Awtor dźensa Clemens Šmit

Lubi čitarjo našeje kolumny, tež w lěće 2020 směmy so zaso na někotryžkuli sportowy wulkopodawk wjeselić. Prjed hač sportowe lěto zhromadnje přeńdźemy, mam hišće nowosć z medijow za was. Wotnětka njewusyła mjenujcy Serbski rozhłós wšědnje jenož hodźinku dlěje, ale přidatnje směmy so wotnětka tež kóždu srjedu na dalši rańši sportowy přinošk wjeselić.

Prěni wulki wjeršk lěta, 68. turneja sněhakowarjow po štyrjoch skakanišćach, so dźensa kónči. Njewostanje pak to jenički sportowy podawk w zymje. Hnydom tři dalše spočatk lěta na nas čakaja. Hižo štwórtk so swětowe mišterstwa w mjetańcy zahaja. Wone su lětsa w Awstriskej, Šwedskej a Norwegskej. Šansu na do­byće wuličeja sej při tym tež chowancy trenarja Christiana Prokopa. Cil Němcow wšak rěka: znajmjeńša połfinale. Apropos fi­na­le. Mjeztym hižo 54. raz budźe spočatk februa­ra tak mjenowany „super bowl“, potajkim kónčna sezonowa hra w american footballu. A srjedź februara přewjedu w južnotirolskim Antholzu swětowe mišterstwa w biatlonje.

Sport (03.01.20)

pjatk, 03. januara 2020 spisane wot:

Přewjedu zymsku ediciju

Jutře přewjedu młodostni z Kulowa a wokoliny 7. raz tak mjenowany Kulow-cup w zymje. Wot 11.30 do 17.30 hodź. chcedźa w Kulowskej wjacezaměrowej hali za bulom honić. Hosćićeljo, Kulowminatije, přeprošeja wšitkich wólno­­čas­nych a aktiwnych koparjow z města a wo­kolnych wsow na zymsku ediciju najwjetšeho wrotoweho festiwala re­giona.

Kopaja wo pokal TCM

Koparski turněr Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) je jutře, 4. januara, w 15 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“, a to wo pokal TCM. Přeprošene su wosadne a wjesne mustwa młodźiny kaž tež cyłki sportowych jednotkow.

Nowolětny běh we Wojerecach

Wotrjad lochkoatletika sportoweho kluba Wojerecy přewjedźe njedźelu, 5. januara, w sportowym forumje we Wojerecach nowolětny běh. W poskitku změja tam distancy 6 a 2 km. Start je za 10.30 hodź. planowany.

Na kopańcu Němskopazličanow

Koparjo Sportoweho towarstwa Natwar Němske Pazlicy zarjaduja a wuho­tuja 5. januara wot 9 do 13 hodź. swój 31. interny halowy koparski turněr, a to w sportowni „Při Boršći“ w Kamjencu.

Wojuja wo S-mobil-trofeju

Dotal njespokojom

štwórtk, 02. januara 2020 spisane wot:

Rezimej prěnjeje połserije ST Marijineje hwězdy we wokrjesnej wyšej lize

Po tym zo běchu sej koparjo ST Mariji­neje hwězdy w hrajnej dobje 2018/2019 ze 70 dypkami mišterstwo we wokrjesnej lize zawěsćili a do wokrjesneje wyšeje ligi postupili, dyrbjachu klasu wyše w prěnjej dypkowej hrě hnydom w serbskim derbyju přećiwo Sokołej Ralbicy/Hórki nastupić. Po dobrym započatku a na­wjedowanju pak su hišće z 1:5 podleželi. Na to­ nastupichu w Kulowje, hdźež wobstachu zasłužbnje 2:2.

Prěnje tři dypki móžachu chowancy trenarja Erwina Kleinmanna w druhej domjacej partiji přećiwo Motorej Kumwałd žnjeć, a to z njewohroženym do­byćom 3:0. Tež dalšej razaj móžeše postupnik dale­ na so skedźbnić. Najprjedy wudoby sej njewočakowany dypk w Wojerecach (1:1), a tydźeń po tym porazy sobupostupnika TSV Wachau z 5:1. Poražku 2:5 poćerpjechu klóšterscy bulkoparjo w Hornim kraju, dokelž jim wjacori hrajerjo pobrachowachu. Lěpje sčinichu to zaso doma, hdźež su SG Großnaundorf z 3:0 přewinyli.

449 běharkow a běharjow, telko kaž hišće ženje, je so w Budyšinje na poslednim dnju lěta 2019 na 53. silwesterskim běhu wob­dźě­liło. Mjez nimi běchu tež někotři Serbja. Tak doběža na přikład Katharina Bejmakowa z Radworja w swojej starobnej skupinje na distancy 10,6 kilometrow jako třeća do cila, Roman Měrćink z Baćonja bě prěni po 5,3 kilometrach. Foto: Jörg Stephan

Pak młodźina w nocy měrnje we łožu spi, pak so na partyjach abo rejach zabawja. Tola sobotu do hód je w nocy zaso raz sportowała. Serbske młodźinske towarstwo Pawk bě na swój kóždolětny nócny wolejbulowy turněr do Pančičanskeje sportownje přeprosyło. Dwanaće mustwow so tam wubědźowaše, zo bychu sej do hód hišće tróšku městna w brjuchu za dobru pječeń spřihotowali. 22. december je přeco zaso witany datum, wšako so to wjetšina młodostnych z wulkich městow ze studija abo wot dźěła­ do domizny nawróći.

Organizator turněra Fabian Šěrak wopisowaše niwow hrow jako jara wysoki, tež w pózdnjej hodźinje sej mustwa ničo njedarichu. Tola nócny wolejbul njeje jenož wolejbulistam witana móžnosć so zetkać. Něhdźe 80 přihladowarjow so w sportowej hali zhromadźi, zo bychu so při piwje a sporće rozmołwjeli. Tež mały imbis měješe Pawk za hłódnych hosći a sportowcow spřihotowany.

Wokoło hata běželi abo pućowali

štwórtk, 02. januara 2020 spisane wot:

Dopołdnjo druheho hodowneho swja­teho dnja běchu sej mnozy sportowcy znowa wuplanowali. A tak poda so jich wulka syła mjeztym 19. raz wot 10 hodź. na pjeć kilometrow dołhe koło wokoło wulkeho Němskopazličanskeho hata. Orga­nizatorojo Natwara Němske Pazlicy so chětro dźiwachu, zo bě při špatnym wjedrje 280 ludźi přichwatało. Mjez nimi běchu oldijowi běharjo z Lubija a kopica serbskich sportowych přećelow, Japanjan, sportowc na jednym kolesu z Großröhrsdorfa – wón trjebaše 18 mjeńšinow wokoło wulkeho hata – a wjele dalšich. Tež 50 nowych wobdźělnikow móžachu zamołwići witać, tak mandźelskeju z Großschönauwa. Běh je so mjeztym k tradiciji wuwił. Na jednej stronje móža ludźo w přijomnej atmosferje wokoło hata pućować a bjesadować, runočasnje pak móža so aktiwni běharjo na přikład na silwesterske běhi w Budyšinje abo Oberlichtenauwje přihotować. Wšitcy wobdźělnicy cil bjez zranjenjow docpěchu a dóstachu nimo wopisma a kołka tež darmotny napoj.

Kaž hižo po poslednjej hrě lěta 2019 z wulkej starosću wočakowane je trenar prěnjeho koparskeho mustwa FC Energije Choćebuz nowe zrěčenje sportoweho towarstwa wotpokazał. Hišće hórje pak přińdźe, jako 22. decembra wozjewichu, zo so wjednistwo FC Energije a šefna­zwučowar „w mjezsobnej přezjednosći“ 31. decembra rozeńdźetaj. Interimny trenar sta so Sebastian König, dotalny nawoda dorostoweho centruma kluba.

Wuslědki (02.01.20)

štwórtk, 02. januara 2020 spisane wot:

Tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina C, wokrjesna liga stafla 2

1. Jednota Kamjenc 9 77 : 3 27

2. TSV Połčnica  8 47 : 10 21

3. Großnaundorf/Lomnitz  8 26 : 21 18

4. Arnsdorfske KT 9 22 : 23 15

5. ST Kinspork/Łužnica 8 21 : 15 12

6. ST Ćisk 9 20 : 27 12

7.  HZ Ottendorf-Okrilla/Hermsdorf

 9 13 : 28 6

8. ST Liegau-Augustusbad 9 11 : 33 6

9. TSV Wachau 9 1 : 78 0

młodźina C, wokrjesna liga stafla 3

1.  HZ DJK Módro-běli Kulow/Wojerowski FC II 11 90 : 26 27

2. ST Bart 11 67 : 20 22

3. HZ Łužica  10 53 : 14 22

4. SC 1911 Großröhrsdorf  11 45 : 12 22

5. HZ Njeswačidło/Rakecy 11 49 : 46 15

6.  HZ Traktor Malešecy/Budissa Budyšink

 9 24 : 46 10

7. Hlinowski SC 1931 10 17 : 94 3

8. HZ Ćisk/LSV Hory/HZ Łaz/Běły Chołmc

 11 16 : 103 3

młodźina D, wokrjesna wyša liga

1. Wojerowski FC 8 8 : 1 22

2. LSV Hory 1990 8 7 : 1 21

3. FSV Łuty 8 6 : 3 16

4. Módro-běli Kulow 8 4 : 4 12

4. ST Ćisk II 8 4 : 4 12

6. ST Lubuš 8 3 : 4 10

7. Rakečanske ST 8 2 : 6 6

8. SZ Wóslink/Skaskow 8 1 : 6 4

9. HZ Łaz/Běły Chołmc II 8 1 : 7 3

Na wobwodne pokalne finale do Kundraćic bě sej sobotu, 14. decembra, druhe­ zastupnistwo wolej­bulistkow Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Wor­kle­cy dojěło. Dokelž bě so jeno šěsć mustwow­ za pokalnu seriju přizjewiło, běchu­ wone do dwe­ju staflow rozrja­dowane. Stafle běchu po ligach měšane, to rěka, zo su cyłki z wobwodneje klasy kaž tež z wobwodneje ligi nastupili.

W předkole běštej sej mustwo z Kundraćic w stafli B a druhe zastupnistwo Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy w stafli A dobyće zawěsćiłoj.

Prěnje zastupnistwo HZ Pančicy-Worklecy, kotrež bě w předkole Kundraćicam z 1:2 podležało, njebě so za finale kwali­fikowało. Rezerwa žonow hrajneho zjednoćenstwa pak bě so w předkole přećiwo teamej Nysa Wolejs II a Módro-běłym Wojerecy ze stajnje 2:0 přesadźiła (SN rozprawjachu).

Slavia Praha z jasnym předskokom

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:

A tole je nětčiši staw tabulki:

1. Slavia Praha  45 : 4 54

2. Viktoria Plzeň  35 : 19 38

3. FK Jablonec  35 : 27 35

4. Sparta Praha  39 : 26 33

5. Mladá Boleslav  39 : 32 32

6. 1. FC Slovácko  28 : 25 32

7. Baník Ostrava  30 : 23 31

8. Dynamo České Budějovice 32 : 33 30

9. Slovan Liberec  33 : 30 27

10. Sigma Olomouc  25 : 25 25

11. FK Teplice  18 : 29 23

12. Fastav Zlín  16 : 30 21

13. Bohemians Praha  20 : 32 20

14. SFC Opava  9 : 31 14

15. MFK Karvina  13 : 30 13

16. FK Příbram  15 : 36 13


W najwyšej hrajnej klasy čěskeje kopań­cy njeje jenož prěnja połserija skónče­na, wuhratych je dalšich pjeć kołow­. Po dwaceći zetkanjach kóždeho zastup­nistwa traje nětko zymska přestaw­ka hač do 20. februara.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND