Krótkopowěsće (13.02.19)

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Tarifowe jednanja

Zhorjelc. Tuchwilne stawki wučerjow potrjechja posrědnje tež Zhorjelsku wo­krjesnu hudźbnu šulu. Tamniši kubłarjo žadaja sej domjacy tarif, kiž so na tym zjawneje słužby orientuje. Dołhož jednanja mjez krajnoradnym zarjadom a dźě­łarnistwom­ ver.di běža, stej so wobě stronje na to dojednałoj, zo stawk njebudźe.

Dźiwadło serbsce wita

Drježdźany. Do Dźiwadła młodeje generacije w Drježdźanach při zachodźe nětko tež w serbskej rěči witaja. Wo tym informuje dźensa Serbski rozhłós. Připrawjene je witanje za předwidźanu swójbnu njedźelu spočatk měrca, kotruž Budyske NSLDź a Drježdźanske towarstwo Stup dale zhromadnje wuhotujetej. NSLDź předstaji klankohru „Kito husličkar“ a AG serbšćina w krajnej stolicy hru „Módry banćik“.

Pjenjezy za sakske komuny

Krótkopowěsće (12.02.19)

wutora, 12. februara 2019 spisane wot:

Aktiwisća dale w jatbje

Choćebuz. Tydźeń po protestnych akcijach w brunicowymaj jamomaj Janšojcy a Wjelcej-juh su třo wobswětowi aktiwisća dale w přepytowanskej jatbje. Kaž Choćebuske zarjadniske sudnistwo wčera zdźěli, nochcedźa mužojo swoju identitu přeradźić. Z akciju tydźenja běchu aktiwisća přećiwo rozprawje wuhloweje komisije protestowali. Jědnaće žonow a dwanaće muži bu nachwilnje zajatych.

Měrowe myto Vietnamjance

Drježdźany. Kim Phúc Phan Thị je wčera Drježdźanske měrowe myto přijała. Němske towarstwo Friends of Dresden počesći tak aktiwistku za „njesprócniwy angažement za wujednanje a wodaće“. Znata bu wona přez foto, pokazowace ju w dźěćatstwje jako wopor napalma we Vietnamskej wójnje. Dźensa předstaji Kim Phúc w sakskej stolicy swoju nowu knihu „Do wutroby palene“.

Z Čěskeje tunjo do Němskeje

Krótkopowěsće (11.02.19)

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:

Dźe wo „Złoteho mjedwjedźa“

Berlin. Najwjetši filmowy festiwal Němskeje Berlinala je wotewrjeny. Hač do soboty wubědźuje so we hłownej kate­goriji 17 mjezynarodnych produk­cijow wo „Złoteho mjedwjedźa“ za najlěpši pask. Předsydka jury je francoska dźiwadźelnica Juliette Binoche. Z 69. raz wuhotowanym festiwalom rozžohnuje so zdobom Dieter Kosslik, kiž je zarjadowanje minjene 19 lět nawjedował.

Dalši zastojnicy powołani

Budyšin. Pjeć wučerjow ze serbskich a serbšćinu podawacych šulow w Sakskej přija dźensa wopismo zastojnika. Statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) je jim kaž tež dalšim němskim pe­da­gogam dokument we wobłuku swje­dźenskeho zarjadowanja w Budyskim zarjedźe Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje přepodał.

Nyča a Krawc nominowanaj

Krótkopowěsće (08.02.19)

pjatk, 08. februara 2019 spisane wot:

Kelch sejmarjow zetkał

Choćebuz. Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) je wčera zastupjerjow Serbskeho sejma na dźěłowu rozmołwu přijał. W jeje wuslědku budźe město Choćebuz hosćićel jednoho z přichodnych posedźenjow Serbskeho sejma. Nimo toho su wosebite posedźenje za serbske naležnosće zamołwiteho wuběrka zhromadźizny měšćanskich zapósłancow ze sejmarjemi namjetowali.

Sylniši fokus na wuchod

Großhennersdorf. Wotnětka přistupna je brošurka „Njepřitomny: wuchodo- a srjedźoeuropski film w kinje“. Publikacija je wuslědk loni we wobłuku Filmoweho festiwala Nysa wuhotowaneje fachoweje konferency. Přinoški wobswětluja tuchwilny staw distribucije a předstajeja koncepty, kak połoženje polěpšić.

Programaj rozšěrić

Krótkopowěsće (07.02.19)

štwórtk, 07. februara 2019 spisane wot:

Łužiski zawod rozšěrja

Carny Gózd. Zawod chemijoweho koncerna BASF w Carnym Gózdźe (Schwarzheide) budźe přichodnje rozšěrjeny. Tole staj braniborski ministerski prezident Dietmar Woidtke (SPD) a nawoda předsydstwa BASF łužiskeho stejnišća Uwe Liebelt dźensa zdźěliłoj. Tam 1 778 při­stajenych chemikalije za wobdźěłanje drjewa, papjery abo kumštnych maći­znow zhotowja.

Norwegowku wuznamjenja

Zhorjelc. Norwegska hudźbnica a dźiwadźelnica Bente Kahan, tuchwilu skutkowaca a bydlaca we Wrócławju, je lawreatka lětušeho Mjezynarodneho mo­stoweho myta Europskeho města Zhorjelc-Zgorzelec. We wobkrućenju rěka, zo wu­znamjenja „zahoritu Europjanku, kotraž so wobstajnje za wobchowanje jidiskeje lyriki a spěwa zasadźuje a tomu zadźěwa, na tutu ludowu kulturu pozabyć.“

Wosebite myto Kamjencej

Krótkopowěsće (06.02.19)

srjeda, 06. februara 2019 spisane wot:

Domaška předsyda wuběrka

Pančicy-Kukow. Runja zašłym lětam změja gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe za lětuše komunalne a europske wólby kaž tež za wólby Sakskeho krajneho sejma zhromadny wólbny wuběrk. Jeho předsyda je Měrko Domaška. Zo wón runočasnje za wokrjesny sejmik kandiduje, so tomu njespřećiwja. Kaž wón wčera na posedźenju zarjad­niskeho zwjazka rjekny, je wokrjes tole prawnisce pruwował.

Prěnjej čestnaj čłonaj

Bórkowy. Domowinska župa Delnja Łužica je prěni raz čestne čłonstwo spožčiła. Jako čestneju čłonow su Manfreda Starostu a Erwina Hanuša za jeju wjelelětne prócowanje wo zachowanje a pěstowanje delnjoserbskeje rěče, mjez druhim za zestajenje słownikow, na hłownej zhromadźiznje minjeny pjatk w Bórkowach wuznamjenili.

Faworića so zakopolili

Krótkopowěsće (05.02.19)

wutora, 05. februara 2019 spisane wot:

Spěchowanje dóstali

Budyšin. Za přetwar swojeho twarjenja w Pančicach-Kukowje je zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe wčera w Budyšinje spěchowanje sakskeho ministerstwa za ratarstwo a wobswět we wobjimje 900 000 eurow dóstał. Za 1,2 milionaj eurow chcedźa dom přetwarić a přistup bjez zadźěwkow polěpšić. Dźensa chcedźa zastupjerjo gmejnow prěnje planowanske dźěła přepodać.

Nowy superintendent

Budyšin. Drježdźanski farar Tilmann Popp budźe nowy superintendent cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc. Wón naslěduje Wernera Waltsgotta, kotryž poda so 1. junija na wuměnk. Synoda cyrkwinskeho wobwoda je 52lětneho Poppa, tuchwilneho fararja Drježdźanskeje studentskeje wosady, minjeny pjatk z 45 hłosami wuzwoliła. Dalši kandidat dr. Sebastian Schurig dósta 29 hłosow.

Planuja „wjelče kwoty“

Krótkopowěsće (04.02.19)

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Serbske filmy w Berlinje

Berlin. Serbsko-němske koło łužiskich filmowcow wuhotuje z podpěru župy Delnja Łužica we wobłuku festiwala Berlinale „Serbsku filmowu zymu“. Sobotu, 16. februara, pokazaja w Berlinskim kinje paski Anny-Kathrin Rentsch, Tonija Bruka, Romana Pernaka a Maje Nagloweje. Wšitcy režiserojo chcedźa so na wječoru wobdźělić.

Wustajeńca w Slepom

Slepo. Pućowaca wustajeńca „Wuchodna Hornja Łužica“ je wotnětka w Kul­turnym centrumje Slepo přistupna. Přehladka přirodoškitneje stacije Dołha Boršć předstaji ze zběrku plakatow hač do kónca měrca w zwučenych wote­wrjenskich časach centruma swoje nadawki kaž tež swojich sobudźěłaćerjow.

Kultus dawa pjenjezy

Krótkopowěsće (01.02.19)

pjatk, 01. februara 2019 spisane wot:

Skóržbu zapodałoj

Berlin/Choćebuz. Němska wobswětowa pomoc je w zhromadnym dźěle ze Zelenej ligu dźensa Choćebuskemu zarjadniskemu sudnistwu skóržbu přećiwo hłownemu zawodnemu planej k dalewjedźenju Janšojskeje brunicoweje jamy zapodała. Zniženje dnowneje wody wohrožuje wjacore škitne bahna. Přede­wzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) chce w jamje hišće hač do lěta 2023 brunicu wudobywać.

Sezony dla wjace bjezdźěłnych

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w januarje 20 438 bjezdźěłnych, 2 011 wjace hač w předměsacu (plus 10,9 proc.). Aktualna kwota bjezdźěłnosće wučinja 7,2 procentaj. Nimale štwórćina nowopři­zjewjenych bjezdźěłnych je we wysoko- a hłubokotwarje kaž tež w nutřkownym wutwarje dźěłała. Za sezonu typiske wuwiće móžachu w Budyskej agenturje za dźěło hižo minjene lěta wobkedźbować.

Etat přizwoleny

Krótkopowěsće (31.01.19)

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

Za Europeadu so přizjewić

Flensburg. Wotnětka su přizjewjenja za 4. koparske europske mišterstwa awtochtonych narodnych mjeńšin Euro­peadu móžne, kaž Federacija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) zdźěla. Ko­rutanscy Słowjency wubědźowanje wot 20. do 28. junija wuhotuja. Startować smědźa mustwa z njeprofesionalnymi hrajerjemi a hrajerkami.

Komisija za anticyganizm

Berlin. Zwjazkowe knježerstwo je wčera­ čłonow njewotwisneje komisije ekspertow anticyganizm powołało. Wu­tworjenje gremija je w koaliciskim zrěčenju unije a SPD zapisane. Centralna rada němskich Sintow a Romow po słowach jeho předsydy Romanija Rose krok wita a zdobom wočakuje, zo so Němski zwjazkowy sejm wobšěrnje z bojom přećiwo anticyganizmej zaběra.

Na rozmołwu přeprosyć

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND