Policija (04.04.16)

póndźela, 04. apryla 2016 spisane wot:

Znjezbožił a ćeknył

Koblicy. Trochu njewšědne bě wobchadne njezbožo, kotrež sta so sobotu popołdnju na wokrjesnej dróze blisko Koblic do směra na Hórnikecy. Tam bě wodźer Toyoty w prawej křiwicy na lěwy bok puća zajěł a do telefonoweho sćežora prasnył, kotryž při tym padny a awto wobškodźi. Přiwšěm Toyota hišće tak fungowaše, zo muž z nim hač domoj dojědźe. Tam pak zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra jeho kaž tež wobškodźene jězdźidło wuslědźichu. 74lětny změje so nětko ćeknjenja z městna nje­zboža dla zamołwić.

Policija (01.04.16)

pjatk, 01. apryla 2016 spisane wot:

Sněh njezboža zawinił

Porchow. Po wšěm zdaću bě sněh dźensa rano na tym wina, zo je k wjacorym njezbožam na zwjazkowej dróze A 4 mjez Drježdźanami a Zhorjelcom dóšło. Krótko po wosmich je wodźerka Opela mjez Ohornom a Porchowom do škitneho wobhrodźenja zajěła. Žona a jeje dźowka so na zbožo zraniłoj njejstej. Jenož něšto mjeńšin po tym sta so dalše njezbožo. Tónraz mjez Porchowom a Ohornom, jenož něšto metrow wot tamneje zražki zdalene. Tu je wodźer awta typa Fiat kontrolu nad jězdźidłom zhubił a prasny tohorunja do škitneho wobhrodźenja. Tež wón a sobujěduca njejstaj so zraniłoj. Do wobeju směrow zwjazkoweje dróhi dóńdźe ke krótkemu haćenju wobchada.

Policija (31.03.16)

štwórtk, 31. měrca 2016 spisane wot:

Ze sornikom so nasadźałoj

Tři Hwězdy. K njewšědnemu zasadźenju wołachu wutoru wječor sobudźěłaćerjow Techniskeho pomocneho skutka a zastojnikow awtodróhoweje policije do lěska při statnej dróze S 105 mjez Třomi Hwězdami a Słonej Boršću. 13lětnaj hólcaj wołaštaj tam wo pomoc. Kaž wonaj rozprawještaj, bě jeju sornik nadpadnył. Po wšěm zdaću běštaj hólcaj do toho­ stadło sornow wobkedźbowałoj a při tym sćerpnosć sornika strapacěrowałoj. Zranjeneju hólcow dowjezechu do chorownje. Policisća informowachu staršich a wzachu kolesy małeju dyrdomdejnikow sobu. Sornik bě so mjeztym dawno zminył.

Policija (30.03.16)

srjeda, 30. měrca 2016 spisane wot:

Padustwu zadźěwał

Hamor. Měrne hodźiny jutrowneje póndźele chcyštaj paduchaj w Hamorje wužiwać a so do kioska blisko tamnišeje mi­linarnje zadobyć. Při tym pak njeličeštaj z kedźbliwosću wobydlerja, kiž je tomu zadźěwał. Kaž policija rozprawja, běštaj so mužej něhdźe w 23 hodź. do předa­wanišća zadobyłoj a sej wšelku rubiznu w hódnoće něhdźe tysac eurow přiho­towałoj. Swědk pak tole wobkedźbowaše a informowaše policiju. Jednoho ze za­dobywarjow 31lětny wobydler zadźerža a pozdźišo policistam přepoda. Tamny ćekny do ćmy. Při lepjenym skućićelu jedna so wo 45lětneho muža. Krimina­lisća spytaja nětko tež twochnjeneho njeznateho dosahnyć.

Policija (29.03.16)

wutora, 29. měrca 2016 spisane wot:

Při zražce zwróćiła

Bošecy. Njekedźbliwosće dla je jutrowničku wječor w Bošecach w Kubšiskej gmejnje k wobchadnemu njezbožu dóšło. 79lětna wodźerka VWja njeje tam předjězbu Daihatsuwa wobkedźbowała a zrazy do njeho. Při tym so Daihatsu zwróći a wosta na boku ležo. Dokelž njebě zwoprědka wotwidźomne, hač bě jeho 56lětna wodźerka zranjena a hač móže so z awta wuchować, alarmowachu najprjedy wohnjowu woboru. Přijěć pak kameradojo na zbožo njetrjebachu, dokelž žona skónčnje tola sama z awta wulěze.

Durje běrowa wobškodźili

Běła Woda. Po wšěm zdaću ze silwesterskimi praskotakami běchu njeznaći za­wčerawšim durje Běłowodźanskeho běrowa Lěwicy wobškodźili. Kelko škody je při tym nastało, njeje znate. Za skućićelemi drje w bliskosći pytachu, namakali pak jich bohužel njejsu.

Policija (24.03.16)

štwórtk, 24. měrca 2016 spisane wot:

Do pincow so zadobywali

Wojerecy. Pincy we wjaceswójbnych domach su nastajnosći cil paduchow. Zwjetša dźě bydla potrjecheni někotre poschody wyše, tak zo jim hnydom njenapadnje, hdyž běchu so paduši zadobyli. Tak su hakle nětko pytnyli, zo běchu so w nocy na minjenu póndźelu njeznaći na Wojerowskej Hasy měra do pincow wjaceswójbneho domu zadobyli. Mjez druhim pokradnychu woni tam točensku mašinu, kutowe rězadło a dalši elektriski grat. Cyłkownu wěcnu škodu trochuja na něhdźe 380 eurow.

Policija (23.03.16)

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

W lěsu so zranił

Załom. Kak strašne móže dźěło w lěsu być, dyrbješe wčera nawječor młody muž pola Załomja nazhonić. 26lětny tam drjewo rězaše, jako jemu z dotal njeznateje přičiny tołsta hałza na hłowu padny. Na zbožo měješe wón nahłownik, kotryž žiwjenjastrašnym zranjenjam zadźěwa. Při­wšěm dowjezechu muža do chorownje.

Dwójce tak spěšnje

Lěskej. Wobchadna kontrolna słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije je za­wčerawšim na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej spěšnosć awtow měriła. Ze 611 kontrolowanych jězdźidłow bě kóžde wosme spěšniše hač dowolene 50 km/h. 74 razow je błysknyło. Šofera Audija z Bonnskim čisłom lepichu ze 103 km/h. Muž změje 280 eurow płaćić, dóstanje dwaj dypkaj a dyrbi měsacaj nóžkować.

Policija (22.03.16)

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

We wulkim stilu kradnyli

Słona Boršć. Po wšěm zdaću z nakładnymi awtami su njeznaći minjeny kónc tydźenja swoju rubiznu z přemysłoweje přestrjenje při awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće wotwjezli. Tam běchu so na teren kumštne maćizny předźěłaceje firmy zadobyli. Kaž swědk zawčerawšim zwěsći, bě něchtó płót rozrězał a w bjezposrědnjej bliskosći wjacore měchi plastoweho granulata wotpołožił, kajkiž tež we wonym zawodźe składuja. Najskerje chcychu je paduši pozdźišo wotwjezć. Zamołwity zawoda je zwěsćił, zo běchu njeznaći ze składa firmy dohromady dwanaće paletow­ z cyłkownje něhdźe 16,5 tonami tajkeho granulata pokradnyli. Hódnotu rubizny trochuja na něhdźe 20 000 eurow. Kaž wobydlerjo wobkedźbowachu, běchu tam pjatk a sobotu wjacore nakładne awta­ po puću. Hač su z nimi granulat wotwjezli, dyrbja nětko přepytować. Swědcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Policija (21.03.16)

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Wopity do Stareje wodarnje

Budyšin. Runjewon historiske městno je sej wčera rano 22lětny wodźer Renaulta za njezbožo „wupytał“. Přijěducy w 7.30 hodź. po Nahłym puću přez móst zhubi wón kontrolu nad wodźidłom a jědźeše runu smuhu do Stareje wodarnje. Při tym so młody muž ćežko zrani, jeho 21lětny sobujěducy snadnje. Město toho zo byštaj na pomoc dočakałoj, wobaj ćeknyštaj. Puć pak wjedźeše jeju do rukow policije, kotruž běchu swědcy mjeztym informowali. Zastojnicy tež spěšnje při­činu njezboža wuslědźichu. Pola šo­fera Renaulta naměrichu mjenujcy 1,84 promilow alkohola w kreji. Jeho ćežkich zranjenjow dla dowjezechu wodźerja awta do chorownje. Ale tež za sobujěduceho ma zražka konsekwency. Kaž so wukopa, su za nim hižo z přikazom zajeća pytali. Tuž wzachu zastojnicy jeho hnydom sobu na policajski rewěr. To jeničke pozitiwne na kóncu bě, zo běchu škody na Starej wodarni jeno snadne.

Policija (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Wobkedźbuja wobchad ciwilnje

Budyšin. Tež hdyž policija stajnje wočiwidnje prezentna njeje, su zastojnicy tola na městnje, druhdy tež ciwilnje. Na te wašnje lepichu zawčerawšim wodźerja paketoweho awta, kiž njebě wěstotny wotstawk k před nim jěducemu dodźeržał. Na awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc bě so 28lětny muž před nim jědu­cemu awtu hač na dźesać metrow bližił – a to při spěšnosći 120 km/h. By-li tamny spinać dyrbjał, njeby so njezbožu hižo zadźěwać hodźało. W ciwilnym měrjenskim awće młodemu mužej jeho zmylk dopokazachu. Jeho jězbnu dowolnosć nětko dwaj měsacaj sćazaja, dale změje wón 240 eurow pokuty płaćić a dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu.

nawěšk

  • Kónc oktobra je Sakske statne ministerstwo za kultus ze swojim zarjadom LaSuB w kooperaciji z Budyskim Rěčnym centrumom WITAJ w Chróšćanskej "Jednoće" mjeztym 3. fachowym dnju 2plus přewjedło. Tule namakaće někotre impresije wo dalekubłanskim dnju wu

nowostki LND