Do Južneho Tirola!

pjatk, 17. junija 2016 spisane wot:
Hdyž takle słyšu, štó chcył wšitko na europeadu do Južneho Tirola jěć, da zwažu sej rjec: Tajku karawanu serbskich awtow, campingowych mobilow a busow swět tak spěšnje hišće widźał njeje. Cyłe swójby hotuja so na jězbu do sewjerneje Italskeje. Myslu sej, zo změjemy tam podobnu wjesołu a zahoritu atmosferu kaž lěta 2012 we Łužicy. Při tym mi wosobinsce ani tak wažne njeje, kak derje hólcy a holcy ze Serbow na kóncu wotrěznu. Wjeselmy so na wulki koparski swjedźeń. Wažne je, zo wobchowamy zasady, kotrež su zamołwići tele dny wudali: Podpěrujmy serbske mustwo, ale njeměrmy so přećiwo druhim cyłkam. Pěstujmy zhromadnosć wšelakich narodnych mjeńšin a nawjazujmy nowe styki k nim. A nimo toho wjeselu so na rjane serbske swjedźenje na kromje hrow našeju wubrankow w Ahrntalu, Mühlwaldźe a Sandźe in Taufers. Potajkim: Widźimy so w Južnym Tirolu! Marko Wjeńka

Saint-Denis. Po njerozsudnym a bjezwrotowym 0:0 běchu Polacy zbožowniši z wuslěd­kom. Wobaj cyłkaj pak matej nětko štyri dypki a zaćah do wosmifinala samej w rukomaj. Na mjezwočach Němcow pak bě widźeć, zo so z remisom spokojić njemóžachu. Wo prěnim połčasu wjele rozprawjeć njemóžemy, w druhim nastachu wjacore wulke šansy na woběmaj stronomaj. Stajnje pak škitarjo na woběmaj bokomaj wuběrnje reagowachu abo šansy nadběhowarjow so lochkomyslnje njewužichu. Wčera běše němska defensiwa suwerena, ofensiwa pak słabosće pokaza.

Sobotu na ryzy serbsku kónčnu hru

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:
SJ Chrósćicy a Sokoł Ralbicy/Hórki stejitej sej zajutřišim, sobotu 18. junija, w finalnej hrě wo wokrjesny pokal we Wulkej Dubrawje napřećo. Hru na sportnišću „Při wodarni“ zahwizda sudnik w 15.30 hodź. Wobaj cyłkaj chcetej wězo ryzy serbski duel za sebje rozsudźić a z trofeju domoj jěć. Prezident Chróšćanskeje SJ Jurij Kokla kaž tež zamołwići Ralbičanskich sportowcow a serbskeje wubranki muži namołwjeja akterow na hrajnišću k fairnosći, zo njeby k zranjenjam dóšło. Wšako ma hnydom dźesać koparjow – dwaj Chróšćanaj a wosom Ralbičanow – Serbow na europeadźe w Južnym Tirolu zastupować. Finalna hra lubi wulku napjatosć, wšako njeběchu mnozy tam z tymle ryzy serbskim duelom ličili. Wobě mustwje stej jara česćelakomej, předewšěm w direktnym měrjenju mocow. Tuž njewjeselitej so jenož na hru, ale zawěsće tež na mnohich fanow při hrajnišću. Clemens Šmit

Poslednju partiju w Rychbachu jasnje dobyli

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:

ST Haselbachtal

– SJ Njebjelčicy 0:4 (0:1)

Zestawa hosći: Hahn – Kral, Deleńk, Haška, Hanuza, Hrjehor (56.Šołta), Hommel, Hoelzel, Korjeńk, Lejnart, Čornak (46. Ričel)

Moritzburg znowa serbskich triatletow wabił

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:
Druhi kónc tydźenja w juniju steji hižo wjacore lěta kruće w terminowej protyce serbskich wutrajnostnych sportowcow. Moritzburgski hrodowy triatlon přićahuje lěto wob lěto z přikładnej organizaciju a bajkojtej kulisu wjace hač tysac wobdźělnikow. Mjez nimi su profije runje tak kaž składnostni/ludowi sportowcy. Lětsa běchu so tež štyrjo Serbja za wšelake čary zapisali, bohužel pak njemóžeštaj dwaj z nich ze strowotnych přičin nastupić. Tak zwostaštaj Beno Šołta a Marian Žur z tri-teama-serbja, kotrajž startowaštaj na olympiskej distancy. Po płuwanju přez 1,5 km po hrodowym haće chwataštaj wobaj po něhdźe 28 minutach k swojimaj kolesomaj. Tež po 40 km teptanja do pedalow, za kotrež trjebaštaj něhdźe 1:09 h., běštaj wobaj hišće poměrnje blisko hromadźe. Do cila doběža Beno jako cyłkownje 60. (16. pola 30- 34lětnych) w 2:21:28 h. Tež Marian zamó so w běhu polěpšić, štož woznamjenješe na kóncu městno 80 (11. w MK40-44) w času 2:24:32 h. Michał Nuk

Lille. Po randalach do, srjedź a po skupinskej hrě Jendźelska–Ruska je europski koparski zwjazk UEFA woběmaj krajnymaj koparskimaj zwjazkomaj hrozył, zo jej po wospjetnych wukročenjach z turněra wuzamknje. Za ruski cyłk by tale sankcija po wčerawšej poražce 1:2 móhło njetrjebawša być, wšako njejsu šansy k docpěću wosmifinala nětko runjewon najlěpše. Wočakowane randale drje wuwostachu, za to pak pokaza ruska wubranka słaby wukon. W 32. mjeńšinje bě Vladimir Weiss dołhu flanku k 1:0 přetworił a krótko do połčasa bě zawěsće cyła Słowakska z konopeja abo stólca skočiła, jako Marek Hamsík po dalšim róžku z krasnymi wrotami na 2:0 (45.) zwyši. Čestne wrota Denisa Glushakova 10 mjeńšin do kónca stachu so přepozdźe, dokelž njemějachu Rusojo hižo mocow dosć, na 2:2 wurunać.

Wuslědki (16.06.16)

štwórtk, 16. junija 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Marijina hwězda – Großdrebnitz 7:1 (2:1)

Haselbachtal – Njebjelčicy 0:4 (0:1)

1. Ottendorf/Liegau 25 65  : 23 62

2. Frankenthal 25 71  : 35 58

3. Großnaundorf 25 71  : 32 52

4. Arnsdorf 25 59  : 27 45

5. Njebjelčicy 26 54  : 36 44

6. Großröhrsdorf II 26 44  : 34 43

7. Marijina hwězda 25 77  : 47 42

8. Haselbachtal 26 53  : 61 38

9. Sepicy 25 67  : 64 35

10. Němske Pazlicy 25 46  : 51 33

Sezonu z dobyćom zakónčili

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– ST Motor Kumwałd 5:2 (3:1)

Zestawa domjacych: Králíček – Šiman, Cyž, Šafář, Bětnar (59. Pöpel), Žur, Runt, Domaška (70. Schulze), Młynk (46. Dehn), Šmit, Věchet

Němske mišterstwa

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:
Gotha. Marko Ryćer ze Šunowa wobsa­dźi zašłu sobotu na srjedźnoněmskich lochkoatletiskich mišterstwach za dorosćenych w Gotha 5. městno w běhu na 400 m. Z časom 51,2 s skwalifikowa so zdobom za němske lochkoatletiske mišterstwa w starobnej klasy U18. Alfons Ryćer

Zakónča sezonu na třećim městnje

srjeda, 15. junija 2016 spisane wot:

Drohotka Ramnow

– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:4 (0:2)

Zestawa hosći: Gloxyn – von Köding, S. Bjeńš, B. Bjeńš, Korjeńk, Šewc, Wałda, Lulak, Šołta, Domaška, Kurjat (60. Matka)

Ralbičenjo chcychu wězo dobyć a w kónčnym hódnoćenju so na třećim městnje tabulki zaměstnić. To so w Ramnowje tež poradźi, dokelž nadźěłachu sej woni tójšto šansow. Někotre pak zdźěla lochkomyslnje njewužichu. W 2. min. wothra Wałda z praweje strony Korjeńkej, tola Pěskečan njezamó z bliskeje distancy wrotarja přewinyć. Tež Domašce so to njeporadźi, jako Korjeńk jeho do haski pósła. W 12. min. třěli Šołta z direktnym wólnym kopom nawjedowanje. Nětko so tež Ramnow prědku pokaza, tola po róžku hłójčkowany bul wrota njenamaka. Po 15 min. nahra Kurjat Domašku, tón pak prosće prózdne wrota nje­trjechi. Lěpje sčini to w 19. min., hdyž dołhi bul Šołty dósta a hrajny nastroj do dołheho róžka přetwori. Ramnow pak so njepoda a spyta swójske wrota docpěć, tomu wšak Gloxyn w 36. min. zadźěwa.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND