Znowa wulkotna atmosfera

póndźela, 01. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na LPG-marathonje Sernjanskeho wjesneho swjedźenja naklepane kosy mějachu so tež wěcywustojnje posudźować. W moderaciji braški Marka Jurka (nalěwo), kiž marathon komentowaše, posudźowaštaj kwalitu naklepanych kosow mjez druhim Jan Pjech z Noweje Wjeski a Róžeńčan Křesćan Bejma (2. a 5. wotlěwa), wupruwowanej fachowcaj na tym polu. Foto: Feliks Haza Na LPG-marathonje Sernjanskeho wjesneho swjedźenja naklepane kosy mějachu so tež wěcywustojnje posudźować. W moderaciji braški Marka Jurka (nalěwo), kiž marathon komentowaše, posudźowaštaj kwalitu naklepanych kosow mjez druhim Jan Pjech z Noweje Wjeski a Róžeńčan Křesćan Bejma (2. a 5. wotlěwa), wupruwowanej fachowcaj na tym polu. Foto: Feliks Haza

Wjesny swjedźeń w Sernjanach wuspěšny z nazhonjenjow a organizacije

Sernjany (JK/SN). Wot prěnjeho wokomika, jako so wjesny swjedźeń z wubědźowanjom wohnjowych woborow zahaji, hač do poslednjeje štučki njedźelnych rejow knježeše dobra nalada. Tak móžachu organizatorojo wjac hač spokojom być. Na třoch dnjach su hosćo a zajimcy wobkrućili, zo je zestawa programa a wotměnjawa zabawa Sernjanskich wjesnjanow wokoło Rafaela Matki do čorneho trjechiła. Prěni wjeršk, pjatkowne wubědźowanje wohnjowych woborow, kotrež wobornicy z delnich Sulšec za sebje rozsudźichu, bě prawa přičina, fasku piwa natočić a njedać jej hač do kónca swje- dźenja wusaknyć. Sobotu wječor wabjachu hudźbnicy wosebje młodych ludźi do rejki. Nalada so po kopolatym spočatku hladajcy polěpši a docpě z hudźbu Dr. Tasty nócny wjeršk a kónc.

Njedźela bě bjezdwěla zaso pupk swjedźenja. Hižo dopołdnja přijědźechu na swjedźenišćo oldtimery, awta, traktory, motorske a kolesa. Wone wuwabichu wulke halo a diskusije zajimowanych hosći. Do zašłosće móžachu so swjedźenscy hosćo podać při pospyće, jěć na wysokim kolesu (Hochrad). Kamjenski kolesowanski wobchod Bikehouse poskići zajimcam na runje dotwarjenej nowej dróze móžnosć, raz na tajkim njewšědnym kolesu jěć. K wulkemu zadźiwanju wužiwaše přewažnje starša generacija tónle poskitk a někotryžkuli wopokaza so jako jara wušikny jězdźer.

Popołdniši program, kotryž je Diana Fryčec-Grimigowa suwerenje moderěrowała, přiwabi wotměnjaweje zestawy dla zaso syły hosći. Nimo Heika Hariga postara so Měrćin Weclich wo dobru naladu a přijomnu atmosferu.

Absolutny wjeršk Sernjanskeho swjedźenja a jenož tam praktikowany je LPG-marathon. Wubědźowanje w ratarsko-wjesnych disciplinach – kaž kosu klepać a z njej trawu syc, škórnje mjetać a pjeńki na štwórćiny pačić – žada sej dobry trening. Najbóle fit we wšěch discipinach běchu ratarscy pomocnicy z Róžanta, kotřiž rozsudźichu marathon před mustwom z Noweje Wjeski a Hrańčanskej brigadu za sebje. Hišće dołho po zakónčenju wubědźowanja wostachu hosćo a domjacy při wutrobnej zabawje zjednoćeni na swjedźenišću a dachu poradźenemu swjedźenjej wuklinčeć. Młodźina a starši běchu wječor hišće raz na reje prošeni, zo bychu so z přijomnymi zynkami do noweho tydźenja podali.

„Njewěmy ženje dočasa, kak so nam swjedźeń poradźi. Smy pak optimisća dosć, zo wšo tak bjerjemy, kaž přińdźe. Zo pak so tu telko stawa, z tym njebych ličił. Sym jara spokojom a mnohim pomocnikam ze wsy dźakowny“, zwurazni Rafael Matka po jubilejnym swjedźenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND