Policija (13.11.15)

pjatk, 13. nowembera 2015 spisane wot:

Kamjenej. Na zwjazkowej dróze B 96 blisko Kamjeneje pola Rakec je so zawčerawšim popołdnju ćežke wobchadne njezbožo stało. 48lětny muž kolesowaše po dróze z Rakec do směra na Wojerecy. Krótko za wsu Kamjenej chcyše jeho 35lětny wodźer transportera přesćahnyć. Jako běštaj wobaj porno sebi, so transporter kolesowarja šmórny, tak zo 48lětny padny a so žiwjenjastrašnje zrani. Jeho dowjezechu do chorownje. Wěcnu škodu na jězdźidłomaj trochuja na ně­hdźe 2 100 eurow. Zhorjelska policajska direkcija je njezbožo wobdźěłała a tónle pad dale přepytuje. W tym zwisku pyta swědkow, kiž su njezbožo wobkedźbo­wali abo kotřiž móhli pokiwy k wašnju jězdźenja wobeju wobdźěleneju podać. Swědcy njech přizjewja so prošu w awtodróhowym policajskim rewěrje pod čisłom 03591/ 36 70.

Policija (12.11.15)

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Krótko do połnocy su zawčerawšim policisća na Budyskej Listowej 27lětneho muža kontrolowali. Jako so jemu bližachu, spyta wón titku z běłej kristalowej maćiznu preč ćisnyć. Při kontroli namakachu pola njeho pakćik zelenych sušenych kćenjow kaž tež drobnu wahu za waženje snadnych mnóstwow. Policisća wšitko sćazachu a 27lětnemu připowědźichu, zo změje so za njedowolene wobsydstwo drogow zamołwić.

Policija (11.11.15)

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:

Oderwitz. Z runje tak njewšědnym kaž eksotiskim padom zaběra so policija w Oderwitzu blisko Žitawy. Tam je lubowar ptačkow policiju informował, zo běchu njeznaći štyri z jeho žadnych pa­pagajow pokradnyli. Při tym jedna so wo porikaj z němskim mjenom Gelbwangenamazonen a Blaustirnamazonen. Hódnotu něhdźe štyri lěta starych plahowanskich ptačkow trochuje jich wobsedźer na ­ 2 500 eurow. Dokelž běchu pa­duši po swojim njeskutku wrota woljery wočinjene wostajili, su snano tež někotre papagajiki składnosć wužili a škitacu klětku wopušćili. To pak dyrbi wobsedźer hakle pruwować. Na kóždy pad spyta policija wuslědźić, štó móhł zajim na tym měć, sej pokradnjene papagaje doma do klětki­ tyknyć.

Policija (10.11.15)

wutora, 10. nowembera 2015 spisane wot:

Ramnow. Na statnej dróze S 158 je wčera rano pola Ramnowa wosobowe awto Toyota z wotmachom do štoma zrazyło. Šofer bě z njeznateje přičiny kontrolu nad wodźidłom zhubił. Jako wuchowanske mocy přijědźechu, bě wón hižo bjez wědomja. Po tym zo běchu jeho z awta wuswobodźili, móžeše nuzowy lěkar jenož hišće smjerć 50lětneho zwěsćić. Policija přičiny njezboža přepytuje.

Policija (09.11.15)

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Delnja Hórka. Njeměrny wječor mějachu wčera, njedźelu, wohnjowi wobornicy w Delnjej Hórce. Jich wołachu k nje­zbožu na zwjazkowej dróze B 156. Tam běštej ně­hdźe w 19 hodź. pućowanski bus a wosobowe awto nabóčnje do so zrazyłoj. Wobě jězdźidle drje so wobškodźištej, zranił so na zbožo nichtó njeje. Rumowanja a rjedźenja dla bě dróha přiwšěm hodźinu zawrjena.

Kulow. Po wšěm zdaću ničo swjate njebě njeznatym, kotřiž su so do Kulowskeje katolskeje cyrkwje zadobyli. Po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije bě to minjeny pjatk w času wot 15 do 20 hodź. Njeznaći měrjachu so zaměrnje na jałmožnicy, kotrež namócnje wočinichu a sej pjenjezy přiswojichu. Na te wašnje spakosćichu dwucyfrowu sumu, kotraž bě poprawom za najwšelakoriše nadawki wosady myslena. Wěcnu škodu trochuja porno tomu na něhdźe tysac eurow.

Policija (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Kulowc. Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera dopołdnja na statnej dróze S 95 mjez Němcami a Kulowcom. Z Wojerowskeho směra přijěduca 51lětna žona zhubi něhdźe 300 metrow před Kulowcom z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad swojim Fordom, zajědźe na lěwy bok jězdnje a so zwróći. Žona so při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu ju do chorownje dowjezć. Jeje awto je so při njezbožu dospołnje skóncowało.

Policija (05.11.15)

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

Niža Wjes. Nazymu a zymu stajni stanowarjo při jězorach zwjetša swoje bydlenske wozy wopušća. To tež paduši wědźa a tónle čas za swoje njeskutki znjewužiwaja. Minjene dny pobychu njeznaći na stanowanišću­ při jězoru w Nižej Wsy pola Rakec. Tam so hnydom do pjeć by­dlenskich wozow zadobychu. Z nich pokradnychu mjez druhim telewizory, receivery a samo kofejowe mašiny, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěla. Kelko škody při tym dohromady načinichu, njeje hišće dowobličene.

Policija (04.11.15)

srjeda, 04. nowembera 2015 spisane wot:

Sokolca. Wčera rano krótko po šesćich při železniskim přechodźe pola Sokolcy (Soculahora) blisko Budyšina: Połojčnej zawěrje so začinitej a signal pokazuje čerwjenu swěcu. To bliži so Trabant z připowěšakom. Čerwjena swěca šofera njestara, wón přeprěči z awtom kolije a jědźe dale do směra na Budyšin. Žane 20 sekundow pozdźišo smali ćah z mnohimi powołanskimi dojězdźowarjemi nimo. Čisło Trabanta je policiji mjeztym znate. Awto słuša 22lětnemu mužej. Wón njeje jeno swoje žiwjenje, ale tež strowotu dalšich potrjechenych lochkomyslnje na hrački­ sadźił. Tele zadźerženje změje za njeho njelube sćěhi. Katalog chłostanjow předwidźi za tajke přeńdźenje třiměsačny zakaz jězdźenja, 700 eurow pokuty a dwaj dypkaj w Flensburgu.

Policija (03.11.15)

wutora, 03. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Kontrolu nad sobu zhubił je w nocy na póndźelu muž w Budyšinje. W swojim bydlenju wopity 49lětny do swojeje 13lětneje dźowki biješe a nimo toho jeje 17lětnemu přećelej z nožom hrožeše. Wobsadki wjacorych policajskich awtow wobaraceho so muža přewinychu a nachwilnje zajachu. Holcu, kotraž so snadnje zrani, dyrbjachu w chorowni lěkarsce zastarać.

Policija (02.11.15)

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

Zejicy. Hnydom dwě wobchadnej njezboži staštej so sobotu popołdnju w Zejicach. Něhdźe w 14.30 hodź. bě tam 52lětny wodźer motorskeho ze swójskeje winy padnył a so při tym ćežko zranił. Wjacore wosobowe awta dyrbjachu tam dla toho čakać. Tole pak 58lětny wodźer awta po wšěm zdaću přewidźa a do poslednjeho čakaceho jězdźidła zrazy. Na zbožo pak so při tym nichtó dalši zranił njeje. Statna dróha S 101 bě hodźinu zawrjena.

nawěšk

nowostki LND