Krótkopowěsće (16.03.17)

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Ličba zatepjenych so podwojiła

Berlin. Ličba ludźi, kotřiž su so loni w Sakskej zatepili, je so porno lětu 2015 na 15 nimale podwojiła. Wo tym informuje dźensa Němska towaršnosć za wuchowanje žiwjenja DLRG w Berlinje. Po cyłej Němskej je ličba smjertnych woporow loni na dohromady 537 rozrostła, najwjace w zašłych dźesać lětach.

Wudobywanje brunicy wina

Choćebuz Kaž Choćebuske krajne sudnistwo wčera rozsudźi, bě wudobywanje brunicy na tym wina, zo je 20 štomow zahinyło. Skoržiła bě swójba, kotraž bydli na kromje Janšojskeje brunicoweje jamy. Kelko pjenjez ma nětko jako wotrunanje za štomy wot wobhospodarjerja jamy dóstać, hišće jasne njeje.

Pismik „ř“ tola wostanje

Praha. Čěski senator Jaroslav Doubrava wuraznje na Facebooku kritizuje pozdatny namjet Europskeje unije, pismik „ř“ z alfabeta europskich rěčow šmórnyć. Přičina měło pječa zjednorjenje snadneho wustupowanja tohole pismika być. Hakle reakcije čitarjow na Facebooku senatorej wuwědomichu, zo je so wot hižo staršeje satiriskeje fiktiwneje powěsće za nós wodźić dał.

Chcedźa Thiaga wróćo měć

Krótkopowěsće (15.03.17)

srjeda, 15. měrca 2017 spisane wot:

Přećiwo wupokazanju

Budyšin. Zwjazkarstwo Budyšin wostanje pisany podpěruje saksku peticiju přećiwo wupokazanju ćěkancow do Afghanistana. To su na wčerawšim zetkanju wobzamknyli. W internetnej peticiji žadaja sej podpisarjo wot sakskeho knježerstwa, z praksu wupokazanja hnydom přestać. Wšako njeje Afghanistan žadyn „wěsty pochadny kraj“.

Přihoty běža

Budyšin/Wodowe Hendrichecy. Přihoty na lětušu olympiadu serbskeje rěče běža. Wona wotměje so kónc apryla we Wodowych Hendrichecach, zdźěla Serbske šulske towarstwo. Hišće hač do kónca měrca je přizjewjenje móžne. Na olympiadźe pruwuja ertne a pisomne serbskorěčne kmanosće šulerjow 6. lětnika wyšich šulow Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy kaž tež serbskeju gymna­zijow.

Kolesowansku šćežku rozšěrić?

Krótkopowěsće (14.03.17)

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:

Interreg-myto spožčili

Frankfurt nad Wódru. Za mjezu přesahowace zhromadne dźěło su wčera dwaj braniborskej a dwaj pólskej projektaj w Frankfurće nad Wódru wuznamjenili, a to prěni raz z braniborsko-pólskim Interreg-mytom. Spěchowanske srědki přewostaji Europska unija. Wjeselić smědźeše so mjez druhim Alberta Schweitzerowy swójbny skutk w Grodku.

Dowólbne „tweetowanje“

Praha. Socialdemokratiska ČSSD, druha najsylniša politiska strona Čěskeje, chcyła tež w lětušich wólbach parlamenta derje wobstać. W tym zwisku planuje potencielnych wolerjow nic jeno přez „rozum“, ale tež přez „emocije“ docpěć. W zwisku ze začućemi chcyła ČSSD stronski program cyle jednorje posrědkować – jeje tweety-zdźělenki njeměli 140 znamješkow překročeć.

Kabinet přechodnje zawrjeny

Drježdźany. Strašnych změnow na mnohich slěbornakach a medaljach dla su Drježdźanski pjenježny kabinet přechodnje zawrěli. Na něhdźe 100 eksponatow je so z njeznatych přičin dźiwna běła woršta wutworiła, kaž ze zdźělenki wuměłstwowych zběrkow wuchadźa.

Poražce za Dźiwje micki

Krótkopowěsće (13.03.17)

póndźela, 13. měrca 2017 spisane wot:

Horst Ehmke zemrěł

Berlin. Bywši zwjazkowy minister a šef kanclerskeho zarjada Horst Ehmke (SPD) je wčera w starobje 90 lět w Bonnskej chorowni zemrěł. To zdźěli něhdyši zwjazkowy hospodarski minister Wolfgang Clement w nadawku swójby zemrěteho. Ehmke bě wuski dowěrnik zwjazkoweho kanclera Willyja Brandta.

Nosorohačam róh wotrězać?

Dvůr Králové nad Labem. Na njedawne morjenje nosorohača roha dla w francoskej coologiskej zahrodźe reaguja nětko tež we wuchodočěskim měsće Dvůr Králové. W tamnišim coowje nosorohače kruće wobstražuja a rozmysluja samo wo tym, jim róh wotrězać. Z naprawu chcedźa potencielnym njeskutkam na polu wikowanja z tejle surowiznu zadźěwać.

Telewizija za mjeńšiny

Krótkopowěsće (10.03.17)

pjatk, 10. měrca 2017 spisane wot:

Dealerow z drogami zasudźili

Budyšin. Budyske krajne sudnistwo je dźensa pjeć młodych muži wikowanja z drogami dla k młodźinskemu chłostanju zasudźiło. Štyrjo wobskorženi dyrbja połtřeća do połštwórta lěta do jastwa. Dalši skućićel dósta třilětne chłostanje na pruwowanje, zwjazane ze wšelakorymi nadawkami. Wumjetowachu dealeram, zo běchu wot januara 2013 do awgusta 2016 w Čěskej 110 razow crystal kupowali.

Němske myto Dutkiewiczej

Wrócław/Hamburg. Měšćanski pre­zident Wró­cławja Rafał Dutkiewicz dóstanje Němske narodne myto 2017. Z 50 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje chcedźa jemu 13. junija w Berlinje přepodać. Dutkiewicz prócuje so wo europski profil šleskeje metropole a wo němsko-pólske styki, zdźěli Němska narodna załožba w Hamburgu.

Jung kandiduje za měšćanostu

Krótkopowěsće (09.03.17)

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Ahrens do SPD zastupił

Budyšin. Po  připowědźenju před něšto dnjemi je dotalny njestronski Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens nětko do SPD zastupił. Hižo jako student bě wón z čłonom strony. Wosebje Wobydlerski zwjazk Budyšin kritizuje jeho rozsud jako „zamylenje“ wolerjow. W lěće 2015 su wobydlerski zwjazk, Lěwica a SPD Ahrensa zhromadnje jako njewotwisneho kandidata za zastojnstwo wyšeho měšćanosty nominowali.

SFAS ma nowu nawodnicu

Slepo. Stephanie Bierholdtec je nowa nawodnica Serbskeho folklorneho ansambla Slepo (SFAS). Minjeny tydźeń su ju čłonojo na hłownej zhromadźiznje na dwě lěće na čoło předsydstwa wuzwolili. Městopředsyda SFAS je Enrico Krautz, pokładnica Elke Jekal. Dotalny předsyda folklorneho ansambla Wolfgang Kotisek dale w předsydstwje sobu skutkuje.

Rozmołwa bjez wuslědkow

Krótkopowěsće (08.03.17)

srjeda, 08. měrca 2017 spisane wot:

Wopyt z Albanskeje

Budyšin. Delegacija Najwyšeho sudnistwa Republiki Albanskeje wopytaše dźensa Sakske wyše zarjadniske sudnistwo w Budyšinje. Mjez druhim wuradźowachu tam wo wulkej ličbje jednanjow próstwow wo azyl dla, z kotrymiž so w Budyšinje tuchwilu rozestajeja. Dale chcyše sej albanska delegacija dźensa hišće Budyske wopomnišćo wobhladać.

Předsydstwo wobkrućene

Budyšin. Čłonojo spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin su dotalne předsydstwo na wčerawšej hłownej zhromadźiznje wobkrućili. Tak móža předsydka dr. Cordula Ratajczakowa z Budyšina, pokładnica Marcella Wowčerjowa a zapisowarka dr. Beata Brězanowa dalšej dwě lěće na čole towarstwa skutkować.

Robbie Williams w Drježdźanach

Krótkopowěsće (07.03.17)

wutora, 07. měrca 2017 spisane wot:

Woheń w domje ćěkancow

Wojerecy. We Wojerowskim domje ćěkancow na Thomasa Müntzerowej je wčera popołdnju woheń wulku škodu zawinił. Jedna rumnosć so dospołnje wupali. Třoch wobydlerjow w starobje 20 do 31 lět dyrbješe wohnjowa wobora wuchować. Přičina wohenja njeje hišće wujasnjena. Cyłkownje přebywa w domje ně­hdźe 300 ćěkancow.

Ptača gripa so rozpřestrěwa

Hamor. Tež Bjerwałdski jězor je mrětwy dźiwjeje pjerizny dla nětko zawrjene pasmo. Tole zdźěli Zhorjelski krajnoradny zarjad. Fachowcy běchu pola třoch zahinjenych ptakow strašny wirus H5N8 zwěsćili. Cyłkownje ma wokrjes šěsć zawrjenych pasmow ptačeje gripy dla.

Studija wo stronach we Łužicy

Budyšin. W rjedźe spisow Serbskeho instituta je w LND wušła studija Michaela Richtera „Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953“. Awtor rysuje proces, kak so Domowina a strony pod wliwom sowjetskich zaměrow we formje simulowaneje demokratije přez wobsadnisku móc a wot njeje nawjedowaneje SED politisce podrywachu a so do nastawaceje diktatury zawjazachu.

Budissa ma noweho trenarja

Krótkopowěsće (06.03.17)

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Wjac personala w nawodnistwje

Gütersloh. W sakskich pěstowarnjach pobrachuje wjac hač 1 000 dźěłowych městnow w nawodnistwje. Tole zdźěli dźensa Bertelsmannowa załožba w Güterslohu, hdźež předstaji wotpowědnu studiju. Zo móhli předstawy załožby zwoprawdźić, trjeba Sakska přidatnje 62 milionow eurow za personalne kóšty w dźěćacych dnjowych přebywarnjach.

Muzej dóstanje noweho šefa

Lipsk. Awstričan Alfred Weidinger, kiž je tuchwilu kurator Belvederskeho muzeja we Wienje, ma so z nowym šefom muzeja za tworjace wuměłstwo w Lipsku stać, wozjewja tamniše měšćanske zarjadnistwo. Weidinger je so mjez 29 požadarjemi wo zastojnstwo přesadźił. Nětko ma tomu jenož hišće Lipšćanska měšćanska rada na swojim posedźenju 12. apryla přihłosować.

Škodowki za Indisku

Krótkopowěsće (03.03.17)

pjatk, 03. měrca 2017 spisane wot:

Serbowki sylnje zastupjene

Budyšin. Wokrjesny zwjazk Žónskeje unije CDU (FU) je wčera nowe předsydstwo wuzwolił. Po tym zo dotalna předsydka Andrea Pankau hižo znowa njekandidowaše, wuzwolichu Marju Michałkowu za nowu předsydku. Za městopředsydku wuzwolichu Halenu Jancynu z Ralbic. Borbora Hančikowa z Ra­dworja pak wostanje dale pokładnica a tak tež čłonka předsydstwa.

Krótkostawizny w 5. nakładźe

Budyšin. Popularnohistoriska kniha „Kurze Geschichte der Sorben“ dr. Pětra Kunzy je w 5. nakładźe w LND wušła. Nazorna publikacija skići w kompaktnej formje stawizny Serbow, kotrychž najwažniše stacije hodźa so na zakładźe přehlada wo podawkach lochce sćěhować. Přeco zaso prašany je přehlad mjez wopytowarjemi Łužicy kaž tež mnohimi zajimcami za jeje mjezami.

Mostowe myto biskopej

nawěšk

nowostki LND