Krótkopowěsće (21.07.16)

štwórtk, 21. julija 2016 spisane wot:

Vattenfall dale z minusom

Stockholm. Šwedski energijowy koncern Vattenfall je w 2. kwartalu lěta straty třoch miliardow eurow nadźěłał. Tež wobrot je dale woteběrał, kaž šef koncerna Magnus Hall dźensa ze Stockholma zdźěli. „Hospodarske połoženje wostanje niskich płaćinow miliny dla dale jara wobćežne“, wón rjekny. Hall chcył łužisku brunicowu wotnožku ručež móžno čěskemu koncernej EPH předać.

Spěchowanske srědki přepodała

Běła Woda. Sakska ministerka za socialne a škit přetrjebarjow Barbara Klepsch (CDU) je dźensa Běłowodźanskej wokrjesnej chorowni přizwolenje spěchowanskch srědkow nimale 1,5 milionow eurow za ponowjenje tamnišeje intensiwneje stacije přepodała. Twarske a techniske njedostatki wobstejaceje stacije maja so wotstronić.

Z truskalcami spokojom

Drježdźany. Sakscy ratarjo móža lětsa na dobre žně truskalcow zhladować. „Smy spokojom z kwalitu a mnóstwom“, měni předsyda krajneho ratarskeho zwjazka Sakski sad Gerd Kalbitz. Zliwki njejsu truskalcam tyli, přiwšěm bilanca spokojo. Kalbitz liči za Saksku z wunoškom něhdźe 3 000 tonow.

Krótkopowěsće (20.07.16)

srjeda, 20. julija 2016 spisane wot:

Wo imersiji so wobhonił

Pančicy-Kukow. Na swojim wčerawšim wopyće w klóštrje Marijinej hwězdźe zetka so šef sakskeje statneje kenclije dr. Fritz Jaeckel (CDU) z Janom Bartom. Jaeckel wobhoni so wo nazhonjenjach a wuspěchach dwurěčneho kubłanja po koncepće imersije, kiž bě Jan Bart před lětami na wusahowace wašnje nastorčił a kotryž dźensa wuspěšnje nałožuja.

Žane dowolowe lěty

Moskwa. Najwjetša lětanska towaršnosć Ruskeje Aeroflot je předań lisćikow za lěty do Istanbula a Antalyje přetor­h­nyła. Ruski lětanski zarjad bě to wu­kazał, dokelž ma połoženje w Turkowskej po wojerskim puču za njewěste. Lěty wottam do Ruskeje su porno tomu hišće móžne. Minjeny kónc tydźenja bě so 2 000 ruskich­ dowolnikow z Turkowskeje wróćiło.

Do jastwa na čas žiwjenja

Krótkopowěsće (19.07.16)

wutora, 19. julija 2016 spisane wot:

Biografija Brězana jako e-book

Budyšin. K 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana bě Ludowe nakładnistwo Domowina prěnju wobšěrnu biografiju wo jeho žiwjenju a tworjenju pod hesłom „Jurij Brězan – Leben und Werk“ wudało. Kniha prof. dr. Dietricha Šołty předleži mjeztym tež jako e-book. Skazać móža sej jón zajimcy we wotpowědnych internetnych wobchodach.

Čěska literatura ćežišćo

Lipsk/Praha. Awtorojo a nakładnistwa z Čěskeje maja na Lipšćanskich knižnych wikach 2019 w srjedźišću stać. Na to staj so čěski minister za kulturu Daniel Herman­ a direktor Lipšćanskich wikow Oliver Zille wčera w Praze dojednałoj. Wo detailach chcedźa hišće jednać, zrěčenje ma so klětu podpisać. Klětu budźe Litawska, lěto pozdźišo Rumunska ćežišćo Lipšćanskich knižnych wikow.

Zakoń tyje zahrodkarjam

Krótkopowěsće (18.07.16)

póndźela, 18. julija 2016 spisane wot:

Teslu do Kamjenca wabić

Palo Alto/Kamjenc. Sakska chce Teslu wabić, w Kamjencu zawod baterijowych bańkow twarić. Dokelž chce ameriski twarc elektroawtow w Europje inwestować, bě jemu sakski statny sekretar Hartmut Mangold při rozmołwach w Kaliforniskej Kamjenc namjetował, rozprawja MDR. Zasydlenje móhła Sakska z hač do 15 procentami spěchować. Tesla zhotowja jako jenički zawod e-awta z dosahom (Reich­weite) wjac hač 400 kilometrow.

Literarne myto Drježdźanjance

Drježdźany. Sakske literarne myto 2016 dóstanje Drježdźanska spisowaćelka Franziska Gerstenberg. 5 500 eurow hódne myto spožča 37lětnej za socialnokritisku twórbu „Tak dołho po tym – dawno hižo njewěrne“. To zdźěla ministerstwo za wuměłstwo w Drježdźanach. Gerstenberg běchu hižo wospjet wuznamjenili, mjez druhim lěta 2013 ze Lessingowym spěchowanskim mytom.

18 awtow wobškodźenych

Krótkopowěsće (15.07.16)

pjatk, 15. julija 2016 spisane wot:

Nowa serbska proza němsce

Drježdźany. Lětnje wudaće němskeho literarneho časopisa Signum wěnuje so druhi raz po lěće 2006 nowej serbskej literaturje. Dorothea Šołćina, Ingrid Hustetowa, Měrana Cušcyna, Hańža Wjeselic a Marion Kwicojc předstajeja swoje teksty. Benedikt Dyrlich, kiž bě wudawaćela Norberta Weissa podpěrował, je z basnju zastupjeny.

Bjez delanskeje gmejny

Ralbicy. Kaž běchu so čłonojo gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant hižo na swojim zašłym posedźenju wuprajili, woni wčera w Ralbicach oficialnje wobzamknychu, so na zhromadnej přemysłowej přestrjeni zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe njewobdźělić. Dokelž njeje znate, kotre wudawki gmejnje z toho nastanu, je radźićelam riziko přewulke so za přestrjeń pola Miłoćic angažować.

Nowe dźěłowe městna

Krótkopowěsće (14.07.16)

štwórtk, 14. julija 2016 spisane wot:

Žane zapławjenja njebyli

Budyšin. Za dźensa připowědźene móžne zapławjenja sylneho dešća dla su w Hornjej Łužicy wuwostali. Byrnjež so cyły dźeń dešćowało, rěki mnóstwa wody přiwzachu a njejsu přeběželi. Pegele, mjez druhim Klóšterskeje wody a Čornicy, drje postupichu hač do popoł­dnja wo něhdźe 30 centimetrow a dalše zdźěla wjace, wostachu pak pod alarmowym schodźenkom.

WWF přilubja myto

Berlin. Po najnowšim morjenju wjelka w Sakskej přilubja wobswětoškitna organizacija WWF 25 000 eurow za rozsudny pokiw na skućićela. Nimo toho žada sej WWF intensiwniše přesćěhanje skućićelow. Minjene tři lěta su w Němskej 18 wjelkow ilegalnje morili. Pola Biehaina w Zhorjelskim wokrjesu nańdźechu minjenu sobotu zatřělenu wjelčicu.

Kritizuja nowy zakoń

Krótkopowěsće (13.07.16)

srjeda, 13. julija 2016 spisane wot:

Akcije přećiwo internetnej hidźe

Lipsk. We wobłuku wšoněmskeje akcije přećiwo hidypołnym komentaram w interneće je policija dźensa w Sakskej wjacore bydlenja přepytała. Kaž rěčnica operatiwneho wotwobaranskeho centruma w Lipsku zdźěli, běchu tež bydlenja we wuchodnej Sakskej potrjechene. Slědźenja měrja so přećiwo 60 podhladnym w 14 zwjazkowych krajach.

Dalše sylne njewjedra

Waršawa. Wulke zliwki su minjenu nóc we Waršawje dwě staciji metro zapławili. Po nachwilnym zawrjenju móžachu jej zaso wotewrěć, rozprawja sćelak TVN24. Dwaj dnjej trajace njewjedra su pólsku stolicu dotal wosebje trjechili. Dróhi a pincy stejachu pod wodu. W měsće wudyri wobchadny chaos. Wichor je třěchi 170 domskich wobškodźił.

T-shirt škita žiwjenje

Krótkopowěsće (12.07.16)

wutora, 12. julija 2016 spisane wot:

Lětnja šula njebudźe

Lipsk. Lětuša Serbska lětnja šula Lipšćanskeje uniwersity so njepřewjedźe, dokelž njebě dosć přizjewjenjow. To zdźěli dr. Christine Nieke z wotrjada za wědomostne dalekubłanje a dalokostudij na naprašowanje SN. Dwutydźenski kurs hornjoserbšćiny na wšelkich wukonowych schodźenkach měješe so wot 24. julija do 5. awgusta wotměć.

Njewjedra zachadźeli

Waršawa. Po nócnych njewjedrach ze zliwkami a krupami bě dźensa rano w Pólskej něhdźe 30 000 domjacnosćow bjez miliny, dokelž bě wichor milinowody roztorhał. W srjedźnej Pólskej wołachu wohnjowu woboru wjace hač 1 100 króć, zdźěla sćelak TVN24. Třo wobornicy so zranichu. Přichodne dny wočakuja dalše strašne njewjedra.

Datajowy supercenter

Praha. W gmejnje Zeleneč na wuchodźe Prahi nastawa nowy databazowy center, wopřijacy škitane statne daty nastupajo staćanow, dawki a dalše čućiwe zapiski. Nimo financneho ministerstwa měli nowe internetne składźišćo tež dalše statne organy wužiwać. Twar w hódnoće wjace hač dźesać milionow eurow chcedźa w januaru 2019 přepodać.

Krótkopowěsće (11.07.16)

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Bamž změje noweho rěčnika

Rom. Bamž Franciskus dóstanje noweho medijoweho rěčnika. Wjelelětny nawoda nowinarskeho běrowa Federico Lombardi přewostaji zastojnstwo ameriskemu žurnalistej Gregej Burkej, kaž Vatikan dźensa zdźěli. 56lětny Burke ma spočatk awgusta dźěłać započeć. 73lětny Lombardi bě so za čas bamža Benedikta XVI. z nowinskim šefom stał.

Gorbačow kritizuje wjeršk NATO

Moskwa. Wojerske naprawy, wobzamknjene zašły pjatk wot Waršawskeho wjerška NATO, je něhdyši prezident Sowjetskeho zwjazka Michail Gorbačow mjenował přihot na přechod ze zymneje na horcu wójnu. Wón kritizowaše sewjeroatlantiski zwjazk za to, zo nosy do poćahow z Ruskej spochi wjetšu napjatosć. „NATO drje rěči wo zakitowanju, we woprawdźitosći pak přihotuje so na nadpadowe operacije“ (hlej 2. stronu).

Kniha Nowaka nětko digitalnje

Krótkopowěsće (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:

Wjace wobchadnych njezbožow

Budyšin. W Budyskim wokrjesu je so loni 7 880 wobchadnych njezbožow stało, 122 wjace hač lěto do toho. Přiwšěm je w přirunanju minjenych pjeć lět trend spóznajomny, zo ličba njezbožow woteběra. W lěće 2010 bě jich hišće 9 554. Loni je so 1 298 ludźi zraniło, z nich 333 ćežko. 16 wosobow je žiwjenje přisadźiło, zdźěli wokrjesna komisija wobchadnych njezbožow. Jich hłowne přičiny běchu njewobkedźbowanje předjězby, přewulka spěšnosć a přemały wotstawk.

Wuknu w prózdninach

Drježdźany. Něhdźe 225 sakskich šulerjow wot 7. lětnika wobdźěla so we wulkich prózdninach na dohromady wosom wuknjenskich lěhwach. Na te wašnje chcedźa njedostatki nachwatać, kaž ze sakskeho kultusoweho ministerstwa w Drježdźanach rěka. Lěhwa spěchuje Sakska ze 422 000 eurami.

Sudnistwa nětko wěsćiše

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND