Policija (21.04.16)

štwórtk, 21. apryla 2016 spisane wot:

Diesel kradnyli

Lejno. Tři skowanske nastroje kaž tež 1 300 litrow diesela pokradnychu njeznaći w nocy na wutoru z twarnišća w Lejnom w gmejnje Halštrowska Hola. Škoda wučinja něhdźe 13 000 eurow.

Policija (20.04.16)

srjeda, 20. apryla 2016 spisane wot:

W kupjeli kradnyli

Łaz. Zawrjenu Łazowsku kupjel su sej paduši minjeny kónc tydźenja jako cil wupytali. Kaž sobudźěłaćer gmejny policiju informowaše, běchu so njeznaći tam namócnje zadobyli. W sanitarnym twarjenju wočinichu woni wjacore durje, pokradnychu z rumnosćow někotre armatury z dušow a wotšrubowachu ručicy wot durjow nuznikow. Z techniskeje rumnosće, kotraž słuži mjez druhim tomu, chlorowy płun do wody měšeć, wotstronichu zawěstki a wzachu hłowny milinowy kabel sobu. Hódnotu rubizny trochuja na něhdźe tysac eurow, runje telko wučinja wěcna škoda.

Policija (19.04.16)

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Bus so zawróćić chcył

Bukecy. Njewšědny wuskutk měješe wobchadne njezbožo wčera mjez Bukecami a Trjebjeńcu. Tam bě wosobowe awto wotboka do nakładneho awta zajěło. W rynku čakacych jězdźidłow chcyše so bus na dróze zawróćić, suny pak so ze zadnej wósku do přirowa. Jeno z ćežkej techniku móžachu jón wućahnyć.

Policija (18.04.16)

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Zražka na awtodróze

Porchow. Wulke poćežowanje wobchada zawiniło je wobchadne njezbožo wčera po připołdnju na awtodróze A 4 mjez wotbočkomaj Ohorn a Porchow. Tam 51lětny wodźer Opela na lěwym boku jědźeše, zo by wjacore jězdźidła přesća­hnył, mjez druhim Ford Mondeo. Jako běštej wobě awće pódla sebje, so 19lětny wodźer Forda rozsudźi, na lěwy bok zajěć. Při tym pak njewobkedźbowa, zo tam hižo Opel jědźeše, tak zo wobě wotboka do so zjědźeštej. 51lětny zajědźe z awtom na lěwu kromu jězdnje a zrazy do wobhrodźenja. 19lětny bu doprawa stłóčeny a tam tohorunja do wobhrodźenja zrazy. Při tym bu dalša wosoba w tymle jězdźidle ćežko zranjena. Na woběmaj jězdźidłomaj nasta wěcna škoda z pjećcyfrowskej sumu.

Ideja so njezešlachćiła

Policija (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:

Padustwo awta wudawał

Zhorjelc. 32lětny Durinčan ze Sangerhausena chcyše po wšěm zdaću swoju zawěsćernju wobšudźić. W měrcu wón policiji zdźěli, zo su jemu awto pokradnyli. Pólska ­policija je awto před něšto dnjemi w Zgorzelecu nadešła. Tam měješe sej je 32lětny wotewzać. Jako wón za­wčerawšim po swoje jězdźidło přijědźe, napadny zastojnikam, zo běše wón jara podobny na wosobu, kotraž bě awto w měsće ­wotstajiła. Wobstražowanska kamera bě tule scenu tehdy filmowała. W přesłyšowanju młody muž na to při­zna, zo je ­padustwo jeničce wudawał. Nětko so kriminalna policija z tymle padom zaběra. Awto wostanje najprjedy raz sćazane. Tež pólska policija pruwuje, hač je muž ­zakonje zranił.

Policija (14.04.16)

štwórtk, 14. apryla 2016 spisane wot:

W zahrodkach pobyli

Zubornička. W zahrodkownišću při Olbje w Zuborničce su njeznaći wobsedźerjam wjacorych zahrodkow jich wjeselo nad nimi skazyli. W nocy na wutoru so tam skućićeljo do dohromady sydom zahrodnych domčkow zadobychu, zo bychu je za hódnotnymi wěcami přepytowali. Hač su něšto pokradnyli, njeje hišće wujasnjene. Tež w bliskim předawanišću žiwidłow njeznaći swoje „zbožo“ pospytachu, zwrěšćichu pak. Na woknje nasta něhdźe 1 000 eurow wěcneje škody.

Policija (13.04.16)

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Paduši sej lochko měli

Nowa Wjes. Chětro dołho darmotnje z awtom jězdźić móža nětko njeznaći, kotřiž su w běhu minjeneho kónca tydźenja w Nowej Wsy w gmejnje Šprjewiny Doł něhdźe 2 000 litrow diesela pokradnyli. Kaž policija zdźěli, bě ćěriwo w štyrjoch połnje natankowanych twarskich mašinach, kotrež stejachu bjez dohlada blisko statneje dróhi S 130. Přidatnje lochko sej paduši mějachu, dokelž njeběchu wěka tankow zamknjene. Wěcna škoda wučinja 2 000 eurow.

Policija (12.04.16)

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:

Alkohol a žadyn kónc

Budyšin. Drogi a alkohol su přičiny, kotrež wjedu w nadróžnym wobchadźe najčasćišo k njezbožam. Loni zregistrowachu we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc dohromady 334 zražkow, při kotrychž běchu wodźerjo jězdźidłow pak alkohol pili abo drogi brali. Lětuša statistika drje budźe podobna. Jeničce zawčerawšim dyrbješe so policija w Hornjej Łužicy z dźewjeć tajkimi padami zaběrać. Tak stachu so wjacore wobchadne njezboža, zawinowane wot wopitych šoferow. Dalšich lepichu zastojnicy při wobchadnych kontrolach. We wšěch padach čakaja na potrjechenych­ čućiwa pjenježna pokuta a dypki w Flensburgu.

Policija (11.04.16)

póndźela, 11. apryla 2016 spisane wot:

Mlokowe awto znjezbožiło

Žarki. Při wobchadnym njezbožu dźensa dopołdnja mjez Wósporkom a Žarkami je z dotal njeznateje přičiny mlokowe awto­ znjezbožiło. Při tym so jězdźidło po­wróći, wulki dźěl mloka wuběža na łuku a do přirowa. Šofera dyrbjachu zra­njeneho do chorownje dowjezć. Rumowanja dla bě dróha dlěši čas zawrjena.

Policija (08.04.16)

pjatk, 08. apryla 2016 spisane wot:

Narodnosće překročaca zwada

Zhorjelc. Na Marijinym naměsće w Zhorjelcu je so wčera wječor 15 ludźi wadźiło – werbalnje a ćělnje. Wobkedźbowacy zawołachu­ tuž policiju. Spěšnje přichwatani zastojnicy policajskeho rewěra kaž tež zwjazkoweje policije młodostnych, žony a mužow, změrowachu. Započało bě so rozestajenje ze zwadu w bydlenju na Schillerowej, hdźež přebywachu tež wjacore němske a pólske młodostne. Při swjećenju dóstachu so wjacori požadarjo azyla do rozkory, kotraž pozdźišo na Marijinym naměsće eskalěrowaše. Policija zwěsći personalije 18 wobdźělenych. Žony a mužojo w starobje 14 do 30 lět běchu němskeje, pólskeje, syriskeje, libanonskeje, albanskeje a kosowskeje narodnosće. Policija zakaza jim přistup na naměsto. Při roze­stajenju zranjenaj 15lětna a 16lětny dyrbještaj so lěkarsce zastarać dać.

nawěšk

nowostki LND