Krótkopowěsće (24.10.17)

wutora, 24. oktobera 2017 spisane wot:

Dalše spěchowanje

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) chce wysoke šule a slědźerske zarjadnišća při próstwach wo spěchowanske programy Europskeje unije z přidatnym milionom eurow podpěrać. Za to je SMWK spěchowansku směrnicu EuPro­Net zdźěłało.

Realistiske rozestajenje trěbne

Choćebuz. Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) kritizuje minjeny štwórtk wot organizacije AGORA energijowy přewrót wozjewjenu studiju „Přichod za Łužicu“ (SN rozprawjachu). Tam žadana lětna spěchowanska suma 100 milionow eurow njeje wjace hač kapka na horcy kamjeń. LEAG wšědnje 2,5 milionow eurow za nadawki a mzdy we Łužicy wudawa. Je trjeba so realistisce z tymle procesom rozestajeć, rěka ze stron WiL.

Za nowy młodźinski orchester

Krótkopowěsće (23.10.17)

póndźela, 23. oktobera 2017 spisane wot:

Wobzamknjenja ryzy serbsce

Chrósćicy. Wšitke předłohi za wobzamknjenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady wotnětka ryzy serbsce přednjesu. Na posedźenju rady minjeny štwórtk nastupaše to wobzamknjenje wo kulturnym a gmejnskim centrumje kaž tež wustawki wo čisłowanju domow. Tole je přinošk gmejny we wobłuku wubědźowanja „Rěčam přichilena komuna“, rozłoži wjesnjanosta Marko Kliman (CDU).

Wo Jurju Brězanu zhonili

Bórkowy. Mnozy zajimcy zhonichu pjatk w Bórkowach wo žiwjenju a skutkowanju Jurja Brězana. Dietrich Šołta předstaji w kniharni Lesezeichen we wobłuku lětušeje čitanskeje turneje LND swoju knihu „Jurij Brězan – Leben und Werk“. Zdobom słyšachu přitomni wujimki z Brězanoweho romana „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“.

Zlínski region lětsa partner

Krótkopowěsće (20.10.17)

pjatk, 20. oktobera 2017 spisane wot:

Frank Haubitz nowy minister

Drježdźany. Do zastojnstwa sakskeho kultusoweho ministra je ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) wčera Franka Haubitza (njestronjan) powołał. Dotalny nawoda gymnazija Drježdźany-Klotzsche bě hač do wčerawšeho tež předsyda Zwjazka filologow Sakskeje. Póndźelu Haubitz nowe zastojnstwo nastupi.

Konwent etat wobzamknył

Wojerecy. Kulturny konwent Hornja Łužica-Delnja Šleska je na swojim wčerawšim posedźenju we Wojerowskim Kompjuterowym muzeju Konrada Zusy (ZCOM) etat za lěto 2018 z něhdźe 18 milionami eurow wobzamknył. ZCOM su do rjadu spěchowanych institucijow přiwzali. Institucionelnje spěchowanje wučinja klětu 15,876 milionow eurow.

Antologiju „Mlóče“ předstajili

Bukecy. We wobłuku lětušeje čitanskeje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowiny su Ingrid Juršikowa, Jěwa-Marja Čornakec a Lydija Maćijowa antologiju „Mlóče“ wčera na Bukečanskej farje předstajili. Dźeń do toho běchu knihu tež w Nowej Wjesce prezentowali. Tam čitachu z njeje mjez druhim Monika Dyrlichowa, Měrka Mětowa a Jurij Koch.

Krótkopowěsće (19.10.17)

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Přewjeduja naprašowanje

Miłoraz. W zwisku z předwidźanym přesydlenjom Miłoraza přewjeduje předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) naprašowanje mjez wobydlerjemi. Na informaciskim zarjadowanju wutoru su zamołwići LEAG ludźom detaile rozkładli. Spočatk decembra chcedźa wuslědki potrjechenym předstajić.

List kanclerce napisał

Choćebuz. Po słowach Choćebuskeho Wyšeho měšćanosty Holgera Kelcha (CDU) słuša Łužica hladajo na strukturnu změnu do koaliciskeho zrěčenja. Tohodla je wón list zwjazkowej kanclerce Angele Merkel (CDU) napisał. Na posedźenju hłowneho wuběrka zapósłancow města wčera w Choćebuzu je Kelch přitomnych informował.

W Čěskej najmjenje „chudych“

Praha. Po wozjewjenju statistiskeho zarjada Eurostat bydli w Čěskej republice najmjenje chudych ludźi cyłeje Europskeje unije. Jako „chudźi“ wobhladuja w tym zwisku ludźi, kotrychž dochody su niše hač 60 procentow přerězka w kraju. W Čěskej su to wokomiknje 13,3 procenty wobydlerstwa, mjeztym zo wučinja přerězk za cyłu EU 23,4 procenty.

Tomaš Henčl nowy trenar

Krótkopowěsće (18.10.17)

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

„Łokaśina“ CD wudała

Choćebuz. „Serbske spiwy z Błotow“ rěka druha CD, kotruž je Lubnjowska folklorna skupina „Łokaśina“ nětko wudała. Na njej su słyšeć nahrawanja serbskeje redakcije RBB. Paleta saha wot swójskich kompozicijow hač k starym delnjoserbskim ludowym pěsnjam, kotrež su ně­hdy při přazy spěwali. CD dóstanu zajimcy w župje Delna Łužica a w Lodce w Choćebuskim Serbskim domje.

Wočakowanja přetrjechene

Mišno. Wothłós na wustajeńcu „Pokład nic ze złota. Beno z Mišnja – prěni swjaty Saskeje“ wo biskopje Benje je wočakowanja přetrjechił. Mjeztym je sej přehladku wo japoštole Serbow, w kotrejž su tež eksponaty z Radworja, Budyšina a Wotrowa widźeć, wjac hač 50 000 ludźi wobhladało, rěka z muzeja. Wustajeńca je hač do 5. nowembra přistupna.

Dalše stejnišćo galerije FLOX

Krótkopowěsće (17.10.17)

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Nowy centrum za delnjoněmčinu

Hannover. Kraje Hamburg, Delnjosakska, Schleswigsko-Holsteinska a Bremen załožeja „Krajny centrum za delnjoněmčinu“ jako zhromadnu towaršnosć. Wone započnje 1. januara 2018 dźěłać, sydło je w Bremenje. „Chcemy zhromadnje nowe, wukonite a kraje přesahowace městno koordinowanja a syće wutworić“, rjekny Gabriele Heinen-Kljajić, delnjosakska ministerka za wědomosć a kulturu.

Žadaja sej knježerstwo přetworić

Drježdźany. Personalne nowowobsadźenje na čole kultusoweho, financneho a nutřkowneho ministerstwa je sej dźewjeć přitomnych sakskich krajnych radow minjenu sobotu na zetkanju k zmištrowanju krizy CDU po wólbach zwjazkoweho sejma z ministerskim prezidentom Stanisławom Tilichom (CDU) žadało. Dojednali pak su so na wobšěrny paket naprawow za wjesne kónčiny.

Mjenje štomow narunali

Krótkopowěsće (16.10.17)

póndźela, 16. oktobera 2017 spisane wot:

12 000 podpismow hižo docpěli

Budyšin. Online-peticija Iniciatiwy wot wjelka škodowanych/ starosćiwych wobydlerjow gmejny Ralbicy-Róžant a wokolnych wsow je kónc tydźenja trěbny kworum 12 000 podpismow docpěła. Aktualnje je so jej 12 180 ludźi w Sakskej přizamknyło. Kaž z internetneje strony peticije wuchadźa, maja dalši zajimcy hišće 60 dnjow přiležnosć ju podpisać.

Jazzowe dny zahajene

Lipsk. 41. Lipšćanske jazzowe dny, wěnowane Johnej Coltranej, su so minjeny štwórtk zahajili. Ćežišćowy instrument je lětsa gitara, kotraž je tež hudźbny nastroj wusahowaceho ameriskeho mištra žanra Pata Methenyja. Jeho wustup 21. oktobra budźe wjeršk a zdobom zakónčenje zarjadowanja. Nimo toho spožća bubnarjej Phillipej Scholzej dorostowe myto.

Hudźbna šula w cyrkwi

Krótkopowěsće (13.10.17)

pjatk, 13. oktobera 2017 spisane wot:

Předstaja poeziju

Tharandt. Basnje serbskeho spisowaćela-lyrikarja Benedikta Dyrlicha předstaja jutře nawječor w Sakskej Šwicy. Pod hesłom „Nebensache“ přednjese Drježdźanski dźiwadźelnik Jochen Heilmann w Tharandtskim ateljeju molerki-grafikarki Michele Cyranki teksty z Dyrlichowych knihow. Loni bě w LND wušła jeho zběrka „Zlět zelenych wuchačkow“.

Wo reformaciji w Hornjej Łužicy Brüssel. Wustajeńca „Wobliča reformacije Hornjeje Łužicy, Čěskeje a Šleskeje“ je nětko w Brüsselu widźeć. Wčera su ju w tamnišim němskim pósłanstwje wotewrěli. Direktorka Serbskeho muzeja Christina Boguszowa je přitomnych z fachowym přednoškom do materije zawjedła. Po Augsburgu je Brüssel druha stacija pućowanskeje wustajeńcy.

Knižne wiki wotewrjene

Krótkopowěsće (12.10.17)

štwórtk, 12. oktobera 2017 spisane wot:

Spěchuja zawodne pěstowarnje

Drježdźany. Swobodny stat Sakska chce klětu zawodne pěstowarnje we wysokosći 400 000 eurow spěchować. Z toho zapłaćić hodźi so nowozarjadowanje pěstowarnje abo zawěsćenje hižo wobstejacych pěstowarskich městnow. Wo podpěru prosyć móža zajimcy hač do 30. nowembra w Sakskim komunalnym socialnym zwjazku w Kamjenicy.

Lěkar nuznje pytany

Bóšicy. Lěkarja za powšitkownu me­dicinu pytaja nuznje w Bóšičanskej gmejnje. Kaž zdźěli Serbski rozhłós dyrbješe dotalna medicinarka ze strowotnych přičin přestać. Wobydlerjam gmejny by hižo pomhane było, by-li nowy lěkar dwaj dnjej wob tydźeń w komunje praktikował. Gmejna by jemu samo rumnosće bjez podruže přewostajiła, rjekny k tomu Bóšičanski wjesnjanosta Stanij Ryćer.

Jasnje wjac wučomnikow

Krótkopowěsće (11.10.17)

srjeda, 11. oktobera 2017 spisane wot:

Na zetkanju spisowaćelow

Brambach. Na konferency spisowaćelow, kotřiž so za škit wobswěta zasadźuja, je Jurij Koch minjenu sobotu w Brambach ze swojeho dźenika čitał. Program „Gruben-Rand-Notizen“ ze spěwarjom Matthi­asom Kießlingom dožiwi 80 wopytowarjow. Spisowaćeljo zetkawaja so lětnje k wšelakim ekologiskim temam.

Wjace hač milion w chorowni

Drježdźany. W Sakskej bu loni na 78 sakskich chorownjach 1 007 532 pacientow stacionarnje hojenych. To bě něhdźe 600 wjace hač lěto do toho. Kaž Sakski krajny zarjad za statistiku zdźěla, stupachu dny přebytka porno předlońšemu wo nimale 27 270 na něhdźe 7 503 570. W přerězku mějachu loni 25 902 chorobnych łožow, štož bě 77 wjace hač 2015.

Sony wudźerjow

Grodk. Grodkowscy šulerjo su mjezynarodne molerske wubědźowanje Kraja Braniborska dobyli. Woni rozestajachu so we wobłuku projekta „Čista Sprjewja“ z problemom zežołtnjenja rěki a namolowachu wobraz pod hesłom „50 sonow wudźerjow w Grodku“. Wubědźowanje liči k najwuznamnišim molerskim wurisanjam cyłeje Němskeje.

Kaká chce karjeru zakónčić

nawěšk

nowostki LND