Krótkopowěsće (19.11.19)

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:

Čěski surealizm w Drježdźanach

Drježdźany. Dźensa wotewru Sakske statne wuměłske zběrki wosebitu wustajeńcu „Move“. Přehladka prezentuje tworjenje čěskeju surealistow Jana a Evy Švankmajer. Kurator je bywši nawoda narodneje galerije Čěskeje Jiří Fajt, kiž bu lětsa pod wulkim protestom zjawnosće ze zastojnstwa wuwjazany.

Ješkec dale mjez faworitami

Mainz. Rodźena Chelnjanka Lubina Ješkec je prěnjej kole finala wubědźowanja telewizijneho sćelaka ZDF „Die Küchenschlacht“ wuspěšnje wobstała. Wčera přeswědči wona jurora, z dwěmaj hwězdomaj Michelin wuznamjenjeneho kucharja Karlheinza Hausera, mjez druhim z jehnjacym karejom, dźensa zdoby sej prěnje městno z menijom, wopřijacym pošěrowaneho třěskowca (Kabeljau).

„Swět meduzow“ w Čěskej

Krótkopowěsće (18.11.19)

póndźela, 18. nowembera 2019 spisane wot:

Nowy biskop zapokazany

Berlin. Sobotu je so Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-Šleska Hornja Łužica w Berlinskej Marinej cyrkwi z biskopom dr. Markusom Drögu rozžohnowała, kiž bě lětdźesatk w tamnišej cyrkwi skutkował. Runočasnje zapokazachu noweho biskopa dr. Christiana Stäbleina. Na swjatočnych kemšach porěča tež Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa a je noweho biskopa serbsce strowiła.

Próstwu zapodać

Zhorjelc. Zajimcy spěchowanskich srědkow z programa „Bjezbarjerne twarjenje – najlubše městno za wšitkich“ w Zhorjelskim wokrjesu móža hišće hač do 17. decembra swoje próstwy wokrjesnemu wuwićowemu zarjadej zapodać. Za wotpowědne naprawy ma wokrjes lětsa­ 307 900 eurow k dispoziciji.

Wosebity nyšpor kapałnikow

Krótkopowěsće (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Benedikt Dyrlich myto přijał

Düsseldorf. Towarstwo wuměłska gilda Esslingen je wčera w Düsseldorfskim Domje Gerharta Hauptmanna serbskemu basnikej Benediktej Dyrlichej renoměrowane Myto Andreasa Gryphiusa spožčiła. Kóždolětne njedotěrowane wu­znamjenjenje přizwoleja spisowaćelam za jich žiwjenski skutk.

Nowu knihu předstajiłoj

Budyšin. Awtoraj Michał Anders a Pětr Lipič staj wčera swoju njedawno w Lu­dowym nakładnistwje Domowina wušłu knihu „Z Lipicy do hole – Wobrazy a powěsće z dawnych časow“ w Budyskej Smolerjec kniharni předstajiłoj. Po z historiskimi fotografijemi wobrubjenym čitanju je sej tójšto z něhdźe 30 přitomnych zajimcow publikaciju kupiło a wot njeju signować dało.

Medicinski centrum wotewrěli

Krótkopowěsće (14.11.19)

štwórtk, 14. nowembera 2019 spisane wot:

Nowy pósłanc za Hornju Łužicu

Budyšin. Předewzaće „UrGetreide“ wjesna pjekarnja Tritt­macher tzwr je wotnětka pósłanc marki Hornja Łužica. Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska wuznamjenja přede­wzaća, kotrež Hornjej Łužicy ze swojimi wudźěłkami a z předewzaćelstwom wosebite mjezwočo spožča. Trittmacherecy předźěłuja stare družiny žita, mjez druhim na całty z purpur-pšeńcu.

Dalewjeduce šule sej zbližić

Wojerecy. Šulerjo 4. lětnika Woje­rowskich zakładnych šulow podadźa so 19. a 21. nowembra na kubłansku turu. W běhu tuteju dnjow dóstanu dohlad do poskitka dalewjeducych kubłanišćow. Cyłkownje wotkryje sej na te wašnje wjace hač 200 wobdźělnikow šulske stejnišćo Wojerecy. Zapřijata budźe tež nowonastawaca wyša šula, kotraž ma w šulskim lěće 2020/2021 dźěłać počeć.

Přezmjezny móst do stawiznow

Krótkopowěsće (13.11.19)

srjeda, 13. nowembera 2019 spisane wot:

Čitaja dźěćom z knihow

Budyšin. Lětuši cyłoněmski 16. před­čitanski dźeń wotměje so pjatk, 15. nowembra. Dorosćeni čitaja dźěćom ze swojich najlubšich knihow. Mjez druhim činja to w pěstowarnjach Sulšecy, Pan­čicy-Kukow, Bukecy a Ralbicy, na za­kładnych šulach Radwor, Ralbicy, Pančicy-Kukow, Chrósćicy, Budyšin a Worklecy, na wyšej šuli Worklecy a na Lessingowym gymnaziju Wojerecy.

Dóstanu wuswědčenja

Drježdźany. 275 nowych rjemjeslniskich mištrow ze 26 powołanjow dóstanje swoje wuswědčenje po wuspěšnym pruwowanju we wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja 23. nowembra w Drjež­dźa­nach. Tamniša rjemjeslniska komora je po­dawkej dała titul „Mišter 2019 – Wo za­kładnych kamjenjach, měznikach, drohokamjenach“.

Spřećiwjeja so přemysłownišću

Krótkopowěsće (12.11.19)

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Pophudźba ma zaso stejišćo

Berlin. Skupina Silbermond ma dźensa za wažne, towaršnostne stejišćo zabrać. „Bě čas, zo su so pophudźbnicy wróćo sćahnyli, dokelž buchu za swoje měnjenje kritizowani. Mjeztym pak přiběra začuće, zo woni swoje stejišćo zaso ćim bóle zastupuja, a to mam za prawe“, praji bubnar Andreas Nowak. Silbermond wozjewi pjatk šesty album „Schritte“, hdźež wo towaršnostnych temach runje­ tak spěwaja kaž wo wosobinskich.

Na olympiadu geografije

Drježdźany. 128 šulerjow 7. a 10. lětnika wobdźěla so w nowembru na 3. schodźenku 14. sakskeje olympiady geogra­fije. Na pjeć regionalnych wurisanjach w Drježdźanach, Kamjenicy, Zwickauwje, Budyšinje a Lipsku maja fachowi poradźowarjo stajnje najlěpšich třoch šulerjow zwěsćić. 4. schodźenk a finale budźetej 24. februara 2020 w Drježdźanach.

Škitaja jamu před škodami

Krótkopowěsće (11.11.19)

póndźela, 11. nowembera 2019 spisane wot:

Certifikat zakitowali

Budyšin. Spanskomedicinski labor w Budyskej chorowni Hornjołužiskich klinikow ptzwr (OLK) je certifikat za kwalitu struktury a procesow Němskeje towaršnosće za slědźenje a medicinu spara wuspěšnje zakitował. Wo tym OLK dźensa informuja. Na šěsć lěkowanskich městnach zastaruja spanskomedicinske schorjenja, štyri su za dorosćenych w medicinskej klinice II a dwě w klinice za dźěćacu a młodźinsku medicinu.

Kompetencny centrum wotewrěli

Choćebuz. We Łužicy dźěła nětko „myslenska fabrika“. Minjeny pjatk su kompetencny centrum w Choćebuzu wote­wrěli. W nadawku zwjazkoweho wobswětoweho ministerstwa maja tam wědomostnicy rozrisanja wuwić, zo móhła industrija klimoneutralnje dźěłać. Tuchwilu ma centrum šěsć sobudźěłaćerjow, ličba pak ma na 14 rozrosć.

Tež Miłoraz zachować

Krótkopowěsće (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

Myto do Slepoho

Drježdźany. Z temu „Gładźarnica Dźěćetko – Die Schleifer Tracht“ staj Elvira Rathner a Hartmut Hantšo ze Slepoho z 1 500 eurami dotěrowane třeće myto w Sakskim wubědźowanju za domizniske slědźenje dobyłoj. Myto su lětsa dwanaty raz spožčili. Dobyćer dósta 3 000 eurow, druhe městno 2 000 eurow. Hobbyjowym slědźerjam přepodadźa čestne wopisma a knižne dobropisy.

Nowe spěchowanske towarstwo

Smochćicy. Za Dom biskopa Bena za­łožichu přećeljo a spěchowarjo srjedu spěchowanske towarstwo, kotrež ma ku­błan­ske dźěło zarjadnišća podpěrać. Za předsydu su bywšeho rektora dr. Petera-Paula Straubu wuzwolili, za městopředsydku dr. Susannu Hozynu. Widźa swój nadawk předewšěm w tym, być z posołom Domu biskopa Bena w towaršnosći a cyrkwi, kaž dr. Straube wuzběhny.

Do złoteje knihi so zapisał

Krótkopowěsće (07.11.19)

štwórtk, 07. nowembera 2019 spisane wot:

Dyrlich w Stróži čitał

Stróža. Ze swojeje knihi „Doma we wućekach“ je Benedikt Dyrlich wčera wječor w Domje tysac hatow w Stróži (Wartha) čitał. Zarjadowar bě přirodoškitna sta­cija wuchodneje Hornjeje Łužicy. Wo swojich wosobinskich nazhonjenjach w NDR kaž tež po přewróće je so spisowaćel, dra­ma­turg, politikar a bywši šefredaktor Serbskich Nowin po čitanju hišće z nimale 20 zajimcami rozmołwjał.

Njedosahace zawěsćenje

Choćebuz. Zelena liga a Greenpeace kaž tež Klimowa alianca Němskeje krajnej knježerstwje Braniborskeje a Sakskeje doraznje namołwja, zo byštej financne zawěsćenje brunicowych naslědnych kóštow hnydom zaručiłoj. Wuchadźišćo su nowe wědomostne přepytowanja, po kotrychž njejstej tak mjenowanej profy­laktiskej dojednani krajow z koncernom LEAG kmanej naslědne kóšty zawěsćić.

Hač namołwa pomha?

Krótkopowěsće (06.11.19)

srjeda, 06. nowembera 2019 spisane wot:

Naćisk kónc měsaca předleži

Chrósćicy. Wo aktualnym stawje přiho­tow za diskusiju wo změnje wustawkow Domowiny je Katrin Suchec-Dźi­sław­­kowa, předsydka wuběrka za politiske a prawniske naležnosće, na njedawnym posedźenju zwjazkoweho předsyd­stwa w Chrósćicach informowała. Wona z toho wuchadźa, zo naćisk na přichodnym wuradźowanju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 29. nazymnika předleži.

Nowa CD z pomocu Leadera

Chróstawa. „CONCERTI PER L’ORGANO“ rěka nowa CD, kotruž staj Drježdźanski barokowy orchester na historiskich instrumentach a Lucas Pohle na Chróstawskich Silbermannowych pišćelach nahrawałoj. Zynkonošak bu z programa Leader spěchowany. Cejdejku móža­ sej zajimcy mjez druhim w Šěrachowskim ewangelsko-lutherskim farskim běro­wje kupić.

Wupokaz hižo za šěsćlětnych

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND