisanje pytać. To nas w EU jara znjeměrnja“, Erler zwurazni.

USA sćelu lětadła do Europy

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:
Washington (dpa/SN). K wottrašenju Ruskeje­ sćelu USA swoje najmoderniše wojerske­ lětadła do Europy. Mašiny typa F-22­ „Raptor“ chcedźa „jara bórze“ k zwu­čowanjam NATO přepołožić, zdźěli statna sekretarka Deborah Lee wčera w zakitowanskim ministerstwje we Washingtonje. Hłowna přičina su pozdatne ruske wojerske aktiwity na Ukrainje, kaž Lee rjekny. Dokładny čas a městnosć přepołoženja wona njemjenowaše. Lětadła pak chcedźa tak nastajić, zo su při móžnym wojerskim konflikće w Europje zasadźomne. Nimale 19 metrow dołhe lětadła su tak twarjene, zo su za radar lědma­ spóznajomne. Jednotliwa mašina płaći wjace hač 140 milionow dolarow. Medije na to tukaja, zo sćelu USA lětadła do Pólskeje abo do baltiskich krajow

To a tamne (25.08.15)

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Tři tydźenje za swojim awtom pytał je Norwegčan w Hannoveru. 78lětny bě na jězbje z Andorry do Osla w delnjosakskej krajnej stolicy pozastał. Awto parkowaše wón w pódlanskej hasy a poda so pěši do centruma. Tam pak zhubi papjerku, na kotrejž bě sej mjeno hasy napisał. 73lětna wobydlerka mužej při pytanju pomhaše a jeho samo doma hospodowaše. Hakle namołwa w nowinje bě wuspěšna. Čitarka informowaše, zo hižo dlěši čas awto ze spodźiwnej čisłowej tafličku před jeje domom parkuje.

Wjace hač 12 000 eurow namakał je 87­lětny zběrar prózdnych blešow we wotpadkowym kontejneru we Wuppertalu. Muž donjese tři wobalki z pjenjezami na policajsku stražu, „byrnjež je sam zawěsće derje trjebać móhł“, rěčnik policije zdźěli. Nětko pruwuja, komu móhli pjenjezy słušeć­ a hač ma muž prawo na myto.

Łužica (25.08.15)

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Spěchowanje za wysoku šulu

Žitawa (SN/ch). Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc dóstanje nětko 52 000 eurow, zo by wobdźělenje ludźi z chroniskimi chorosćemi abo zbrašenych na kubłanju polěpšiła. Cyłkownje dóstanu sakske wysoke šule za tón zaměr tele dny něhdźe dwaj milionaj eurow, klětu změja samsnu sumu k dispoziciji. „Wobdźělenje na kubłanju je wažny stołp inkluzije“, praji hornjołužiski zapósłanc SPD w krajnym sejmje Thomas Baum wčera w nowinskim wozjewjenju. „Wjeselu so, zo tež naše wysokošulske stejnišćo z tychle přidatnych srěd­kow profituje.“ 14 wysokich šulow kaž tež Sakska powołanska akademija smědźa pjenjezy za poradźowanja a dalekubłanja, za polěpšenu software abo za techniske rozrisanja za zbrašenych nałožić.

Ćěkancy na hromakowym dworje

Pytaja za nowym knježerstwom

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Athen (dpa/SN). W Grjekskej připowědźeja so dočasne nowowólby. Po wot­stupje ministerskeho prezidenta Alexisa Tsiprasa­ ma předsyda konserwatiwneje strony Nea Dimokratia Evangelos Meimarakis hač do dźensa wječora chwile nowe knježerstwo wutworić. Njedyrbjało-li so jemu to poradźić, dóstanje šef wotpačeneje skupiny lěwicarjow strony Syriza Panagiotis Lafazanis samsny nadawk. Wobkedźbowarjo njewočakuja, zo rozmołwy wobeju politikarjow woprawdźe k wutworjenju noweho knježerstwa dowjedu. Přiwšěm chcetaj wobaj přewostajeny čas jednanjow hač do kónca wužiwać, kaž rěkaše. Móžny termin nowowólbow by 20. september był.

Armeja zasadźena

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Beirut (dpa/SN). Po namócnych protestach wotpadkoweje krizy dla jednotki libanonskeje­ armeje wot wčerawšeho po stolicy Beiruće patruljuja. Po informacijach medijow je wójsko mjeztym wjacore naměsta wobsadźiło, zo by nowym demonstracijam zadźěwało. Při zražkach z demonstrantami zasadźi policija sobotu a wčera sylzopłun a wodomjetaki. Demonstranća běchu njedaloko knježerstwoweho palasta kamjenje a praskotaki na zastojnikow mjetali. Wuchadźišćo namócnosćow je wotpadkowa kriza. Wot julija so w Beiruće wotpadki kopja, dokelž bě město přepjelnjenu deponiju zawrěć dało. Protesty su so mjeztym tež na dalše dźěle kraja rozpřestrěli.

Nawal ćěkancow přiběra

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

Wicekancler Sigmar Gabriel krawalny sakski Heidenau wopytał

Berlin/Skopje (dpa/SN/K). Dźiwajo na spochi rozměrniši nawal ćěkancow zeńdźetej so němska kanclerka Angela Merkel (CDU) a francoski prezident François Hollande dźensa w Berlinje k wurjadnemu wuradźowanju. Kaž z Parisa zdźělichu, chcetaj wonaj „nowe impulsy“ dać za zhromadnu europsku wotmołwu na krizu ćěkancow dla. Komisar EU Jean-Claude Juncker je staty zhromadźenstwa namołwił, dojednać so na lisćinu wěstych pochadnych krajow. Je njelogiske, zo chcedźa staty Balkana Europskej uniji přistupić, jako wěste pak njejsu zastopnjowane.

Zetkaja so Ukrainy dla

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:
Kijew/Berlin (dpa/SN/K). Ukrainski prezident Petro Porošenko je so k Dnjej njewotwisnosće něhdyšeje sowjetskeje re­publiki słowa jimał a před strachom móžneho ruskeho nadpada warnował. Ruska ma po jeho słowach 50 000 wojakow při ukrainskich hranicach zaměstnjenych. Popołdnju wobdźěli so Porošenko w Berlinje na zetkanju kanclerki Angele Merkel (CDU) a francoskeho prezidenta Françoisa Hollandea, kotrajž chcyłoj prócowanja wo měrliwe rozrisanje krizy Ukrainy dla z nowymi impulsami wožiwić. Na wuchodnej Ukrainje je znowa k třěleńcam mjez Kijewskim wójskom a proruskimi mocami dochadźało. Jedyn wojak bu morjeny­, wjacori zranjeni.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND